Výměna pneumatik

Výměna pneu Praha: oprava, prodej, uskladnění, výměna zimních i letních pneumatik u osobních i užitkových vozidel do 3,5 t.
oprava vadných částí jak u pneumatik tak i u alu disků.

Pneuservis Praha 7

Výměna pneumatik znamená bezpečná a pohodlná jízda vozidlem.
Přijďte si k nám nechat vyměnit pneu a získejte jako náš stálý klient slevy pro opravy auta. . . . . . . . . . . .

Pneu Holešovice

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.11ec692a68.js","/re/js/vendor~app.bundle.00305549fa.js","/re/js/app.bundle.96dba4c488.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.cbcfa2b25c.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.8cce218f47.js","/re/js/app.legacy.bundle.7ddfdab2d8.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.dd88690a6d.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>výměna pneu – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,g){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var k,l,m=[],n={},q=b.d.elm.split(","),r=0;r<q.length;r++)if(k=q[r],l=document.querySelector("*[data-elm=\""+k+"\"] > *"),l){var s=l.parentElement?l.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{s=JSON.parse(s)}catch(a){s=null}if(s&&"rid"in s){var t=s.rid;-1===m.indexOf(t)&&(m.push(t),n[t]=[]),n[t].push(k.replace(/^\d+__/,""))}var u={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",l,u);var v=("reporter_name"in u.d);if((v||u.d.impress)&&(delete u.d.impress,p.call(e,"event",u),window.SmartlookWrapper)){var w=u.d;if("string"==typeof w)try{w=JSON.parse(w)}catch(a){w={}}void 0===w.element_index&&(void 0!==w.reporter_pos&&(w.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",w))}}if(0<m.length)for(var t,r=0;r<m.length;r++){if(t=m[r],0==r){b.lsid=t,b.d.rid=t,b.d.elm=n[t].join(",");continue}var x={};for(var y in b.d)x[y]=b.d[y];x.rid=t,x.elm=n[t].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:t,d:x})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window,b.d.relativeTimeMs=f?Math.round(performance.now()):-1,b.d.documentReady="interactive"===document.readyState||"complete"===document.readyState),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,g)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da,.SearchApp--desktop .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}#root-modal .a7e7c0,.SearchApp--desktop .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .a7e7c0{box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e{margin-left:1rem;width:1.2rem;height:1.2rem} ._0c1b13{margin:0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}.SearchApp--desktop ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._0c1b13{margin-right:0} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0 -.8rem;padding:0 .8rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._591883{position:static}.cd9276{display:none;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:none}.SearchApp--desktop .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;background-color:#fff}.SearchApp--desktop .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-of-type:after{display:block}.SearchApp--desktop .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{line-height:1.6rem;color:#999;white-space:nowrap;font-size:1rem}.SearchApp--desktop .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:none;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._37451e{display:block;background-color:#fff} .a30a36{position:relative;margin-right:1.2rem}.a30a36 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.a30a36{margin-right:1.6rem}} .fd8af4{display:block;position:relative;line-height:0}._43c273{display:inline-block;border-radius:.4rem;width:8rem;height:8rem;overflow:hidden}.SearchApp--desktop ._43c273{width:9.6rem;height:6rem}._43c273 img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.bfa589{width:13.2rem}._2d85f6{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop ._2d85f6{height:8rem}._2d85f6 img{-o-object-fit:contain;object-fit:contain;mix-blend-mode:multiply}._95158f{position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;padding:.4rem .6rem;font-size:1rem;line-height:1.2rem;color:#fff;background-color:rgba(0,0,0,.6)}.SearchApp--desktop ._95158f,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._95158f{font-size:1.4rem;line-height:2rem;right:0;padding:0 .4rem 0 .6rem;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;background-color:#333} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 6rem;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12rem}._685451{max-height:24.4rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.bbcd57:first-child{margin-bottom:.4rem}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.d8a462{display:-webkit-flex;display:flex;max-width:100%}.c092a4{color:#666}.SearchApp--desktop .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .c092a4{-webkit-order:1;order:1;color:#000}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .e70e05{-webkit-order:3;order:3}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}.SearchApp--desktop ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._85f669{-webkit-order:2;order:2;color:#000}._19c9b0{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._19c9b0{position:static;margin-left:1.2rem}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._19c9b0{display:none}._02c58d{margin-left:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){._19c9b0{left:-2.8rem}} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}._582180{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._582180{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._582180._299a3f{max-height:4rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._582180._299a3f{max-height:5.6rem}._02dae1{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._02dae1{font-size:2.4rem;line-height:3.2rem}._02dae1._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._02dae1._299a3f{max-height:6.4rem}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;font-weight:700}.SearchApp--desktop ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:700}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:5.6rem} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop .a985c7,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .a985c7,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .a985c7{margin-bottom:.8rem}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.SearchApp--desktop .f3c972,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .f3c972,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .f3c972{color:#000}.c46cce{margin-right:.8rem}.SearchApp--desktop .c46cce,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .c46cce,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .c46cce{-webkit-order:2;order:2;margin-right:0;margin-left:.8rem}._2b6791{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._2b6791{position:static;margin-left:1.2rem}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._2b6791,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._2b6791{display:none}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media screen and (min-width:48.000em){._2b6791{left:-2.8rem}} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;line-height:2rem;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}._87656a,.SearchApp--desktop .edc10e,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .edc10e,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;color:#000;font-weight:700} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .o5152d51bf1{display:none}.o118c13e750{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.o118c13e750 .o9905dd8c8c{position:relative;background:transparent;text-align:right}.o118c13e750 .o5748afef9a{position:absolute;bottom:0;right:0}.o118c13e750 .ob3d78ea50b{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.o118c13e750 .o193fcf3567{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.o118c13e750 .o153a37d1db{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.o118c13e750 .o8b43f6859d{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.o118c13e750 .oeb7947b5ce{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.o118c13e750 .oeb7947b5ce:link,.o118c13e750 .oeb7947b5ce:visited{text-decoration:none}.o118c13e750 .oeb7947b5ce:active,.o118c13e750 .oeb7947b5ce:focus,.o118c13e750 .oeb7947b5ce:hover{text-decoration:underline}.o118c13e750 .oeb7947b5ce:visited{color:#7b009d}.o118c13e750 .o6ad6233e0b{display:inline}.o118c13e750 .o64be8421dc{display:none}.o118c13e750.o46bc439132{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o5748afef9a{position:static}.o118c13e750.o46bc439132 .o153a37d1db{margin-bottom:.2rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o6ad6233e0b{display:inline}.o118c13e750.o46bc439132 .o64be8421dc{display:none}.o118c13e750.o46bc439132 .ob3d78ea50b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.o118c13e750 .o6ad6233e0b{display:none}.o118c13e750 .o64be8421dc{display:inline}}@media screen and (min-width:72.500em){.o118c13e750.o46bc439132{max-width:40.5rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o5748afef9a{position:absolute;bottom:0;right:0}.o118c13e750.o46bc439132 .o153a37d1db{margin-bottom:1.6rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o6ad6233e0b{display:none}.o118c13e750.o46bc439132 .o64be8421dc{display:inline}.o118c13e750.o46bc439132 .ob3d78ea50b{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.o118c13e750.o46bc439132 .o193fcf3567{margin-left:0}} .o59ca8e2afe{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.o59ca8e2afe.o2264338f2c{visibility:visible;opacity:1} .o4a57109bff{background-image:url(/re/media/880491557.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.o15034737ed{display:none}.oaa6e73c092{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .oaa6e73c092>.o4a57109bff{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.o4a57109bff.o1fee316c58{background-image:url(/re/media/880491557.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.o4a57109bff.of729d5646c{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .o4a57109bff.of729d5646c{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.o4a57109bff.o6d4a783775{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .o4a57109bff.o6d4a783775{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.o4a57109bff.o5c67981051,.Page--isSnippetSokol2 .o4a57109bff.o6d4a783775{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.o4a57109bff.o5c67981051{background-image:url(/re/media/880491557.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.o4a57109bff.o2021ca0a8d{background-image:url(/re/media/880491557.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.o4a57109bff.o8ba3bcc4c0{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.o4a57109bff.o8ba3bcc4c0,.o4a57109bff.oba98e64061{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.o4a57109bff.oba98e64061{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .o4a57109bff{position:static}.o4a57109bff.o5875c0c3df{background-image:url(/re/media/880491557.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .o9c659205d0{display:-webkit-flex;display:flex;min-width:12.8rem;max-width:100%;position:relative;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);background-color:#fff}.o68b18c1a79{display:block;position:relative;padding:.8rem;height:auto;width:auto}.oe4d650c9ed{display:block;width:11.2rem;height:10rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:cover}.oe4d650c9ed.o32c20f09f8{background-size:contain}.ob7ca5491a9{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;padding:1.6rem 1.6rem 1.6rem .8rem}.ofba87aa57d{margin:0 0 .4rem}.ob4cec71135{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:3.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;line-height:1.8rem;height:3.6rem}.ob4cec71135:visited{color:#7b009d}.ob4cec71135:link,.ob4cec71135:visited{text-decoration:none}.ob4cec71135:focus,.ob4cec71135:hover{text-decoration:underline}.ob4cec71135:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.o5643663f8c{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:block;white-space:nowrap;max-height:none}.oa8693bbf1e{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;text-transform:none;margin-bottom:0}.oc7302fb0f8>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12,34]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.07ed8f8f6e.js","/re/js/zbozi.bundle.407ee761da.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.2a05e076ac.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.de36849f1e.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"výměna pneu","loginState":"red","lsid":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}, {"880491557stp":"sklik/skliktoppla","880491557srp":"sklik/sklikrightpla","880491557spi":"sklik_PI","880491557sto":"sklik/skliktop","880491557sbo":"sklik/sklikbottom","880491557stn":"sklik/skliktopnav","880491557ore":"ftxt-organic/result","880491557nre":"ftxt-news/result","880491557zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="výměna pneu" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="výměna pneu"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="skliktop~0"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis" data-l-id="akRI11X0"><span>Autoservis Drivelab | Přezutí <b>pneu</b> rychle a kvalitně</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis" data-l-id="akRI11X0"><span>drivelab.cz</span><span class="c432af">/sluzby/<b>pneu</b>servis</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>V Drivelab provádíme kompletní pneuservis pro osobní, terénní a užitkové vozy. 776670150</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Bešťákova 553/1, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420776670150"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="skliktop~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.atpneu.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.atpneu.cz/" data-l-id="kDTKGrYT"><span>Přezutí <b>pneu</b> Chodov - P4 | atpneu.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.atpneu.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.atpneu.cz/" data-l-id="kDTKGrYT"><span>at<b>pneu</b>.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>ATpneu Türkova Vám nabízí své volné kapacity. Volejte 773 75 75 75.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="skliktop~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=k-pneuservis.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=k-pneuservis.cz" data-l-id="cc6A9OSF"><span><b>Výměna</b> <b>Pneu</b> | Prosek, rychle a za dobré ceny</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=k-pneuservis.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=k-pneuservis.cz" data-l-id="cc6A9OSF"><span>k-<b>pneu</b>servis.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Výměna</b> <b>Pneu</b> - přezutí, vyvážení, opravy, uskladnění a likvidace pneumatik.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Lovosická 559/32, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420603294846"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="skliktop~3"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html" data-l-id="lezbFRtF"><span><b>Výměna</b> <b>pneu</b> | Objednáné online | Pneuservis na Praze 4</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html" data-l-id="lezbFRtF"><span>lbautoservis.cz</span><span class="c432af">/<b>výměna</b> <b>pneu</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Objednejte se k nám online bez čekání. Otevřeno máme od pondělí do soboty od 8 do 18 hod.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Dobronická , Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420241711643"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/vymena-pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/vymena-pneumatik" data-l-id="99cc3f562ada28fb"><span>Samostatná <b class=sec>výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b>: Vše, co potřebujete vědět | Barum</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/vymena-pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/vymena-pneumatik" data-l-id="99cc3f562ada28fb"><span>barum.cz</span><span class="c432af">/osobni/rada-odborníka/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>pneumatik</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Pneumatiky</b> by se měly měnit dvakrát ročně. Naučte se jak na to, podle našeho postupu krok za krokem. Čtěte nyní!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.pneuservisbrezno.cz/vymena-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.pneuservisbrezno.cz/vymena-pneumatik/" data-l-id="a6a1aae97d573c5a"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>PNEU</b> | Pneuservisbrezno.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.pneuservisbrezno.cz/vymena-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.pneuservisbrezno.cz/vymena-pneumatik/" data-l-id="a6a1aae97d573c5a"><span>pneuservisbrezno.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>pneumatik</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Přezouváme a vyvažujeme <b class=sec>pneumatiky</b>: – od 12 do 26 palců – nízkoprofilové – runflatové</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~6"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.pneu4car.cz/vymena-pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.pneu4car.cz/vymena-pneumatik" data-l-id="6bad41065de7d0c3"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> - <b class=sec>Pneu</b>4car.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.pneu4car.cz/vymena-pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.pneu4car.cz/vymena-pneumatik" data-l-id="6bad41065de7d0c3"><span><b class=sec>pneu</b>4car.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>pneumatik</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>Pneumatik</b> Jak „číst“ <b class=sec>pneumatiku</b> Technické údaje o <b class=sec>pneumatice</b> jsou uvedeny na boku jejího pláště. Je důležité obeznámit se s významem těchto kódů, které představují tak řečeno identifikační průkaz <b class=sec>pneumatiky</b>, s údaji potřebnými pro</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="categoryOther~7"><div class="molecularization-leftColumnMargin molecularization-hint"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="d3f1da"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg><div class="_54aba7"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/461646-lbautomobile-autoservis-pneuservis-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">LBAutomobile AUTOSERVIS - PNEUSERVIS</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,5</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-50-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="50%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="51%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-50-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(15)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Pneuservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span><span class="_3608b7">Praha</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.lbautomobile.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-461646" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,1</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-10-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="10%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="11%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-10-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(35)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Pneuservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Radlice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2610784-pneuservis-pavlik-praha-zabehlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">PNEUSERVIS Pavlík</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-96-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="96%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-96-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(10)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Pneuservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Záběhlice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pneuservis-pavlik.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2610784" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.garaz.cz/clanek/je-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.garaz.cz/clanek/je-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326" data-l-id="cc15426b88893e71"><span>Je čas na <b class=sec>výměnu</b> <b class=sec>pneumatik</b>. Víte, jak je správně skladovat&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.garaz.cz/clanek/je-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.garaz.cz/clanek/je-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326" data-l-id="cc15426b88893e71"><span>garaz.cz</span><span class="c432af">/je-cas-na-<b class=sec>vymenu</b>-<b class=sec>pneumatik</b>-vite-jak-je-spravne…</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://www.garaz.cz/clanek/je-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" href="https://www.garaz.cz/clanek/je-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326" data-l-id="cc15426b88893e71"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.garaz.cz%2Fclanek%2Fje-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span>Nastává čas <b class=sec>výměny</b> letních <b class=sec>pneumatik</b> za zimní. A s tím vyvstává i otázka, jak nepoužívanou sadu pneumatik uskladnit. Pokud chceme, aby nám „gumy” vydržely co nejdéle, musíme o ně pečovat a dodržovat několik základních pravidel pro jejich&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.autocentrummax.cz/vymena-pneumatik-a-prezuti" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.autocentrummax.cz/vymena-pneumatik-a-prezuti" data-l-id="fce4fc8a21a5d6bd"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> a přezutí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.autocentrummax.cz/vymena-pneumatik-a-prezuti" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.autocentrummax.cz/vymena-pneumatik-a-prezuti" data-l-id="fce4fc8a21a5d6bd"><span>autocentrummax.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>pneumatik</b>-a-prezuti</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> a přezutí pneumatik a kol v pneuservisu Max v Jablonci nad Nisou</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.extra.cz/na-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.extra.cz/na-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika" data-l-id="83c4ae03c92a7df5"><span>Na <b class=sec>výměnu</b> <b class=sec>pneumatik</b> máte týden: Vše, co potřebujete vědět!