Výměna oleje

Pro všechny tipy vozidel platí, u osobních tak i u užitkových aut je nutná údržba - po najetých kilometrů vyměnit převodový olej.
Profesionální údržba vozidla rychlé odstranění závad drobnějšího charakteru, výměna oleje za kvalitní.

Výměna převodového oleje

Výměna vyjetého oleje v automatické převodovce. Automatická převodovka je nesmírně citlivým na čistotu olejové náplně. Je v této věci dokonce neporovnatelně náročnější než motor. Její počáteční výhoda tkví v tom, že na rozdíl od motoru se v převodovce netvoří karbon- olejová náplň tedy po určitou dobu vydrží ve velmi dobrém stavu. Po čase zákonitého opotřebení mechanických součástí převodovky se olej začíná postupně znehodnocovat. Kromě toho v něm stejně jako u motorových olejů s věkem klesá účinek potřebných pro správnou funkci různých těsnění a gufer- i v převodovce potřebných pro udržení těsnosti.
Pokud míříte do Prahy nebo jste z Prahy, potřebujete zajistit menší opravu nebo vyměnit olej jsme tu pro Vás. Náš tým odstraní závadu a zajistíme taktéž parkování.
Naše služby jsou tu pro vaše auto. . . . . . . . . . . .

Výměna oleje Holešovice

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.11ec692a68.js","/re/js/vendor~app.bundle.00305549fa.js","/re/js/app.bundle.96dba4c488.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.cbcfa2b25c.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.8cce218f47.js","/re/js/app.legacy.bundle.7ddfdab2d8.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.dd88690a6d.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>výměna oleje – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,g){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var k,l,m=[],n={},q=b.d.elm.split(","),r=0;r<q.length;r++)if(k=q[r],l=document.querySelector("*[data-elm=\""+k+"\"] > *"),l){var s=l.parentElement?l.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{s=JSON.parse(s)}catch(a){s=null}if(s&&"rid"in s){var t=s.rid;-1===m.indexOf(t)&&(m.push(t),n[t]=[]),n[t].push(k.replace(/^\d+__/,""))}var u={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",l,u);var v=("reporter_name"in u.d);if((v||u.d.impress)&&(delete u.d.impress,p.call(e,"event",u),window.SmartlookWrapper)){var w=u.d;if("string"==typeof w)try{w=JSON.parse(w)}catch(a){w={}}void 0===w.element_index&&(void 0!==w.reporter_pos&&(w.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",w))}}if(0<m.length)for(var t,r=0;r<m.length;r++){if(t=m[r],0==r){b.lsid=t,b.d.rid=t,b.d.elm=n[t].join(",");continue}var x={};for(var y in b.d)x[y]=b.d[y];x.rid=t,x.elm=n[t].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:t,d:x})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window,b.d.relativeTimeMs=f?Math.round(performance.now()):-1,b.d.documentReady="interactive"===document.readyState||"complete"===document.readyState),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,g)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .a30a36{position:relative;margin-right:1.2rem}.a30a36 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.a30a36{margin-right:1.6rem}} .fd8af4{display:block;position:relative;line-height:0}._43c273{display:inline-block;border-radius:.4rem;width:8rem;height:8rem;overflow:hidden}.SearchApp--desktop ._43c273{width:9.6rem;height:6rem}._43c273 img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.bfa589{width:13.2rem}._2d85f6{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop ._2d85f6{height:8rem}._2d85f6 img{-o-object-fit:contain;object-fit:contain;mix-blend-mode:multiply}._95158f{position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;padding:.4rem .6rem;font-size:1rem;line-height:1.2rem;color:#fff;background-color:rgba(0,0,0,.6)}.SearchApp--desktop ._95158f,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._95158f{font-size:1.4rem;line-height:2rem;right:0;padding:0 .4rem 0 .6rem;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;background-color:#333} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da,.SearchApp--desktop .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}#root-modal .a7e7c0,.SearchApp--desktop .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .a7e7c0{box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e{margin-left:1rem;width:1.2rem;height:1.2rem} ._0c1b13{margin:0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}.SearchApp--desktop ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._0c1b13{margin-right:0} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0 -.8rem;padding:0 .8rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._591883{position:static}.cd9276{display:none;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:none}.SearchApp--desktop .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;background-color:#fff}.SearchApp--desktop .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-of-type:after{display:block}.SearchApp--desktop .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{line-height:1.6rem;color:#999;white-space:nowrap;font-size:1rem}.SearchApp--desktop .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:none;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._37451e{display:block;background-color:#fff} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666} ._07d9e8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap;color:#333}.a46035:not(:last-child){margin-right:.4rem}.a46035:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.d8a462{display:-webkit-flex;display:flex;max-width:100%}.c092a4{color:#666}.SearchApp--desktop .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .c092a4{-webkit-order:1;order:1;color:#000}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .e70e05{-webkit-order:3;order:3}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}.SearchApp--desktop ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._85f669{-webkit-order:2;order:2;color:#000}._19c9b0{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._19c9b0{position:static;margin-left:1.2rem}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._19c9b0{display:none}._02c58d{margin-left:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){._19c9b0{left:-2.8rem}} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}._582180{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._582180{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._582180._299a3f{max-height:4rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._582180._299a3f{max-height:5.6rem}._02dae1{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._02dae1{font-size:2.4rem;line-height:3.2rem}._02dae1._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._02dae1._299a3f{max-height:6.4rem}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;font-weight:700}.SearchApp--desktop ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:700}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:5.6rem} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .o5152d51bf1{display:none}.o118c13e750{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.o118c13e750 .o9905dd8c8c{position:relative;background:transparent;text-align:right}.o118c13e750 .o5748afef9a{position:absolute;bottom:0;right:0}.o118c13e750 .ob3d78ea50b{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.o118c13e750 .o193fcf3567{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.o118c13e750 .o153a37d1db{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.o118c13e750 .o8b43f6859d{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.o118c13e750 .oeb7947b5ce{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.o118c13e750 .oeb7947b5ce:link,.o118c13e750 .oeb7947b5ce:visited{text-decoration:none}.o118c13e750 .oeb7947b5ce:active,.o118c13e750 .oeb7947b5ce:focus,.o118c13e750 .oeb7947b5ce:hover{text-decoration:underline}.o118c13e750 .oeb7947b5ce:visited{color:#7b009d}.o118c13e750 .o6ad6233e0b{display:inline}.o118c13e750 .o64be8421dc{display:none}.o118c13e750.o46bc439132{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o5748afef9a{position:static}.o118c13e750.o46bc439132 .o153a37d1db{margin-bottom:.2rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o6ad6233e0b{display:inline}.o118c13e750.o46bc439132 .o64be8421dc{display:none}.o118c13e750.o46bc439132 .ob3d78ea50b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.o118c13e750 .o6ad6233e0b{display:none}.o118c13e750 .o64be8421dc{display:inline}}@media screen and (min-width:72.500em){.o118c13e750.o46bc439132{max-width:40.5rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o5748afef9a{position:absolute;bottom:0;right:0}.o118c13e750.o46bc439132 .o153a37d1db{margin-bottom:1.6rem}.o118c13e750.o46bc439132 .o6ad6233e0b{display:none}.o118c13e750.o46bc439132 .o64be8421dc{display:inline}.o118c13e750.o46bc439132 .ob3d78ea50b{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.o118c13e750.o46bc439132 .o193fcf3567{margin-left:0}} .o59ca8e2afe{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.o59ca8e2afe.o2264338f2c{visibility:visible;opacity:1} .o4a57109bff{background-image:url(/re/media/880491557.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.o15034737ed{display:none}.oaa6e73c092{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .oaa6e73c092>.o4a57109bff{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.o4a57109bff.o1fee316c58{background-image:url(/re/media/880491557.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.o4a57109bff.of729d5646c{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .o4a57109bff.of729d5646c{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.o4a57109bff.o6d4a783775{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .o4a57109bff.o6d4a783775{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.o4a57109bff.o5c67981051,.Page--isSnippetSokol2 .o4a57109bff.o6d4a783775{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.o4a57109bff.o5c67981051{background-image:url(/re/media/880491557.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.o4a57109bff.o2021ca0a8d{background-image:url(/re/media/880491557.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.o4a57109bff.o8ba3bcc4c0{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.o4a57109bff.o8ba3bcc4c0,.o4a57109bff.oba98e64061{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.o4a57109bff.oba98e64061{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .o4a57109bff{position:static}.o4a57109bff.o5875c0c3df{background-image:url(/re/media/880491557.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .o7b2f082374{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.o52486c0dc9,.od67f103c1c,.oac1be7f799{padding:1.2rem}.o74e2c29bf2{padding:1.6rem}.o9f539382e8{position:relative;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;background-color:#fff}.ob2e4addb30{width:12rem;min-width:12rem}.od646c0fb42{width:13rem;min-width:13rem}.o6d530acf67{width:15.6rem;min-width:15.6rem;z-index:1}.o0dc195a129{width:14.8rem;min-width:14.8rem}.oc924f7a0b6>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem;z-index:1}.o93d38b9eda{display:block;margin:.7rem .7rem 0;position:relative;overflow:hidden;z-index:0}.o93d38b9eda img{display:block;margin:auto;position:absolute;top:-50%;bottom:-50%;left:-50%;right:-50%;width:auto;max-height:100%;z-index:-1}.of258c41844{width:10.4rem;height:10.4rem;min-height:10.4rem}.od64b65d1d1{width:11.4rem;height:11.4rem;min-height:11.4rem}.o2d727de31b{width:14rem;height:14rem;min-height:14rem}.o877e0d18cc{width:13.2rem;height:13.2rem;min-height:13.2rem}.o2dd9245a1b{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:1.8rem;min-height:3.6rem;height:3.6rem;margin-bottom:.4rem}.o2dd9245a1b:link,.o2dd9245a1b:visited{text-decoration:none}.o2dd9245a1b:focus,.o2dd9245a1b:hover{text-decoration:underline}.o2dd9245a1b:visited{color:#7b009d}.o2dd9245a1b:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.o2dd9245a1b.o2b8035b4ce{min-height:5.4rem}.oc4b00d138c,.off7d763ef3,.o275b82b5cd{max-height:3.6rem}.oc4b00d138c.o2b8035b4ce,.off7d763ef3.o2b8035b4ce,.o275b82b5cd.o2b8035b4ce{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.o989347bba5{margin-bottom:.8rem;height:auto;max-height:7.2rem}.o989347bba5:link,.o989347bba5:visited{text-decoration:underline}.oaa019c0299{min-height:1.6rem;margin-bottom:.2rem}.oaa019c0299 p{font-weight:400;margin:0;color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-height:1.6rem}.o1a80b14555,.o807ad6aaf3{margin-bottom:.4rem}.o1a80b14555{margin-bottom:.8rem}.o1a80b14555 p{text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none}.o2c585941d5{font-weight:400;color:#000;font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;font-weight:700}.o2c585941d5,.oddc3044814{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.oddc3044814{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;max-height:1.6rem}.o3e6ef58705 .oddc3044814{max-height:3.2rem;word-break:break-word}.o3e6ef58705 .o2c585941d5{overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none;-webkit-line-clamp:initial;-webkit-box-orient:initial} ._0b54ab{min-height:1.2rem;padding:.4rem .8rem;border-radius:1rem;background-color:#999;font-size:1rem;font-weight:700;line-height:1.2rem;color:#fff;text-transform:uppercase} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.07ed8f8f6e.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.2a05e076ac.