Výměna pneumatik

Výměna pneu Praha: oprava, prodej, uskladnění, výměna zimních i letních pneumatik u osobních i užitkových vozidel do 3,5 t.
oprava vadných částí jak u pneumatik tak i u alu disků.

Pneuservis Praha 7

Výměna pneumatik znamená bezpečná a pohodlná jízda vozidlem.
Přijďte si k nám nechat vyměnit pneu a získejte jako náš stálý klient slevy pro opravy auta. . . . . . . . . . . .

Pneu Holešovice

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ function _def(p) { return p !== "undefined" } var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacy = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 62; window.isModern = !isChromeLegacy && _def(typeof Element.prototype.scrollTo) && _def(typeof Promise.prototype.finally); })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.9ee40f760d.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.271b1550a2.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.d5a53be6f7.js","/re/js/modern/670.bundle.fdfc56c962.js","/re/js/modern/app.bundle.125129423d.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.6bea694502.js","/re/js/legacy/920.legacy.bundle.bef2f7e57c.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.f44802fb27.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.affbc6de87.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>výměna pneu – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu"/><script>window.initDR=function(a,b,c){var e=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var f=window.DOT,g=/^\d+__/,h=null;c&&(h=f.getNewInstance(),h.cfg(c),window.mirrorDot=h);var i=function _mirrorHit(a,b){var c=!!(2<arguments.length&&arguments[2]!==void 0)&&arguments[2];if(null!==h&&c&&-1===["scroll","resize","unload","mousedown"].indexOf(a)){var d=JSON.parse(JSON.stringify(b));setTimeout(function(){d.d&&"event"===a&&"impress"===d.d.action&&"reporter_name"in d.d||h.hit(a,d)},0)}},j=function _createDelayedAction(a,b){return function(c){a._delay(b)}},k=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},l=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},f=window.DOT;if("variant"in f){var m=f.variant;if("FULLTEXT"!==m)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),e.dot("cfg",a)}var n=j(f,"resize"),o=j(f,"scroll"),p=function unloadHandler(a){var b=new Date().getTime()-f.ts;f.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})};window.addEventListener("scroll",o),window.addEventListener("resize",n),window.addEventListener("unload",p);var q=f.hit,r=function hit(a,b,c){try{i(a,b,f.cookieRequestDone)}catch(a){"object"==typeof window.Sentry&&"function"==typeof window.Sentry.captureException&&window.Sentry.captureException(a)}if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var h=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),j={d:{}};for(var z in e.dot("getDataDotData",h,j),j.d.path=e.dot("getDataDot",h),j.d)b.d[z]=j.d[z];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var m,n,o=[],p={},s=b.d.elm.split(","),t=0;t<s.length;t++)if(m=s[t],n=document.querySelector("*[data-elm=\""+m+"\"] > *"),n){var u=n.parentElement?n.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{u=JSON.parse(u)}catch(a){u=null}if(u&&"rid"in u){var v=u.rid;-1===o.indexOf(v)&&(o.push(v),p[v]=[]),p[v].push(m.replace(g,""))}var w={d:{action:"impress"}};e.dot("getDataDotData",n,w);var x=("reporter_name"in w.d);if((x||w.d.impress)&&(delete w.d.impress,r.call(f,"event",w),window.SmartlookWrapper)){var y=w.d;if("string"==typeof y)try{y=JSON.parse(y)}catch(a){y={}}void 0===y.element_index&&(void 0!==y.reporter_pos&&(y.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",y))}}if(0<o.length)for(var v,t=0;t<o.length;t++){if(v=o[t],0==t){b.lsid=v,b.d.rid=v,b.d.elm=p[v].join(",");continue}var A={};for(var B in b.d)A[B]=b.d[B];A.rid=v,A.elm=p[v].join(","),q.call(f,"impress",{lsid:v,d:A})}}l(b),k(f,b)}return q.call(f,a,b,c)};f.hit=r}e.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{height:10.4rem;position:relative}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{background:#fff;height:10.4rem;padding-top:1.6rem;z-index:400}.cec224,.cec224:before{left:0;position:absolute;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);content:"";opacity:0;transition:opacity .3s ease-in-out;z-index:-1}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;top:0}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.e13281{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;display:inline-block;height:3.2rem;width:11.7rem}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin-top:.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:4rem;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem}.e1aa8c .d6e91b{margin-left:1.6rem;position:static}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{color:#c00;display:none;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:1.6rem;text-decoration:none}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{height:4rem;padding-bottom:1rem;padding-top:1rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;position:fixed;top:0}.f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;min-width:32rem;padding:0 1.6rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{max-width:none;padding:0 2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{max-width:76.4rem;padding-left:6rem;padding-right:1.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{border-bottom:.1rem solid #eee;position:relative}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;overflow-x:scroll;white-space:nowrap}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{margin:0 -2.4rem;overflow-x:scroll;scrollbar-width:none;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;height:4.4rem;opacity:0;pointer-events:none;position:absolute;top:0;transition:opacity .3s;width:5rem}.c32d19{opacity:1}.c6317c{background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);left:0}.af368b{background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);right:0}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{color:#999;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:none;color:#666;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0;outline:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;padding:1rem 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{background-color:#eee;color:#000}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;line-height:3rem;padding:0 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;max-width:67.2rem;min-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;max-width:none;padding:0}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;max-width:41.6rem;min-width:33.6rem;padding-left:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;overflow:hidden;padding-right:1.6rem;position:relative}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);bottom:0;content:"";height:10rem;left:0;pointer-events:none;position:absolute;width:100%;z-index:1}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem;padding-right:5.6rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{background-color:#eee;content:"";display:block;height:.6rem;margin:1.6rem -2.4rem 0}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{color:#0645ad;text-decoration:none}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12);padding:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;height:1.6rem;left:-2.8rem;position:absolute;top:.6rem;width:1.6rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-bottom:.8rem;margin-top:.8rem}.dbde02{border-radius:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;margin:.4rem 0;max-height:10rem;overflow:hidden;width:100%}.dbde02>a{margin-left:.2rem;margin-right:0}.dbde02>a:first-child{margin-left:0}.dbde02>a:first-child picture{border-bottom-left-radius:.8rem;border-top-left-radius:.8rem}.dbde02>a:last-child picture{border-bottom-right-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem} .d12342{color:#0645ad;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--phone .d12342{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;max-height:2.8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .bd037d{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.de55cc{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:none}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong{font-weight:700}[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap}.d87b5b{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.d5e75c{color:green;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{content:"∙";margin-right:.4rem}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{color:#333;display:inline}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.ca1c06{color:#0645ad;text-decoration:none}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{color:green;cursor:pointer;height:1.6rem;margin-left:.4rem;width:4.2rem}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{color:#66b366;height:2rem}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{height:1.5rem;width:4.8rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{cursor:auto;height:1.6rem} .e69e8d{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{-webkit-line-clamp:4;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--phone .a11657.a55294,.SearchApp--phone .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657.a55294,.SearchApp--desktop .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{content:"∙";font-weight:400;margin-left:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{font-weight:700;margin-right:.4rem}.d4aa3c:after{content:"∙";margin-left:.4rem} .da4b5b{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a8cfb0{height:.8rem;margin-right:.4rem;width:.6rem}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .a8cfb0{color:#888;height:1rem;margin-right:.8rem;width:.8rem} .e34266,.ce8cdf{color:#666;display:block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;white-space:nowrap}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266.c92fc6,.e34266.c7059a,.ce8cdf.c92fc6,.ce8cdf.c7059a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;height:2rem;max-height:2rem}.e34266{display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{content:"\B7";margin-left:.4rem}.eba7d4:not(:first-child):before{content:"\B7";margin:0 .4rem}.dc92ed+.eba7d4:before{display:none}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:7.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .f3688e{height:100%;position:relative}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .f47694{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:5.6rem;list-style:none;margin:0;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0}[data-ff~=results_separator] .f47694{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .f47694::-webkit-scrollbar{display:none}.f47694>:first-child{padding-left:2.4rem}.f47694>:last-child{padding-right:2.4rem}.d1ca10{margin-right:.8rem} .cb2467{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;box-sizing:border-box;color:#333;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:0 1.6rem;text-align:left;white-space:nowrap}.cb2467 span:after{color:transparent;content:attr(data-text);display:block;font-weight:700;height:.1rem;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{background-color:#eee;border-color:#eee;color:#999;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{background-color:#eee;color:#999;text-decoration:none}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;height:3.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;height:4.8rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{background-color:#eee;border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{border-radius:50%;height:1.8rem;margin-right:1rem;width:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{height:1.2rem;width:1.2rem}.c2d8d0{height:1.4rem;width:1.4rem} .acea14{background-color:#eee;height:.1rem;margin:0 0 0 1.6rem}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 1.6rem}.c02fd4{min-width:100%}.c02fd4:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.b32333{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.c0b58d{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--desktop .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c0b58d .f4d8e7{color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:active,.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:link,.c0b58d .f4d8e7:visited{text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:visited{color:#7b009d}.a2c4da>span:first-child{color:#e57e24}.bb07fc{margin:0 1.6rem}.bb07fc,.de35dd{display:-webkit-flex;display:flex}.de35dd{-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;margin:0 -1.6rem;min-height:11.2rem;outline:none;padding:1.6rem;text-decoration:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .de35dd,.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .de35dd{padding:1.6rem 0}.de35dd:focus,.de35dd:hover{text-decoration:none}.de35dd:focus .c0b58d .f4d8e7,.de35dd:hover .c0b58d .f4d8e7{text-decoration:underline}.e2e53c{cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:0 1.6rem 0 0}.SearchApp--desktop .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--desktop .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.c971ab{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.cbdddf,.deaf60{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.cbdddf{display:inline;max-height:1.8rem}.f7d7ca{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d8c172{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b2eb93{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d577a6{bottom:.24rem;position:relative}.SearchApp--phone .dd799a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a39428{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a39428,.SearchApp--desktop .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{display:inline-block}.c2256f{display:inline}.c2256f:before{content:"\A0\B7\A0"}.a5a939{word-wrap:break-word;color:#666;display:inline-block;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .a5a939{display:block}.b137c4{color:#d66e00}.ae2b48{color:green}.f1ee5d{color:#ca0000}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--phone .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.SearchApp--phone .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--phone .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .de35dd,.SearchApp--phone .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--phone .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper .cc2a25,.Tooltip-wrapper.cc2a25{cursor:help;display:inline-block;height:1.6rem;margin-right:.4rem;position:relative;top:.2rem}.Tooltip-wrapper .b926cd,.Tooltip-wrapper.b926cd{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none;position:relative}.Tooltip-wrapper .b926cd svg,.Tooltip-wrapper.b926cd svg{height:1.6rem;margin:auto;width:1.6rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db,.Tooltip-wrapper.fcc2db{border-radius:.8rem;display:block;font-size:1.2rem;font-weight:400;height:auto;line-height:1.6rem;margin:0;max-width:27rem;min-width:27rem;padding:1.5rem 1.2rem;white-space:normal;z-index:100}.Tooltip-wrapper .fcc2db h4,.Tooltip-wrapper.fcc2db h4{font-size:1.4rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul{list-style:none;margin:0;padding:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li svg,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li svg{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.4rem;margin-right:.8rem;width:1.4rem} .c17e88{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:#666;border-radius:.2rem;bottom:calc(100% + .8rem);color:#fff;cursor:default;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;left:50%;line-height:1.6rem;margin:0;padding:.4rem .8rem;position:absolute;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);white-space:wrap;z-index:1}.Tooltip-wrapper--left .c17e88{bottom:50%;left:auto;right:calc(100% + .8rem);-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left .d8b910{background:#666;bottom:50%;height:.8rem;left:100%;position:absolute;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);width:.8rem}.d8b910{background:#666;bottom:0;height:.8rem;left:50%;position:absolute;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg);width:.8rem} .e6fb6d{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.b88097{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b88097,.f89dde{color:#666;font-weight:700;margin-right:.6rem}.f89dde{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.b1ccd7{margin-bottom:.2rem}.abafc7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.de9864{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.c3d828{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0;text-decoration:none}.c3d828:active,.