</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.extra.cz/na-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.extra.cz/na-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika" data-l-id="83c4ae03c92a7df5"><span>extra.cz</span><span class="c432af">/na-<b class=sec>vymenu</b>-<b class=sec>pneumatik</b>-mate-tyden-vse-co-potrebujete…</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://www.extra.cz/na-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" href="https://www.extra.cz/na-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika" data-l-id="83c4ae03c92a7df5"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.extra.cz%2Fna-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span class="_451a41">26. 10. 2018</span><span>Jste řidičem a nevíte, kdy přezout? V České republice je <b class=sec>výměna</b> zimních <b class=sec>pneumatik</b> ustanovena zákonem. Do <b class=sec>výměny</b> pneumatik zbývá týden a mělo by být také všem řidičům jasné, že výměna pneumatik není pouhou povinností, ale také celkem logická&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="obrazky~11"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel molecularization-hint ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8 _582180" title="Obrázky › Výměna pneu"><span class="d8a462"><a class="e70e05" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky">Výměna pneu</a><span class="_85f669">›</span><span class="c092a4">Obrázky</span></span></h3><svg viewBox="0 0 16 16" class="_19c9b0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:6.7rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="result~0"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=66636332fa25c17df402ad&amp;docId=28fe3cc83dd4c9bd"><img alt="výměna pneu-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=254392edc0cf67fd&amp;size=2" width="67" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:6.7rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="result~1"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3939398bd27494baa00faf&amp;docId=96be596d0b6622da"><img alt="výměna pneu-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=cafcf987e59a347c&amp;size=2" width="67" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:7.5rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="result~2"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e1e1e11ca4c4e49abfc26b&amp;docId=900ce03f239c3faa"><img alt="výměna pneu-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=4c568e1a12b01c5b&amp;size=2" width="75" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:10.5rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="result~3"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e1717163d1689d0499e5eb&amp;docId=770cd921dddd72e8"><img alt="výměna pneu-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=69c679c080c28d83&amp;size=2" width="105" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-b-n="result~4"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e1e1e114b1abbb664e36a2&amp;docId=782bf12879ce8e5c"><img alt="výměna pneu-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=f3346124b44f1e0a&amp;size=2" width="120" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:7.9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-b-n="result~5"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e1e1e14cf035e033ecc83f&amp;docId=b44843a034371086"><img alt="výměna pneu-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=f76578557e8d5703&amp;size=2" width="79" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:17rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-b-n="result~6"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e1e1e1ebc45ec419c2c0bf&amp;docId=7ed653dcd1cb21e0"><img alt="výměna pneu-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=9b44824f601f14c2&amp;size=2" width="170" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" data-e-b-n="result~7"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=cce4e4d67ee32140737b03&amp;docId=1ab024fca21871df"><img alt="výměna pneu-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=ebd44181e4f3c6e7&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:23.4rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" data-e-b-n="result~8"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=78787821621ce7dcde425e&amp;docId=efeb54c131c59179"><img alt="výměna pneu-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=56a9f0dd6ba515ea&amp;size=2" width="234" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" data-e-b-n="result~9"><a href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4e6c5ad393ef963c32910c&amp;docId=acc9f3086d281e7b"><img alt="výměna pneu-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5316d00bbfd3ace9&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" title="Přejít na Obrázky" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.evergreenpneu.cz/technologie/vymena-pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.evergreenpneu.cz/technologie/vymena-pneu" data-l-id="37c45bf35100d09b"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneu</b> - Evergreen</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.evergreenpneu.cz/technologie/vymena-pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.evergreenpneu.cz/technologie/vymena-pneu" data-l-id="37c45bf35100d09b"><span>evergreenpneu.cz</span><span class="c432af">/technologie/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>pneu</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Široká nabídka špičkových <b class=sec>pneumatik</b> Evergreen pro osobní automobily a lehké nákladní vozy. Výhradním dovozcem a distributorem pneumatik GT Radial do ČR a SR je společnost Jopeco spol.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.car-technic.cz/cs/aktuality/vymena-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.car-technic.cz/cs/aktuality/vymena-pneumatik/" data-l-id="d523a0da0eb7e44c"><span>Důležitá <b class=sec>výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> | Aktuality | Car-technic&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.car-technic.cz/cs/aktuality/vymena-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.car-technic.cz/cs/aktuality/vymena-pneumatik/" data-l-id="d523a0da0eb7e44c"><span>car-technic.cz</span><span class="c432af">/aktuality/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>pneumatik</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Jaro je tu a s ním i přezutí <b class=sec>pneumatik</b>. Zde máte pár tipů.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518" data-l-id="98bdbd478880ddbb"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> svépomocí: Rady, jak správně vyměnit obutí&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518" data-l-id="98bdbd478880ddbb"><span>auto.cz</span><span class="c432af">/nastava-idealni-doba-pro-<b class=sec>vymenu</b>-zimnich-<b class=sec>pneumatik</b>-za…</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://www.auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" href="https://www.auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518" data-l-id="98bdbd478880ddbb"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fnastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span>Nastává ideální doba pro <b class=sec>výměny</b> zimních <b class=sec>pneumatik</b> za letní. Víte, jak na to? A proč nejezdit celý rok na zimních gumách?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="product~15"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel molecularization-hint ResultContainer ResultContainer--noBorder ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8 _582180" title="Zboží.cz › Výměna pneu"><span class="d8a462"><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Výměna pneu</a><span class="_85f669">›</span><span class="c092a4">Zboží.cz</span></span></h3><svg viewBox="0 0 16 16" class="_19c9b0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div><div class="a7e7c0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/lampa-72153/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=lampa-72153&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_X/tqDBKwX.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/lampa-72153/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=lampa-72153&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Lampa 72153</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Sada na opravu pneumatik Lampa 72153 Pump &amp; Go 500 ml + kompresor 12 V umožňuje opravu i huštění pneumatiky na cestě. Jednoduchým způsobem dočasně opravíte defekt a jste opět mobilní během chvilky, …</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">920 – 1 152 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 4 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/lampa-72153/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=lampa-72153&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/coyote-cy-878273-500-ml/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=coyote-cy-878273-500-ml&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" title="Coyote CY-878273 500 ml" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_c/xloBE0m.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/coyote-cy-878273-500-ml/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=coyote-cy-878273-500-ml&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Coyote CY-878273 500 ml</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">138 – 239 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 22 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/mdtools-g90/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=mdtools-g90&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" title="MDtools G90" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QL_HQ/IbVBM7B.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/mdtools-g90/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=mdtools-g90&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">MDtools G90</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">5 284 – 6 340 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 11 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-auto-suv-automaticka-opravna-sada-700-ml/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=compass-auto%2Fsuv-automatick%C3%A1-opravn%C3%A1-sada-700-ml&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" title="Compass Auto/SUV automatická opravná sada 700 ml" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hn/X8OMhb.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-auto-suv-automaticka-opravna-sada-700-ml/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=compass-auto%2Fsuv-automatick%C3%A1-opravn%C3%A1-sada-700-ml&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass Auto/SUV automatická opravná sada 700 ml</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">1 764 – 1 945 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="result~16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.kpk-auto.cz/pneuservis/vymena-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.kpk-auto.cz/pneuservis/vymena-pneumatik/" data-l-id="9d65f2e18969b8d0"><span>KPK autoopravna | <b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.kpk-auto.cz/pneuservis/vymena-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.kpk-auto.cz/pneuservis/vymena-pneumatik/" data-l-id="9d65f2e18969b8d0"><span>kpk-auto.cz</span><span class="c432af">/pneuservis/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>pneumatik</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> – montáž a demontáž včetně seřízení geometrie, vyvážení, kontroly a <b class=sec>výměny</b> ventilů a huštění <b class=sec>pneu</b>. Letní a zimní přezutí kol, rotace neboli záměna mezi nápravami.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="sklikbottom~17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.pneuservis-pavlik.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.pneuservis-pavlik.cz/" data-l-id="hD9sOF6O"><span><b>Výměna</b> pneumatik | Pneuservis Pavlík na Praze 10</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.pneuservis-pavlik.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.pneuservis-pavlik.cz/" data-l-id="hD9sOF6O"><span><b>pneu</b>servis-pavlik.cz</span><span class="c432af">/<b>Vymena</b>-<b>Pneu</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Kompletní servis pneumatik včetně seřízení geometrie a celoročního uskladnění kol.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Záběhlická 1641/81, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420606386319"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="sklikbottom~18"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK" data-l-id="pt46lz8O"><span>Pneumatiky za skvělé ceny | pneuservis Praha 5</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK" data-l-id="pt46lz8O"><span><b>pneu</b>-jenda.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Rozsáhlá nabídka <b>pneu</b>, rychlé přezutí, pneumatiky za skvělé ceny! Pneuservis na Praze 5.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Radlická 298/105, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420739323761"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="sklikbottom~19"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://servismojeauto.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://servismojeauto.cz/" data-l-id="fhQJBCeQ"><span>Pneuservis - osobní, dodávky | Praha Radotín - Vrážská 143</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://servismojeauto.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://servismojeauto.cz/" data-l-id="fhQJBCeQ"><span>servismojeauto.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Výměna</b> <b>pneu</b>, zimní a letní, vyvážení. Laserová geometrie. Uskladnění pneumatik.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Sárská 133/5, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420723729297"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="20" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:20,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="0__r20" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="relates~20"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20op&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20op&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="výměna op"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna op</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="výměna pneumatik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna pneumatik</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20autoskel&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20autoskel&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="výměna autoskel"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna autoskel</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20zimn%C3%ADch%20pneumatik&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20zimn%C3%ADch%20pneumatik&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="výměna zimních pneumatik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna zimních pneumatik</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=cena%20p%C5%99ezut%C3%AD%20pneumatik&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=cena%20p%C5%99ezut%C3%AD%20pneumatik&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="cena přezutí pneumatik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>cena přezutí pneumatik</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=reg%C3%A1l%20na%20pneumatiky&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=reg%C3%A1l%20na%20pneumatiky&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="regál na pneumatiky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>regál na pneumatiky</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ" data-e-b-n="sklikrightpla~0"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;880491557spi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="sklik-sklikrightpla"><div class="o118c13e750"><h3 class="o153a37d1db">Našli jsme tento produkt</h3><div class="o9905dd8c8c"><span class="o15034737ed">11</span><span class="o15034737ed">11</span><span class="o15034737ed">11</span><div class="o4a57109bff o1fee316c58 o5748afef9a"><span class="o15034737ed">880491557</span></div></div><div class="ob3d78ea50b"><div class="o193fcf3567" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="sklik-pla-offer/0"><div class="o9c659205d0"><div class="o68b18c1a79"><span data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}" class="oe4d650c9ed o32c20f09f8" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_H0/8WhBB4X.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></div><div class="ob7ca5491a9"><h3 class="ofba87aa57d" title="SHERON oživovač pneu 400ml"><a tabindex="0" class="ob4cec71135 Result-title-link" title="SHERON oživovač pneu 400ml" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.motonero.cz/opravne-sady-pneu/sheron-ozivovac-pneu-400ml/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Nakupy&amp;utm_content=Znacky&amp;utm_term=vymena+pneu" data-l-id="kdidyNFk"><div class="Ellipsis">SHERON oživovač pneu 400ml</div></a></h3><p class="o5643663f8c">Skladem</p><p class="Result-price" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">109 Kč</p><p class="Result-url oa8693bbf1e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}"><span class="Result-url-link">Motonero.cz</span></p></div></div></div></div><p class="o8b43f6859d"><a href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=pi&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" class="oeb7947b5ce"><span class="o6ad6233e0b">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="o64be8421dc">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis&c=SGSHYIASCPH2KKMJ9Q27P2MZKXRYN55I3KA5MS2SBFQ475JQ23GXMRQ73MVNT7SMSGM8FBER52WCWIPW9USX7RXUQZGRVSC3UM2NY8Y3BIXYTDG4HDAMEHPGYJHTCMYCAG8PXABXA96JNFBXPIRIC7QP9E5Z6QYYC8J6XF79YP7IY8ETXNWPUNJ3I5VVEF5JK6B7EUDCYNGI3B5RJ9BYXV7TB678VGEQBC8S4EVTSPDA":"akRI11X0","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.atpneu.cz/&c=VZ22SHXIZCVWG6UPIPHMQMY3P9GGFT4W6CDX9BE5NZE7RR3M8QBEEK5724VB4RM58KMZKEKEHZN2E9NCMHM33EIQQYMQH2A5BRGZPP7X66QAEXJIMHC7FY5K6CBQ3YJ7MVE5S53TXWTFNIADHBNUFCJTDE7AMEFDQ4B55VSTYTENWEG6XDKJ99PYQP5VWV4SD4G2U67FHFSDY3SDRBMC75BXFAWHGPJ83GP8SIVVUHXS":"kDTKGrYT","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dk-pneuservis.cz&c=59C8JVYE765BN8YFGP2EEPJJA3X9QPH22T23MB3ACYU6BGDCM6TSWUS4REUURVMG95K2Z4AFTP9FK2Z9B945EHN8Q5GCGHBBRSVT4H5CFINE9FXRGU44ISMCC43SJY7MA9KHVC2HG7HU4DRGS6JUDVK2XT5ZF7PJNRJEGICSA8CMK4UN375M6HWDTTUNC4AWYYF5BT27WK49SDQ43KWTIHICQDX6I6ZA7A72U5HWENWA":"cc6A9OSF","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_pneumatiky_IG%26utm_content%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%20%7C%20V%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%2B%257c%2BObjedn%25c3%25a1n%25c3%25a9%2Bonline%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%20%7C%20&c=FP9A6KPXGN9S5PIQF4WA4IZB4H2AIX7EXZKKK6S33RDVRJXYR2XXAVGPWVBY8UHWX5QHUK6R67E49NHIT4H48PAPJMPYUN49VFGRT6FNKC86NY2K8UQ9M9TVUECAE456NW9T8W44TS6DJ7TPBK8USJJZ36E2JWKBCVP3AZZM72KN2DY2Q3WMA9A628YPB4YFHMYIKGGZ7YJD92G2HCKIYMVK42T7ZFYD3NN269HK5Y5DKZI":"lezbFRtF","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.pneuservis-pavlik.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEA%2B%257c%2BP%25c5%2599ezut%25c3%25ad%2Bpneu%2B%257c%2Breg%26utm_content%3DV%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%3B%3B524065144%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%3B%3Bv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%3B%3B&c=I5MA3G822MKT2RP7M76AS836MENTX88K83X48M2EJ9ZYM6PB3RE2RQCW82AYCMETC4RFXK9T9W2WI37R4BXDIH8P38H6ZCF7XZ74NUG453V6C9U4W9MQQTB23G8W2VAR3Y82KXXYPQRSSVUTJN8D4PGNZ4RBTS5MI5JQUZBTN4B4MH6S9D8IVBNTXIMWJR2ZTPXJPE7Q8998ZTKYYBJY6F6VAVHZ64NQABK8IX9DHGPA":"hD9sOF6O","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.pneu-jenda.