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"výměna oleje","loginState":"red","lsid":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9","abtest":"770/1503"}, {"880491557stp":"sklik/skliktoppla","880491557srp":"sklik/sklikrightpla","880491557spi":"sklik_PI","880491557sto":"sklik/skliktop","880491557sbo":"sklik/sklikbottom","880491557stn":"sklik/skliktopnav","880491557ore":"ftxt-organic/result","880491557nre":"ftxt-news/result","880491557zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="výměna oleje" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="výměna oleje"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="skliktop~0"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-l-id="uK8sn1g6"><span><b>Výměna</b> <b>oleje</b> cena | Autoservis Garant Praha</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-l-id="uK8sn1g6"><span>autoservis-garant.cz</span><span class="c432af">/<b>výměna</b>/<b>oleje</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Provedeme <b>výměnu</b> <b>oleje</b> Vašeho auta i bez objednání a na počkání. Praha Žižkov a Strašnice.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Na Jarově 2424/2, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420777612763"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="skliktop~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.autoexpresservis.cz/autoservis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.autoexpresservis.cz/autoservis" data-l-id="eWQYuSTB"><span><b>Výměna</b> <b>olejů</b> | autoexpresservis.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.autoexpresservis.cz/autoservis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.autoexpresservis.cz/autoservis" data-l-id="eWQYuSTB"><span>autoexpresservis.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Velmi rychlé opravy vozidel. Zavolejte nám tel. 604 892 021</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="skliktop~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://tachtax.cz/servis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://tachtax.cz/servis/" data-l-id="qD53s2v0"><span>Autoservis | TachTax</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://tachtax.cz/servis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://tachtax.cz/servis/" data-l-id="qD53s2v0"><span>tachtax.cz</span><span class="c432af">/servis</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Autoservis, pneuservis, klimatizace, diagnostika, opravy motoru, <b>výměny</b> <b>oleje</b>, rozvody.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Ústřední 34/40, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420725338816"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="skliktop~3"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://louda.cz/servis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://louda.cz/servis" data-l-id="xTcYDCQQ"><span>Servis vozů | Louda Auto a.s. | Pro pohodlnou cestu za zážitky</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://louda.cz/servis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://louda.cz/servis" data-l-id="xTcYDCQQ"><span>louda.cz</span><span class="c432af">/<b>výměna</b>/<b>oleje</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Pečujte pravidelně o váš vůz. Komplexní servis automobilů od Louda Auto. Kontaktujte nás.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-l-id="e6c5072afb33dfcd"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> a filtrů | Autoservis Garant</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/" data-l-id="e6c5072afb33dfcd"><span>autoservis-garant.cz</span><span class="c432af">/services/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Pravidelná <b class=sec>výměna</b> kvalitního motorového <b class=sec>oleje</b> - nutnost pro vaše auto. Vyměníme vám <b class=sec>olej</b> levně a profesionálně .</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://autobible.euro.cz/vymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://autobible.euro.cz/vymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet/" data-l-id="4a5bad4c2d23bb9b"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> v motoru a převodovce: Vše, co musíte vědět&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://autobible.euro.cz/vymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://autobible.euro.cz/vymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet/" data-l-id="4a5bad4c2d23bb9b"><span>autobible.euro.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b>-motoru-prevodovce-vse-musite…</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://autobible.euro.cz/vymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet/" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" href="https://autobible.euro.cz/vymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet/" data-l-id="4a5bad4c2d23bb9b"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fautobible.euro.cz%2Fvymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet%2F"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span class="_451a41">19. 7. 2018</span><span>Proč měnit <b class=sec>olej</b>? Kdy ho měnit? Jaký olej vybrat? A zvládnu <b class=sec>výměnu</b> svépomocí. Přinášíme odpovědi na tyto základní otázky ohledně <b class=sec>výměny</b> motorového <b class=sec>oleje</b> a oleje v převodovce.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~6"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.portalridice.cz/clanek/navod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.portalridice.cz/clanek/navod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to" data-l-id="e832880f3b6931c9"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> v motoru: návod jak na to svépomocí? - Portál&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.portalridice.cz/clanek/navod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.portalridice.cz/clanek/navod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to" data-l-id="e832880f3b6931c9"><span>portalridice.cz</span><span class="c432af">/clanek/navod-<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b>-v-motoru-jak-na-to</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://www.portalridice.cz/clanek/navod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" href="https://www.portalridice.cz/clanek/navod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to" data-l-id="e832880f3b6931c9"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.portalridice.cz%2Fclanek%2Fnavod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span class="_451a41">Před 3 měsíci</span><span>Motor je pravděpodobně ta nejdražší součást vašeho vozu. Ke své funkci potřebuje ten správný <b class=sec>olej</b> a hlavně jeho včasnou <b class=sec>výměnu</b>. Kdo na tomto šetří, to...