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:link,.c3d828:visited{text-decoration:none}.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:visited{color:#7b009d}.ab2480{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.ab2480:active,.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:link,.ab2480:visited{text-decoration:none}.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:visited{color:#7b009d}.af2c4e{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.af2c4e:active,.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:link,.af2c4e:visited{text-decoration:none}.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .af2c4e{text-decoration:underline} .a8755e{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;text-overflow:ellipsis} .fbdb54{background-color:rgba(229,126,36,.1);border-radius:1.2rem;color:#d66e00;font-size:.9rem;height:1.6rem;line-height:1.2rem;padding:.3rem .8rem;text-decoration:none}.a9494c{margin-left:0} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;position:relative;width:100%}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;height:auto;line-height:2.4rem;padding:0}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{height:1.2rem;margin-left:.8rem;width:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{height:1.6rem;margin-left:1.2rem;width:1.6rem}.e20564{color:#ccc;display:none;height:1.4rem;position:absolute;right:0;top:1.6rem;width:1.4rem}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;position:relative}.f4fc3c{background-color:#eee;margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{background-color:initial;margin-left:0}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;left:0;position:static;right:0;top:calc(100% + .2rem)}.df42a6 .c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff}.b117c8,.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{color:#999;content:"•";font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{background-color:#fff;color:#ccc;display:block;height:1.4rem;width:3rem}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{color:#999;margin:0 .8rem}.b90bb9{cursor:pointer;text-decoration:none}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{background-color:transparent;border:none;color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;outline:none;padding:0;text-decoration:none}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{background-color:transparent;text-decoration:underline}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .ef821c{font-size:0;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0 2.8rem 0 6rem;white-space:nowrap}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){.ef821c{-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-x:scroll}}.ec90b3{max-height:12rem}.d1d1f4{max-height:24.4rem}.fd0a4f{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.fd0a4f:first-child{margin-bottom:.4rem}.fd0a4f:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop .ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}.fa4169,.f41098{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4;border:.1rem solid #eee;border-radius:.8rem;display:block;height:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;overflow:hidden;position:relative;width:100%}.f4141b,.aa12c9{mix-blend-mode:multiply}.f4141b,.f30c06,.aa12c9,.b7340a{bottom:-50%;display:block;left:-50%;margin:auto;position:absolute;right:-50%;top:-50%}.ae789b{background-color:rgba(0,0,0,.05);height:100%;pointer-events:none;position:absolute;top:0;width:100%}.f4141b,.f30c06{height:auto;max-width:100%}.aa12c9,.b7340a{max-height:100%;width:auto}@media screen and (min-width:31.250em){.ef821c{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}} .b9b4af{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem 1.2rem;position:relative}.e66a40{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop .b9b4af{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop .e66a40{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] .b9b4af{margin-left:0}.bd753a{color:#0645ad;font-weight:400;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.bd753a:active,.bd753a:focus,.bd753a:hover{text-decoration:underline}.afaf62{color:#666;margin:0 .8rem} .f15850{max-width:100%}.a4193a{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex}.ae2eb6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.ab6782{color:#000;display:inline;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin:0}.b2c01b{font-weight:400}.ab6782:not(:last-child){margin-right:.8rem}.a4193a .ab6782{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.ae2eb6 .ab6782{-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;display:-webkit-inline-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.b51066{max-width:100%;min-width:100%}.b51066.ae2eb6{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.b51066.ae2eb6 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}.b51066 .b3614a{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media not screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .b51066{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--phone .b51066 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}} .fb36fb{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;margin:1.6rem}[data-ff~=footer_link_2202] .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] .fb36fb{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin:1.6rem 0 0}.fb98b4{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.d2e79f{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.e61e12{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.e52ab2{color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;text-decoration:none}.e52ab2:active,.e52ab2:focus,.e52ab2:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e52ab2,[data-ff~=footer_link_2202] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .d167f8{margin-right:1.2rem;position:relative}.d167f8 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}.SearchApp--phone .f9daf4{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;height:10rem;max-width:10.5rem;min-width:6.2rem;width:0}@media screen and (min-width:48.000em){.d167f8{margin-right:1.6rem}} .c1e23d{display:block;line-height:0;position:relative}.c448e2{border-radius:.4rem;display:inline-block;height:8rem;overflow:hidden;width:8rem}.SearchApp--desktop .c448e2{height:6rem;width:9.6rem}.c448e2 img{height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover;width:100%}.e79c98{width:13.2rem}.ebd833{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .ebd833{height:8rem}.ebd833 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.ab57a2{background-color:#f4f4f4;border-radius:0;height:10rem;width:100%}.ab57a2 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.SearchApp--desktop .ab57a2{height:10rem;width:11.8rem}.a29a6a{background-color:rgba(0,0,0,.6);bottom:.4rem;color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;padding:.4rem .6rem;position:absolute;right:.4rem}.SearchApp--desktop .a29a6a,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .a29a6a{background-color:#333;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:0 .4rem 0 .6rem;right:0} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{color:#666;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{border-bottom:.1rem solid #eee;margin-right:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{color:#999;height:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;width:1.4rem}.bc65b8{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1.6rem 0;width:100%} .ff8541{color:#222;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{color:#0645ad;cursor:pointer}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem;margin-right:2.4rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{color:#222;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain;display:inline-block;height:2rem;vertical-align:middle;width:1.6rem}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;pointer-events:none;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;position:fixed;right:1.2rem;text-align:right;transition:right .4s ease-in-out;z-index:100}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{bottom:auto;position:relative;right:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{left:-9999px;position:absolute;top:-9999px;visibility:hidden}.d17e4e{background:#fff;border:.1rem solid #ddd;bottom:0;max-width:100%;right:0;width:100%;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:0;padding:0;position:fixed}.dd5aac{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding:2.4rem}.de887d{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;max-width:80%;text-align:left}.e114b3{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;padding-left:3rem;text-align:center;width:100%}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{box-shadow:none;margin-left:auto}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{height:2rem;width:2.1rem}.d3560d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;height:9rem;margin-bottom:-1.2rem;overflow:hidden;position:relative;text-align:center}div.c97c74{color:#222;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin-bottom:3rem;overflow:hidden}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{bottom:1.2rem;right:1.2rem;width:320px}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:1rem;padding:0;position:fixed}} .c42fcb{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#c00;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#fff;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.6rem;font-weight:700;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2.4rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none;width:100%}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee;color:#000}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{background-color:#fff;text-decoration:underline}.a257e6{background-color:#eee;color:#000}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{background-color:green;color:#fff}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;height:5.6rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[802]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie.bundle.a6870f8e6f.js"]:["/re/js/legacy/mafie.legacy.bundle.4ed51ba3a0.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><script>function dotInit(a,b,c){function _initDot(){initDR(a,b,c)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"výměna pneu","loginState":"red","lsid":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY","abtest":"1705/3198,1717/3222,1710/3209,1714/3216"}'), JSON.parse('{"74ae23a44sto":"sklik/skliktop","74ae23a44sbo":"sklik/sklikbottom","74ae23a44ore":"ftxt-organic/result","74ae23a44nre":"ftxt-news/result","74ae23a44zpi":"zbozi/product-advert","74ae23a44zto":"zbozi/product-advert-top","74ae23a44zbo":"zbozi/product-advert-bottom"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-v-ex="header"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="ZeTe"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="gmQis"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" enterkeyhint="search" name="q" value="výměna pneu" autoComplete="off" aria-label="Vyhledat"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="výměna pneu"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.38dfa69b5e.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="mkQi"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="nQilVNLZk"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="kQLiNU~u"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="eMiLtXs~w"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="tMetV~x"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="aLfs~y"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="nVPQL~2"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="NZLcXs~4"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="RVias~5"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="kZencVX~6"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="kXZVXlef~u"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;409399146&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: pneu-jenda.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK" data-l-id="cXgxwjfj"><span>Pneuservis Praha 5 - pneumatiky za skvělé ceny</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: pneu-jenda.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK" data-l-id="cXgxwjfj"><span><b>pneu</b>-jenda.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Rozsáhlá nabídka <b>pneu</b>, rychlé přezutí, pneumatiky za skvělé ceny! Pneuservis na Praze 5.</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Radlická 298/105, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="kXZVXlef~w"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;545711233&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: intercars.com" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.intercars.com/cz/eshop/kategorie/pneumatiky" data-l-id="gSIRsSUC"><span>Prodej kvalitních <b>pneu</b> skladem - Vyzvednutí po celé ČR</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: intercars.com" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.intercars.com/cz/eshop/kategorie/pneumatiky" data-l-id="gSIRsSUC"><span>intercars.com</span><span class="a57efd">/<b>pneu</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Nabízíme pneumatiky od předních výrobců. Vyberte si ty nejlepší pro Vaše auto!</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Dopraváků 749/3, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="NLlQTeis~x"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="f47694" data-e-b-n="RVZlQik"><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="cQLiQkl~u"><button class="cb2467 c00d1b eb94ed" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="b3fc3a"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span data-text="V mém okolí">V mém okolí</span></button></div></li><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="cscV-elQniQce~w"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></div></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content" data-e-b-n="ZVkl"><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}" data-e-b-n="MmkVcQkk~u"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,2</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-16-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="15%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="16%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-16-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(43)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pneuservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Radlice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}" data-e-b-n="MmkVcQkk~w"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13036151-topcar-servis-praha-sedlec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">TopCar Servis</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,6</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-55-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="55%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="56%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-55-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(27)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pneuservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Sedlec</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.topcarservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13036151" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}" data-e-b-n="MmkVcQkk~x"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13376227-mojepneu-cz-praha-horni-pocernice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/FS2FI.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/Ym6GCt.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">MOJEPNEU.CZ</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">3,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-86-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="85%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="86%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-86-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(5)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pneuservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Horní Počernice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.mojepneu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13376227" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/Ym6GCt.