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPneuservis%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2Bkw%2C%2BPraha%2Bc%25c3%25adlen%25c3%25ad%26utm_content%3DPneumatiky%2Bza%2Bskv%25c4%259bl%25c3%25a9%2Bceny&c=WUFCRFFDXRJAJ2XFCXEIKUCN7DI3QQ6S26ZY7685TH5MA3TXKKU9UDY4QKMICGRHCV7HDWMS3DC5GHBGMY9D5GFP2S2M2BBAR6HTI4NBVKJJ5KU7VT3WDIV8JA39S6RDKR8DMWISZDU5KIY3KQ745B9N6HN535SMTAYUE4WUNGCMAM2W3YNFJSWUPUEHGS2QHEZAAFD6QQC3ISHZ4HT7T87G3VPKXSBYKJQRY5AG":"pt46lz8O","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://servismojeauto.cz/&c=RNGZNGYMFRMXQTYCCWFW26B2X3IK5QTG5Z46FX8X9HEFDWPHVUUWIZ6NA6QUY9BVK6RESFE2DH3NX5Z7P2X4R2HZSP76J92R6PHNC7G6EY4M4E3W9VA4V3ACXJ9YHMPCHSZA7QRMPGF7F56GEMB847IT86X9J9ZMBUHMQM5879YQSKUC2NJWR8WN2NF5GQ9FM7U7XH79NS83K46CWJPAQDXNIVVVUETI2K2B3EHC3X6PS":"fhQJBCeQ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.motonero.cz/opravne-sady-pneu/sheron-ozivovac-pneu-400ml/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DNakupy%26utm_content%3DZnacky%26utm_term%3Dvymena%2Bpneu&c=9FFE99HQQBGUV5ZH6ZH3E7UF5IR3TKJ6TCRJK56B4JYY5EAKVDXWMGRMI4MSBBH27TXK4ZA95D69X4YERGDGCRV9W6TXPUMQ4FRGX85D2D6F4JBKH4N8KRKYVYGAXC2SZVDQNQEZFUKEXR4ZG3RCQGNG9PH9CY22VQYWA5XWN2JWIHCGGJ5YT4XKZ5NPU2ZCT5CWCWFKVZ6YJTD8PI":"kdidyNFk"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"request":{"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ","eventTime":"2021-09-25T06:52:59.128907833Z","featureFlags":[]},"nodeIndexAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","startIndex":45}, {"i0":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","boxId":"i0","path":"other","state":"ready","index":"0","willReload":false},"i1":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"boxId":"i1","path":"logo","state":"ready","index":"1","willReload":false},"i2":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"boxId":"i2","path":"query","state":"ready","index":"2","willReload":false},"i3":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"boxId":"i3","path":"user","state":"ready","index":"3","willReload":false},"i4":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"boxId":"i4","path":"verticals","state":"ready","index":"4","willReload":false},"i5":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i5","path":"verticals/search~0","state":"ready","index":"5","willReload":false},"i6":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i6","path":"verticals/obrazky~1","state":"ready","index":"6","willReload":false},"i7":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i7","path":"verticals/videa~2","state":"ready","index":"7","willReload":false},"i8":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i8","path":"verticals/clanky~3","state":"ready","index":"8","willReload":false},"i9":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i9","path":"verticals/firmy~4","state":"ready","index":"9","willReload":false},"i10":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i10","path":"verticals/mapy~5","state":"ready","index":"10","willReload":false},"i11":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i11","path":"verticals/zbozi~6","state":"ready","index":"11","willReload":false},"i12":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"boxId":"i12","path":"verticals/slovnik~7","state":"ready","index":"12","willReload":false},"i13":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2228058437477783686","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i13","path":"skliktop~0","state":"ready","index":"13","willReload":false},"i14":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"4209791605529100186","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i14","path":"skliktop~1","state":"ready","index":"14","willReload":false},"i15":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"5073512076638598160","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i15","path":"skliktop~2","state":"ready","index":"15","willReload":false},"i16":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"3575393273742093678","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"skliktop","order":3,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i16","path":"skliktop~3","state":"ready","index":"16","willReload":false},"i17":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"99cc3f562ada28fb","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i17","path":"result~4","state":"ready","index":"17","willReload":false},"i18":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a6a1aae97d573c5a","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i18","path":"result~5","state":"ready","index":"18","willReload":false},"i19":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6bad41065de7d0c3","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i19","path":"result~6","state":"ready","index":"19","willReload":false},"i20":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"b6a3f863"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"categoryOther","order":7,"group":"firmy","checkVisibility":true,"boxId":"i20","path":"categoryOther~7","state":"ready","index":"20","willReload":false},"i21":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cc15426b88893e71","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i21","path":"result~8","state":"ready","index":"21","willReload":false},"i22":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"fce4fc8a21a5d6bd","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i22","path":"result~9","state":"ready","index":"22","willReload":false},"i23":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"83c4ae03c92a7df5","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i23","path":"result~10","state":"ready","index":"23","willReload":false},"i24":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"obrazky","order":11,"group":"obrazky","checkVisibility":true,"boxId":"i24","path":"obrazky~11","state":"ready","index":"24","willReload":false},"i25":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"28fe3cc83dd4c9bd","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i25","path":"obrazky~11/result~0","state":"ready","index":"25","willReload":false},"i26":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"96be596d0b6622da","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i26","path":"obrazky~11/result~1","state":"ready","index":"26","willReload":false},"i27":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"900ce03f239c3faa","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i27","path":"obrazky~11/result~2","state":"ready","index":"27","willReload":false},"i28":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"770cd921dddd72e8","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i28","path":"obrazky~11/result~3","state":"ready","index":"28","willReload":false},"i29":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"782bf12879ce8e5c","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i29","path":"obrazky~11/result~4","state":"ready","index":"29","willReload":false},"i30":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"b44843a034371086","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i30","path":"obrazky~11/result~5","state":"ready","index":"30","willReload":false},"i31":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7ed653dcd1cb21e0","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i31","path":"obrazky~11/result~6","state":"ready","index":"31","willReload":false},"i32":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"1ab024fca21871df","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":7,"checkVisibility":true,"boxId":"i32","path":"obrazky~11/result~7","state":"ready","index":"32","willReload":false},"i33":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"efeb54c131c59179","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":8,"checkVisibility":true,"boxId":"i33","path":"obrazky~11/result~8","state":"ready","index":"33","willReload":false},"i34":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"acc9f3086d281e7b","callId":"5b58f66b"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":9,"checkVisibility":true,"boxId":"i34","path":"obrazky~11/result~9","state":"ready","index":"34","willReload":false},"i35":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"37c45bf35100d09b","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":12,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i35","path":"result~12","state":"ready","index":"35","willReload":false},"i36":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"d523a0da0eb7e44c","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":13,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i36","path":"result~13","state":"ready","index":"36","willReload":false},"i37":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"98bdbd478880ddbb","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":14,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i37","path":"result~14","state":"ready","index":"37","willReload":false},"i38":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"61df829"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"product","order":15,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"boxId":"i38","path":"product~15","state":"ready","index":"38","willReload":false},"i39":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9d65f2e18969b8d0","callId":"cfb17e71"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"result","order":16,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i39","path":"result~16","state":"ready","index":"39","willReload":false},"i40":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"8733761957092757744","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"sklikbottom","order":17,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i40","path":"sklikbottom~17","state":"ready","index":"40","willReload":false},"i41":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"1121245858830034936","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"sklikbottom","order":18,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i41","path":"sklikbottom~18","state":"ready","index":"41","willReload":false},"i42":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"7540795807554470969","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"sklikbottom","order":19,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i42","path":"sklikbottom~19","state":"ready","index":"42","willReload":false},"i43":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"b5a449b8"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"relates","order":20,"group":"related","checkVisibility":true,"boxId":"i43","path":"relates~20","state":"ready","index":"43","willReload":false},"i44":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikrightpla","key":"sklikrightpla","callId":"e177b074"},"requestId":"L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ"}],"name":"sklikrightpla","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i44","path":"sklikrightpla~0","state":"ready","index":"44","willReload":false},"i45":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"boxId":"i45","path":"links","state":"ready","index":"45","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;random&quot;:0.3371963256040127,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;},&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1632552779137,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;345685d505dfa1df&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4a717f8f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tcFCdKRy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l1BpHDlB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;901497277769732125&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;901497277769732125&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.motonero.cz/opravne-sady-pneu/sheron-ozivovac-pneu-400ml/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DNakupy%26utm_content%3DZnacky%26utm_term%3Dvymena%2Bpneu&amp;c=9FFE99HQQBGUV5ZH6ZH3E7UF5IR3TKJ6TCRJK56B4JYY5EAKVDXWMGRMI4MSBBH27TXK4ZA95D69X4YERGDGCRV9W6TXPUMQ4FRGX85D2D6F4JBKH4N8KRKYVYGAXC2SZVDQNQEZFUKEXR4ZG3RCQGNG9PH9CY22VQYWA5XWN2JWIHCGGJ5YT4XKZ5NPU2ZCT5CWCWFKVZ6YJTD8PI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.motonero.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;e53e0100196cead1d624746c2b0aadbd8712afc2&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.motonero.cz/opravne-sady-pneu/sheron-ozivovac-pneu-400ml/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Nakupy&amp;utm_content=Znacky&amp;utm_term=vymena+pneu&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_H0/8WhBB4X.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:80985,&quot;price&quot;:10900,&quot;priceText&quot;:&quot;109 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Motonero.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;SHERON oživovač pneu 400ml&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W8Tv2O0C&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;zdYqY-NJlW8cklAcKNzGcjKNIJeV1gwEZTwT2vgRtHXejyZOzspndGW6O8FJpZAAEdzss1JpcFq2iaynQDWsTbHzOf0Fec-i4QErA5uyOO5SkW_sorQwWXUY-fnIO_OGq3bU6D20E_5llYlc33rhOtYWaZU1JkHZ0RiPSmhQzrAvydqNxbvdDzqcB58zGovPjb5NtwPA3ln5fju5ad9I9m3cUNekk_grC-9DslepEgj0YDTT0ET2pxAiQR_Tb6oBeet_ln0hvi6VEJQlZ1W70fPKIEkRqspi1Zusr_J_7UJUsuoagSY4bWR5J8HEgU4fHhcA2TLuhqHWRvk8-jcHviPI-61hpQ==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:156,&quot;trackerId&quot;:&quot;70139de0-30d0-4476-9b96-ba7930f4a2d1&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aiHULTpk&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IEpe2d3s&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gqk3GDkZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2228058437477783686&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2228058437477783686&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis&amp;c=SGSHYIASCPH2KKMJ9Q27P2MZKXRYN55I3KA5MS2SBFQ475JQ23GXMRQ73MVNT7SMSGM8FBER52WCWIPW9USX7RXUQZGRVSC3UM2NY8Y3BIXYTDG4HDAMEHPGYJHTCMYCAG8PXABXA96JNFBXPIRIC7QP9E5Z6QYYC8J6XF79YP7IY8ETXNWPUNJ3I5VVEF5JK6B7EUDCYNGI3B5RJ9BYXV7TB678VGEQBC8S4EVTSPDA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.drivelab.cz/sluzby/&lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;servis&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz/sluzby/pneuservis&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V Drivelab provádíme kompletní pneuservis pro osobní, terénní a užitkové vozy. 776670150&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:94553372,&quot;headline1&quot;:&quot;Autoservis Drivelab&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Přezutí &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt; rychle a kvalitně&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:555459719,&quot;keyword&quot;:&quot;vymena pneu&quot;,&quot;keywordId&quot;:2282698475},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:555459719,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;553/1&quot;,&quot;id&quot;:13319549,&quot;phone&quot;:&quot;420776670150&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bešťákova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Střížkov&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JSmoaCXz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4209791605529100186&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4209791605529100186&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.atpneu.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.atpneu.cz/&amp;c=VZ22SHXIZCVWG6UPIPHMQMY3P9GGFT4W6CDX9BE5NZE7RR3M8QBEEK5724VB4RM58KMZKEKEHZN2E9NCMHM33EIQQYMQH2A5BRGZPP7X66QAEXJIMHC7FY5K6CBQ3YJ7MVE5S53TXWTFNIADHBNUFCJTDE7AMEFDQ4B55VSTYTENWEG6XDKJ99PYQP5VWV4SD4G2U67FHFSDY3SDRBMC75BXFAWHGPJ83GP8SIVVUHXS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.atpneu.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.at&lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.atpneu.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.atpneu.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ATpneu Türkova Vám nabízí své volné kapacity. Volejte 773 75 75 75.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:14612572,&quot;headline1&quot;:&quot;Přezutí &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt; Chodov - P4&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;atpneu.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:540501563,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;keywordId&quot;:589449863},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:540501563},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hvOg5LZB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5073512076638598160&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5073512076638598160&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=k-pneuservis.cz&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dk-pneuservis.cz&amp;c=59C8JVYE765BN8YFGP2EEPJJA3X9QPH22T23MB3ACYU6BGDCM6TSWUS4REUURVMG95K2Z4AFTP9FK2Z9B945EHN8Q5GCGHBBRSVT4H5CFINE9FXRGU44ISMCC43SJY7MA9KHVC2HG7HU4DRGS6JUDVK2XT5ZF7PJNRJEGICSA8CMK4UN375M6HWDTTUNC4AWYYF5BT27WK49SDQ43KWTIHICQDX6I6ZA7A72U5HWENWA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.k-pneuservis.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.k-&lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;servis.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=k-pneuservis.cz&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.k-pneuservis.cz/nase-sluzby/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=k-pneuservis.cz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Pneu&lt;/b&gt; - přezutí, vyvážení, opravy, uskladnění a likvidace pneumatik.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:71198932,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Pneu&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Prosek, rychle a za dobré ceny&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:538565618,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;keywordId&quot;:2145828332},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:538565618,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;559/32&quot;,&quot;id&quot;:496669,&quot;phone&quot;:&quot;420603294846&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Lovosická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Letňany&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SNL25gRL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3575393273742093678&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3575393273742093678&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_pneumatiky_IG%26utm_content%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%20%7C%20V%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%2B%257c%2BObjedn%25c3%25a1n%25c3%25a9%2Bonline%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%20%7C%20&amp;c=FP9A6KPXGN9S5PIQF4WA4IZB4H2AIX7EXZKKK6S33RDVRJXYR2XXAVGPWVBY8UHWX5QHUK6R67E49NHIT4H48PAPJMPYUN49VFGRT6FNKC86NY2K8UQ9M9TVUECAE456NW9T8W44TS6DJ7TPBK8USJJZ36E2JWKBCVP3AZZM72KN2DY2Q3WMA9A628YPB4YFHMYIKGGZ7YJD92G2HCKIYMVK42T7ZFYD3NN269HK5Y5DKZI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.lbautoservis.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.lbautoservis.cz/&lt;b&gt;výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S_pneumatiky_IG&amp;utm_content=v%c3%bdm%c4%9bna+pneu | V%c3%bdm%c4%9bna+pneu+%7c+Objedn%c3%a1n%c3%a9+online&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna+pneu | &quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.lbautoservis.cz/pneuservis-praha-4.html&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Objednejte se k nám online bez čekání. Otevřeno máme od pondělí do soboty od 8 do 18 hod.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Krátké objednací lhůty. Skvělé ceny. Moderní přístroje. Odborný personál.&quot;,&quot;groupId&quot;:106620546,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt; | Objednáné online&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Pneuservis na Praze 4&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:551230785,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;keywordId&quot;:2446541422},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:551230785,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:12998076,&quot;phone&quot;:&quot;420241711643&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f1LQM7hx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;99cc3f562ada28fb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11082302422370625787&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1545001200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1552903877},&quot;docId&quot;:&quot;99cc3f562ada28fb&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbarum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y4miV4Dv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.barum.cz%2Fosobni%2Frada-odborn%25C3%25ADka%2Fsamostatne%2Fvymena-pneumatik&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=XozIuV8rEzXMNLg1WCyk-BEDxBOhKCVLC8BI1KVBOSvKKIgM0lUrDR2i-uzjArpuUOhRKak41q09jMPbhDGMwjIwCvBNd7e49yIe0g4r_bjKXsYB2mOA5cc9Tm3t4TACCqPuNtak_1QXqBeoz_JMOn-yimw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Pneumatiky&lt;/b&gt; by se měly měnit dvakrát ročně. Naučte se jak na to, podle našeho postupu krok za krokem. Čtěte nyní!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Samostatná &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;: Vše, co potřebujete vědět | Barum&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/vymena-pneumatik&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://barum.cz/osobni/rada-odborníka/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OIqSmUY5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a6a1aae97d573c5a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12007066001353423962&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1484002800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1523950874},&quot;docId&quot;:&quot;a6a1aae97d573c5a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpneuservisbrezno.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qIjM5Aix&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.pneuservisbrezno.cz%2Fvymena-pneumatik%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nJvCgxxdheYMgPTxFo0Im7ReuD0OxU-sFeaH-afvgDAZnoYWMBu43DyJ5Fsuz7tsq_pfcofoH0HzTW9IcxOzzwehgq3HfJs9CCjc847509r8keDwxJb6npJrF_W76lMhd_CTGgL_Jz8kI7LNStoQVHNGzbw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přezouváme a vyvažujeme &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt;: – od 12 do 26 palců – nízkoprofilové – runflatové&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;PNEU&lt;/b&gt; | Pneuservisbrezno.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pneuservisbrezno.cz/vymena-pneumatik/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pneuservisbrezno.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Přezouváme a vyvažujeme &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt;: – od 12 do 26 palců – nízkoprofilové – runflatové&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;PNEU&lt;/b&gt; | Pneuservisbrezno.CZ&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A8M9sbpJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6bad41065de7d0c3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16982301265485091011&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1549580400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1548204902},&quot;docId&quot;:&quot;6bad41065de7d0c3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpneu4car.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ougEKjyC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.pneu4car.cz%2Fvymena-pneumatik&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=OFOx5O-3Hual21nUnhpOfUmdfl15vukaYmcpqcE7QsW2FkueVCZN2j0iN8_pTmOInQgOOxc9fNnNiaolh_psvKq0R60so1AxHnpj_U-whMMAxAo6eWnXBDhelGA6rzn8k0_Ma2jEAEYK7k8WjSHVq6CHfCl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Pneumatik&lt;/b&gt; Jak „číst“ &lt;b class=sec&gt;pneumatiku&lt;/b&gt; Technické údaje o &lt;b class=sec&gt;pneumatice&lt;/b&gt; jsou uvedeny na boku jejího pláště. Je důležité obeznámit se s významem těchto kódů, které představují tak řečeno identifikační průkaz &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt;, s údaji potřebnými pro&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;Pneu&lt;/b&gt;4car.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pneu4car.cz/vymena-pneumatik&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt;4car.