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~7"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.skoda-dily.cz/blog/vymena-oleje-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-olej-mente-casteji-19.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.skoda-dily.cz/blog/vymena-oleje-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-olej-mente-casteji-19.html" data-l-id="71cee867416de7b3"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b>: Nedejte na rady výrobců a <b class=sec>olej</b> měnte častěji&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.skoda-dily.cz/blog/vymena-oleje-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-olej-mente-casteji-19.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.skoda-dily.cz/blog/vymena-oleje-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-olej-mente-casteji-19.html" data-l-id="71cee867416de7b3"><span>skoda-dily.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b>-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-<b class=sec>olej</b>-mente…</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>30 tisíc najetých kilometrů. Zhruba takový je interval, který doporučují výrobci pro <b class=sec>výměnu</b> <b class=sec>oleje</b>. Jeho striktním dodržováním ale můžete svému vozidlu paradoxně škodit. <b class=sec>Olej</b> měňte častěji, než předepisují výrobci, předejdete tak zanášení&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.123ruceni.cz/vymena-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.123ruceni.cz/vymena-oleje/" data-l-id="a6752aa5e91e0561"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> - jak na <b class=sec>výměnu</b> oleje, jak často měnit <b class=sec>olej</b>? - 123&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.123ruceni.cz/vymena-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.123ruceni.cz/vymena-oleje/" data-l-id="a6752aa5e91e0561"><span>123ruceni.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Výměna</b> motorového <b class=sec>oleje</b> patří k činnostem, které by při provozování vozidla měl provádět každý řidič na pravidelné bázi. Ačkoliv se názory na interval <b class=sec>výměny</b> oleje různí, o důležitosti tohoto úkonu nemůže být pochyb.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="categoryOther~9"><div class="molecularization-leftColumnMargin molecularization-hint"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="d3f1da"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg><div class="_54aba7"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/461646-lbautomobile-autoservis-pneuservis-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">LBAutomobile AUTOSERVIS - PNEUSERVIS</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,5</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-50-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="50%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="51%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-50-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(15)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Autoservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span><span class="_3608b7">Praha</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.lbautomobile.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-461646" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13233955-krapa-servis-praha-sobin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Krapa servis</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Autoservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Sobín</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://krapaservis.cz" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,1</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-10-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="10%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="11%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-10-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(35)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Autoservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Radlice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.bestdrive.cz/vymena-oleje.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.bestdrive.cz/vymena-oleje.html" data-l-id="5cc07fc0e8d0769f"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> a filtrů | BestDrive</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.bestdrive.cz/vymena-oleje.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.bestdrive.cz/vymena-oleje.html" data-l-id="5cc07fc0e8d0769f"><span>bestdrive.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b>.html</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Výměna</b> motorového <b class=sec>oleje</b> včetně filtru a ekologické likvidace upotřebeného oleje a filtrů z této servisní činnosti.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.oleje.cz/clanek/Vymena-motorovych-oleju" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.oleje.cz/clanek/Vymena-motorovych-oleju" data-l-id="bb6f53e47b0e7d79"><span><b class=sec>Výměna</b> motorových <b class=sec>olejů</b> <b class=sec>Oleje</b>.cz</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.oleje.cz/clanek/Vymena-motorovych-oleju" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.oleje.cz/clanek/Vymena-motorovych-oleju" data-l-id="bb6f53e47b0e7d79"><span><b class=sec>oleje</b>.cz</span><span class="c432af">/clanek/<b class=sec>vymena</b>-motorovych-<b class=sec>oleju</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">100% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Článek uvádí některé aspekty, které ovlivňují hospodaření a manipulaci s mazivy, zejména s motorovými <b class=sec>oleji</b>, v autoservisech. Jsou uvedena specifika autorizovaných a neautorizovaných autoservisů.