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}" data-e-b-n="MmkVcQkk~y"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13284423-pneuservis-steiner-praha.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/h4cSAN.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/1mSSX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Pneuservis STEINER</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(4)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pneuservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.autosteiner.cz/pneuservis#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13284423" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/1mSSX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}" data-e-b-n="MmkVcQkk~2"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/2610784-pneuservis-pavlik-praha-zabehlice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">PNEUSERVIS Pavlík</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-91-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="90%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="91%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-91-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(17)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pneuservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Záběhlice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pneuservis-pavlik.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2610784" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="other-businesses" data-e-b-ae="" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~y"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;b91c72da1e4aebb&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.az-pneu.cz/clanky/vite-jak-vymenit-pneu-na-motorce-s%20nasim-navodem-to-zvladnete" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.az-pneu.cz/clanky/vite-jak-vymenit-pneu-na-motorce-s%20nasim-navodem-to-zvladnete" data-l-id="b91c72da1e4aebb"><span>Víte, jak vyměnit <b class=sec>pneu</b> na motorce? S naším návodem to zvládnete&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.az-pneu.cz/clanky/vite-jak-vymenit-pneu-na-motorce-s%20nasim-navodem-to-zvladnete" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.az-pneu.cz/clanky/vite-jak-vymenit-pneu-na-motorce-s%20nasim-navodem-to-zvladnete" data-l-id="b91c72da1e4aebb"><span>az-<b class=sec>pneu</b>.cz</span><span class="a57efd">/vite-jak-vymenit-<b class=sec>pneu</b>-na-motorce-s nasim-navodem-to&hellip;</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Potřebujete rychle vyměnit <b class=sec>pneu</b> na motorce a do pneuservisu se jen tak nedostanete? Přinášíme vám stručný návod na svépomocnou demontáž i montáž motopneu.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;791297a2535f5f8&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/montaz-pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/montaz-pneumatik" data-l-id="791297a2535f5f8"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b>: Co potřebujete vědět | Barum</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/montaz-pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/montaz-pneumatik" data-l-id="791297a2535f5f8"><span>barum.cz</span><span class="a57efd">/osobni/rada-odborníka/montaz-<b class=sec>pneumatik</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Jaký je rozdíl mezi <b class=sec>výměnou</b> kol a výměnou <b class=sec>pneu</b> a jaké nářadí je k tomu potřeba? V našem návodu se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. Čtěte nyní!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="eMiLtXs~4"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Obrázky › Výměna pneu">Obrázky<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="title">Výměna pneu</a></h3></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="VaLTQk~u"><div class="fd0a4f" style="width:18.3rem;height:13.7rem;max-width:18.3rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="VaLTQ~u"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b896b467b368b49fa1c145&amp;docId=c0f22fb72699d81b" data-dot-text="1. obrázek na dotaz výměna pneu" title="1. obrázek na dotaz výměna pneu" data-e-a="image"><img alt="Výměna zimních pneumatik - SKODAHOME.cz" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=089858e7ba53166c&amp;size=2" width="183" height="137" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.6rem;height:13.7rem;max-width:20.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="VaLTQ~w"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e4f0f05d4d4c68755f7a01&amp;docId=44ecbfd2d34f2d7b" data-dot-text="2. obrázek na dotaz výměna pneu" title="2. obrázek na dotaz výměna pneu" data-e-a="image"><img alt="Výměna letních pneumatik je naléhavější, než si mnozí myslí!" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c23216e238385ffb&amp;size=2" width="206" height="137" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.6rem;height:13.7rem;max-width:20.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="VaLTQ~x"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0f03de403f924265d79&amp;docId=d3405666ccb5d939" data-dot-text="3. obrázek na dotaz výměna pneu" title="3. obrázek na dotaz výměna pneu" data-e-a="image"><img alt="Vyměňte si pneumatiky včas - NádhernýByt.cz" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c53f39e95d60d0cc&amp;size=2" width="206" height="137" class="f4141b"/></a></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="VaLTQk~w"><div class="fd0a4f" style="width:20.6rem;height:13.7rem;max-width:20.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="VaLTQ~u"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e163c3c2c6196f239c583f&amp;docId=22141686f4381bfc" data-dot-text="1. obrázek na dotaz výměna pneu" title="1. obrázek na dotaz výměna pneu" data-e-a="image"><img alt="Ceník přezutí a kompletní výměny kol | Pneuservis Ostrava" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=def042a304aad506&amp;size=2" width="206" height="137" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:18.3rem;height:13.7rem;max-width:18.3rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="VaLTQ~w"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0f02a72777667258a4a&amp;docId=c8d1735f638de3c3" data-dot-text="2. obrázek na dotaz výměna pneu" title="2. obrázek na dotaz výměna pneu" data-e-a="image"><img alt="Řidiči, už nemusíte přezouvat! Existují i celoroční pneumatiky" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=1242c14dd774f687&amp;size=2" width="183" height="137" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.6rem;height:13.7rem;max-width:20.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="VaLTQ~x"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0b196ceb483549e992b&amp;docId=39d256cae0f208cb" data-dot-text="3. obrázek na dotaz výměna pneu" title="3. obrázek na dotaz výměna pneu" data-e-a="image"><img alt="Výměna pneumatik, Olbramovice Ves, DAVO SERVIS" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=069ea3ae07c38180&amp;size=2" width="206" height="137" class="f4141b"/></a></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="/obrazky/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-e-a="more" title="Přejít na Obrázky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~5"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e201d33dff0e9944&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.yespojisteni.cz/zimni-pneumatiky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.yespojisteni.cz/zimni-pneumatiky" data-l-id="e201d33dff0e9944"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> za zimní typ – co byste měli vědět&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.yespojisteni.cz/zimni-pneumatiky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.yespojisteni.cz/zimni-pneumatiky" data-l-id="e201d33dff0e9944"><span>yespojisteni.cz</span><span class="a57efd">/zimni-<b class=sec>pneumatiky</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Co vše by jste měli vědět o <b class=sec>výměně</b> zimních <b class=sec>pneumatik</b>. Je to ze zákona nutné?Musíte přezouvat ihned na začátku zimy? Jaký vzorek je ještě povolený?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;74655fb1cacf08d0&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.auto4drive.cz/2018/03/12/desatero-spravne-vymeny-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.auto4drive.cz/2018/03/12/desatero-spravne-vymeny-pneumatik/" data-l-id="74655fb1cacf08d0"><span>Desatero správné <b class=sec>výměny</b> <b class=sec>pneumatik</b> - Auto4Drive.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.auto4drive.cz/2018/03/12/desatero-spravne-vymeny-pneumatik/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.auto4drive.cz/2018/03/12/desatero-spravne-vymeny-pneumatik/" data-l-id="74655fb1cacf08d0"><span>auto4drive.cz</span><span class="a57efd">/2018/03/desatero-spravne-<b class=sec>vymeny</b>-<b class=sec>pneumatik</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Nákup <b class=sec>pneumatik</b> je pro každého řidiče důležitá investice. Aby mu <b class=sec>pneumatiky</b> sloužily co nejdéle, měl by dodržovat základní pravidla pro jejich správné používání. Na délku životnosti pneumatik má vliv také náležitě provedená sezónní <b class=sec>výměna</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;d2a87d8083a55c48&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://pneuservisy.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://pneuservisy.cz/" data-l-id="d2a87d8083a55c48"><span>Přezouvejte <b class=sec>pneu</b> levněji, rychleji, kvalitně | Pneuservisy.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://pneuservisy.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://pneuservisy.cz/" data-l-id="d2a87d8083a55c48"><span>pneuservisy.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Objednejte <b class=sec>výměnu</b> <b class=sec>pneu</b> na Pneuservisy.cz. Získáte výhodnější garantovanou cenu a prémiový balíček za cenu standardního. Šetřete čas i peníze.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~8"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;40daa425efc4e41e&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.slevomat.cz/magazin/1360-prezuti-pneumatik-cisteni-klimatizace" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.slevomat.cz/magazin/1360-prezuti-pneumatik-cisteni-klimatizace" data-l-id="40daa425efc4e41e"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b>: Kdy přezout <b class=sec>pneu</b>? | Slevomat.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.slevomat.cz/magazin/1360-prezuti-pneumatik-cisteni-klimatizace" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.slevomat.cz/magazin/1360-prezuti-pneumatik-cisteni-klimatizace" data-l-id="40daa425efc4e41e"><span>slevomat.cz</span><span class="a57efd">/1360-prezuti-<b class=sec>pneumatik</b>-cisteni-klimatizace</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Kdy je nutná <b class=sec>výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b>, čím se liší letní a zimní <b class=sec>pneumatiky</b> a jaký vliv mají špatné pneumatiky na vaše finance?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="eiTLcVN~wu"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Videa › Výměna pneu">Videa<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="//search.seznam.cz/videa/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Videa" data-e-a="title">Výměna pneu</a></h3></div></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner" data-e-b-n="ZVkl"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=IiS-_7ZCs1A#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatiky&quot;}" data-e-b-n="VlQa~u"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=IiS-_7ZCs1A#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatiky" title="Výměna pneumatiky" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIiS-_7ZCs1A" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">30.09.2015</span><span class="Result-image-description">02:21</span></a><h3 class="Result-title" title="Výměna pneumatiky"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=IiS-_7ZCs1A#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatiky" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Výměna pneumatiky</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://cool.iprima.cz/porady/autosalon/nejrychlejsi-vymena-pneumatik#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Nejrychlej%C5%A1%C3%AD%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik&quot;}" data-e-b-n="VlQa~w"><a class="Result-image" href="https://cool.iprima.cz/porady/autosalon/nejrychlejsi-vymena-pneumatik#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Nejrychlej%C5%A1%C3%AD%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik" title="Nejrychlejší výměna pneumatik" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fcool.iprima.cz%2Fporady%2Fautosalon%2Fnejrychlejsi-vymena-pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">05.06.2015</span><span class="Result-image-description">01:51</span></a><h3 class="Result-title" title="Nejrychlejší výměna pneumatik"><a class="Result-title-link" href="https://cool.iprima.cz/porady/autosalon/nejrychlejsi-vymena-pneumatik#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Nejrychlej%C5%A1%C3%AD%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Nejrychlejší výměna pneumatik</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-pichle-pneumatiky-64071076#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Jak%20na%20to%3A%20V%C3%BDm%C4%9Bna%20p%C3%ADchl%C3%A9%20pneumatiky&quot;}" data-e-b-n="VlQa~x"><a class="Result-image" href="https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-pichle-pneumatiky-64071076#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Jak%20na%20to%3A%20V%C3%BDm%C4%9Bna%20p%C3%ADchl%C3%A9%20pneumatiky" title="Jak na to: Výměna píchlé pneumatiky" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.stream.cz%2Fjak-na%2Fjak-na-to-vymena-pichle-pneumatiky-64071076" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">17.06.2020</span><span class="Result-image-description">01:40</span></a><h3 class="Result-title" title="Jak na to: Výměna píchlé pneumatiky"><a class="Result-title-link" href="https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-pichle-pneumatiky-64071076#utm_content=organic&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Jak%20na%20to%3A%20V%C3%BDm%C4%9Bna%20p%C3%ADchl%C3%A9%20pneumatiky" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Jak na to: Výměna píchlé pneumatiky</a></h3></div></div></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~ww"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e2faa589a7838790&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518" data-l-id="e2faa589a7838790"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatik</b> svépomocí: Rady, jak správně vyměnit obutí&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518" data-l-id="e2faa589a7838790"><span>auto.cz</span><span class="a57efd">/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor&hellip;</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://www.auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://www.auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518" data-l-id="e2faa589a7838790"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2 e79c98"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fobdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518"/></picture><span class="a29a6a">► 6:38</span></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span class="d4aa3c">Před 8 měsíci</span><span>Ideální čas k <b class=sec>výměně</b> zmních <b class=sec>pneumatik</b> za letní se blíží. Víte, jak na to? A proč nejezdit celý rok na zimních gumách?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~wx"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c99f6965caeaf7f1&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.vseumel.cz/jak-na-vymenu-pneumatiky-u-auta/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.vseumel.cz/jak-na-vymenu-pneumatiky-u-auta/" data-l-id="c99f6965caeaf7f1"><span>Návod: Jak na <b class=sec>výměnu</b> <b class=sec>pneumatiky</b> u auta - Všeuměl.