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gQucPGXQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b6a3f863&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qUw3hHdg&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X85JjbJV&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:169,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.4665227793238629,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FzQch1dj&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.623323402404793,&quot;maxY&quot;:50.18137928009034,&quot;minX&quot;:14.278829002380377,&quot;minY&quot;:49.9840129852295},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17742969553955,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická, 148 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90.75,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jdCS6GQP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.011016845703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.47374153137207,&quot;group_id&quot;:461646,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;745keFuy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/AhBDQs.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/AhBDQs.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_S/8R8DQV.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uF6NEuMh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UlwY4AaK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FWbg96LI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s7wK7l5u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zb0Fbv3K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;thKQk8to&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4OKUGzUU&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1053456,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BbhDSKSq&quot;}],&quot;premise_id&quot;:461646,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Eb6AGsWz&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pIcHk7VD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T52ioxBA&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2120846,&quot;title&quot;:&quot;LBAutomobile AUTOSERVIS - PNEUSERVIS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-461646&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/461646-lbautomobile-autoservis-pneuservis-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.473742&amp;y=50.011017&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PXKf2UzX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Radlice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;298/105&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Radlice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Radlická 298/105, 150 00 Praha, Radlice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Radlická 298/105, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:82.509,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vnq4XGAf&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.058860778808594,&quot;gps_longitude&quot;:14.391201972961426,&quot;group_id&quot;:12860753,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FaLfnH74&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YrBPH2Lx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nwM4NqgE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nXuTwtaX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eaAEoWla&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VJuQnoKR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5JBPCQKe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E29anDik&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1256401,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2093,1391]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vqEc36lf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12860753,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jxV9V1Zs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2OtL3lrf&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RUkBesoP&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:35,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:3846679,&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.391202&amp;y=50.058861&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vW5gH7dH&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Záběhlice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1641/81&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Záběhlická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Záběhlice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10600&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Záběhlická 1641/81, 106 00 Praha, Záběhlice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Záběhlická 1641/81, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.501,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;20k1m9wU&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.055023193359375,&quot;gps_longitude&quot;:14.487224578857422,&quot;group_id&quot;:2610784,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ryZn4vhA&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4edHyKai&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7JIqC4Qn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MzLhdB2S&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zR8Tg7hh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jfXtQUff&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nQIRVBVs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vrkOkO4r&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1554768,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2000,1332]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fs2s3q8N&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2610784,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UqOpF3Yx&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nvQYBvd2&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8DN5aikH&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2652068,&quot;title&quot;:&quot;PNEUSERVIS Pavlík&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneuservis-pavlik.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2610784&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2610784-pneuservis-pavlik-praha-zabehlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.487225&amp;y=50.055023&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pneuservis-pavlik.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G4JRFWMO&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Lipany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;9&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kolovraty&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do kopečka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Lipany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do kopečka 9, 103 00 Praha, Lipany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do kopečka 9, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vj9EKb9T&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99943923950195,&quot;gps_longitude&quot;:14.618667602539062,&quot;group_id&quot;:12874800,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gwtR8qWI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EUqKm5wO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eRpS8nRA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ckc8B0sv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5tE8fQO8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UYIfQdPP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wcSNO87J&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1077241,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3072,2046]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;njczxzpa&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12874800,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;inAGwA5v&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;or1znzhY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G23OMQph&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3737818,&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS NACHTMANN&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874800&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874800-autoservis-nachtmann-praha-lipany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.618668&amp;y=49.999439&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;57EAPu1y&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kbely&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;73&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 19&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mladoboleslavská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kbely&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mladoboleslavská 73, 197 00 Praha, Kbely&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mladoboleslavská 73, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:85.045,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Ceník pneuservisu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://levnepneu.cz/cenik-servisnich-praci/t-206/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-1898298&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MRz5s84V&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ib2VUe4S&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.130313873291016,&quot;gps_longitude&quot;:14.54886245727539,&quot;group_id&quot;:1898298,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yX5PIt.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yX5PIt.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZeZdGRYi&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C0eHOJZa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8DdqhJsI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0eQvvGaZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lIa3kvor&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eo2B4hUg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uQOKPFO8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5zNZ4eMX&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:834133,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bHXV8tJ3&quot;}],&quot;premise_id&quot;:1898298,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:38,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2019066,&quot;title&quot;:&quot;Pneuservis - LevnéPneu.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.levnepneu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-1898298&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/1898298-pneuservis-levnepneu-cz-praha-kbely.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.548862&amp;y=50.130314&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.levnepneu.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eyy4F9fN&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:71.296,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V9Pycgez&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8qbeYtks&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09046936035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.499139785766602,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5PuCyPsq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J8vJyCtQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3zczvR4P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VSTVAlkc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DVOubd9M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aMHr3TaY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;52g7UBr9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YdCHTPAi&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4282515,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1996]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1dP7e9N9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:205114,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m0U4bY8T&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9DoqtPdv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RYN5eqC6&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:17,&quot;stars&quot;:3.5,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.499140&amp;y=50.090469&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TWvrQQu8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Břevnov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;688/165&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bělohorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Břevnov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bělohorská 688/165, 169 00 Praha, Břevnov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bělohorská 688/165, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:88.997,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bKZ4QNdk&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.082950592041016,&quot;gps_longitude&quot;:14.358421325683594,&quot;group_id&quot;:586400,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/oS6GtY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/oS6GtY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RiylpD24&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HxyGPnvy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hTQ44GTy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LCuZWGcn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zbABQq9V&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PlmqTsM3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iB5K7Hqe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6J45MUZP&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:688964,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2mTnFmBR&quot;}],&quot;premise_id&quot;:586400,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2142900,&quot;title&quot;:&quot;Pneuservis Ventilek a Dušička&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ventilekadusicka.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-586400&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/586400-pneuservis-ventilek-a-dusicka-praha-brevnov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.358421&amp;y=50.082951&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.ventilekadusicka.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ANI1HLh2&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;364/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 364/7, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:56.034,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6WH3QOnp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.450657844543457,&quot;group_id&quot;:2004992,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gzmqEOxS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jqGdfsRY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y3Eo49pV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LiByel7a&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pjz9nNt6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JM48CAca&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WJbbtVNU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KE7xXu0x&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1790910,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AOkB1WB.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AOkB1WB.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AOkB1WB.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AOkB1WB.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AOkB1WB.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NjkecVOc&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2004992,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2250700,&quot;title&quot;:&quot;Autosklo S.O.S., NON STOP, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autosklosos.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2004992&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2004992-autosklo-s-o-s-non-stop-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.450658&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autosklosos.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XuwhBTar&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Motol&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;305/215e&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Plzeňská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Motol&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Plzeňská 305/215e, 150 00 Praha, Motol&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Plzeňská 305/215e, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:63.661,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Rezervace termínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pneucentrum-motol.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13014113&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8gT1346B&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wbDelPz4&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06790542602539,&quot;gps_longitude&quot;:14.348198890686035,&quot;group_id&quot;:13014113,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/k0FB14W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/k0FB14W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;On1HvLMI&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TUUjDZ9m&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;07pmk5Pf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K7KOAUSd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fo3zM9u4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Gly10YC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oERkr8wh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bE1l4BTI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1798180,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1984,1320]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7P4nY5yC&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13014113,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2239655,&quot;title&quot;:&quot;Pneucentrum Motol&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneucentrum-motol.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13014113&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13014113-pneucentrum-motol-praha-motol.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.348199&amp;y=50.067905&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pneucentrum-motol.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwyU9QYs&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;369/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Šáreckém údolí&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Šáreckém údolí 369/4, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Šáreckém údolí 369/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:71.897,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GBSpkgKB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.12324905395508,&quot;gps_longitude&quot;:14.388726234436035,&quot;group_id&quot;:404070,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8pgBgaU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8pgBgaU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V3XB5NKO&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K2wagU3n&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G1PGaI00&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GWYLHVeh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KnWg1PdH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dxhiN7Ce&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r5PSULwX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N4YFIlI2&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1090185,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M0DsiOCy&quot;}],&quot;premise_id&quot;:404070,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y9lGgJbI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GlrhOU1F&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyD6Evwk&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:3.5,&quot;subject_id&quot;:2100173,&quot;title&quot;:&quot;Autoslužby Burda&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.asburda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-404070&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/404070-autosluzby-burda-praha-dejvice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.388726&amp;y=50.123249&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.asburda.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sCUfRQHb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Malešice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;43/1b&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Pod Táborem&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Malešice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Pod Táborem 43/1b, 190 00 Praha, Malešice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Pod Táborem 43/1b, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:46.465,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CoqOC5XD&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08707809448242,&quot;gps_longitude&quot;:14.517989158630371,&quot;group_id&quot;:2440503,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/s9XSLE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/s9XSLE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4jn3Yjqz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Mimo sezónu otevřeno ve všední dny od 9:00 h do 17:00 h\r\nSobota zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S7k8q6zw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ptGQTyD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Mimo sezónu otevřeno ve všední dny od 9:00 h do 17:00 h\r\nSobota zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bV5aiOGD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Mimo sezónu otevřeno ve všední dny od 9:00 h do 17:00 h\r\nSobota zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3xjBKFys&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Mimo sezónu otevřeno ve všední dny od 9:00 h do 17:00 h\r\nSobota zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1vZN3hry&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Mimo sezónu otevřeno ve všední dny od 9:00 h do 17:00 h\r\nSobota zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sYiNGQl7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Mimo sezónu otevřeno ve všední dny od 9:00 h do 17:00 h\r\nSobota zavřeno.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8IKAyPjp&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1829266,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3376,2248]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ZRTB4Ad.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ZRTB4Ad.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ZRTB4Ad.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ZRTB4Ad.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ZRTB4Ad.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ZPY6xuW&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2440503,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2342089,&quot;title&quot;:&quot;Pneuservis A. K.