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="organic~12"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel molecularization-hint ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8 _582180" title="Videa › Výměna oleje"><span class="d8a462"><a class="e70e05" href="//search.seznam.cz/videa/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Videa">Výměna oleje</a><span class="_85f669">›</span><span class="c092a4">Videa</span></span></h3><svg viewBox="0 0 16 16" class="_19c9b0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-oleje-64086562#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Jak%20na%20to%3A%20V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20%7C%20Stream&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-oleje-64086562#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Jak%20na%20to%3A%20V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20%7C%20Stream" title="Jak na to: Výměna oleje | Stream" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.stream.cz%2Fjak-na%2Fjak-na-to-vymena-oleje-64086562" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">13.08.2020</span></a><h3 class="Result-title" title="Jak na to: Výměna oleje | Stream"><a class="Result-title-link" href="https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-oleje-64086562#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Jak%20na%20to%3A%20V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20%7C%20Stream" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Jak na to: Výměna oleje | Stream</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Jj7nm_--qZI#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20automatick%C3%BDch%20p%C5%99evodovk%C3%A1ch%20-%20DSG%20-%20Volkswagen%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=Jj7nm_--qZI#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20automatick%C3%BDch%20p%C5%99evodovk%C3%A1ch%20-%20DSG%20-%20Volkswagen%E2%80%A6" title="Výměna oleje v automatických převodovkách - DSG - Volkswagen…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJj7nm_--qZI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">30.08.2017</span><span class="Result-image-description">02:34</span></a><h3 class="Result-title" title="Výměna oleje v automatických převodovkách - DSG - Volkswagen…"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=Jj7nm_--qZI#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20automatick%C3%BDch%20p%C5%99evodovk%C3%A1ch%20-%20DSG%20-%20Volkswagen%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Výměna oleje v automatických převodovkách - DSG - Volkswagen…</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ksxK3Hfb7K4#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20automatick%C3%BDch%20p%C5%99evodovk%C3%A1ch%20-%20Tiptronic%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=ksxK3Hfb7K4#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20automatick%C3%BDch%20p%C5%99evodovk%C3%A1ch%20-%20Tiptronic%E2%80%A6" title="Výměna oleje v automatických převodovkách - Tiptronic…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DksxK3Hfb7K4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">11.09.2017</span><span class="Result-image-description">02:18</span></a><h3 class="Result-title" title="Výměna oleje v automatických převodovkách - Tiptronic…"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=ksxK3Hfb7K4#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20automatick%C3%BDch%20p%C5%99evodovk%C3%A1ch%20-%20Tiptronic%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Výměna oleje v automatických převodovkách - Tiptronic…</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=krB2vVo1pLE#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20a%20nastaven%C3%AD%20intervalu%20u%20Octavie%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=krB2vVo1pLE#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20a%20nastaven%C3%AD%20intervalu%20u%20Octavie%20-%20YouTube" title="Výměna oleje a nastavení intervalu u Octavie - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkrB2vVo1pLE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">27.04.2017</span><span class="Result-image-description">05:29</span></a><h3 class="Result-title" title="Výměna oleje a nastavení intervalu u Octavie - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=krB2vVo1pLE#utm_content=organic&amp;utm_term=výměna oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=V%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20a%20nastaven%C3%AD%20intervalu%20u%20Octavie%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Výměna oleje a nastavení intervalu u Octavie - YouTube</a></h3></div></div></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://oleje-mpa.cz/vymena-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://oleje-mpa.cz/vymena-oleje/" data-l-id="20210e7abf833929"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> | MPA</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://oleje-mpa.cz/vymena-oleje/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://oleje-mpa.cz/vymena-oleje/" data-l-id="20210e7abf833929"><span><b class=sec>oleje</b>-mpa.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b>. Výměna Oleje - Správný Postup Velice důležité je po volbě vhodného maziva také dodržovat předepsaný interval <b class=sec>výměny</b> oleje.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://autotrip.cz/jak-vybrat-a-vymenit-motorovy-olej/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://autotrip.cz/jak-vybrat-a-vymenit-motorovy-olej/" data-l-id="3d9a2936d725f717"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> v autě v domácích podmínkách - Jak na to&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://autotrip.cz/jak-vybrat-a-vymenit-motorovy-olej/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://autotrip.cz/jak-vybrat-a-vymenit-motorovy-olej/" data-l-id="3d9a2936d725f717"><span>autotrip.cz</span><span class="c432af">/jak-vybrat-a-vymenit-motorovy-<b class=sec>olej</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Pravidelná <b class=sec>výměna</b> motorového <b class=sec>oleje</b> bývá českými motoristy mnohdy dosti podceňována. Přitom ale takovou <b class=sec>výměnu</b> zvládnete i doma</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="result~15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.fairgarage.com/cs-cz/vymena-oleje" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.fairgarage.com/cs-cz/vymena-oleje" data-l-id="6099e5b99b63bcde"><span><b class=sec>Výměna</b> <b class=sec>oleje</b> za fixní cenu » Informace, porovnání cen &amp; Termíny</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.fairgarage.com/cs-cz/vymena-oleje" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.fairgarage.com/cs-cz/vymena-oleje" data-l-id="6099e5b99b63bcde"><span>fairgarage.com</span><span class="c432af">/cs-cz/<b class=sec>vymena</b>-<b class=sec>oleje</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Zarezervujete si levný termín na <b class=sec>výměnu</b> <b class=sec>oleje</b> online! Informujte se o <b class=sec>výměně</b> oleje &amp; motorovém <b class=sec>oleji</b> Porovnejte nabídky <b class=sec>výměny</b> oleje u autoservisů ve Vaší oblasti a domluvte si online termín Nechte si provést výměnu oleje rychle&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="sklikbottom~16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.autoservisbradac.