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.vseumel.cz/jak-na-vymenu-pneumatiky-u-auta/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.vseumel.cz/jak-na-vymenu-pneumatiky-u-auta/" data-l-id="c99f6965caeaf7f1"><span>vseumel.cz</span><span class="a57efd">/jak-na-<b class=sec>vymenu</b>-<b class=sec>pneumatiky</b>-u-auta</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>pneumatiky</b> u auta se na první pohled zdá být jednoduchou záležitostí. Pro někoho, kdo to ale nikdy nedělal, to určitě jednoduché není. Přinášíme návod krok za krokem, jak jednoduše <b class=sec>pneumatiku</b> u auta vyměnit.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~wy"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;cbd1fc713a85a240&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autoservis-autoskla-myti-aut.cz/pneuservis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autoservis-autoskla-myti-aut.cz/pneuservis/" data-l-id="cbd1fc713a85a240"><span>Prodej, servis, <b class=sec>výměna</b> <b class=sec>pneu</b> – pneuservis Brno – Autoservis Auto&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autoservis-autoskla-myti-aut.cz/pneuservis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autoservis-autoskla-myti-aut.cz/pneuservis/" data-l-id="cbd1fc713a85a240"><span>autoservis-autoskla-myti-aut.cz</span><span class="a57efd">/pneuservis</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Profesionální přezutí <b class=sec>pneumatik</b> Vám ušetří čas, budete mít jistotu dobře odvedené práce a předevšímzjistíte, jak na tom Vaše <b class=sec>pneumatiky</b> jsou.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQkmZl~w2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;a24fba3bd1498b83&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://autozine.cz/poradime-jak-na-vyber-vymenu-i-peci-o-pneumatiky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://autozine.cz/poradime-jak-na-vyber-vymenu-i-peci-o-pneumatiky/" data-l-id="a24fba3bd1498b83"><span>Poradíme, jak na výběr, <b class=sec>výměnu</b> i péči o <b class=sec>pneumatiky</b> – Autozine</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://autozine.cz/poradime-jak-na-vyber-vymenu-i-peci-o-pneumatiky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://autozine.cz/poradime-jak-na-vyber-vymenu-i-peci-o-pneumatiky/" data-l-id="a24fba3bd1498b83"><span>autozine.cz</span><span class="a57efd">/poradime-jak-na-vyber-<b class=sec>vymenu</b>-i-peci-o-<b class=sec>pneumatiky</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="p9D1ILPnQilVkQaQcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Ti z vás, co již kupujete <b class=sec>pneumatiky</b> poněkolikáté jistě již zkušenosti máte, nicméně se mezi námi najdou i takoví, kteří kupují <b class=sec>pneu</b> na své auto poprvé.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-e-b-n="iQZLlQk~w4"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="ZVkl"><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~u"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20op&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20op&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="výměna op" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna op</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~w"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="výměna pneumatik" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna pneumatik</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~x"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik%20kdy&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik%20kdy&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="výměna pneumatik kdy" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna pneumatik kdy</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~y"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu%20za%20zimn%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu%20za%20zimn%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="výměna pneu za zimní" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna pneu za zimní</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~2"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik%20cena&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik%20cena&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="výměna pneumatik cena" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna pneumatik cena</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~4"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu%20za%20letn%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu%20za%20letn%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="výměna pneu za letní" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna pneu za letní</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~5"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik%20na%20letn%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneumatik%20na%20letn%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="výměna pneumatik na letní" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna pneumatik na letní</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="VlQa~6"><a class="bc65b8" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20zimn%C3%ADch%20pneumatik&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20zimn%C3%ADch%20pneumatik&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="výměna zimních pneumatik" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna zimních pneumatik</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="fLTVcT"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&amp;count=10&amp;pId=p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="ZVcXk"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="RQQPMLNX-Mmllec"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1705/3198,1717/3222,1710/3209,1714/3216</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.pneu-jenda.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPneuservis%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2Bkw%2C%2BPraha%2Bc%25c3%25adlen%25c3%25ad%26utm_content%3DPneuservis%2BPraha%2B5&c=WZA4WDV4767Z5E8WHH4URA8DUV2QURE9M45CJ4URDEFFQD6W2T4QMIFRK7WF5RUA9C69SP6U8NK8VU8XQ4UIKSRSCZD8NK9FCK67364NNDQ6XWA2D24KTT57KIBM3ZQ8RHJINCNFZHXNHBCCPSH7YSWXIBR4UZGGXVRSDN476K9J6C2MPC59U4W9FNC9WKJBIRF77YJ82DXIWTVV9Q5RIFAN3C99ICBUZHR53377E2AEZ9P4CTGHN8IWCVZRSJHEENTMKM3R2BC358VFP5H2V66XGW2PYPWTRTURQIEZEUTMQK5B4XAKDJH3":"cXgxwjfj","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.intercars.com/cz/eshop/kategorie/pneumatiky%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCZ_Pneumatiky_VS_VSE_P/F/V%26utm_content%3DPneu%2BP/F/V%26utm_term%3Dvymena%2Bpneu%7Cpneu&c=E5ZYAAEG9R8D9B2S6FHYIJ8IRN8CG6QSXT9FAQYT89RXJY5UZCQM4XJUJWGHVF4CGUFSX9U94CJ3MIQUHQDB7A46HMPC458R4X2SPYRXMQX63G6XYCMAM2BZ2H9497U4X8QM2C7KWQWR5ZYAPA7QNK57GUMAUTU3W95ATJ77CGXXJ2UDD9WZMX77QEDVSYEUBIASUTTED9CDMAE99HSIVSWBARFA7U2NJYHXI5NRAB3HDYTQV6QNKWUFEZSZ6C9T3XHPTDSDA3T8W83XG9I5WI47ZD6QGIF8HYPQHIU5DTHM2TPFQU9YQ7CC":"gSIRsSUC"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false,"batchDelay":250},"firstRequest":{"firstRequestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY","eventTime":"2022-12-04T22:37:07.020756016Z","featureFlags":[]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityConfig":{"lineHeightRem":2,"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":4,"offset":[0,0,0,0]}}},"hashSeed":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY","layoutElementId":"app-root","startIndex":61}; config.visibilityConfig = {"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[56,0,0,0]},"header":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"headerOffset":{"offset":[56,0,0,0]},"overlay":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"percentage05":{"extends":"headerOffset","threshold":0.5,"rows":false},"percentage08":{"extends":"headerOffset","threshold":0.8,"rows":false}}}; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ZeTe"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["gmQis"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mkQi"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","kQLiNU~u"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","eMiLtXs~w"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","tMetV~x"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","aLfs~y"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","nVPQL~2"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","NZLcXs~4"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","RVias~5"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nQilVNLZk","kZencVX~6"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktop1e5d28ca7686176957709012561","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kXZVXlef~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"7686176957709012561","callId":"1e5d28ca"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktop1e5d28ca4470083857920660872","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kXZVXlef~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"4470083857920660872","callId":"1e5d28ca"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategory2cf4d2fb","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"2cf4d2fb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"category","order":2,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","RVZlQik"]},"box":{"name":"filters","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","RVZlQik","cQLiQkl~u"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nearest","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","RVZlQik","cscV-elQniQce~w"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nyni-otevreno","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","ZVkl"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":false,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-12860753","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","ZVkl","MmkVcQkk~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-12860753","callId":"2cf4d2fb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"business","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13036151","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","ZVkl","MmkVcQkk~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13036151","callId":"2cf4d2fb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"business","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13376227","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","ZVkl","MmkVcQkk~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13376227","callId":"2cf4d2fb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"business","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13284423","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","ZVkl","MmkVcQkk~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13284423","callId":"2cf4d2fb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"business","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-2610784","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlQTeis~x","ZVkl","MmkVcQkk~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-2610784","callId":"2cf4d2fb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"business","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56ab91c72da1e4aebb","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b91c72da1e4aebb","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":3,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56a791297a2535f5f8","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"791297a2535f5f8","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":4,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resobrazkyobrazky4b16a8cb","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"4b16a8cb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"obrazky","order":5,"group":"obrazky","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~u"]},"box":{"name":"images","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~u","VaLTQ~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"c0f22fb72699d81b","callId":"4b16a8cb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~u","VaLTQ~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"44ecbfd2d34f2d7b","callId":"4b16a8cb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~u","VaLTQ~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"d3405666ccb5d939","callId":"4b16a8cb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~w"]},"box":{"name":"images","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~w","VaLTQ~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"22141686f4381bfc","callId":"4b16a8cb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~w","VaLTQ~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"c8d1735f638de3c3","callId":"4b16a8cb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLtXs~4","VaLTQk~w","VaLTQ~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"39d256cae0f208cb","callId":"4b16a8cb"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56ae201d33dff0e9944","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e201d33dff0e9944","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56a74655fb1cacf08d0","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"74655fb1cacf08d0","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56ad2a87d8083a55c48","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"d2a87d8083a55c48","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56a40daa425efc4e41e","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"40daa425efc4e41e","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resvideoorganic384b50f2x","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiTLcVN~wu"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"video","type":"organic","key":"x","callId":"384b50f2"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"organic","order":10,"group":"video","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiTLcVN~wu","ZVkl"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiTLcVN~wu","ZVkl","VlQa~u"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiTLcVN~wu","ZVkl","VlQa~w"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiTLcVN~wu","ZVkl","VlQa~x"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56ae2faa589a7838790","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~ww"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e2faa589a7838790","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56ac99f6965caeaf7f1","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~wx"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c99f6965caeaf7f1","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":12,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56acbd1fc713a85a240","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~wy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cbd1fc713a85a240","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":13,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultb9c2d56aa24fba3bd1498b83","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQkmZl~w2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a24fba3bd1498b83","callId":"b9c2d56a"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"result","order":14,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"48"},"nodeId":"i48","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelates55c9c40d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"55c9c40d"},"requestId":"p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY"}],"name":"relates","order":15,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"49"},"nodeId":"i49","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"50"},"nodeId":"i50","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~u"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"51"},"nodeId":"i51","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~w"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"52"},"nodeId":"i52","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~x"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"53"},"nodeId":"i53","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~y"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"54"},"nodeId":"i54","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~2"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"55"},"nodeId":"i55","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~4"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"56"},"nodeId":"i56","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~5"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"57"},"nodeId":"i57","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iQZLlQk~w4","ZVkl","VlQa~6"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"58"},"nodeId":"i58","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["fLTVcT"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"59"},"nodeId":"i59","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["ZVcXk"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"60"},"nodeId":"i60","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["RQQPMLNX-Mmllec"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"61"},"nodeId":"i61","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1670193427036,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;344cbe3ce8a9ece9&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1705,&quot;groupId&quot;:3198,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0DyYfiJF&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1717,&quot;groupId&quot;:3222,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GS01MChV&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1710,&quot;groupId&quot;:3209,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kYUDN8UY&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1714,&quot;groupId&quot;:3216,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;myHXAvrS&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKCJXCgw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;E414aWDQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7686176957709012561&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1e5d28ca&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7686176957709012561&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SKLIK&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.pneu-jenda.