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneuservisak.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2440503&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2440503-pneuservis-a-k-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.517989&amp;y=50.087078&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pneuservisak.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yrye69mD&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řeporyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1124/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Řeporyje&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nad náměstím&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řeporyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nad náměstím 1124/4, 155 00 Praha, Řeporyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nad náměstím 1124/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ICQZKGBP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03250503540039,&quot;gps_longitude&quot;:14.309898376464844,&quot;group_id&quot;:455419,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/n6LG2u.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/n6LG2u.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KxQ8MOiA&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/480&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/480?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/480?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/480?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGRrRA3j&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oKqP4Bo5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;luFAJqws&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y2CTs4VK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mhWSoATe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lOl2h5bi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eAnKHLnH&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:455419,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2118262,&quot;title&quot;:&quot;Petr HÁJEK - PNEUSERVIS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/455419-petr-hajek-pneuservis-praha-reporyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.309898&amp;y=50.032505&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mG3IYL8S&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2297/22&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Türkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Türkova 2297/22, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Türkova 2297/22, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2z7GZRJ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.040863037109375,&quot;gps_longitude&quot;:14.490168571472168,&quot;group_id&quot;:12720839,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/VOTH3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/VOTH3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YDD1FbH7&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/o2aKuS.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/o2aKuS.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/NX9KuQ.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QuCyXMTh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GftjlReG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;StGkh8QC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Id4pHfYW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QhNBCDaL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DFTbqPnV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w1UuIy1I&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3318049,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W07qr3fH&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12720839,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l3sBl3eY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DlWWXGo6&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NdxA2fK3&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3744486,&quot;title&quot;:&quot;AutoTechnologi s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autotechnologi.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12720839&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12720839-autotechnologi-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.490169&amp;y=50.040863&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.autotechnologi.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LvtQRIwn&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hostivař&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;260/25&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 15&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Továren&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Továren 260/25, 102 00 Praha, Hostivař&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Továren 260/25, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:83.082,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y2f6czyq&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05651092529297,&quot;gps_longitude&quot;:14.538707733154297,&quot;group_id&quot;:2670286,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/bRDBWTh.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/bRDBWTh.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lnL67Lvx&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pohotovost: V době svátků jeli následující den dnem pracovním do 20:00 v ostatních případech NonStop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXchb8Ha&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pohotovost: V době svátků jeli následující den dnem pracovním do 20:00 v ostatních případech NonStop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pyELr8k4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pohotovost: V době svátků jeli následující den dnem pracovním do 20:00 v ostatních případech NonStop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R9UWRApe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pohotovost: V době svátků jeli následující den dnem pracovním do 20:00 v ostatních případech NonStop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BSASd0fc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pohotovost: V době svátků jeli následující den dnem pracovním do 20:00 v ostatních případech NonStop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3CezObrU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pohotovost: V době svátků jeli následující den dnem pracovním do 20:00 v ostatních případech NonStop.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AiyU0fIR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pohotovost: V době svátků jeli následující den dnem pracovním do 20:00 v ostatních případech NonStop.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;haakzPnL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1996772,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3136,2089]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/dJOCVT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/dJOCVT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/dJOCVT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/dJOCVT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/dJOCVT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jQGCOuYD&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2670286,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T3XMmW0j&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vNPXD16U&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MmjbEJbJ&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2711536,&quot;title&quot;:&quot;PSK AUTO – Autoservis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pskauto.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2670286&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2670286-psk-auto-autoservis-praha-hostivar.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.538708&amp;y=50.056511&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pskauto.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NzeFzvXa&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Lipany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;9&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kolovraty&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do kopečka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Lipany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do kopečka 9, 103 00 Praha, Lipany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do kopečka 9, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:161,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NUA5f3N3&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99943923950195,&quot;gps_longitude&quot;:14.618668556213379,&quot;group_id&quot;:12935166,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Víkendy po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PKGMKEWM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Víkendy po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pCIAFCp4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Víkendy po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MuFtup1k&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Víkendy po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MQ6aLtfP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Víkendy po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zRID1H8q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Víkendy po telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sqiiTl59&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Víkendy po telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0JHBjq9p&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3825496,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3072,2046]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/ogzBCT6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/ogzBCT6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/ogzBCT6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/ogzBCT6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/ogzBCT6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1j1vBkL0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12935166,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3883024,&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS NACHTMANN&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12935166&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12935166-autoservis-nachtmann-praha-lipany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pneuservisy&amp;x=14.618669&amp;y=49.999439&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4sH0NDMM&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Wt9ae9F&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cc15426b88893e71&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14705733187867852401&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Jakub Deml&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nastává čas &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; letních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; za zimní. A s tím vyvstává i otázka, jak nepoužívanou sadu pneumatik uskladnit. Pokud chceme, aby nám „gumy” vydržely co nejdéle, musíme o ně pečovat a dodržovat několik základních pravidel pro jejich skladování.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Je čas na &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;. Víte, jak je správně skladovat&amp;hellip;&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540767600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1605479044},&quot;docId&quot;:&quot;cc15426b88893e71&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fgaraz.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GdxiO0DL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.garaz.cz%2Fclanek%2Fje-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=liovZHQkQaAoPMrwhJHVcm7vgn2fl87duHA9i0D9aEsa4HrY8SHNQAsTANXuvaStsxdq9Z8BZf1EDINaA2Sd5NW237r1QVML-vKir4v5U78NYG0PaEW0PIuy3j5CFD4NkF0iv3ehzbEC9fmzxOERuPySA6-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nastává čas &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; letních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; za zimní. A s tím vyvstává i otázka, jak nepoužívanou sadu pneumatik uskladnit. Pokud chceme, aby nám „gumy” vydržely co nejdéle, musíme o ně pečovat a dodržovat několik základních pravidel pro jejich&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Je čas na &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;. Víte, jak je správně skladovat&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.garaz.cz/clanek/je-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://garaz.cz/je-cas-na-&lt;b class=sec&gt;vymenu&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;-vite-jak-je-spravne&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.garaz.cz%2Fclanek%2Fje-cas-na-vymenu-pneumatik-vite-jak-je-spravne-skladovat-21000326&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hboJIdDJ&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9eAwDG54&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fce4fc8a21a5d6bd&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18222967662448072381&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1407970800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1409444525},&quot;docId&quot;:&quot;fce4fc8a21a5d6bd&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautocentrummax.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xAtsVE0t&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.autocentrummax.cz%2Fvymena-pneumatik-a-prezuti&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JNXo7Xs6Z_MGhJMs4RFDejIz9iJamfvExenrkLL74MnbgIcDBfT_sDOxLylHGCMeFgVU2_NHCg7IdsHEXRUs_oRmJ_dZAfqA4hd5llTizImGJUh1wOUpI6J7orv44gEx7CiEBKpGc35VUyGjYkF6lXM0JgU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; a přezutí pneumatik a kol v pneuservisu Max v Jablonci nad Nisou&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; a přezutí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autocentrummax.cz/vymena-pneumatik-a-prezuti&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;autocentrummax.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;-a-prezuti&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;di5TosWk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;83c4ae03c92a7df5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;9494905245686988277&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;ewa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jste řidičem a nevíte, kdy přezout? V České republice je &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; zimních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; ustanovena zákonem. Do &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; pneumatik zbývá týden a mělo by být také všem řidičům jasné, že výměna pneumatik není pouhou povinností, ale také celkem logická a jasná volba.&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1540529926,&quot;title&quot;:&quot;Na &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; máte týden: Vše, co potřebujete vědět!&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540767600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1619594825},&quot;docId&quot;:&quot;83c4ae03c92a7df5&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fextra.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Clof5fxp&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.extra.cz%2Fna-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=60oshN4z9knt-MbPXPcau744e0s2-uPrvPyk9ltZTDcPmsMY2lmqQI68bl_M7A4lPEWP5g0NYudOIsoNps2LWQ8S0H_ysYsu867rqxpzEyMsbbA67nNyEt8ASOylv_VS9L7bRRy27SVLeywGYoQjDNVqnR-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jste řidičem a nevíte, kdy přezout? V České republice je &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; zimních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; ustanovena zákonem. Do &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; pneumatik zbývá týden a mělo by být také všem řidičům jasné, že výměna pneumatik není pouhou povinností, ale také celkem logická&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Na &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; máte týden: Vše, co potřebujete vědět!&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.extra.cz/na-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://extra.cz/na-&lt;b class=sec&gt;vymenu&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;-mate-tyden-vse-co-potrebujete&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.extra.cz%2Fna-vymenu-pneumatik-mate-tyden-vse-co-potrebujete-vedet-slova-odbornika&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QJprQolA&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OJeIs6r8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;28fe3cc83dd4c9bd&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;66636332fa25c17df402ad&quot;,&quot;height&quot;:1728,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:960},&quot;docId&quot;:&quot;28fe3cc83dd4c9bd&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.automotobures.cz/pneuservis.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WpWoGm6C&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Pneuservis Hořice | Výměna pneumatik Hořice, přezutí pneu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://automotobures.cz/pool/autobures/upload/bazar_pneumatik_horice.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=254392edc0cf67fd&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:78,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lp92QjW4&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=254392edc0cf67fd&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:156,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fWwMq5A9&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=254392edc0cf67fd&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LfoSS2qE&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;joV0E27S&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;96be596d0b6622da&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3939398bd27494baa00faf&quot;,&quot;height&quot;:1728,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:960},&quot;docId&quot;:&quot;96be596d0b6622da&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.automotobures.cz/pneuservis.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zHelOxfa&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Pneuservis Hořice | Výměna pneumatik Hořice, přezutí pneu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://automotobures.cz/pool/autobures/upload/ojete_pneumatiky_hradec_kralove.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cafcf987e59a347c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:78,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4lfXvRgR&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cafcf987e59a347c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:156,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xf6NPEPs&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cafcf987e59a347c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LSyZmNe6&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4XaLxxkm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;900ce03f239c3faa&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1e1e11ca4c4e49abfc26b&quot;,&quot;height&quot;:1098,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:684},&quot;docId&quot;:&quot;900ce03f239c3faa&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/pirelli-cinturato-allseason-sf2-195-65-r15-95-v/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aMCTabcb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Pirelli Cinturato Allseason SF2 195/65 R15 95 V&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_7/eoRdR3.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4c568e1a12b01c5b&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:87,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cw09lyD2&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4c568e1a12b01c5b&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:174,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aH0a3yHl&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4c568e1a12b01c5b&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;50mtDgIC&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;V7PkTN3S&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;770cd921dddd72e8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1717163d1689d0499e5eb&quot;,&quot;height&quot;:1125,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;770cd921dddd72e8&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;outOfStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;EUR&quot;,&quot;price&quot;:14.989999771118164,&quot;rating&quot;:4.699999809265137,&quot;ratingCount&quot;:16},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.lidl-shop.sk/p/cartrend-stojan-na-pneumatiky-s-obalom/p100020987&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;in98w1Xp&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;cartrend Stojan na pneumatiky s obalom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.lidl-shop.sk/media/c2303fd99a2620281cde71532ee4740a.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=69c679c080c28d83&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:122,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Od6HGhlP&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=69c679c080c28d83&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:245,&quot;_reactKey&quot;:&quot;joTnWzKz&quot;},{&quot;height&quot;:398,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=69c679c080c28d83&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:348,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ud3twTJ6&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A58mGlRT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;782bf12879ce8e5c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1e1e114b1abbb664e36a2&quot;,&quot;height&quot;:600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;782bf12879ce8e5c&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;outOfStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:23579,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rc-zoom.cz/losi-super-baja-rey-20-16-4wd-rtr-king/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vttq2grd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Losi Super Baja Rey 2.0 1:6 4WD RTR King&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rc-zoom.cz/img/32/losi-super-baja-rey-20-16-4wd-rtr-king-13--.