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.autoservisbradac.cz/" data-l-id="ksCnrwsN"><span>Opravy a zázraky do tří dnů | <b>Výměna</b> <b>oleje</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.autoservisbradac.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.autoservisbradac.cz/" data-l-id="ksCnrwsN"><span>autoservisbradac.cz</span><span class="c432af">/<b>Výměna</b>/<b>oleje</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nemožné opravíme na počkání. <b>Výměnu</b> <b>oleje</b> provádíme s nejvyšší péčí.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="sklikbottom~17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje" data-l-id="csWxESln"><span><b>Výměna</b> <b>oleje</b> a filtru | autoservisbb.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje" data-l-id="csWxESln"><span>autoservisbb.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Během jednoho dne nebo na počkání. Autoservis B+B / Praha 5</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Plzeňská 290/215b, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420603453722"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="sklikbottom~18"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.stockl.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.stockl.cz/" data-l-id="weyZawDj"><span>Autoservis Premio Praha 4 | stockl.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.stockl.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.stockl.cz/" data-l-id="weyZawDj"><span>stockl.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Výměny</b> <b>olejů</b>, běžné opravy, čištění vnitřku vozidel, plnění klimatizace</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="relates~19"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20op&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20op&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="výměna op"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna op</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20displeje&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20displeje&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="výměna displeje"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna displeje</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20p%C5%99evodovce&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20v%20p%C5%99evodovce&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="výměna oleje v převodovce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna oleje v převodovce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20cena&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje%20cena&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="výměna oleje cena"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>výměna oleje cena</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;count=10&amp;pId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;count=10&amp;pId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;count=10&amp;pId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;count=10&amp;pId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;count=10&amp;pId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;count=10&amp;pId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;count=10&amp;pId=Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9" data-e-b-n="sklikrightpla~0"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;880491557spi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="sklik-sklikrightpla"><div class="o118c13e750 o46bc439132"><h3 class="o153a37d1db">Našli jsme tyto produkty</h3><div class="o9905dd8c8c"><span class="o15034737ed">12</span><div class="o4a57109bff o1fee316c58 o5748afef9a"><span class="o15034737ed">880491557</span></div></div><div class="ob3d78ea50b"><div class="o193fcf3567" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="sklik-pla-offer/0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 o9f539382e8 od646c0fb42"><span class="oc924f7a0b6"><span class="_0b54ab">Akce</span></span><picture class="o93d38b9eda od64b65d1d1"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_H1/nXtYLy.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_H1/nXtYLy.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_H1/nXtYLy.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="o7b2f082374 od67f103c1c"><a tabindex="0" class="o2dd9245a1b off7d763ef3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.expondo.cz/msw-klic-na-olejovy-filtr-27-miskovitych-klicu-pavouk-10061405?dfw_tracker=53627-EX10061405&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Shopping+ads&amp;utm_content=Msw+ods%c3%a1va%c4%8dky+oleje-CA-120&amp;utm_term=" data-l-id="fdKYbXid"><span class="Ellipsis">MSW Odsávačky oleje MSW-CA-120</span></a><div class="oaa019c0299 o807ad6aaf3"><p>Skladem</p><p>+ Prodloužená záruka</p></div><div class=""><p class="o2c585941d5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">1 929 Kč</p><p class="Ellipsis oddc3044814" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Expondo</p></div></div></div></div></div><div class="o193fcf3567" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="sklik-pla-offer/1"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 o9f539382e8 od646c0fb42"><span class="oc924f7a0b6"><span class="_0b54ab">Akce</span></span><picture class="o93d38b9eda od64b65d1d1"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hc/rHTVH.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hc/rHTVH.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hc/rHTVH.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="o7b2f082374 od67f103c1c"><a tabindex="0" class="o2dd9245a1b off7d763ef3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.expondo.cz/msw-klice-na-olejove-filtry-16dilne-10061273?dfw_tracker=53627-EX10061273&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Shopping+ads&amp;utm_content=Msw+ods%c3%a1va%c4%8dky+oleje-OFC-11&amp;utm_term=" data-l-id="likeWRWW"><span class="Ellipsis">MSW Odsávačky oleje MSW-OFC-11</span></a><div class="oaa019c0299 o807ad6aaf3"><p>Skladem</p><p>+ Prodloužená záruka</p></div><div class=""><p class="o2c585941d5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">739 Kč</p><p class="Ellipsis oddc3044814" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Expondo</p></div></div></div></div></div><div class="o193fcf3567" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="sklik-pla-offer/2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 o9f539382e8 od646c0fb42"><picture class="o93d38b9eda od64b65d1d1"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_E3/aOZnxf.