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPneuservis%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2Bkw%2C%2BPraha%2Bc%25c3%25adlen%25c3%25ad%26utm_content%3DPneuservis%2BPraha%2B5&amp;c=WZA4WDV4767Z5E8WHH4URA8DUV2QURE9M45CJ4URDEFFQD6W2T4QMIFRK7WF5RUA9C69SP6U8NK8VU8XQ4UIKSRSCZD8NK9FCK67364NNDQ6XWA2D24KTT57KIBM3ZQ8RHJINCNFZHXNHBCCPSH7YSWXIBR4UZGGXVRSDN476K9J6C2MPC59U4W9FNC9WKJBIRF77YJ82DXIWTVV9Q5RIFAN3C99ICBUZHR53377E2AEZ9P4CTGHN8IWCVZRSJHEENTMKM3R2BC358VFP5H2V66XGW2PYPWTRTURQIEZEUTMQK5B4XAKDJH3&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.pneu-jenda.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;-jenda.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.pneu-jenda.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Pneuservis+-+obecn%c3%a9+kw,+Praha+c%c3%adlen%c3%ad&amp;utm_content=Pneuservis+Praha+5&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Pneuservis Praha 5&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;pneumatiky za skvělé ceny&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozsáhlá nabídka &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;, rychlé přezutí, pneumatiky za skvělé ceny! Pneuservis na Praze 5.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:409399146,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;298/105&quot;,&quot;id&quot;:12860753,&quot;phone&quot;:&quot;420739323761&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Radlice&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HuiO8BZO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4470083857920660872&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1e5d28ca&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4470083857920660872&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.intercars.com/cz/eshop/kategorie/pneumatiky&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.intercars.com/cz/eshop/kategorie/pneumatiky%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCZ_Pneumatiky_VS_VSE_P/F/V%26utm_content%3DPneu%2BP/F/V%26utm_term%3Dvymena%2Bpneu%7Cpneu&amp;c=E5ZYAAEG9R8D9B2S6FHYIJ8IRN8CG6QSXT9FAQYT89RXJY5UZCQM4XJUJWGHVF4CGUFSX9U94CJ3MIQUHQDB7A46HMPC458R4X2SPYRXMQX63G6XYCMAM2BZ2H9497U4X8QM2C7KWQWR5ZYAPA7QNK57GUMAUTU3W95ATJ77CGXXJ2UDD9WZMX77QEDVSYEUBIASUTTED9CDMAE99HSIVSWBARFA7U2NJYHXI5NRAB3HDYTQV6QNKWUFEZSZ6C9T3XHPTDSDA3T8W83XG9I5WI47ZD6QGIF8HYPQHIU5DTHM2TPFQU9YQ7CC&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.intercars.com&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.intercars.com/&lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.intercars.com/cz/eshop/kategorie/pneumatiky?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=CZ_Pneumatiky_VS_VSE_P/F/V&amp;utm_content=Pneu+P/F/V&amp;utm_term=vymena+pneu|pneu&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Prodej kvalitních &lt;b&gt;pneu&lt;/b&gt; skladem&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Vyzvednutí po celé ČR&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Objednejte ještě dnes&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme pneumatiky od předních výrobců. Vyberte si ty nejlepší pro Vaše auto!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Záruka kvality, bezpečnosti a nejvyšší úrovně služeb. Eshop InterCars.com&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420723809627&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:545711233,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;749/3&quot;,&quot;id&quot;:2072992,&quot;phone&quot;:&quot;420474470403&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Dopraváků&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dolní Chabry&quot;},&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420723809627&amp;c=RXQYWQCDR87SP9B5QA6QR547F6ZXA4M2HKQXFD6INYUBDG2BKDKK98DEFCQ5ZD459W23HWP462QKMB5Q5ZTANY5GBSMEPUHI3RPIXYP8542BSTE88WB2CKG3KQMEJ2XMRNA3ERCEWVHNRSHCFJAJPNBK4PWNC2FXPUEV96RVAJ52MX5NTXYZ6ZXIH2DYCJQV8ZH7DMWQ7MMMZW8SWEGVNR3KSQXXA8NS9IP2J2H2JGQ9GCBSAN33IV58NTSW2Q89MD5KRUUED4CEXVTJQM9RFXCMMAKEUHKRBZRP96EGKZYIWHV2ARZA5X7V&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXEuUCpm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ueUorMSP&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jcuv2cgA&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:247,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.70678688385053,&quot;maxY&quot;:50.17742978763022,&quot;minX&quot;:14.224444175411497,&quot;minY&quot;:49.941900202513786},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.614277,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T1477bmb&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.563509817123418,&quot;maxY&quot;:50.138106651306146,&quot;minX&quot;:14.294620800018322,&quot;minY&quot;:50.02800636291505},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;list&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12860753&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Radlická 298/105, 150 00 Praha, Radlice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Radlická 298/105, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Radlice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;298/105&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Radlice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.pneu-jenda.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mYRnKZHv&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqmjNGgg&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1256401&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2093,1391],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1507715},&quot;groupId&quot;:12860753,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12860753,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w4t6TcZx&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.058860778808594,&quot;lon&quot;:14.391201972961426},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UAYcPFGv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7zsurDqH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JxMb8oBV&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.844,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:43,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3846679},&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PcPlrbEP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13036151&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Kamýcká 40/7, 160 00 Praha, Sedlec&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Kamýcká 40/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Online rezervace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://car-invest-holding-s-r-o.reservio.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13036151&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Otz3e0HG&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Sedlec&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;40/7&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kamýcká&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Sedlec&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.topcarservis.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.topcarservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13036151&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9K6rkeUw&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[13,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pEicQ8q8&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5225437&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3973,2646],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:120408},&quot;groupId&quot;:13036151,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_N/YYxBAS.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_t/xVCCrr.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_t/xVCCrr.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13036151,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8nITKZWx&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.12809753417969,&quot;lon&quot;:14.39559555053711},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d84z9YJ3&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DUME4EPW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EUl3bthB&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:91.493,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:27,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3933481},&quot;title&quot;:&quot;TopCar Servis&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13036151-topcar-servis-praha-sedlec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PVrS532K&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13376227&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Olomoucká 2332, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Olomoucká 2332, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2332&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Olomoucká&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.mojepneu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mojepneu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13376227&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O02i5Xgy&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,30]],[[13,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,30]],[[13,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,30]],[[13,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,30]],[[13,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,30]],[[13,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rZBTcFAI&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5081050&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3965,2644],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/FS2FI.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/FS2FI.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/FS2FI.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/FS2FI.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/FS2FI.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:10914},&quot;groupId&quot;:13304749,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_q/4QfUwG.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/RSZUrW.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/RSZUrW.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13376227,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/Ym6GCt.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/Ym6GCt.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/Ym6GCt.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/Ym6GCt.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pitA7X6K&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10822677612305,&quot;lon&quot;:14.639718055725098},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wawlWypv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oZrGDScp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PEAzg79k&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:77.08,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4121644},&quot;title&quot;:&quot;MOJEPNEU.CZ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13376227-mojepneu-cz-praha-horni-pocernice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;N3kFULOj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13284423&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;K Hrušovu, 102 00 Praha&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;K Hrušovu, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Objednat se na přezutí&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autosteiner.cz/pneuservis/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13284423&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0JRw6B2T&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;K Hrušovu&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autosteiner.cz/pneuservis&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autosteiner.cz/pneuservis#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13284423&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;swlV94sI&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;59UNmgeJ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4142284&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2663],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/h4cSAN.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/h4cSAN.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/h4cSAN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/h4cSAN.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/h4cSAN.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2921},&quot;groupId&quot;:449585,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/480?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/480?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/480?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13284423,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/1mSSX.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/1mSSX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/1mSSX.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/1mSSX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8wtXmsXZ&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.068878173828125,&quot;lon&quot;:14.53906536102295},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;USzMDTOo&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Po1aaCww&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j2evg3yM&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2117222},&quot;title&quot;:&quot;Pneuservis STEINER&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13284423-pneuservis-steiner-praha.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5abKlf61&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2610784&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Záběhlická 1641/81, 106 00 Praha, Záběhlice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Záběhlická 1641/81, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Záběhlice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1641/81&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Záběhlická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Záběhlice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10600&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.pneuservis-pavlik.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneuservis-pavlik.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2610784&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8nYr69jg&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AU1S2Os7&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1554768&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1332],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/WidBiag.