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f3346124b44f1e0a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vx4YCmGB&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f3346124b44f1e0a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UhtNRg54&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f3346124b44f1e0a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ztxpAL1Q&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gy308fLM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b44843a034371086&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1e1e14cf035e033ecc83f&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;b44843a034371086&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;rating&quot;:4.650000095367432,&quot;ratingCount&quot;:16},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/matador-mp47-hectorra-3-205-55-r16-91-v/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vnKnzcLw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Matador MP47 Hectorra 3 205/55 R16 91 V od 1 046 Kč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EL/UevBmWR.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f76578557e8d5703&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:92,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fB2ghzdW&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f76578557e8d5703&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:184,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y4GWTQjN&quot;},{&quot;height&quot;:486,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f76578557e8d5703&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:320,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GOjYdadT&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7XDgsTG7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7ed653dcd1cb21e0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1e1e1ebc45ec419c2c0bf&quot;,&quot;height&quot;:1241,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1754},&quot;docId&quot;:&quot;7ed653dcd1cb21e0&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nexentire.com/cz/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3wVc7IRi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;NEXEN TIRE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nexentire.com/cz/media/news/__icsFiles/thumbnail/2021/04/08/ACE.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9b44824f601f14c2&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:198,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4brUh8lv&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9b44824f601f14c2&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:396,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T3LZWTlX&quot;},{&quot;height&quot;:412,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9b44824f601f14c2&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:582,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lp2PFmta&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;O2r6gbCY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1ab024fca21871df&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;cce4e4d67ee32140737b03&quot;,&quot;height&quot;:960,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;1ab024fca21871df&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:735000,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sportovnivozy.cz/106779-audi-rs5-42fsi-331kw-quattro-stro&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sYeP0Ulg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Audi RS5 4,2FSI 331KW QUATTRO STRO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sportovnivozy.cz/auta/106779/v/e49-audi-rs5-42fsi-331kw-quattro-stro.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ebd44181e4f3c6e7&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h54J2hwV&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ebd44181e4f3c6e7&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;srdR6pKL&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ebd44181e4f3c6e7&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ci9ZySdX&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UitJczUg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;efeb54c131c59179&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;78787821621ce7dcde425e&quot;,&quot;height&quot;:821,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;efeb54c131c59179&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/nastava-cas-prezouvani-aut-na-zimni-pneumatiky-149293/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gPApyeSd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Nastává čas přezouvání aut na zimní pneumatiky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.regionzapad.cz/uws_images/uzivatele/radka-cechvalova/clanky/nastava-cas-prezouvani-aut-na-zimni-pneumatiky-149293/pneumatiky-sokolov_22515_karlovarsko_h.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=56a9f0dd6ba515ea&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:273,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fv47vCG5&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=56a9f0dd6ba515ea&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:546,&quot;_reactKey&quot;:&quot;szF5Eyb0&quot;},{&quot;height&quot;:351,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=56a9f0dd6ba515ea&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:684,&quot;_reactKey&quot;:&quot;exwZ07nc&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5eJHF5Y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;acc9f3086d281e7b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5b58f66b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4e6c5ad393ef963c32910c&quot;,&quot;height&quot;:1365,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2048},&quot;docId&quot;:&quot;acc9f3086d281e7b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-krohn.cz/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PJWQtrXi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Autoservis Kröhn - Ostrava - kompletní autoservis a pneuservis v Ostravě&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-krohn.cz/wp-content/uploads/2020/04/shutterstock_649676911-2048x1365.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5316d00bbfd3ace9&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zbpyY3uP&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5316d00bbfd3ace9&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4HTdHytr&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5316d00bbfd3ace9&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vb4fqHyp&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4PjIqbb1&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fmefkfd4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;37c45bf35100d09b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13241809904970289307&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546815600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1547647119},&quot;docId&quot;:&quot;37c45bf35100d09b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fevergreenpneu.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f6EJyIas&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.evergreenpneu.cz%2Ftechnologie%2Fvymena-pneu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=-O7W6tkAFXeX3uAw7q_xCvo2j_MJN8AIrVm4P1DD9EYiWJ10_eRfvFWZvPgeyC5QhDRgUaKexleXoZ_xR7mwl15TGXqXenz5EyGWaPROT10HxBJonh4_tKMytxRDiKE79EV5xDpopjQVjayn52zRs9HRtEp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Široká nabídka špičkových &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; Evergreen pro osobní automobily a lehké nákladní vozy. Výhradním dovozcem a distributorem pneumatik GT Radial do ČR a SR je společnost Jopeco spol.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; - Evergreen&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.evergreenpneu.cz/technologie/vymena-pneu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;evergreenpneu.cz/technologie/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mzV0bqxz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d523a0da0eb7e44c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15358296012673770572&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1588806000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1589225488},&quot;docId&quot;:&quot;d523a0da0eb7e44c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcar-technic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OTaZx6J8&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.car-technic.cz%2Fcs%2Faktuality%2Fvymena-pneumatik%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=UamD3W4UdRdIShetlozz9M8pBNb7AZflOcxIlN3k67wwhp5t5iCXugxB7tdt_oKl8JUsboVVNlbHhzazzb0sZdTBRNxW88y9oSSBfchUmu4bYNm4gKDqUcoJxl5aPF0lQWHDD1oFdEtnFOBoN8NN71Hyv0R&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jaro je tu a s ním i přezutí &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;. Zde máte pár tipů.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Důležitá &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; | Aktuality | Car-technic&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.car-technic.cz/cs/aktuality/vymena-pneumatik/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://car-technic.cz/aktuality/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a27Z7EMs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;98bdbd478880ddbb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11006161179293834683&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Nastává ideální doba pro &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; zimních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; za letní. Víte, jak na to? A proč nejezdit celý rok na zimních gumách?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; svépomocí: Rady, jak správně vyměnit obutí&amp;hellip;&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1553900400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1567657111},&quot;docId&quot;:&quot;98bdbd478880ddbb&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fauto.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XKUXRAka&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fnastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7GKJT8KtfxzvQD7rGf1EmVW2QgoJ325gYZ63_mEYdQGZfCbE0_2HXX4AM1AH6fJ9Qs4js6wCR_f2pOrkDwjSl89heeDgZpRm9tWYlrxmcvzs02CXaLnHQNNUUtp8TuLq5jFH6XDqfgszSk_e6VkegoR3ekZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nastává ideální doba pro &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; zimních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; za letní. Víte, jak na to? A proč nejezdit celý rok na zimních gumách?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; svépomocí: Rady, jak správně vyměnit obutí&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://auto.cz/nastava-idealni-doba-pro-&lt;b class=sec&gt;vymenu&lt;/b&gt;-zimnich-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;-za&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fnastava-idealni-doba-pro-vymenu-zimnich-pneumatik-za-letni-vite-jak-na-to-a-proc-nejezdit-cely-rok-na-zimnich-gumach-128518&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zi0DLgNq&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Eby2cSIf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;zdYqY-NJlW8cklAcKNzGcjKNIJeV1gwEZTwT2vgRtHXejyZOzspndGW6O8FJpZAAEdzss1JpcFq2iaynQDWsTbHzOf0Fec-i4QErA5uyOO5SkW_sorQwWXUY-fnIO_OGq3bU6D20E_5llYlc33rhOtYWaZU1JkHZ0RiPSmhQzrAvydqNxbvdDzqcB58zGovPjb5NtwPA3ln5fju5ad9I9m3cUNekk_grC-9DslepEgj0YDTT0ET2pxAiQR_Tb6oBeet_ln0hvi6VEJQlZ1W70fPKIEkRqspi1Zusr_J_7UJUsuoagSY4bWR5J8HEgU4fHhcA2TLuhqHWRvk8-jcHviPI-61hpQ==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:156,&quot;trackerId&quot;:&quot;70139de0-30d0-4476-9b96-ba7930f4a2d1&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6546772&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;1icAxQv-T8PySAYvllG8gbb4Tdn_ruXfB13_Qbv2hni54JlohpgDpgsvv2ZW9LPEDtIRhzgnsZ_ESo2CZyUgiI5hWDeqaNh6N6ruWOuN2fqIRN_6Yr8BeDCMm_GPfUHCg70S-akamg7m2KFPI8UgNnKaYDWFGav_1uh12_ZQ4SJwY-aiN6laJGV0WaJXDPG-p4uPTOcPNYUVIGmMd_B4-59Ve6PXRypqoHy0mTSB1JM7VY_v-EU5kqR-LR5NUtwwMvjKuxmaHgVp8lNSgQxDnE59TgeCqohKq_80TzkR4gSsVFSAORe1_NnKxPYsUVgqgoKyOmKlXxHOTrV-fWQcMRAQPCkesHL-Gr2NmTJlrRoq9Bh2FiOo0MYg0pV8i08XZsuv2vbLku5w4c6YFZtyH3XBexGGtEBkrtY-VG-Al_bw_gqGGAJhuA-Hx6JSK6FueSRu5RA6nkhgxcNnpKihrK_v_syuYbjgg4RfR4vxSJaSVp9w1RBOC9gJcSvC16E49LYH-bj3iKv8b-50eE654jgavqcArLRl3mKqAUPWfUSVqw91XCZjRaFszdz5IZCBUCjCyj_L_MOJgCJvvJ24cnDBk39APW05LyHsd0mtbgN0d1500OAJ-Ore1WYk0UaMsxi5IOa-6VrztCr811zWhfvHf4UjJtXaRCuEv_JgzEsBFbBzhcoHu0Cilp3bs5NYTriD5MA_ucdWaSmUqLT2WRLWZhvPWG5vnV6dKcr73sWnkJsPI2UShLAQ0rwJyuA9Ug_YXGfMB0do2rJMI5GEvrC9Rs_LSCm9Ooq8rxEdz64hW7QKIC5kxSxYSt_cQdpMhZCXcH3-P4BZPWLdCt5L8wdyQL7GulLFdbAKQBPd67WWGRw8gpbPmq8hEOwglH8w5qKidrfg7OIJ9Uy-tIeuNZcFf6aaoinn3yQcrFeORiqYyW4BNe6pVJULueabOz77uvPxmsD74YGWAKbQ389qSFvQKg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sada na opravu pneumatik Lampa 72153 Pump &amp; Go 500 ml + kompresor 12 V umožňuje opravu i huštění pneumatiky na cestě. Jednoduchým způsobem dočasně opravíte defekt a jste opět mobilní během chvilky, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Lampa 72153&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6546772&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;tbG4oeVGdjJxScPUb_FHhLaQSIPwMHu1UgQOR3ojfeglbKR_NH9pfR2PEGiqYvYrIB8qv3uyITbZ2ehm1v3mptKeMhLNSRM3BsKhw-QdVyOtZZ54nu1-nsUEu6zp8pCtIHHHn5qYN-um5Lekxn2yt43LQzVu4cvX7axHktdfbVUvW6Y2EnlEAlHxf0z5uXlTmXuM8kysexM9MVQRiIBCkm2x93gELvjEEvuhMjv_OWoqlXYQwj7fFpzQfVIgT27ZT3JMtGLoh1ncPu84yigh8IIyqZGobxcFhn5K6helV8yHFFmXuxhAyMR2PL-vUkz76gisoUdfFo_v3k4DTf2z2-7wwH_E2Z18BNabywSK3Gihd8po8xHYXVTl92zzUH6qwGC5P0YqqYXHIaOxkQMbvF9WpIzcjjkIQw5FDl8z4YpD5mn3rhJlqbFiEVrcXhwOEZ9fKkcToojuot9-bcrWuGbEbBLhp6QwtxEu8xO4An4KW1CN6lgc76h_L4eWFRl4wkF9pYB6s2klOgWCeZCjh57crNJrvtUG_gKEDDnDPT2PWWcO_DmEO0CUV2-RUPQpfpQli1HRtFqCvppEgoAH1pLViooBsHc7R2CP3_tKNdYvo9dJOKP2BJK32KsMyQRDAZH4ELkGFPun7e5bf3onLbyGnoFXienstjkDKkc_ZMFB9ymI0SdIC-okmZJzpfMe0kCQ3kEYDAo-cQn02iN6CAUMi4bIc0KhNTpx0zI4arSfPOF3mQe2SNuu_wc3ogrU&quot;,&quot;maxPrice&quot;:115200,&quot;minPrice&quot;:92000,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_X/tqDBKwX.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UZ3ICROp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_X/I34BK2q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GgIsTOwE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Lampa 72153&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GiY8_MgDrE3Cgl5__3LzLLdbUQrx4G70kR_Nb5zaeSV4atEQnY-lpAT-kTPlLQjbHofTAHN4SPpbDAv7v-8NAQfNDBb6sRZBPA7u1AN_A4SYUEp8XOJDhFnM7edXW04ZEVHXNlvdhR9AFbQxP557GSqnvHOL-u4opGqdt6dX-uvTHjvI8kIaflIL531xK20ErKV-nR4SQKk7Z0aKEO8VaeSihaQfpFot1mZSRzrFRl9AXxECuf1jeYxiaaWpa_zgLGeXa6788e-P3HdvUgqzSg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1127b634-6795-4882-8f66-38a6b5fd374f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/lampa-72153/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Lampa&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16901920256831243822&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_G7/nNGBvy2.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/lampa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16901920256831243822&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kul5h8vh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6564933&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7X_9vuPL64gUwvFmfwpVgDX-c-TSqc8wI37zDLK6BaZYTYjYTOEk_xjGqbuP5s-cTBi6cKK2Iw3TZt3fBij10pUM0tIMZ_mszq-E_gFv4-EBQ9VLM_JwchP-1Xbzkxcp8m1zkg7Rbh6aKVkFFNSy4R2QJkKOoDyWq9voEXnuK4y8lKS2diG37AqvzTEXsxP7SpSoyarTkl7oRDuJaJb33vd2qrjWnDPEv6RlvbVCaybVM1iZMoN4xCt-YIsUQtpjatigCMM4jwRH3cmWDnqRsgyn9eFFFHvFJSUY4pAb0ogWS_3LI96Osd2-AnP9I4lvJRjzQ5Ed8Kj7PJeT_IemG98KcP5m10Kgx4ksAQkenbbByV_29IcqGSwKOpx92KdEFL7HZAcHCgZOMC59UmkMpUMIWJvfncMXbYnOHmXSvUfdU2UUVvWPw3_zTuEe7MjfUBP2KmFynxPUnJ6EId6xyrSLOLcs8NJBhGP5D00koqekwDY3ifV_2BE8of-pNzDaQZcVJIJAtwnuugUhYDVvrJcxoFK9JIdAb1kIS_8Ngm5pnXvis-R5ZVZ10_PLRMk1JkWpiqBkRpHzCdLkmaD9bImaNXmkGzes0jDgqyYFQI-txu8icWCHuAAl_pO_urHEf8a2vvhgyEEXpikt3OkxBjEoFcVFF8fciatDWveNCtVvUFaqXAXDb25ihcHbsKtyM2w7mFdba8bw7nuYDR91zMKbwlXkZ1qDqx9DMb7Kh0wlJ3Pz8mm8b84Fj_I0dhfRs5dWdpAybT2ZBxE-GsbjbRLfJaW-Kdkp22NuzXNT2WGmCxOtnDBvQYrrNyMAB87RyXvPl_TXZCVS57O2LdVOMIJMxAe4lKlgRX2v-epJm5dtrK7biEoyCQkhddj7VZSjSo66u2fzPRoXmZkneKuC0-s8Sh88bWLOsPQqvIQUGz9nMnP3LHM6k6WfeF8oGqZtPlwLqX6YgspcPKXFn37_f5Xv&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Umožňuje okamžitě opravit defekt pneumatiky. Nepoškozuje ventilky s kontrolou tlaku v pneumatikách.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Coyote CY-878273 500 ml&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6564933&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;BhkBM8xOu8ckmyGKv9EbqiKPzEkuqcsyxnbEV2UwMiLO2INo5NCcVaEPq7waZRMMsFyM3I86VVs4uX6Bd7Nvp06x0AebO6-5QdqagZ3TZroZEyjNvcDEPwyF34RZjRIelcE4GxispDB5pQhwKlsXYXSRHJHT2FRVRrr9Cn6Myq1Tva5AtXOcBAn0mqzsoWsieL0wGpDgZq1fdeEaX3jsgzy0kiCsT9rvvhcGgGKTxY8qE6EOanN3v88Fl5FBAE3khvSJltrzA38-7kp0QEiNlk49O-C5b_zHrzePCx9IWeofWdkv5OP5HUXUFbAemdOFUgA7CF5fappR84wjnay75CDZUs1aG0ibdwipMHTBAd0L8Bsb7El2HnWrZwu_vnvtHbyscUMP0xxURKaUGNrT0z81NdCb6wUJKaWrFQ0ZRDt6Nrp8J6dxIu7XflOA9Nz87Q3fQNQj2KrLLI3WGq74KQE5icq8VqY4fArn43Rvm7X_SoE0HHm8DQ7yh3hYROQ-ZDuBZgIZVPR9dMHToN1SXYy2EZEBHFYcqYwwzw8sceBV5JvDRO4vQj1W0yMmMMEY3nk09xPEDsWWWrM58i7fg79Nlkt1biRcgAISgQiiXcD0ANwjbHQEGcvYGnmjej0TtwMfGng6uSGSOHTHi6rrY7G6Syc7hRt7ovQOjHn2P_0bFbifrYVzRrxG99mh_VFaDyG8CCf99I_QHogIu2r5NOyJw8iGFDdH8JdoFkznSIFGkXm3oOYFBP9el5b0MOQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23900,&quot;minPrice&quot;:13800,&quot;offerCount&quot;:22,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_c/xloBE0m.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BpSmuBG9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Coyote CY-878273 500 ml&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;F8SXtnkVoSUBO_QB2mtg8Im5l2g71fQBUI-aTU3Lp9GLoxnd20TQEUPjARmMts67rpxCV3-FleWMCDM2oXU64_z84GFbQ_5Z2PFBIxIwLiDq68p36cHVcn2We93DHYVum7D0HTvOjM8v4VIn90tchWkkFgRxd1YlBO4JrRbGA_jsFE2Riiano073JEW72XVPqKxxrbWzFxtWxLab-z1TYm0I8eJX8K9en3EWTBVx_FwrU_RfhUZftsn6CZMjCz_QUIGrdc4dozQTU3LDcK_mQkIzNVPM345km5nX-f4nH1s&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;56dbc09e-66eb-49e1-9f35-45b43cb992e7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/coyote-cy-878273-500-ml/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Coyote&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3627387968520894828&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011227/img/53/150x150_yJemXI.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/coyote/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3627387968520894828&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B8s5zx3a&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6548887&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;nx7mQn1nu3wL8h320l1wmbON1Bnpqu72RbiSbA1X6OF9HXC5i3yJgmx7qZHM9wH9xJeaJZ--TuEZnUVUWktGDuu2bFNsmVH_JC2VI8gk95_EoaB1PlZ7olzH7V70UKIYdXt7MQ8SVqbJ4kV0h69byi2UkD-rXPLspdy80vknK5iw3NQh9KWtQsD0Ut7Xn8B0956yMjNCLDHwcQNPxtKeYfUlD83WH7KnUmtE5Ku4T0WFbLVWOwSpfNPmYvnXSFJsNa2_tTcOEm_mQsdB_Aw8jixAvhD4BJA6Lf3NdUio69xTvY6vPsN6gSN-_JWksnbCE-b0bXobAQsDyfgmi_MgSaIDExH3OrWqv1nEgbxZBo17OZRL7ZcHgcfsmw2hpnnx5X-3WiVXyPi34dTOKO01jS_KBKq_vcpDRaRB4CCZIjmRtrAaA25aqzhhxX4l9ZhpyVgYuqvO8kAKl5MiCBIzVsJ6KnADwHkhxl4FIxNbKZmBHFES_lEFOHpDL-jbMo0-xMiR8-KhmXLT8wncH-QyC9SD1hKmYDD4undF72EJi6U4JBCglIjzLzOMY1sda_bar7U_p-1mB5YZNaeEMtXd2UUkjYMhZg1z1EV6GKURmwBdeBsxP0s3V5XvW5CURrnZh4iSeqfOtj0QGuTDYvjYO5m2OywQIfwvqeFf7tafUoDlkp4BiZYaQcSQXE666coFx-v_U2ys9VjypiZZL_WBONhVB3dtj89SGK8X678OR0xfqE2ofEdA7eGeHNBtZ7YacDBT5rZyXi-1yu5eMMrWTArqW4oUcwveKd7RGKI4sA3KKVFItI-1v3NwBi1II1SiBpbP5Q5xsWr8yVL5Hdqa4rCZkoYrdPoqrQF5Ri1nrP_Hl4Zl_eQsv1LxesEz_eq_Ez5EkRJ_bsOi-P97dLEhbCScmHuDHvH0VLjwcIePsbxfh-8k0KjB-_vb8gRL6WQZ2lQ3ThhVmPqAP6o25LV39PwHroU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sada MDtools obsahuje sadu natloukacích vyvažovacích závažíček pro klasické ocelové disky + samolepící vyvažovací závaží pro ALU kola. K tomu sadu pro opravy pneu, výměny ventilků a značkovou Euro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;MDtools G90&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6548887&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;VS6bK2W4skySn4EQ7ZyPRDOZpBFZARPFUnv59AhgLxYqEzyVs2SEjGXcKu_Y9Glb4odNzOgG2RXPSJClbmP25sLEcC6KlHLpr0H-V2sk3byrFpm90L7Vy-s93tWJSWWr_XaeX8zpQi2i8o8PfN2JcVzVPYAR-4EnEaYaos97oD1ZU_jZY5WOqXPfGb02czUqic2o6N4m-mbEyUM6QqZoNi1sPm_UtFzQybAhiXS1XQP9KuYNL9M0X2yvMHJy9V_Vn6vBLt48F8O-AoO6aYDvAC35tj_hFO5cq6dOgK6gLZmxlbSElkz_7tyqIWPiF9qIM2W7bxLM5yXY59sRZ2oFBcBOgSFfAWyS84UyQ8_9K4PdZeA807Th_k8ax-uSBAYzsi_p5aVGRtRQ28OMDgLOkHAGhXmIp6YwvEsZ1j-XZYksJu6aHrXZ4WTDdw7eDwdXSGupxlhdUbiWIBx5ht6Mal4o50UeaY-hgwe8CHJJO2tKRJW7mAa2zpl_EYW0wI7LUA-ELcK5Mv29UUxG5hQ-ybMXPh4RLf6_QRfiwQIhtHnUn-4tepmum0v79aAQw8QHHQEUdNMcX3zqF0pl59xp9W7KZZGKA-8UZEbvecdiAvm0Ms-_EzM19JQiwYvADvE2cmpLiMxPw2_l88T2hfecn2eRUG6MOF2nG5B1ZLxewEW2C2OQK4A_xmT4ZHMCXPk_CmfEpqHzL0CL2CEUceXZtCoVizU1i1FWA9XQzX-iVG7BOZ5E7lzpyq67IgpJ9oHojw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:634000,&quot;minPrice&quot;:528363,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QL_HQ/IbVBM7B.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZIvg2WBm&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;MDtools G90&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EHLrskhWKrrmVSwfv77lLJFdviA_CnM5TaePTTb5W9c2KLe6PNzjpXiknFc3qh6ME1_-rm7c8QlqLicPJs6VDhVmGj5mbOsskdG-ysMf1hsKlsceRi0tgUMSZbF3nK8k4KwFxtkCP9vFPJgXH4f-pFN5TVNq2LuN9nxfWgLztmSI0gVQUBmmQEVdO9ZxQxiyOAQeBqq7zyXlGbOE_J_EX66yLGCH9PhSnvNMIEj2PgDkKoFxnbsxv09GwZW-vuxDfqOXMylMSLNyNLMonNV0j9M5Ji6HkkuHlkekjspVd_c&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;eddbdb48-83ed-4434-b0bd-5e511bac40c7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mdtools-g90/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;MDtools&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15028668955219400007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mdtools/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15028668955219400007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pae8lnF5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6214989&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UEQBevy1X6QEe_078mkndGNzGYR_-3MQxYSZDWYhojnsIos3H-IHeld-pxWVqm7TecK0XyasUyBTeQSE27c4CGE4wdX7Qror3bqDqG_lmhXCB81wfqR5N0_ux_Jc5O1dkRR3rMG5zYU4XTV2MQVslotRJvt5iNEb5tMx8Oh7Dj7GXlOA0u4aGAs6nUfZas7qA927fn8_OUv7Fsf7lSfWkrCMbJ7IW25oZtMCR3vIBzLbE_O9hsP1LqsAKj4qx07-MNOtPdLdhnOnMyKXnlagGuDXPiPIP5wvs90sgl21Hx8ZChTAC1Kj_ZmyyLnozTH4jhGUO5NIu3u0Y1A0im7Jv7om45imBl05i_KDRr7lC0A8r0_KnVi1CnPSkHTfJ5T3zNv5isW6cFmXZNZkKi7gwujazKIPBiNxy6XayXo5dpaMKK0vsYMyvQ8OXjGz6-EPvkA5lsZF_uKEssQbvqRURuqSAO7I7BE4xiLFDM3APX2St0nXU6D1z7vMBVLxvM4NiDsGK-SS7lsiTLEl0LOjzeeEzihPS90FdpM-i29T01HmP7Ej3euGfFh7Wbo9R5dDeOeogHs5h5OsMHKSbwVJoMKELH2v5K8uaU_cuKhXho224uxa2sbguwPQLNuM45fu4V3HD9lbURZF-B1Rp9CVZAvhiL6XdX7POPbk0GYGO-XgeDudgPLOw7fFire6adi0yzRRHqW_tPXA4czUsjwiHy_xje3jcKXqtUrI6OuYO3-f-Vufcv4at-WWdcBWdpEk99c5WvsLt3LY33WhMr062E8Ga1HSEeo5GcptEt66hasDW_oqXldR6zqhXbCs8FcqJAg63w4K_eWF9WpTfj3ipSWnK1mF9Am2_Er_dp7ohKA59gGD4_NwZ9L0xlVSTxFYty27APWhnPcJoUq2JHmDVWRXKKJrP9To1ukE8prpexoF9lp_y_9DH_Yqmqncrp4-19UG11isT6bqwexfVciOGHGL7w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Automatická opravná sada AUTO/SUV 700ml je souprava kompresoru a 250 ml těsnící hmoty typu „ventil pryč“, která umožňuje jak huštění tak i opravu pneumatiky na cestě.