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_E3/aOZnxf.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_E3/aOZnxf.png?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="o7b2f082374 od67f103c1c"><a tabindex="0" class="o2dd9245a1b off7d763ef3 o2b8035b4ce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.bohemiabike.cz/e-shop/servis-nahradni-dily-a-pneumatiky+c450/sada-pro-vymenu-oleje+p737.htm?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=MCM+%7c+N%c3%a1kupy&amp;utm_content=Podvozky+a+%c5%99%c3%adzen%c3%ad+pro+motocykly&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna+oleje" data-l-id="n9O5xvlZ"><span class="Ellipsis">SADA PRO VÝMĚNU OLEJE</span></a><div class="oaa019c0299"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="o2c585941d5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">490 Kč</p><p class="Ellipsis oddc3044814" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Bohemiabike</p></div></div></div></div></div><div class="o193fcf3567" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="sklik-pla-offer/3"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 o9f539382e8 od646c0fb42"><picture class="o93d38b9eda od64b65d1d1"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hr/AyEBLhO.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hr/AyEBLhO.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hr/AyEBLhO.png?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="o7b2f082374 od67f103c1c"><a tabindex="0" class="o2dd9245a1b off7d763ef3 o2b8035b4ce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.nejlepsi-darecky.cz/pomucka-pro-vymenu-oleje-v-aute?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty&amp;utm_content=Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty" data-l-id="bdRQ23qB"><span class="Ellipsis">Pomůcka pro výměnu oleje v autě</span></a><div class="oaa019c0299"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="o2c585941d5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">299 Kč</p><p class="Ellipsis oddc3044814" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Nejlepsi-darecky.cz</p></div></div></div></div></div><div class="o193fcf3567" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="sklik-pla-offer/4"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 o9f539382e8 od646c0fb42"><picture class="o93d38b9eda od64b65d1d1"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_o/Gqsjqy.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_o/Gqsjqy.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_o/Gqsjqy.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="o7b2f082374 od67f103c1c"><a tabindex="0" class="o2dd9245a1b off7d763ef3 o2b8035b4ce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.kltools.cz/odsavacka-oleje-500ml-neo-tools/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktove+Inzeraty+-+5299315249&amp;utm_content=podle+Vyrobce&amp;utm_term=vymena+oleje" data-l-id="zwc4Byt8"><span class="Ellipsis">Odsávačka oleje 500ml NEO tools</span></a><div class="oaa019c0299"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="o2c585941d5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">357 Kč</p><p class="Ellipsis oddc3044814" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Kltools.cz</p></div></div></div></div></div><div class="o193fcf3567" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="sklik-pla-offer/5"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 o9f539382e8 od646c0fb42"><picture class="o93d38b9eda od64b65d1d1"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_Y/OfUUwj.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_Y/OfUUwj.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_Y/OfUUwj.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="o7b2f082374 od67f103c1c"><a tabindex="0" class="o2dd9245a1b off7d763ef3 o2b8035b4ce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.ahprofi.cz/klic-na-olejove-filtry-pro-vymenu-prevodovkoveho-oleje-dsg-2169-24?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI/Hazet+%e2%80%93+c.+5199516975&amp;utm_content=Hazet+skladem" data-l-id="lHOGSADl"><span class="Ellipsis">Klíč na olejové filtry pro výměnu převodovkového oleje DSG 2169-24</span></a><div class="oaa019c0299"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="o2c585941d5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">1 560 Kč</p><p class="Ellipsis oddc3044814" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">AHProfi</p></div></div></div></div></div></div><p class="o8b43f6859d"><a href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=pi&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=770%2F1503&amp;utm_term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&amp;utm_query=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje" class="oeb7947b5ce"><span class="o6ad6233e0b">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="o64be8421dc">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">770/1503</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BAutoservis-G2%2B-%2B%25c3%25bakony%26utm_content%3DV%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Boleje%2Bcena%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Boleje&c=5NUTK5AHPTEB567QWE9CVSRB3GXT83YSK9MWGV67GKAJVXF5Y873BU78B2XQ7XFMEF354H3J2FVGV3N3TX4RTWS6BH3RT7U3DSBF5G8W8JDA8P9GFJGGV252VTGRCEI4545MRFGYTKI3S8SXBMY65NK5TG8QSN6F5CWQ8ZT2SV8AIRFZDD98AT6G7ZIHND8YGHXJVHRMKQQAHZ3D4B5MDPGBW7ZYE8C3MZ78HDYC6F7ZMRDGJCFQEGCGWA2Y3ICKQJEY7AR2":"uK8sn1g6","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autoexpresservis.cz/autoservis%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAutoservis%2BRadlicka%2B-%2B8102298158%26utm_content%3DVymena%2Boleju%26utm_term%3Dvymena%2Boleje&c=2DNK3G2EF5TYETMQG6G56I6TBWDESR49E2T38R8N337FS49MKNSEE3GA3I9WZPHXQVU9U48YRKAPARFYXE6WV46HSG2TQRBP7NZAGHUEWU5EIRVRM4FNWZDDVMSRGCVM4H283M9U24QRZ2RZ9EZ54WXIFJY6P9GPM6T6QFG3KZMVY548PYAC6TSZFYC3TNM8INY8CRMJX2UC69CFDJN8WUNZ2DJFEW7API5GJKMDX7H4H2I7WNMZUPEZZCXTD459PZIN4MQG26":"eWQYuSTB","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://tachtax.cz/servis/&c=KP2IKPITDMKZMA9TJJEBJSC4VXFZTIK4F5RU885X3WPQ2U742SRNEEH7U5S6BWMD6GMDWTNT2DKZYIGQZBY2M8SPXF5R7EQVS7XPUPP6KIPAA4TY7UQQSJVIXHFTBSZNGPTM8ADVCZTX5MI4TB2QY4MCX6DH6WGMDY9HB669C4XEA2EC89C9Y2GYFZDG6ZMGPSXTXYXJHSQ467X5JYUFBSP4MHDGHH2YCRKEKGID5AQXZMG3UM7XJNM4TD463QX4B834CPKS5W":"qD53s2v0","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://louda.cz/servis%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BServis%2B%257c%2BPraha%26utm_content%3Dvymena%2Boleje%26utm_term%3Dvymena%2Boleje-vymena%2Boleje&c=BR8K23W6FFQNWP6D85QJFYBB9863XIYY369E4NE3V8VQJIGUXX5NXFKY8BGPTECU4EI5SIT4PZXGAX8EI7QZV5M3UA7978PJSN9KX7SEMW9JPRAHK8BZK9ANCK8PESHD425WVUVCG9ZDKAF8QYPVE7JNRZXGMJUP6VWJMT5HQZ6W7S3WWDFXRAYXCSG7P3N5AVIB8TBC6GZGIJJB7Y2GYC3UYWEG8U5UDKY35ZAISITAFU36R9SNUSDXTDBHXE8CJRXE8MNQUTNUFDFEM2QPDFBF":"xTcYDCQQ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.autoservisbradac.cz/&c=G7Q7MU7NJ8ZBRGFND4VUG8ZTSVFUR9HEISFCK2JVGQG9FGPJRR6FVMH56RBTQ7IKGM34A7GRSG4VYYASK3AZ3RIC5EE79RGDDZZDEZHH5CJ4BZ2WQZ3EVV52DEHN6WK7HHFVF24DWNIQ5NESMIBJF9Y8642YY4R6D9YCUY2IVUSICE8WNDM9XXZWE45NARTKNYB3MHUQFZGI97GS4D9N9DUKZAJ6VGWRSDYUZ2XVRMWB6W2J9SB28PV6MPARZGSEYDJNBSU8SS":"ksCnrwsN","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje&c=Q9WEVNTPHUU2PJPMJVWGRAFAEQ5Z4ERP32GYTNIICYXGWS6XR73U4DHN6YHTVDN295GNH6WSXA52IF6J384YJUF834GGXVUKAT74RTR9R7SZBAMVEY4254BTJRQUUM4CCP64E2K3FPU44BWXNI893B69UPNJ2977K2S6VT95WRTXS8F4M6GQZSIYP8DNC83BGYZZNECH36G2VSHBXV44VP2J3AQ2JSMQ8VUTZAR88FFHS2SU9YZRXVS48TA8HTYA8NNNWA7X":"csWxESln","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.stockl.