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:447366},&quot;groupId&quot;:2610784,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2610784,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/JrDTSC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KEQYh9xb&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.055023193359375,&quot;lon&quot;:14.487224578857422},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oFDAIinT&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q34SfWJf&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dDl1ahBM&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:98.041,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:17,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2652068},&quot;title&quot;:&quot;PNEUSERVIS Pavlík&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2610784-pneuservis-pavlik-praha-zabehlice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WPcU74DW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-1898298&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Mladoboleslavská 73, 197 00 Praha, Kbely&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Mladoboleslavská 73, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Ceník pneuservisu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://levnepneu.cz/cenik-servisnich-praci/t-206/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-1898298&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7U0Pq8lK&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kbely&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;73&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 19&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Mladoboleslavská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kbely&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19700&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.levnepneu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.levnepneu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-1898298&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vfqIdbCw&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ysMqGdnG&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;834133&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/o7TbZT.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:434686},&quot;groupId&quot;:1898298,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:1898298,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yX5PIt.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yX5PIt.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yX5PIt.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yX5PIt.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OcrFWMv5&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.130313873291016,&quot;lon&quot;:14.54886245727539},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IXhs71rv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yIHxKPSk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G7moTl55&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:92.035,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:41,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2019066},&quot;title&quot;:&quot;LevnePneu.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/1898298-levnepneu-cz-praha-kbely.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;t9SWmM4q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-205114&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mcXsBjM7&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K3NvkX1Q&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9ThKHvu&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4282515&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,1996],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:166495},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:205114,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;am4KnMbM&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09047317504883,&quot;lon&quot;:14.499141693115234},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ao4FEdSQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OVo43WIk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rbMXKFGi&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.377,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:52,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;szaxqrCs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12799992&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1646/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ohradské náměstí&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autozizala.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autozizala.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12799992&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0AubIXi9&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kt2HcGUl&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4584570&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2751,1834],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:652483},&quot;groupId&quot;:12799992,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12799992,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.037105560302734,&quot;lon&quot;:14.3333740234375},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qziKGEj8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yMsbdhuY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ehsNXfP&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2139677},&quot;title&quot;:&quot;AUTO ŽÍŽALA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12799992-auto-zizala-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M9oyojXJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12860870&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Fantova 1742/23, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Fantova 1742/23, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1742/23&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Fantova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autostodulky.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autostodulky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860870&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LySGElSM&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HA8V9CFu&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4311367&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3264,2176],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_c/fvlEIF.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_c/fvlEIF.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_c/fvlEIF.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_c/fvlEIF.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_c/fvlEIF.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:446204},&quot;groupId&quot;:12860870,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12860870,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_c/kuOEFd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_c/kuOEFd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_c/kuOEFd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_c/kuOEFd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;amVl2QVi&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.04361343383789,&quot;lon&quot;:14.316843032836914},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8dokQn8A&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0PQBa5ZZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EggU0bEi&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:79.625,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:3,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3846749},&quot;title&quot;:&quot;Auto Kelly Autoservis&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12860870-auto-kelly-autoservis-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9qQZitbc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13014113&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Plzeňská 317/215g, 150 00 Praha, Motol&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Plzeňská 317/215g, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Rezervace termínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pneucentrum-motol.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13014113&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VuKtt6ug&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Motol&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;317/215g&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Plzeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Motol&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.pneucentrum-motol.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneucentrum-motol.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-13014113&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6vZDurpS&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WC1nRGci&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1798180&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1984,1320],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/6ujB2XU.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:15454},&quot;groupId&quot;:13014113,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13014113,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/k0FB14W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/k0FB14W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/k0FB14W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/k0FB14W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2eaGLq1a&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06776428222656,&quot;lon&quot;:14.348068237304688},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eY96QSTn&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3LHcX22P&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G0HRfuFc&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:77.927,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:14,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2239655},&quot;title&quot;:&quot;Pneucentrum Motol&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13014113-pneucentrum-motol-praha-motol.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GadTOC76&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-586400&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Bělohorská 688/165, 169 00 Praha, Břevnov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Bělohorská 688/165, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Břevnov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;688/165&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bělohorská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Břevnov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.ventilekadusicka.com&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ventilekadusicka.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-586400&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lRFgKorY&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tRKHtM7p&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;688964&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DEOKpj.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:239761},&quot;groupId&quot;:586400,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:586400,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/oS6GtY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/oS6GtY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/oS6GtY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/oS6GtY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JWEuuz9e&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.082950592041016,&quot;lon&quot;:14.358421325683594},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:69.854,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:10,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2142900},&quot;title&quot;:&quot;Pneuservis Ventilek a Dušička&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/586400-pneuservis-ventilek-a-dusicka-praha-brevnov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yfrG3uuG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12929403&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha, Holešovice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Bubenské nábřeží 306/13, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;areál Holešoviské tržnice hala č.31&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Holešovice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;306/13&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bubenské nábřeží&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;17000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.hvtservis.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hvtservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-12929403&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EKGOVvIn&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[13,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rkxDTL5d&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5014864&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2666],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_r/9ifN3a.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_r/9ifN3a.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_r/9ifN3a.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_r/9ifN3a.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_r/9ifN3a.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:98166},&quot;groupId&quot;:12929403,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12929403,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mNyBVgk.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mNyBVgk.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mNyBVgk.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mNyBVgk.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pFZHiEie&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.0989875793457,&quot;lon&quot;:14.449740409851074},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sqqAuYXp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hronqa9x&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CDMxor9T&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2005301},&quot;title&quot;:&quot;Pneucentrum HVT, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12929403-pneucentrum-hvt-praha-holesovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aqcsR0nV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-404070&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;V Šáreckém údolí 369/4, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V Šáreckém údolí 369/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;369/4&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Šáreckém údolí&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.asburda.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.asburda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-404070&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PdjQuvOl&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle a svátky pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qr02WRCM&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1090185&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/TbnxHq.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:12678},&quot;groupId&quot;:404070,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:404070,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8pgBgaU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8pgBgaU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8pgBgaU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8pgBgaU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yCoKSsXc&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.12324905395508,&quot;lon&quot;:14.388726234436035},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CAMdmSWv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jj1a531g&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8jeULzCq&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:97.573,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2100173},&quot;title&quot;:&quot;Autoslužby Burda&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/404070-autosluzby-burda-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K9exQowu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-675979&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Plzeňská 130/221, 150 00 Praha, Motol&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Plzeňská 130/221, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Motol&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;130/221&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Plzeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Motol&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoklima.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoklima.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-675979&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b0YUNSRx&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Případně dle dohody.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o40S2JcS&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1004113&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D4rpSJ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D4rpSJ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D4rpSJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D4rpSJ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D4rpSJ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:324643},&quot;groupId&quot;:675979,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:675979,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Uk3Id4.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Uk3Id4.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Uk3Id4.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Uk3Id4.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hlgf0VJE&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06743621826172,&quot;lon&quot;:14.336969375610352},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:98.151,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:8,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2180210},&quot;title&quot;:&quot;CP servis, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/675979-cp-servis-praha-motol.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8meNmuWP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2004992&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2cf4d2fb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 364/7, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Mendíků 364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;364/7&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autosklosos.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autosklosos.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_campaign=firmy.cz-2004992&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XhjNCpjA&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vTBbgoeE&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4959335&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3922,2614],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:406932},&quot;groupId&quot;:2004992,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2004992,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dXKoFSku&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.05887222290039,&quot;lon&quot;:14.450657844543457},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iFSqztBe&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C04fApua&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hMI4SqUT&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:79.638,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:9,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;161&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2250700},&quot;title&quot;:&quot;Autosklo S.O.S., NON STOP, spol. s r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pneuservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2004992-autosklo-s-o-s-non-stop-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20pneu&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mr5Od4Li&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l7jilHFf&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;y7pBb4fl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b91c72da1e4aebb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18021391051630456084&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1611010800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1611256840},&quot;docId&quot;:&quot;b91c72da1e4aebb&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Faz-pneu.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V21CCbI7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Potřebujete rychle vyměnit &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; na motorce a do pneuservisu se jen tak nedostanete? Přinášíme vám stručný návod na svépomocnou demontáž i montáž motopneu.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Víte, jak vyměnit &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; na motorce? S naším návodem to zvládnete&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.az-pneu.cz/clanky/vite-jak-vymenit-pneu-na-motorce-s%20nasim-navodem-to-zvladnete&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://az-&lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt;.cz/vite-jak-vymenit-&lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt;-na-motorce-s nasim-navodem-to&amp;hellip;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;owGRZ9mQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;791297a2535f5f8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11452916350457220679&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1545519600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1553822442},&quot;docId&quot;:&quot;791297a2535f5f8&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbarum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B1eM805c&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Jaký je rozdíl mezi &lt;b class=sec&gt;výměnou&lt;/b&gt; kol a výměnou &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; a jaké nářadí je k tomu potřeba? V našem návodu se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. Čtěte nyní!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;: Co potřebujete vědět | Barum&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.barum.cz/osobni/rada-odborn%C3%ADka/samostatne/montaz-pneumatik&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://barum.cz/osobni/rada-odborníka/montaz-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NaK543IJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c0f22fb72699d81b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;b896b467b368b49fa1c145&quot;,&quot;height&quot;:960,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;c0f22fb72699d81b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skodahome.cz/2011/11/15/vymena-zimnich-pneumatik/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dbTyOhB1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Výměna zimních pneumatik - SKODAHOME.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skodahome.cz/app/uploads/2015/12/PB061394-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=089858e7ba53166c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X7JakPXx&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=089858e7ba53166c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0T19iiN8&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=089858e7ba53166c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KzkFBlDR&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HoFaO4eX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;44ecbfd2d34f2d7b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e4f0f05d4d4c68755f7a01&quot;,&quot;height&quot;:1320,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1980},&quot;docId&quot;:&quot;44ecbfd2d34f2d7b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://1pneu.eu/pneublog/vymena-letnich-pneumatik/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IOgxTcUh&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Výměna letních pneumatik je naléhavější, než si mnozí myslí!&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://1pneu.eu/pneublog/wp-content/uploads/2022/03/nyari-gumi-csere.jpg.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c23216e238385ffb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;on6WxRoW&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c23216e238385ffb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IjtWinNR&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c23216e238385ffb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qIY6MYU4&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qux86bU4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d3405666ccb5d939&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0f03de403f924265d79&quot;,&quot;height&quot;:533,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;d3405666ccb5d939&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://nadhernybyt.cz/nezarazene/vymente-si-pneumatiky-vcas/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M92zAXTg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vyměňte si pneumatiky včas - NádhernýByt.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://nadhernybyt.cz/wp-content/uploads/2018/09/pneu-e1631734999789.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c53f39e95d60d0cc&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DoVRIwX6&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c53f39e95d60d0cc&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8RMkA3pv&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c53f39e95d60d0cc&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZH2iwEPG&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6TtaFM1N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;22141686f4381bfc&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e163c3c2c6196f239c583f&quot;,&quot;height&quot;:3337,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:5000},&quot;docId&quot;:&quot;22141686f4381bfc&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pneuservis-ostrava.cz/pneuservis/cenik/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u71kS08l&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Ceník přezutí a kompletní výměny kol | Pneuservis Ostrava&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://02f0a56ef46d93f03c90-22ac5f107621879d5667e0d7ed595bdb.ssl.cf2.rackcdn.com/sites/7245/photos/317629/AdobeStock_8033931220170517-25390-1o5714o_original.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=def042a304aad506&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GsntsMfT&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=def042a304aad506&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gw4melw3&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=def042a304aad506&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RRIwH3ix&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZT4sWVDa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c8d1735f638de3c3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0f02a72777667258a4a&quot;,&quot;height&quot;:768,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;c8d1735f638de3c3&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://motorguru.cz/tag/vymena-pneumatik/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KQ3tX8wB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Řidiči, už nemusíte přezouvat! Existují i celoroční pneumatiky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://motorguru.cz/wp-content/uploads/2021/12/fmodtm4kxhk-e1638428281337-1024x768.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1242c14dd774f687&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JLhViCZx&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1242c14dd774f687&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ll0OqRlF&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1242c14dd774f687&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sjtIbYY0&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1fvap0jF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;39d256cae0f208cb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0b196ceb483549e992b&quot;,&quot;height&quot;:800,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1200},&quot;docId&quot;:&quot;39d256cae0f208cb&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:600,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vymena-pneumatik-12926708-1108&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E0iJxCF2&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Výměna pneumatik, Olbramovice Ves, DAVO SERVIS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_p/JjXG1v.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=069ea3ae07c38180&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R3HPU4Qh&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=069ea3ae07c38180&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mep3BR5A&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=069ea3ae07c38180&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vGZy6cwF&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BOJLX8Od&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2ce76bd4705a532&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1e1e190e1f6e10de8d03f&quot;,&quot;height&quot;:982,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:681},&quot;docId&quot;:&quot;2ce76bd4705a532&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zbozi.mobilmania.cz/q/pneumatiky+235+55+celorocni/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zp6iF12L&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Goodyear Vector 4Seasons G3 235/55 R 18 100V celoroční&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pneuboss.cz/getattachment/9ac1df7f-8b69-414b-ad08-f32089d0407a/VECTOR-4SEASONS-G3.aspx&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a654863278fd28a6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:97,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fjrN6Git&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a654863278fd28a6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:194,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6xk9z8wm&quot;},{&quot;height&quot;:588,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a654863278fd28a6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:408,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xN4LijVp&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9kJ7Uwce&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7896636b67293125&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;8787876cacb18cb1b19ce6&quot;,&quot;height&quot;:510,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:768},&quot;docId&quot;:&quot;7896636b67293125&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.madoil-servis.cz/novinky/kdy-je-ten-spravny-cas-na-sezonni-vymeny-pneumatik&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;28uvvpDt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kdy je ten správný čas na sezónní výměny pneumatik?&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.madoil-servis.cz/imgdb/Pneu3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4e1fdc6cf699abed&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:211,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aUBYVmsQ&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4e1fdc6cf699abed&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:422,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rDosofsA&quot;},{&quot;height&quot;:399,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4e1fdc6cf699abed&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:601,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4p3gLIbX&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VHSuzsHp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1db2542f4bfabb16&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e2e2e2b5254dc0d2f0f517&quot;,&quot;height&quot;:585,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:780},&quot;docId&quot;:&quot;1db2542f4bfabb16&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pneu-go.cz/service-page/kompletn%C3%AD-v%C3%BDm%C4%9Bna-velikost-kola-13-16&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xvVI3ESf&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;KOMPLETNÍ VÝMĚNA Velikost kola 13\&quot;-16\&quot; | Pneuservis Č.B.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.jkcentrum.cz/wp-content/uploads/2020/04/bild1-780x585px-data.