\r\n\r\nJednoduchým způsobem dočasně…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass Auto/SUV automatická opravná sada 700 ml&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6214989&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;y3XmKzI3-NbTVp6PeBC-cJ-cY3frJ-0C3mh7MsOSph1HmgJmCXkIhPwTuDr3U4YrZ91KWC-j1HOGlot4BQ4hdTSBNG1SaUjYCbQo4dWf8UyN9NzWRG51QOBxAR6eLoXCbvh67kxLF8O95VeDGG81e6Tob2Dm9kOsNNKIHyD4zIi4SOd8ZCVYBJER0bJqdrwl3Zf45TyFyQfGtByu-khZ22lAKrqSjF-OirD1pMk73rayub7zy3N1RbJEXX-n8IFwBMbsvGRZWnlTYHfi7Kr_6cpQsX7dO6y55--nsbSOpn8DnSA_TRbPJT26lIQcRk9336Yoq1Oce701F8MP-V2TdVzxVgglCGAsIuZrfvu7KlDXruNcqFjMHcwR22im8Fzj6LJODCpN6npp7aXDa9wmkvTmmywTzl1GInzJDTplfvi1rk8kVUCwaoi9Piw7Gl0wQkDP6xC2gO-w1Ff-h8kj6GDzzBZB2AH3d-LH33glpkzOi-1Mlv8zPxXhw0xiJXeTAx0fd_ZBHctuMfBgaa4JO67b4QMMuGUQ145Nov064plaSHniQH0CcyVMb3xsNRjWBIEIrF2aRT8cWbC9YDhhvmZHCjJ9dOvhvuYOuDt0v8AYQe2gkTtpNehoxaCMuYB3peQ5Al27brLSD6YsaDMYVs_I1mIVjCB3X5t4nBouhyRVFUzmCc2lxzz7uzgyTMIh5xlv5bWXR4KGtyVD_eeziihhYXfitVmQ9ookWpbQnvR73M2dASsI4YxDKZR4wgkA&quot;,&quot;maxPrice&quot;:194500,&quot;minPrice&quot;:176400,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hn/X8OMhb.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i0iiYZNf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hn/nfUMhc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F0T7qOfB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass Auto/SUV automatická opravná sada 700 ml&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_bIz36DyOq53mqIHridpPbqwRdBs2o3gsJqx37V5zEhDRa8RlQkWWeIuJMatjLN0Smi4oAc3m50f2yv4QxohiyJn5tDx5Ckt_JFItt7x6UfImIPOm_4XhGdWE_mEPpRQ-CYZcyGsEbSJF3oMmBy-pvgQCzUCctsuEmCJKwLVI9-OgCmD3wsRuwlOLPEXXXLzJiuvOItysK_FD72dpsE6GvG-skB5UsZ5HTM5xuwdaaTSEe_YwzPKwki8YNMWejTrTFouMVi4DMUO68ejysZFlyx2BLMZCTTcu1NDWO73ICI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;74381a4b-b5f2-48b1-b95f-9c79668197fc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-auto-suv-automaticka-opravna-sada-700-ml/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2WwdYJ3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6623421&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;d6oS_iPGGiGj8M0yRYh0XHXI0nUjIP-r_2ZlgzUIJh2X5DDHSt-LN0uPhxyWlw5yXQ7B2OlcZTirW6qnyQKcH17I1amgdPmoiX8Aj-zJm5AfsZwewZubfB_xGv5b_Czd1-xcQD9gIsnTtap0GoJza7n5iOhtYQZt0Kioe6T-63uDwwkJ-wCESv8gmcc9QXNRmz1Fsemelwks6pVO8fspmpFc8tZ0yAIMs4i0U8jDxUJkZjw4WOpQ2t1lsdiYuMwmQePGhqHku2pWKBtEOR_xQd6P7JkXuB1di8ShNZKcB0WpFLsbeCqiGXNP6FebVbbKH31PSMqnSKoBLYYpJ9AfRw8CfSbStEEeSW2Lt7lGnT3OZXLpM5n_39mb6LOF-TJuo1SbNAN3y0J7Tz3fsQJTkYWvYtjYTPK2-qPRVA_o6e7oyR7wBhb_UK-48VW6vwaovEwqlBongvOMDH2KiUps1x4-qEqk1z9vvbqqynaJSa9emBzukhpZjx_7xQAfBnWuTuKft3ScNYLgXVYY3-22L0MR7VBJpGb1Ce8jntl6l87DjKSH87V_eYV5VqomW3fG6UbKol7Y11cdmp-utrwvq19zDvSl3vDs3lz-gua2pY7OpYjZJsQoge5-5eW7DZ7GV1BcEm_ZPia1to7gLwA_ev3Oe4rxdg2cPzbXjMAj3Roo-RyJH0rZdDKpW9z9xQUCKUbi0tEj_bcy9znbiht4_ltrAcai_UzC9Rz2FfCeQfSIYZh9BqFA5sJ0U09sXrahrfIg7JbIqX7uh6Vb3mLgjymeC1z_4mKKGrQMcr_BD7GbOb4sjuAHso7Im7HAG90nXlkY7baCBvuvhaEbVA__dn7VIRDJg8hS3L2ieenEvclPDSAKy_cDrY_HERRYDojFhxB4AcVxaXuyI4PUYEXWGRLNYXVoSOLvN9mPjWfGZUjXWPr0ARPfyjLgFkKmmgb56eafuGIZSmt74Fb2-m5oGoLn7Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Lehká a malá opravná sada pro opravy pneumatik motocyklů, skútrů a čtyřkolek. Utěsňuje průpichy ostrým předmětem až do průměru 6 mm. Vysokovýkonný 12 V kompresor slouží pro dohušťování a měření…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Airman 76-086 ResQ Scout Tire Mobility KIT&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6623421&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;thhTfLopEzwxhnrqqyhvhHNaM8pmowCTnbosqaB8Mu74-M_C9mFM_g6kWsyjqogh4J08hsvdC0OWb4C46kI7C3NiaXqds9jgPGqzdvdhGeiMPWtjOB3YxokrfTL2p1ABx-PEC--qn6b18eN7EVadu6FMJ17rtmb-ioP1_Rg-T-DEfZVnHygMsMieVIIGOPwF_dDR_RrlYNev4yeVzCQDKMrZ0NnhWiJR1AYfZr0o2ZqWQW-r_A5S92TJowjp4YNq49tWyEOGbv8loB8dLQr336bDb3klSJJSXgHuoGsz6Fk1QOLP4iL26LwsKkbvMZ43xwvba9xSQKpNcdsMckb99pk9V_wxgaaVIeeJ43nCyVBlSMnJ1VNUO3YMIwmM0W5imD3vDIH4js-fDNRj4pyTQKR9Xaamc_jXu2d9PP6_aBQI3z5jPnlT8NnZB9z-L_hjj-a6Jm8IM-1PBRM7AYXpQTdrk1h9vTHoWP1C-hbAhTCaXJot4O-vNQFupuGxu7oYfr4NyiJeyXLpC-xkY_QBqagPkPUntDycn05rd6bRpyNbJKrJDOUsc4Xyp6uRM2fZRRbNHgoMqaqSCGtxsqNfAvJS9P08qfuYU1qgcEjABzozR-9rcrB5y8VaIr6Dn6o_nC0GDSw_wfzUFllZ8t3ZKlfEObyoqJNwLJAgOFS7w-H23f0dPxtzboE6svcKev2caTvRyOVbDKtVjklmdWv4dlljvfQYlA2vqcp90UFphB0z29YBbQ16P7rIp4KVJjrM&quot;,&quot;maxPrice&quot;:131900,&quot;minPrice&quot;:79100,&quot;offerCount&quot;:50,&quot;offerInStockCount&quot;:37,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_Hq/t7aTPB.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LrfWixHJ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GV/fiUTKe.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HPIrZvbF&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Airman 76-086 ResQ Scout Tire Mobility KIT&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;LTv5VSBnCNwNICMWHisw1XnFNOk-urlI52A6FhSG5rYK3mVGG4bIZrN7sSuC7oOQq0Y9jMLvQvOoIa2JLMhaFX3UP27ji585yAUIj0ALi45BWjzqkjucX9iliKexIv1VaSknl7YFUCs8WQ2D_Dn1VJW7uVHDu5HALteHI253YasZKBo-qLnjIa4Ya4FKD1OsNLxrbErI2_5oHBRFjrUp1xx4NugA_dYDNgM8Tfg5MSIrL8-_lfIAXFfq6x5-yU12kzv2ANm_97Ho_n7Wtm5hqTwhKeYKJAW73ByCx4PkX-M&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4f0e5ec6-e8a3-4e0d-8aef-55a43d59741d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/airman-76-086-resq-scout-tire-mobility-kit/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Airman&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16370884217204421577&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_CU/I8CCDMe.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/airman/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16370884217204421577&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7eokOCBM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6453948&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;c0ErgAAnHvuDxzM69B1yKGagBy-27ZO4PCXv70bamkQPP4EX-AwtGkYpKPgwn7SB2dNovUIMs4ZLF9OHULkB89xA5gDcu7VrF_2NjPhII13oCUK_PTu8O6CrMvmdfD8VNXj4O1nl2y6nnaJqVKnILlvCzyMhwixIwnaxjXYA1kx-K_Jodsb3kMKpJqKWKJse6Z5QdmLMYgAH4--oX7ADK0ipORAZAz0ZHF96y6N9dggx9xnej9KwuXY0SVcO-QdlZUS7fupkt717pOtVHs-xM7rOYhNLKw8Jnueg2EPdka_VYkJRiP7mKBROBC2Rr2dsSqhayWYk7M_qknCay8JbQBgT8lk3yjI1HbKI0izXoRfVN_f-fhJv5JrMjWFri7v6OhufkjgwNobhzXvmgX_nUYRYAo5brFSUiUf7ARXDQFhxhkbL7CbQxMVidpmAv7nToRA8Z4j05TIbh8EcM1DN5yoA83K_H9b9FuEnvS1pUNMWF2XJx6EibcC8R16pDHu_LDZOWdmquCmiR9mMEJ0e-I6OEk4rr4NQpJ0Dq80oufpWwtBnFrYf66OKVUlzRN2sbkR3BQKTD1lyjxPCNDagGanMHO3eaIFPcy5v_m6Qg9mcM3nI5MCXE_22IQIfE4H53GcPBPZPGu3JrmTDEX8uJBVFY7ydrN0X6qsS6iZsy0PnD1H-EESnTkChHISKZV9TDwtL9zub_tUHb2Wf_zOI-daCOypZ27BUYBLJ38qpFvJJhrt7hHm1neuEkYK1pYYMHTyPSoZFUbsJMcwvVvvo1qnW6vMDuwOTa-js__wdbWR92O7ebZsmezeHURs2HLap91ce-F_OwzuyQeZ_6FxGlBR1hJ7ZIkRRb8sN6-8qjhzbkuccmpc-WPUMazi4yjzExDd9C9oATmM7JHVSlfqIAOMN5Qv57A6-DmX2ghzJJppt-zkT97wb5szS1z6QBtjrJZkxdRWP6I9cktDsTurr3yaCMWmr&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ferdus DL522WF je moderní, automatická zouvačka s mimořádně velkým rozsahem od 9 do 26 palců určená pro montáž a demontáž kol osobních a menších nákladních vozidel. Pro maximální usnadnění práce má…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Ferdus DL522WF&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6453948&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;KimwJl5_vu4OgAgsP-DbkjGUvh7zjOHMwxwlEujEjG_adeq0k887w6LCo2YPDh_ZYhO2_v1Jo7saP9ZGbMYt-Riv3qX7kmZI2sHly8YWJJ5qQANpLsL3CPoWruYRW-fWE62YeKa5pcRUC-1LKMCL8YPM5iXbuDMKVzVIPqYhiRI0J1iwZdTmb9VvT7qOESQRHRW1PKLeqIhJHk3zk4bzdbFn7zQenuccexp93xoFt_iTVM5tJrmWNpoP6iigDqVqMgiCuQjpEYzfoopx_9i0W5XVUeQf_CEDyVOUfsd6U5D_3HzqILmMiSNUr51XQxw94Sfu8MX18Vy4Smqx9zbu2lk97Sdh7Ddr7I3oGFGty-klKZbU5Ik5jIDUdLf87j1xn5D4yEmRFHSrf88OtOc9H8IDX4hVeffDRdE8efx65g1nolJyjrHkDW4V6fpN5SIzTknwlr-S-cUrknAiElqQVAq1AQ0FxGXZ7qw_hg_b2Rlt4e3sV5XpYIlhRyQE_fQDnIJxPTHOfbON92sVbES8ESLFen1tMbJGrcVOXcLw2TTVx9cQ1ZlbJ-G4y1ywDvLxTqe2Kzd2Ti_tNBMlcdTHWJ3XPFcIORZvm3RcFNwD6ey6UImhAIN3HV1PDFU_oCcnm-dUwqJLbs23B2JRzqoiSSJzpeoaowa2_CofOQc1UYj4u2eofZ7PylUKpN-YKjZ8PIkpnQXxI3fGsyZOOecoNOyk2X5Ms8eLduDrBElo8To4TDeu6Xy2AIAxcgNm2QWZuDc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:7852900,&quot;minPrice&quot;:7774371,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Iu/ZP8CFMd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Ej2O2Uo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Ferdus DL522WF&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;x08ctIi5PBYbO0oKCmI6ks3eiAlxmnM8BdS25Vdc5b3uHBqTBGUKjL2HV6Fe2H-b6nuV8zt_6KPndfPwy0Ij8q6QpHSJr5GocIwmCp9pTLAi1zRldF2Jlz0c3HSuUHCXD8ro0YJqelTZwJN-EXSNoDCG_DeP1nxbxFCVPWDgTQWF2pB5VRA0gpz5pnIhzjX8Ob1gpXyA4YH-1u5bZnwrIqtJW6J3SS9edy0NngpsTc1DXJ-GkXtyzkyj9qzMS3sT0DhHbgsFoZqfAVFzYFYfWwwiEwOCyD5T-mNTY3UdIv0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ecf2c9d6-1317-4b0e-8aae-f4ecae9d46be&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ferdus-dl522wf/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ferdus&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13585194645609324562&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011302/img/11/150x150_N2KL5p.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/ferdus/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13585194645609324562&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xnLYh9Fe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3627399&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ssKdeFyjrmOrMnuH-sh3vot89ymi4RO-5kp9VuUnh1K_QpOledgcMXD2XP_UAmipWebyO8MVZvgZRyE9Hha5OqweHf1e-f0rHSiMTcUykwGp6PH_Azdz-pwHFZL6pJXMlg3TB9Rsj9HP9i14LO0sBDw8WT7NvcTHEqCV3IlCZkQd7syQnPZasP63v2yCjCARA813CDqrm4FClijCIs-QyBX1LxZGcN6Y5HFXLDEFI-LoxPHhwabmSU3Su5KU5QA7Ux5xOazHNyLnA5rEK0CYdwVGooUCaMcCDEuhh0cS1mA4GvDVXeCWhTtmNQAdwWKloDJd5Om0kUQ5K9HWVfxbACSFUH5VQRTZZWllIDRWCdCjvjXqHeW17-lEsHp6cpHalk1M7J_35CyufeOEJbLMEvGJym-uHOwQRMX53yzJaot3hmDAOuoIwFJ2YbRR1Wz2mAx6AVA5TrJBdtZVs4HIxK3FPoJDWh_4my4xg9n0kgd3S1bIUQ49Vt65q_jKrqwQa182rtmvyMm-k9i6Q_QQamho-umNVlBwQPn1EnoHSwYg8aJMIdqyV5-sONcb6HqymRa4mdcdeTIMTWfIwkEzOYi20QoWkJae6PZ4cbB7cBm-xAxQG0tPW0MSkCnIDEjwj6HT6RB80lVYtJEN9MMwERpfmC0hwrXyy0Qo8DkXhFtaFDUHXRPO9WUd-d5tTPfCxwf4jDM4lOAu24lxKLka9OU40G3ncn9FdK0hGDA2kJNkM2_kt7sQXx7ALE4ZMDYSRkAs_Y6vhQ2KQ4S9EkS6dVkUD6UsCe1oZagQSKPw6g65P8ZYPQiYlJJxyM3qr2-DbBPLcDUOFLQi57cYhclcgbnxQkQcKSDgE4fJ1D7bqxI78kq9YpZ5LHaREkCCHToDUv57OixDTe6onY_OXhC3semUTGrEKnPbU-CGkYge2VCTMwRaudvmy3brEuO3Q6rQ3NKdM3QkIzZidKlQB7sodkdV&quot;,&quot;description&quot;:&quot;pro rozměr pneu: max. 165x14 Slouží jako provizorní oprava při drobném defektu pnaumatiky. Umožní okamžitou opravu bez nutnosti výměny a nouzové dojetí. Po použití je guma méně náchylná k dalšímu…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Tyre Leaks hustič pneu 300ml (KO VAR21)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3627399&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3MByQd7vy-VdIQ4cdFQ9Iu4wvKz686rnFSHa5T12D_AjEbQdEN6M0eHFtkwYOt4869L918NdYeTiJVEqSfFvLyTH1_DV4yXrwD20fIxOGJB-mbGVhYFAPBZKnUyDBP8MxmibEIQDhe15j8xwfnYlaHHSq9EDInZ2lA5JQnEhOBA5M50kZ3gI9OiR-Xf4Z5W2eMHR9VBr-clDJ-IIFXxN79GSUD8iuXVnkuPdqt6i85x3GuMhoy8NFtVj8G-jN1XzqnwI2jPJ-ZTZdDtiso0BZ4sj_eLIg0JmmUwY8wMmLZwbS9H4vzQVyOPTX7SJUquQSJqaUa_QfxN0hXmtbV6KVWPU6_wN97JvSfwyoCOpbuOOLd9mSAsNxTf6M3PhjcIlcpXU1UgtWBUYQHZ8e8YpACxxm8oD49Fi9ZT5FtXF45GW5igYc23XhJJexMr9iS0GU-AXg6fNXrD1jQtlwxpjbfLIQrZKPXDyZ9xOgM9uGUfsRDn1srycJJ2Us8HJNSuAKd19jGK-ws1oQOjooh7Wtld-anPSWONwzkga31WSpiHaknP465m0ZOYTJ8Ysxk6UfVHUPAv-O4OlI9uh7NkKp9chyDDxnyknqRkA4eeLeykvPoe5dbQ579kl0TFIRK1VnOa-sBzx2UQU5AQ1UD9LJHJEAbJDeWjix5cAv4YYiQexm1pfeMfShcTNYFc41uK9sUHJ1ltunBtGj3Ge-p4mENzQms4FX_b0WxlqdND9ew_ZKHRtLLyTdS5q_6TELS4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19100,&quot;minPrice&quot;:17091,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082717/img/51/146x195_6qjl7b.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wa3IUxw2&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082707/img/51/117x195_HkJ7l2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1lTV7P9D&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082768/img/10/225x555_Jkeuu6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qWqPeBkn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Tyre Leaks hustič pneu 300ml (KO VAR21)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aZRsqLKEfAv50q0G3zFI8gfi7lFE-FRhfUxpl18enIiG-4JO44J0d9KXj1O71iNXnOqLaSyULY83hwGPEyVu9iqq_aHMj00PMu4SWjKLEPLTTsphhSlrVxzYKlqSApBkW7WgEaN8jGuTLFjy9ZIdqpoHQwDjLqdIUL_18QWvvaHpt-lyxSRxlxAO-H3HVf0w4L1Bzn-w6lVvzzONoi8yECp2T5sRI94M3MybYO-FJggft7svST17t6v0PUq3_pnU4W-OFVDAUqNFeM7DD0yYI6ujRtS-c0Qh3OgtSIM5xss&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;49ccfba2-247e-445f-bee1-e82463c3ff8b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/tyre-leaks-hustic-pneu-300ml-ko-var21/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Valma&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9007174602450711206&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_p/C44e4C.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/valma/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9007174602450711206&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mhLSIgQO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6530009&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JMjb0pN22eoGp_LN2-CsipO-Z-11_Yf-NrbFqKwi2l0Aueqfg_36PS8HuZXN0Q0pqSN6L3F_VflCbjGsWN6EUznbYgmC6AozMfFqsV-06HPVjl8oDDXBAJqGfbVGHfjL56i_8pzRm8trGSLyWlibbWTOzjwfhQsABV2vnr_piE202mZ3NIQsWZnqi-gYbXuaK6e-bH1yO3YaczBxixX4mi99LS3676V0tiJ7a5L12zVOCKmJtxpTGL63eOJOtdN7XKPSUMLZGKLgmx-1QT9vLYBlBUekmn1GHDZEz_ewb7cLxb9w-f1bobj4e0cUOkCPFiqpfethkcg85CaLa0G0KNx1SNKDJ7ckMquOTdVse5-VZ7ldXOkUiMMC6xh9nFJ_I8Kdws_EvNNZ-C_71p5pMhHg92_76EB4oSdCGaMpzJAzSMwvEgEfNKOMrpobrN3ep3bVrk8Ej1KIxLQaL8sOdtD_KjRZDWbrW4lpjUigwa2OO70_LtJtFr0MCBkK2DPEfa21u9W_RgKLxIN2QqQ8MpnsPdE3Zl5SnZiM9yIcYarUEp5N6ZUE6hpW_9dn0TJr1yUrJyy2IXWtFaXoISORZ0F710dO0-a9ddFGp-fBFftUYDmpAofINyW3GRIR08OQAtjYn_mlFNf-RMMMP6CYngiIQaLLUTQVFwJD27VO0k1YLEnnR3s3Fr3ZlmVOJzbsYnMGtHoXk-sGWXJrQIK1gD0VuQ6LUzMauDaMav2c5CReWEf0WwIYIzcfHbb0m8RkSbEZVJM57QeP6h3yrffvaT2l4-oPEpaQupRklyZ_FMtAMzsvx9xNAvKaIOrxG0ZpCd7pwKDPy09H5o-jDehvDH1lXqLZX95H7aXWPHatCzwMu2A_aOy_3WpurzS8sgui-soenwvDWJrrzVavZ1xdXQH8Qb4SiUvYwSJ3GhtGrxkrE3xD6LJkk5bXYNguE_qTuzRVVwrk2GrbsBNelIfvj0Nj45C4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Moderní, plně automatická zouvačka s mimořádně velkým rozsahem od 9 do 26 palců určená pro montáž a demontáž kol osobních a menších nákladních vozidel. Pro maximální usnadnění práce má automatický…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Ferdus G522WF 9\&quot;-26\&quot;&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6530009&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;8Cz7E6bb0TPylXnySi1IV_cTc0JvSDdba-yWmtIR-GRwzHLXkpZUtcw8WWaz3dqk_dLHcd0o4wNIc7_jq0NtTsJDb_NkTQ2sKDeVBOtQ48uWXWtGGiYdgYgMYdzN_vDJm8SrjoCsZlGov9RBdp-J3kJ8vPsGcz54hvQdbVTtXGwkoF6tVsD0cHxoJi_YlgziycbnJDI9VueIcuFN0_rPOZ1kYUEzP2ZRUKH4yeMBHFQKAnbKu_XFabYuSOQteVEzt1Z_ckQ19Ox2P8JzzmdjPqxwXOT-SxYlsbkxxwauhz9t3ceHBlfLIQAeJx-0LIY9VO5b-EPqAdVaEGQjJH1PSaNh7aIixhMcQpQM-sD0ferhcPoQJJ1xuDiH_3KGi5YTFbBUC2wqKI6yuV-BzBaHsJqNR0BFW1V-SBonh1iDdXvSvN5ad8LestCxlpAIPPURIpniLKmvAnsWbezUJmxneiNLpeUN7p5JaUJHczjFg8SKFJNmQv3GV2Gn1eJBpa7thU3yyho7mqbdvJCiBfnFRuI05ap8FRHBrfd6KpxesTmF3dUlBM-rHbFVkrtEetxZZV03L4ZAGW1M_fOYJXYtJR9u1OGDflSK1x0i5YUh1XPRbrlae-G5yB-yyPyi9KOjinnc65muSVdI9DFBEY91bEd2oLbskh6__uKtjDdZsyQAi_vqNVozK1D23kY5p4OTVUm9VmjYbmzBAlvT_Vldo8gB7cAAC_r-bFK0w0P22-3xYSh9fPENC_MLeWUKyng8sxI=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:9062900,&quot;minPrice&quot;:8972271,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_HN/zZsHh.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vth39keP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Ferdus G522WF 9\&quot;-26\&quot;&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;DtA9bznuGTeQp5fG09LDpQl5R3E4Z-iqLul8eM1MWGrpEDdh32vbWxQpMZD1DkJAgwDuiQDPnxSkRmnnMmOtUsEXJo2FJ3c6yomwmuFMsIX55fdXBZOclKsY_XTVc8e3Hild3ATxS2tdm9oqqGf53r-GXFq85U9yv6W54CLV_MNCrpF9-FJH9AsvtHGCFefPD9O7mOF6G1wjOiZJL7lMnU7UnNVZwSLG1GdYaahQV3S_07ogyX29UGKqTqaROqh8knwwj-yple1DNIvqJdpc1g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;dff52590-83fa-491c-9c0e-9c96edd9da51&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ferdus-g522wf-9-26/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ferdus&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13585194645609324562&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011302/img/11/150x150_N2KL5p.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/ferdus/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13585194645609324562&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AJlRPujH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3641373&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vhm-IVKK-waa8AJFCwE31oe67FZqSOhVW4b7zajrQDr8JVcncdx8MTIss3DeytWdxRO0OJn4Eoz2vatcldPbsUFhqAgz6nmUxi8M1iESsCR46uxAYedOGfRZFA-C0pUA4tfYWqiTTIeJN41LQkVV5zS3Gxd0QfnnT2jsnYSSvNSnPfhMpA5Bfhys_BS3DgEbJ2ZeeuqJqbgu7ZSyz8r3YREfsvkR4H9fkpYY70msPgomslS5Smu_02q6uu-gSU1BD4yqMTq1P_aLHrq_MDEOitCDTYxns5kA2XddggyR_N75lpJ5buT9F9iSZuTQxxBkt1ZiKxAmx2UJ4D7V1Q-DTDIyNpGXh9QE44n3rxmcTUd5AhKTZNtfeSELrifQJ7JiwqGAVwDk2pqzh-W9n9m3LJr42qi-jDAtM1MISZMU58Cb6yElNKKJUPF7iexRX-iOHw6qJGi9WyiXdpqyRfh0X5Bscruc1WWXduIB1SeEO8-41VO7v7Ps_BB9DjFxQjwteGZrdV-_HHLMtLMLX6z2J6dPDo9jCAuS0IH2iwzFOpAqS63NK9Dvd2U2G-aGKRPo7hr57Zik-_qnSVFZzJc5ASnYmtf2IS9tIQaigkLk6aIqaxJFYSbq__cX51tn0rYJfk_WU36yOPc67r54x9z6JxcZJXDyk-IkOck9qKv1m7HnhwKJpYjMQ1AWl126aYCQE_dpcBLIlfML0INzz2Q9fVqV5GG4-5F49bnQQbptP1rfYn8i1uw6EMM1gvxmimnBEbQmeuGOjX5dHHeRlV98zjfkGapSwhlVWiBPijCRn435LpdTJU5nisIZlTUVPWeTz6sMt8ecbcxIX4Bi8bXLygaeu17QJRIadZWLHDo5iTZA5JvLZEnE7MiRkytKS1_86lwomOOnDg3zXH51p5Acioh2lU0O6ujZ10UvdgQHLGwEr78S0k2BXCIO-VRpPo3ayqIT1_qcpA7U8IeIb2SW5AGg&quot;,&quot;description&quot;:&quot;pro rozměr pneu: nad 165x14 Slouží jako provizorní oprava při drobném defektu pneumatiky. Umožní okamžitou opravu bez nutnosti výměny a nouzové dojetí. Po použití je guma méně náchylná k dalšímu…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Tyre Leaks hustič pneu 500ml (KO VAR24)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3641373&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;P4N9WkivJW0zfF52v3rAm_wZB4u8Hhd_Oz5a01Fc0xahZ6a-CSHp9A-vUs69pQLKe3-e1HaAxcVFB3bL577Fg1ExIzhsq9P2AFznVOK3xL1SbYp2WU6YzsXWUAhcj2KqcJrz4PxXoJBlKOV8bYhleiAWbHB1cbsdmeaHUThY3TeL3R4ZNbUfFq7vTAeDFKrxVBFnMFNY2KYHdLSz6pRsS1d1CVGib2XE8DYt8myakQXcTa72nK4TKzk7NPKUffIvjm78UGNe3attY4g-M6SFNheM74APUJlTAjJ71nLowbQVljGz9hRyCNEFnOecjwx9GojsZt0ds5KH-ueZQK07kI4biXvfRzLtGCRG2t5-DIzPzfHaJClXQemuJlzRPgVxLEQ1curoa__hu5QwlQTbdmHPIJmKp2EXNmho_mF5JgWA2_m17Lklu4rPd2Dsw5SbFNYHZl8H50jLp8IsryHgp8HrTuItRi1Viv1Si6pp1eduXpGkze_z3fezmg5Sh3XAHlcXvNerc7J9cl1Gfr4oBPyAnwVWTCrdMMT_ZNpV1eeSTfzOIdzNbqeen7DDiQkSpid65vqU0TdvkxyBVMOJzUbaLQjYsy0UF3hxjMW2fGU2CYPr54TUuNRNAHm4fUzI17Aqk-eJCIj3vhEf5woxJIZAWDkBdNcalTpPRucfsWT-auy5O-lFSpl6gNjCWGrsdr78mvt0cVb2XkHL4CtNZ8RiLtvz-Z145yJbOs3yFfNGXdiP3FDyX_kcst8XPyo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:31800,&quot;minPrice&quot;:30600,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082770/img/67/146x195_HTm_OG.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7yxJSJbA&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082787/img/36/120x195_XrAf71.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xgtsUWW2&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082754/img/81/225x586_OGcaaz.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l9SM6yNG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Tyre Leaks hustič pneu 500ml (KO VAR24)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;dwxS7dzX-f2NGtGHE1qTiz-0tNSpjQdw4ngygWXfBAJYrJ-JeFIeAwTqw__X0FJSh9wtCAsGezOa9E4vi7MM8RYmzKpaT-I54gQ2_tGSyUnSYAcmYFjGNRedgYSPH2DK0oa03TTOvRaE6R3ijYZ-4XpzlceyFXKCXLl7-tCQKhTjfCPY-ycO9bRatkUJNpu3Qr1nwpeAYgG9wdsmwByMji1LqUDHFADtWmovrLQStmOSDp3iusp06DwYI7YkYF-ia4JtXkqNTgGb1h6SvwyvcALomqfH0igqrNL4VjwqdRE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3ad09658-409d-4e2b-aec7-56250abded72&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/tyre-leaks-hustic-pneu-500ml-ko-var24/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Valma&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9007174602450711206&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_p/C44e4C.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/valma/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9007174602450711206&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yYwTLlme&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6589310&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jWQTNR7Swgirszk-R63FDwXu1TNqrrcZhY4L4N7t_AHEn-o7r9R4tEPSE4Xgr94AbkzllA0vMiMiwK9RSMNKH_ffpr1kjxRHuhSSm4k9bWAWo7T-1BDXVhrhcIcSXd2jtaM1CBI8LrwSX2OOyO4Uz-zvzhlaIW-_HTbFmM2A7KCZxjJEkEZOCDnvkFs8cZMbAmpgWuLfnwW-MGa8wtcvfYoHNeX0EwSnblJ6oU5Jzhjwqu_NbIcYOZMXDdAOT8uEdaWth25rU4R0wItnQ-_95bPXc38AheKo9ljt68Txpv32MzH9V_rhTY5xLZlwvbbgTmFihPjdWsyYHZG5NA7UJ8pTvLCdzS64jIUIwvdZVJORO9xwSi4Y0sSmdABpGG3ris8qNLiaFBxMO64EhaxngQE9wPHumfLsm5XQmEiBiDZ19rObtXxk8LufCxCu_j3jyGGl2wXhij6sWizqVGoMMuIS3Ks23fuAkXIF9hSUd7lTlHLzdd1_ZNMKCU8F4CJC91WDPYXlEfgHtLdwBXDE5XxeuwT5zAoCvl131zwIp44y-pZRZgd_SK5D9GG0KFWfZbtrFJr01KCzAJCoxcJVanhYWdM1ZBHdXI4ol3H3Jq1ueqSm0SBENrXk4tFeI4LLgyr99EgQgtc-8vQI4LFEpVagFFfvqqoB498npHEK5cC8ppYe_m2eUgX8rIh-MOLP1XTnA_7ky2iTiESc0MTy3CLo6mcGrP93r3y2YnWo1iwQ1gZiYA_xdpFIOJkxqZiRcbPkVQVehknBlyejO3Yd_N67pXjndSEZ0N2fN3-jTsrnXWeKM_8cabwFsN-NK1izAd6-2k9oO5Vv8GZP_-coM6iKcXB2j488SaArzgecmAl57_5EG_H0zprufaizK0RljW2swpNAM7RrTZ1NXTUhlmVnJWa2Z1jZHILprQ56-4Qn8ROPLMdJeSh87ufl5CFyuH8RtHyPFooZ7iFhVC93nMVY0Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prémiový opravný produkt na čelní okna automobilu od německé firmy Quixx. Sada na opravu čelního skla je spolehlivou alternativou nákladných výměn čelního skla a lze ji snadno a rychle použít. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Quixx 20447&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6589310&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;f5UD2aNGXfTSwFOu0jeBfzeS6nUSRNpz5pO3eH6TZJVCI3X0MbzaI6iWA1N40t49m02NcXoJyzGHJ66CuDN4D5o-bIn9R1lg1-WFVU29k_OOWHaWNeK3W601hewGxk6MPkWE1NyhYot_Wfr_zAw6rIfIYZ8e2-ttmK6pX_JyNGm66VlG61vxxit8uSsy3BKxf0-AOZWczJPj-wrDDHw_1TMzb6Rgs0fpF4vjnjyQ7R4dmyh2EmOLSa06HsXZ8Th9KjB9y7PMe2cm0TWX0tuwrq9CmMFJt7bqi1kM37bneR8aJN4eYAZv4nfn79genrSaEN7VFNlnhYJbWq5yX2f73RfGUFfQCq0lqDGy0ahLrW6Ffsp_G69HgtN5c9zQEMDwDZ419S3C5KPM2X-Vy0YLYmZ88IIBkwXg8hDGHu5Hq8sgC1bzmt7LKpn-POfqm8o4xUjJDqVXjHXtSuiTeyriJoCHVPltI6uGLcNLZhvPIXREU5oNGcMN_YRBYKIBCuQL7fmgYyabC0RR5XXJqdRD0d5jKmF_YR_GS1uQPwBOXmHAY8eEQCUtM_24UtGdzWIXQMMP4pLN4ySEFKwmu0IoZdztq0BTXSgUVieEZO9M9HW-iXjXNqwWW9va40HfnVwXeNC-xzTfmBlZY1PVuLD-p-aKGNcbMnqxXk3tiwJ6qR80jHDmRQeXfohBTuD5cPfIGG0htT04gULRXShIvtiO894Eeub2uuqZgvATfSA6HeQGAoG9q9FdvD8uoTi2LUbn&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49000,&quot;minPrice&quot;:47900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gn/8CfBDeS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;74CtZo0I&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Quixx 20447&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ta8RjTgblSJxQDGi1UzB4JjeQGaOt454jmqbr3RZfZKsNB0BQ6aI9tf0LA0wEqBP-dd_BB161q1oiL3C56z0ME73am3cxFfsvcbew7gPe0l6IgpSd_j0U8tWC37cod774vCnjG_zyKG4h2urjgRea1Fb2DkqNRjIO6SvFXmHLF_Fsw0td2sXksj6SznFmx4MhjNagzu_7-OEAyO3iEBGAkdomlDVcQpO_6-wvuLJqcg8zfAQBHj4qGwlFLzR_iFj4KJUsbaJ6K9MtGS7S-KuROaUAB7q8O7pKpWoxmrRsvA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5eea0917-8914-41e8-8217-23c3738b6376&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/quixx-20447/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Quixx System&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8686478521637903984&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_6/GCiBOS7.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/quixx-system/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8686478521637903984&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;epHZjP1o&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6698212&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;TNXXmuHjyQoNUz3q06LDzhE2zB2M0sLP-JawNuHHk26SVNIwtwKs9FBZ6A50_jAOoFVER4SAXp-_lOoiAQQj7HIj3Olw4OCFkwkiZ1cZbZ6E7uUDZTLEJJg3AkoEwoO9olipyEGfXns-IYEL3GeTUok4hFrKMtNEN6gDlSkr8Rm85wi_x9dZtR31JIfZC3IOLcf15tHvu_p95fdLoXk_e7gqtCFLPHu_p1m76A3ZeuLHNpuigLo_GZRyog7J_OkoDFzFZUUCZHr_Klzh8cTdmA8JqFo0N4B7chM2nBZoNJajmkeEgTE86yUvo7LMGncFOfr59Jcdvy_RcV7fc49YH83dL1YGDTHjfrpxjZ4Bo7-aE9o_ngtbYTor8IMDWWNPjHeAnYtLRh0qng6p32kxPF3t4M7qXONMhM6hGjLoYDLcqTXuvxH85at-sDoRDW82ZNIfeEU_Rt8LV0wR7kjAuMSrXWBzJYdnX5PjoUdxul3Gl9G7UwM3HKI2a8YmYRu_p8cTNTOMculqXRKZZjiZjJhj5nYtFUxB491fHzxlNfJTRhBgq_syYYA_Gml1uL0Bu-BUAnMsb5zuMQjoSn-KcuLNZG6iOkhLXGxiplClvCslJuu4TS9uzFw6zmGUuUF6h7uIQMJ_hDvZX9SMpqiPRsUgwNMN-SYAQHKTnSmzSkCE2nKQviCilJgW_ZSD_vMS_HCxsafpOwxPn_twl_bj7gdNNJgY7luyY4eBnO_Q1KX_TrRNqWPSOS4T2vzv09P0eR_ma9cT0ACwPlZZtOTETFOZWs0JBWcJf-oCDhtc3R1GTNuzCwSBwod0n3tI4Gb6see5TnGLlYAMmTeXCtYxmjZHpiuZgbxyBC1wDbN13JL5aW4c7BCo2Hm7boBZ_KxcZhb5QvV7akvERsIWFyz2fNwngegmvWFgKH4FCnZv8sKohBZIvqOU2mkrNItglUd2HPM2zi3sf_S25S4GHejIA2Dm0OPT&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Výměnná ocelová zouvací hlava Golemtech Z031 pro zouvačky umožňuje přezouvat ocelová i ALU (litá) kola. Na místech, která mohou s ráfkem přijít do styku, jsou dvě plastové ochranné vložky - nehrozí…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Golemtech Z031 zouvací hlava&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6698212&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ktejSgSNfihuMoBC34uDuOWqFZu1_rHAwEuEsH0REvdr8rk7bf0u96Wo8MXLRxvpCiWxQemYNk_0UFx72TVhw95Kpjs4lzjchsXXOhCtpbXRuOzdcwbuk25Z4SS0O0KyJbLSnPDbl8AYmIrkTAKDwFvwJrA-_V7KY9wkxjXUwaVMthaPgexvVmNqm79OfSzlX6pkVDWok4rxWts1aThsIgfEs9FQyhdIMpxc7Y5GNCbIK8MJGcuzRrwKYYJCwpocFjjqcwuC2mC8QFbHGE0biuIH5yF1QruQnJFtNBLxsUjgI0nW94LPU6rkG5VeCdQc8_7A6eCQsSpF_Dz5qcyxbYu7UKR2HigVZNAs668kcRu0z5Ci27LhFDw5ScvZ_cqgRRmBncWRje_VnYRbjq86MWJlnShgHGZzAwLvgpgar3ePhc-UbxJ-8JLVmPWguh0R4IZjJaY9V4qI3zTdM_k6kP6lfxaA-c3kdu8uynuEXBAOFOTfakVUh2P-d_Qzhm0eMqhRI2U9HXzMwrZJDzsTli_n0SjCOun8dxndC12FTax87bJFNa_aIzNCAoJUpEVU9Ats1PeYQ3yhNeZffW_lEJ4L8J2esXTC8d6O8cA-Aq8BMK1b7qDE_e6fa6LRCry69Xy7REQ62knjU8rVGdgeMLyhJlwX1e1r4m4HOYNCYHJFV2izrfb9QJ5UcDPI3N1aAJ6CRV07PrFx45V1Cye7g7eMJUfK_p3HFgbNkdSmJN3ZXsfVckPi6Wxo-Roj-f3kvf0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:204300,&quot;minPrice&quot;:192300,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_BA/cqgBWOr.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uLUX0ugZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Golemtech Z031 zouvací hlava&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;eACjl4BkHeJkrLT7ql0fOMGLl92SD7IJ9tYql5aJSCAvH0ipqYavlPeanNT-RtLfz7aPWqfcgn93gBamEzGSt56ajzpVCyV_I2tBjfZx6e6sNI65jVRIOPRMZztkvrQKN2UXOHDL3uqI3bsuZAsBi_J6B3s0SKXQwXmpcVjrou-FRZTEWNcpHUZ5MWS4_2lAo_3pp9pwYNLaRWlLA8qsdyukVci7zumryIkRhSkAfAVqqX4pzIHKTCMeStBuF_nnvAVOVdL7w5TuMxwrSyXkHeq4jDvJ2UFPe0km73YGN0Q&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ca80e01c-5d87-467a-8ce2-8313cfd71328&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/golemtech-z031-zouvaci-hlava/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Golemtech&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13836553001105909767&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_Z/ukxBo4.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/golemtech/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13836553001105909767&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QnRHqIZA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6329836&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;zb7WvbTOERva6WMREwfZ_Fa5UwS7ZKC-JxMxaCmu80PG4H22TyfoU_frXZRmLPa-9mwDiEA__ndwXanN-tLn8SYFPg3cs6lGeZzYaf2tXn5YwWvjuYV8avFchICj7sWMztsAXDhTgn6fjDUMPKGEYlM4W4Z39RrYflbfZp-XwfXkZ1amAgVASbSscDTdKILRFl0dGCfr_0zprO9bIPBJKEprw29OL-C-aBP4mCABHoK-oaPtfduKWqIhZ-4i5AuLQDU5Aw_dG125l6V29pyucjikxd5nri6k7JEE6f95lNgmwUcpbsTdXUYsjtzUpj5WmVRXN341Ahsu1FPXR6-ykujO548JQiwtnImdRcB1yqW4PsSXAcGEeOlswMxemYFhbCdNzQxqdW801yy5rbDUjl50lnu47htRYwUHf-in8CT-fXocE5LW8F9eRHEv9FGzBJO4RV-zuSNwOqA22VQ43DIq2biZI9U-mgPYPrnSmiKYJpr407IyKGm5k-TDxFopH2aI2XdWv1T8fObAEUhorqG92tfoJXmkiEvw6h88rhWnuX8iqC5TatmG_fc4WyNnywH2MrEXPu-mnaoEUKKSAJyLv8rh5A2B0udo8uIwsLakzUj42Mo_CP40AdSj7NzjSYt6_vtd_aZiUIWD9JVZRnBihWTiuTKqgZgy1KDrSdsdQXl1FuG3P_2_AlfDWhdGNk5kCGelILjH2i-YrFvEVPC1wxK75eM-gbxJxNauzd8G5h0WqJtAOsDsuAtyq917RzUpf7YEgN1fVXrdG9pW4y0A47izV889VYvMq50g49rWT85ABBVw-w4-G8gWhyW7AJ-CSdDRFukT9x6JikWqBS50KGe9PdBW8RexB8vN3NeZc4Lm0eLWdGTZkgPkfrexxVOgfYPbD0NnS0UQdcizSM0zTD7xoZNhthpnSUbmAaVshie8U5H01roL0AYqSGs7kN5-r9Itqi4pOtwU9WFFL0_Lu5c=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;EasySpair je souprava kompresoru a 500 ml těsnící hmoty typu „ventil pryč“, která umožňuje jak huštění tak i opravu pneumatiky na cestě - je to perfektní kombinace. Jednoduchým způsobem dočasně…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass Easyrider opravná sada auto poloautomatická 500 ml&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6329836&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;h3uelWL9wCE3btSe37XWp-MqLWqk9QuDdIGQJmtM1oZbNE5Sa1QhsVtA-40Beq3liovq7I8dx_Z8xjqlgVfQlJQSR_rIXhqn1jnKQzKiDCebh4RQYnSR6mLq1uibpZfjxIUaqV3e8rBAgh0qb0TiDboz1p2q5yRePJaQXCj-ihBBvhcdcKuUSchjoOPOF_dowYdNWBoxTaUfnNYDUNkIfD48yxQawcMGWkTGNrNeP-rJd8NDAadP9k3EQD2jJgiUp41TvXjG1i65Luh2FIlYsAf0bPkJ3fkKqqeihFa8lX59qKQ-lwUTeMFYfqzyCGLKoWQ8PhJunJoN00YEAvWi7MA1nuIIXsSe79OsteSNFPoqNjPQGqOrgkVk1hJC3BY8-bPcgojEp7hKGNVHqgH7qkEpxjH8I95SPBlvBb0ie9m3jQoufrNhrkcYmXa_2wbGKD3DOIIMvLpD_cwY1kD5KHDh5igi7Qzov1_bEvXc-3IYdck_cUSVN3xwoc31OIVLprV2WGpuZv1UX8bLS7qCYUR0-DKiAfA-y1m07qV9VXRsgfo2dqHqvKoKwlLzzr-ebu8XYxs0M1OqbAapcLFqGqLSML83ED5KQdINstYCimfDvk-6_VdkTvEtBDKWTLqK3TZc4ovnOipFM975uWB78cxI8PFjqkllyf_fBz-ByC2Bxb6_Gg8ZzkGjosky4thiivE7kE-iPgVsAELPLQStnOIc-LOpNIO0VHn1CNBlS0G0zOvzczb5zmcWr-Ez8hXnLQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:109800,&quot;minPrice&quot;:108900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Hx/0pjjbO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fIfrRnth&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass Easyrider opravná sada auto poloautomatická 500 ml&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;LVAyQWycSWRZSo3deBahKMfhSJC4yC6Boj-Ze_HdpIJOOS8UUTk7_hl3UtGm0ewMakWB8X_L6B9D1o0RJLrKToVZqpiWiSVj845VX37AjDWaLn9xwEeO52PoVh7kH3N-LuUbqkkVKGE1Naj2LGTQQrChR0Mkv-Z3D9xShQ_LKm3wST_rxjMtpI_Zu56zrbIChB9c7dYGP3ryZDBqkSHxeedOLM3ETEcotdcteNoaKtFbUuY6TQXYwEJwEwR1OAv8Bq_TVmejsC7Qr8dYJ5y4QOxLEH93lpqVj9stBdy1Ec4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;22e1fd7b-764e-4720-9e7e-2329334663f7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-easyrider-opravna-sada-auto-poloautomaticka-500-ml/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GMwtAHzE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6684435&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61df829&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sady na opravu pneumatik&quot;,&quot;id&quot;:3880,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/ZE6Bcxa.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/sady-na-opravu-pneumatik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3880&quot;},&quot;click&quot;:&quot;_tSlykWnKtd_LJHS5ylYpfG3LL4_RsdFx1jFEg15qmX1sn5_ONQjW7LJAGjSBss-gAnSMliYfI5P9X7IZ429ZKNfpSOthWDRVvRoj3HI_CZB091BNE-quueq9RAqmjMZtvS22ahYoJkRrZj3tZzEfm3oevN8CzQUOlrqVYCxahH9J4NTtE1ryEY8wjUVdQHf9n6f0-m8hAJJAGR6G8R_PsbJBsmLKZCtL6XLch_dCYK6WvRECIP_i3lKDMLj5LVjzxj44RQEBRqL7tvBpa9mpeVWAkpbPugXenaLQ_QGi100RhFjG4E3aV6f8T6fxbvO6ch5vnlB7_XwrjIcq3-abKABVoDs4rBxX_in9bVgluqjZXAiN7Od_a-0cq2s0o3TbDgt2l3HZaeECCimZSvjTqhQ5kgbf2N0r1RZaEw9HSQiLwLfY4ltUZ6_ubgBixP5OKEx25o7q288ONBbRYw-mvyTFT7_WfYTFLsIZ98Bdyv1Dsz3z7PU7M2-qYUyeqQbzRXlbIcbuOi63VxuB6RUAH0eyx2dkD_KsHSIeQg2jFLDzHc2efBTI_s0UPd1NHM7UoiFuRSftgOXz9W2aA-yLxSxNNp5_I5Zn59gJnJaHylypBiEq4wd_hHltcXLFJP0tGBwEEL37N85_jXjYqq-4Vdvvge3ZCjYURipLzCfdoAe0HDUTq9JHdtXxRAWAtvE22iMijdCFv20zhSg2FyUDIrdV_ovNIdh1W8gXA1n5aH6yG48K7VUH0IKSOhVNd3OMl2V0oVpl4DzqjzNlBcbEAlg8S5kP7D3sROv15qQz1LTEHfFH9Ym7yqOGmhDfRJOhm_eOz55uugAzmc12fVPqDu-n-x7e3xdB_PFqVCAHDskKEzBrjcx8PKha2N4XtUrnBPrerfIlGEGR7muzk_84aq_9Ni3k-TxlLsZ1lCxqF6Nlt6rMx3Qw3kE8yfBt-rnOD_MGe8GD4mtukb8mhGQMBCLxGc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plnič defektu Flat Mate od Carplan nabízí pomoc, když uvíznete s propíchnutou pneumatikou. Je ideální, pokud není dostatek času či příznivé podmínky pro výměnu kola za rezervní. \r\n\r\nPokud je to…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;CarPlan Flat Mate CFM300 300 ml&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6684435&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;w8NtDaSTV19kHDZewed_wT7EFZFuefFrvGu3NnddfU5Nq8ivI0zlH7byVkl_A88rgB5o6DuPi--Gs9JTSQERyiHK40POGjqQSEhWL8IB7uLzXNrvYrNtS5RfJ8JhLw1RKYxIr_0VOj3BrNtIJskpOo9U7xZY3zcRLHjaSoPk09O-Z71SwFgXzB5_5Apv4A06HYB5rh3ahcgVXpgkLmJb9bhVKsssGWYVrdsbkw-Ck2-74oLOy4IQkv7LZlmQmWkXWgx-FwITeTCNXosdvJgQdv42x3NHAi8C7z0cDk0nRL0SB8d3h7r0OJi5QBNfjfTxa5SxCkGqklIc_pgFKuC6AneX4RssPJuAdyytoiydOftKB_WYa1rAy5VOzUs8AokWfwmuORudSMh4hx1SXUWIkm9vKNFMv3amsCoHbK9mZg7JPMi8S-99h0pB0G_3Y8Oa3EexXHZ5aC9dOeDmXpjz6XvnCC2qJYLFY-I-AEu2NuIoaYkmAcB4p6rwggcT8R6FQtkHqU_G5qYoXV-C4VIb6JqEnnkSslnSWFENJwSGQjHkjeIlz3tRALpwodP1E207EJZLxNmdMi5oX27ZF951vm_MN2eT4ft_xot75CIrXv4APtASya0R_WTJi0SEq3o5m-U-f_VVr7Z8qd8oOzGIeeAAUcKBKSizWDRU5eT_Cv2L_TT2J92REzlERtdANR7eaGmbJKEuzbN8ZHAFYoe0-W26dhkgdq_Yn4i7e_nn_0jw7bWQ-4d3iIMs8eCJiVvsUQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19000,&quot;minPrice&quot;:13200,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_8/c5W2jn.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6o2W6hzq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;CarPlan Flat Mate CFM300 300 ml&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;9kS8eF0lNMHZjyYdJBc07N2hcOAzMBOiWfyIK5TRH7ufQDmbdQOS-zorg6Lk908YWcYHG1sS3X7Nwp2YO6sWeKHZ-YCmglzQ_dQJrmRMHAisJEV4i3mXZlpg5qiCJCm8nhnn46ul9gzevZBdaAU0QVJ5qgRHoYMNCaQ7RUgDZITVhgWgSTpafGzTndWTMTrlHbtMBynJFYYTM2lG9OxuAudoDIYtmKcBHtIn5w2vYBD0_QeM3kLaHHNi3EYx-NEKXoGpY3RYLAtxi-waRgAF-z9H6I1R1nQOfIrTjCXVM8Y&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;18e81561-b0f1-4bc0-a4c6-2529525f7330&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/carplan-flat-mate-cfm300-300-ml/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CarPlan&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12426714683814815918&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/carplan/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12426714683814815918&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5xGEJPYx&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;11Av2UJR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9d65f2e18969b8d0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11341738287089432784&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1469228400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1464936955},&quot;docId&quot;:&quot;9d65f2e18969b8d0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkpk-auto.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jHfznkK&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.kpk-auto.cz%2Fpneuservis%2Fvymena-pneumatik%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=QOKTNi0bdUXQhhu7WnwN0UMTT3srz5zixwWHMPAGspG-s-4UlX6niR12KaEKMb1Rjo6VMn3e-ZGll-NMImgrkevdsezze1Hu-LYd2xGbtzr9FrY0bT63RWWZPmcnowBmFfN_o__F79q1igP4jT_1HnP2LO7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; – montáž a demontáž včetně seřízení geometrie, vyvážení, kontroly a &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; ventilů a huštění &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt;. Letní a zimní přezutí kol, rotace neboli záměna mezi nápravami.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;KPK autoopravna | &lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kpk-auto.cz/pneuservis/vymena-pneumatik/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kpk-auto.cz/pneuservis/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j6m9aI6q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8733761957092757744&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8733761957092757744&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.pneuservis-pavlik.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.pneuservis-pavlik.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEA%2B%257c%2BP%25c5%2599ezut%25c3%25ad%2Bpneu%2B%257c%2Breg%26utm_content%3DV%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%3B%3B524065144%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%3B%3Bv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Bpneu%3B%3B&amp;c=I5MA3G822MKT2RP7M76AS836MENTX88K83X48M2EJ9ZYM6PB3RE2RQCW82AYCMETC4RFXK9T9W2WI37R4BXDIH8P38H6ZCF7XZ74NUG453V6C9U4W9MQQTB23G8W2VAR3Y82KXXYPQRSSVUTJN8D4PGNZ4RBTS5MI5JQUZBTN4B4MH6S9D8IVBNTXIMWJR2ZTPXJPE7Q8998ZTKYYBJY6F6VAVHZ64NQABK8IX9DHGPA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.pneuservis-pavlik.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;servis-pavlik.cz/&lt;b&gt;Vymena&lt;/b&gt;-&lt;b&gt;Pneu&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.pneuservis-pavlik.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEA+%7c+P%c5%99ezut%c3%ad+pneu+%7c+reg&amp;utm_content=V%c3%bdm%c4%9bna+pneu;;524065144&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna+pneu;;v%c3%bdm%c4%9bna+pneu;;&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.pneuservis-pavlik.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kompletní servis pneumatik včetně seřízení geometrie a celoročního uskladnění kol.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Špičkové služby za skvělé ceny. Neváhejte a zarezervujte si termín ještě dnes.&quot;,&quot;groupId&quot;:95514673,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; pneumatik&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Pneuservis Pavlík na Praze 10&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Online rezervace&quot;,&quot;id&quot;:524065144,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;keywordId&quot;:2299011082},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:524065144,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1641/81&quot;,&quot;id&quot;:2610784,&quot;phone&quot;:&quot;420606386319&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Záběhlická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Záběhlice&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rs8vJMdM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1121245858830034936&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1121245858830034936&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.pneu-jenda.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPneuservis%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2Bkw%2C%2BPraha%2Bc%25c3%25adlen%25c3%25ad%26utm_content%3DPneumatiky%2Bza%2Bskv%25c4%259bl%25c3%25a9%2Bceny&amp;c=WUFCRFFDXRJAJ2XFCXEIKUCN7DI3QQ6S26ZY7685TH5MA3TXKKU9UDY4QKMICGRHCV7HDWMS3DC5GHBGMY9D5GFP2S2M2BBAR6HTI4NBVKJJ5KU7VT3WDIV8JA39S6RDKR8DMWISZDU5KIY3KQ745B9N6HN535SMTAYUE4WUNGCMAM2W3YNFJSWUPUEHGS2QHEZAAFD6QQC3ISHZ4HT7T87G3VPKXSBYKJQRY5AG&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.pneu-jenda.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;-jenda.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Pneuservis+-+obecn%c3%a9+kw,+Praha+c%c3%adlen%c3%ad&amp;utm_content=Pneumatiky+za+skv%c4%9bl%c3%a9+ceny&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozsáhlá nabídka &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;, rychlé přezutí, pneumatiky za skvělé ceny! Pneuservis na Praze 5.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:88128226,&quot;headline1&quot;:&quot;Pneumatiky za skvělé ceny&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;pneuservis Praha 5&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:409399045,&quot;keyword&quot;:&quot;pneu&quot;,&quot;keywordId&quot;:2200258334},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:409399045,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;298/105&quot;,&quot;id&quot;:12860753,&quot;phone&quot;:&quot;420739323761&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Radlice&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ROH68Spo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7540795807554470969&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e177b074&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7540795807554470969&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://servismojeauto.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://servismojeauto.cz/&amp;c=RNGZNGYMFRMXQTYCCWFW26B2X3IK5QTG5Z46FX8X9HEFDWPHVUUWIZ6NA6QUY9BVK6RESFE2DH3NX5Z7P2X4R2HZSP76J92R6PHNC7G6EY4M4E3W9VA4V3ACXJ9YHMPCHSZA7QRMPGF7F56GEMB847IT86X9J9ZMBUHMQM5879YQSKUC2NJWR8WN2NF5GQ9FM7U7XH79NS83K46CWJPAQDXNIVVVUETI2K2B3EHC3X6PS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://servismojeauto.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;servismojeauto.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://servismojeauto.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://servismojeauto.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;, zimní a letní, vyvážení. Laserová geometrie. Uskladnění pneumatik.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:107603885,&quot;headline1&quot;:&quot;Pneuservis - osobní, dodávky&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Praha Radotín - Vrážská 143&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:533351878,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;keywordId&quot;:2461813283},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:533351878,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;133/5&quot;,&quot;id&quot;:13286417,&quot;phone&quot;:&quot;420723729297&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Sárská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;r4X6vEdm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5a449b8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna op&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna op&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2CsKFDnY&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna pneumatik&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna pneumatik&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mRtFgLV0&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna autoskel&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna autoskel&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gkwUInAM&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna zimních pneumatik&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna zimních pneumatik&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jywo7sqe&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;cena přezutí pneumatik&quot;,&quot;title&quot;:&quot;cena přezutí pneumatik&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XLhftxwK&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;regál na pneumatiky&quot;,&quot;title&quot;:&quot;regál na pneumatiky&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jdilXb2U&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;z14rlsa2&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a7kgLtqV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:5500000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KGuRr7cQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c6d7d34b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;c7osMHXp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4a717f8f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j36PQ0k6&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X4svratp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb17e71&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:52:59.128907833Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lDyngviE&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;queryEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@880491557&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;L9Zf93XJeJj_syDtU2kJ&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>