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7ef3528d7a8671b&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dIfGCkq1&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7ef3528d7a8671b&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V04Xnf8Q&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7ef3528d7a8671b&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UXG8rtA0&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;35rPcgNK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;df3f938b889f7e71&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4b16a8cb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;6ae2c3ab54bd5a0f4fc013&quot;,&quot;height&quot;:466,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:700},&quot;docId&quot;:&quot;df3f938b889f7e71&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.spotrebitelskytest.sk/pneumatiky&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QYU5xQFP&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Výmena pneumatík v servise&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.spotrebitelskytest.sk/files/magazin/2020/dielna/pneumatiky/vymena-pneumatik.webp&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=00a8e5eb1839ab7f&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Znlcy2fV&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=00a8e5eb1839ab7f&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ZllMHnN&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=00a8e5eb1839ab7f&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TgbZyr6k&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WgOvimDS&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qeWpadSJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e201d33dff0e9944&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16285529990774036804&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1606086000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1654085750},&quot;docId&quot;:&quot;e201d33dff0e9944&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fyespojisteni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wx9JTguO&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Co vše by jste měli vědět o &lt;b class=sec&gt;výměně&lt;/b&gt; zimních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;. Je to ze zákona nutné?Musíte přezouvat ihned na začátku zimy? Jaký vzorek je ještě povolený?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; za zimní typ – co byste měli vědět&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.yespojisteni.cz/zimni-pneumatiky&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://yespojisteni.cz/zimni-&lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IDJTbSYC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;74655fb1cacf08d0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17610587135118608592&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1520809200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1533796456},&quot;docId&quot;:&quot;74655fb1cacf08d0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fauto4drive.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pw8ehP1p&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Nákup &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; je pro každého řidiče důležitá investice. Aby mu &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt; sloužily co nejdéle, měl by dodržovat základní pravidla pro jejich správné používání. Na délku životnosti pneumatik má vliv také náležitě provedená sezónní &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Desatero správné &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; - Auto4Drive.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto4drive.cz/2018/03/12/desatero-spravne-vymeny-pneumatik/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://auto4drive.cz/2018/03/desatero-spravne-&lt;b class=sec&gt;vymeny&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pXAVM65B&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d2a87d8083a55c48&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15179520534970195016&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1292886000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1511022779},&quot;docId&quot;:&quot;d2a87d8083a55c48&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpneuservisy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lE4mmcdt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Objednejte &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; na Pneuservisy.cz. Získáte výhodnější garantovanou cenu a prémiový balíček za cenu standardního. Šetřete čas i peníze.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Přezouvejte &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; levněji, rychleji, kvalitně | Pneuservisy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://pneuservisy.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pneuservisy.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bN5K4Lvy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;40daa425efc4e41e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13896600083048490014&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1583967600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1584587770},&quot;docId&quot;:&quot;40daa425efc4e41e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fslevomat.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4wsUZWdn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Kdy je nutná &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;, čím se liší letní a zimní &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt; a jaký vliv mají špatné pneumatiky na vaše finance?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;: Kdy přezout &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt;? | Slevomat.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.slevomat.cz/magazin/1360-prezuti-pneumatik-cisteni-klimatizace&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://slevomat.cz/1360-prezuti-&lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt;-cisteni-klimatizace&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PTkzbbmA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;key&quot;:&quot;x&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;384b50f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+pneu&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 7 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;30.09.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výměna pneumatiky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=IiS-_7ZCs1A&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIiS-_7ZCs1A&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;02:21&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ZkPRU9Z&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 7 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;05.06.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Nejrychlejší výměna pneumatik&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cool.iprima.cz/porady/autosalon/nejrychlejsi-vymena-pneumatik&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fcool.iprima.cz%2Fporady%2Fautosalon%2Fnejrychlejsi-vymena-pneumatik&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;01:51&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fspH7eNS&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 2 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;17.06.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jak na to: Výměna píchlé pneumatiky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-pichle-pneumatiky-64071076&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.stream.cz%2Fjak-na%2Fjak-na-to-vymena-pichle-pneumatiky-64071076&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;01:40&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HsydFlM2&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 8 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;15.02.2014&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výměna pneu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=tmHoDQ1el-0&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtmHoDQ1el-0&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;02:42&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SIiWvnHs&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DGs9mZk8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e2faa589a7838790&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16355567007388895120&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Stanislav Kolman&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Společně s postupným oteplováním a blížícím se koncem dubna, se kterým skončí i povinnost obouvat zimní pneumatiky, řeší stále více motoristů přezouvání na letní pneumatiky. Víte ale, jak při přezouvání správně postupovat? A proč se nemusí vyplácet jezdit na zimních gumách celoročně?&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1647768600,&quot;title&quot;:&quot;Období přezouvání se opět blíží. Víte, na co si dát pozor? A proč v létě nejezdit zimních gumách?&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1647730800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1648503198},&quot;docId&quot;:&quot;e2faa589a7838790&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fauto.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mf2rFwgB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Ideální čas k &lt;b class=sec&gt;výměně&lt;/b&gt; zmních &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; za letní se blíží. Víte, jak na to? A proč nejezdit celý rok na zimních gumách?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; svépomocí: Rady, jak správně vyměnit obutí&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://auto.cz/obdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fobdobi-prezouvani-se-opet-blizi-vite-na-co-si-dat-pozor-a-proc-v-lete-nejezdit-zimnich-gumach-128518&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Xn9DDkS&quot;}],&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Výměna kol: Správný postup&quot;,&quot;duration&quot;:398,&quot;title&quot;:&quot;Výměna kol: Správný postup&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XdCVIQXi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c99f6965caeaf7f1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14528446808837519345&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1594249200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1602058854},&quot;docId&quot;:&quot;c99f6965caeaf7f1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvseumel.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LOkRnQde&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt; u auta se na první pohled zdá být jednoduchou záležitostí. Pro někoho, kdo to ale nikdy nedělal, to určitě jednoduché není. Přinášíme návod krok za krokem, jak jednoduše &lt;b class=sec&gt;pneumatiku&lt;/b&gt; u auta vyměnit.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Návod: Jak na &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt; u auta - Všeuměl.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vseumel.cz/jak-na-vymenu-pneumatiky-u-auta/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vseumel.cz/jak-na-&lt;b class=sec&gt;vymenu&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt;-u-auta&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KE4uk0Fr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cbd1fc713a85a240&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14686797423075238464&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1606378633},&quot;docId&quot;:&quot;cbd1fc713a85a240&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoservis-autoskla-myti-aut.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RJYM6bUa&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Profesionální přezutí &lt;b class=sec&gt;pneumatik&lt;/b&gt; Vám ušetří čas, budete mít jistotu dobře odvedené práce a předevšímzjistíte, jak na tom Vaše &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt; jsou.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Prodej, servis, &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; – pneuservis Brno – Autoservis Auto&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-autoskla-myti-aut.cz/pneuservis/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoservis-autoskla-myti-aut.cz/pneuservis&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PgUBe37X&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a24fba3bd1498b83&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11695771523381562243&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1409526000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1510797918},&quot;docId&quot;:&quot;a24fba3bd1498b83&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautozine.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bysEYKZj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Ti z vás, co již kupujete &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt; poněkolikáté jistě již zkušenosti máte, nicméně se mezi námi najdou i takoví, kteří kupují &lt;b class=sec&gt;pneu&lt;/b&gt; na své auto poprvé.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Poradíme, jak na výběr, &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; i péči o &lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt; – Autozine&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autozine.cz/poradime-jak-na-vyber-vymenu-i-peci-o-pneumatiky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autozine.cz/poradime-jak-na-vyber-&lt;b class=sec&gt;vymenu&lt;/b&gt;-i-peci-o-&lt;b class=sec&gt;pneumatiky&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0oMXCI1m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;55c9c40d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna op&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna op&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AlSr7L9b&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna pneumatik&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna pneumatik&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8nAyL6GY&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna pneumatik kdy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna pneumatik kdy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ysxODGn&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna pneu za zimní&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna pneu za zimní&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ISf9Ob0H&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna pneumatik cena&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna pneumatik cena&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WZwSe7eW&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna pneu za letní&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna pneu za letní&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l7GLnNcj&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna pneumatik na letní&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna pneumatik na letní&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xFlGDluC&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna zimních pneumatik&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna zimních pneumatik&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Ids5AL8&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EPI1P0hX&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;slChKenl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:2300000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hrw3okKG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9f3e74c2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1670193427}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oxTSzpci&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X1C69rsD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9c2d56a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T22:37:07.020756016Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AlvZZcxs&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1705,&quot;groupId&quot;:3198,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0DyYfiJF&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1717,&quot;groupId&quot;:3222,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GS01MChV&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1710,&quot;groupId&quot;:3209,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kYUDN8UY&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1714,&quot;groupId&quot;:3216,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;myHXAvrS&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;výměna pneu&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20pneu&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.7047458834840401,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@74ae23a44&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;p9D1I0jG3dzhrOvSO3bY&quot;,&quot;query&quot;:&quot;výměna pneu&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>