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAutoservis%26utm_content%3DSestava%2Bc.%2B1%26utm_term%3Dvymena%2Boleje&c=TW3MJAHJ3ZJ45JWSNEDZIHFTZ5HV946WPNB78AJ8AJXAK8UCZJFY6WXMAGUU8SU26B2W492HTBY7W6NB8Y4BFUEBUF8QNNUU98UAFHXERND4IC3F9SXVIDMHPZV544S9WFSGK83QKJQIFT4KC4YKCZVK4F4PI2DAF7497K7YJY3GCSCP7XXJQS6HIXEPNCU2G8VHF65ZDAT6SKUTRG7KI9KIR8NUF274PPV2G37FAN8NVJ44I8W2NA59TQI3YC7AJ8M6ZD2J":"weyZawDj","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.expondo.cz/msw-klic-na-olejovy-filtr-27-miskovitych-klicu-pavouk-10061405%3Fdfw_tracker%3D53627-EX10061405%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DShopping%2Bads%26utm_content%3DMsw%2Bods%25c3%25a1va%25c4%258dky%2Boleje-CA-120%26utm_term%3D&c=HP43Y2CXYZKKNYAMYTDDJYUS24IS26SQB95H449NBA5Z58ZNXA7Y9N7EDC584ZN7H57VWK8KKNTN2R2XNFD8564KG99MVSDZXW9GKCY68DWYYPGKM7CMF66U3MF9XV5NEE5JNPGQJJIHNCNM6QHRNFR3HWRJDBGQGG7T8DV8ZNUP2U9XRFEQ68TRMGE9WCXECVDYTSK3S4BQI2PMXDBDB5F2YBI5ZBNDU3F2UH4WWUNGUQPE":"fdKYbXid","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.expondo.cz/msw-klice-na-olejove-filtry-16dilne-10061273%3Fdfw_tracker%3D53627-EX10061273%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DShopping%2Bads%26utm_content%3DMsw%2Bods%25c3%25a1va%25c4%258dky%2Boleje-OFC-11%26utm_term%3D&c=EUMJSUKURGD3GWHYF5NFKWBVNHACANARYC5DWUB6SRADRUXWJ4WFPWC8EZ8YANW6FPYCC92368Z9U6ZZ3KKKP7TZSC7UXJIZNZZZIT7M657JYCQIC5A695W2MTJQKVTC9MHAJWCFFUJWN2EUEGVKI7HGAHT7GCYHQ9UDRRNVWWSJV5PAWBRTYUVBGYKIN5YHCJAXMIXQCYPC2QP4RA93SQDRVX9HSPYXY2NISWTQ9PJFEC3I":"likeWRWW","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.bohemiabike.cz/e-shop/servis-nahradni-dily-a-pneumatiky%2Bc450/sada-pro-vymenu-oleje%2Bp737.htm%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DMCM%2B%257c%2BN%25c3%25a1kupy%26utm_content%3DPodvozky%2Ba%2B%25c5%2599%25c3%25adzen%25c3%25ad%2Bpro%2Bmotocykly%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Boleje&c=975AB7ID4974V5RCXFF3GRUDN9RG8GPU2FCWP4ZFQ5927ZWW58GEJKEJT7T49D4Z2XXERC4U9NP94782JX6NNHW6XW2ZS2HJVFC86YMTWD6V275SNU3E3FP766F4UG2TIPG2K5296HIPZ4T9PAAXSXRPQQQM7XRMG627ENUWVKEK698RMBY93GJ4TJWFMNA4QB6Q7FU4DMTUVJ6IR6MK763TMZMDHDRGBSIMRP4KNF5YDRIVQ9C4S":"n9O5xvlZ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejlepsi-darecky.cz/pomucka-pro-vymenu-oleje-v-aute%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty%26utm_content%3DProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty&c=NRGPTTED7GCBTAMAJPQPPBBSF93FUMDPKP6Y9D9DMAUT5T65N2TPREPGUAPXRTUHV3NYNIN3NHJQUKSSKUDMU32WMZMH6MB6JC4M8XK7J36CUXCR86HNCDNTHQKKCWQPY3PVJSN3RX295RH9P7D2U6KXJM8I4J3FQ5E5IV6AERYPSM4MMC8PE6SNAGE6QF5J46UUAR27G4E9S7VZ2BRGME8M48PA3QVD7KSY97URHA6TTYA":"bdRQ23qB","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.kltools.cz/odsavacka-oleje-500ml-neo-tools/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktove%2BInzeraty%2B-%2B5299315249%26utm_content%3Dpodle%2BVyrobce%26utm_term%3Dvymena%2Boleje&c=RQAAX2K792RF8WJYKQWV2H73PV8BYMYZA4YQ38SEHRDC4GUQYDTVHD8YFC538T4858EYDUXJ7MZFGDA87TWXVK3T7YAMQM6X7T892KK3Z7JWNFB4NNXUNS77UKY57G9GYIPJWCECI5FBAFEQJN9JNJEKCCM4IWDP76E6TD7M4YRQDZU567J8GXNK54CUEXCBWZ376X8CAN6P3CV8TZ9T48AE6I2B3FW4I48ZKWN7Q6R87PAFP7XFU":"zwc4Byt8","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.ahprofi.cz/klic-na-olejove-filtry-pro-vymenu-prevodovkoveho-oleje-dsg-2169-24%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI/Hazet%2B%25e2%2580%2593%2Bc.%2B5199516975%26utm_content%3DHazet%2Bskladem&c=FVYJ7Y8JIGIQQ369SNRDWHAYJHJCQ65Y7YBYIU72PGTP3YYM9BHVH8QZXMTZK7JHP6E5Y87GKYJ6RYWHT4MNMYSKJK9IXTWRWX5KTARU63U2NQV37AW4CSTUFAVJWEI7AMA9ZD4Q4ZJPPM2SUBYBY3RMPJNHGJEGEI74I4XSUXCDSNKIXA74SXVEM37264B32IMVICDCXA8E8JZMC9WTXD2MS89J8DIIZ7YAVJ68F6AEH8WBJETA8":"lHOGSADl"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"request":{"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9","eventTime":"2021-09-25T06:48:55.862085722Z","featureFlags":[]},"nodeIndexAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","startIndex":34}, {"i0":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","boxId":"i0","path":"other","state":"ready","index":"0","willReload":false},"i1":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"boxId":"i1","path":"logo","state":"ready","index":"1","willReload":false},"i2":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"boxId":"i2","path":"query","state":"ready","index":"2","willReload":false},"i3":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"boxId":"i3","path":"user","state":"ready","index":"3","willReload":false},"i4":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"boxId":"i4","path":"verticals","state":"ready","index":"4","willReload":false},"i5":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i5","path":"verticals/search~0","state":"ready","index":"5","willReload":false},"i6":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i6","path":"verticals/obrazky~1","state":"ready","index":"6","willReload":false},"i7":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i7","path":"verticals/videa~2","state":"ready","index":"7","willReload":false},"i8":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i8","path":"verticals/clanky~3","state":"ready","index":"8","willReload":false},"i9":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i9","path":"verticals/firmy~4","state":"ready","index":"9","willReload":false},"i10":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i10","path":"verticals/mapy~5","state":"ready","index":"10","willReload":false},"i11":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i11","path":"verticals/zbozi~6","state":"ready","index":"11","willReload":false},"i12":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"boxId":"i12","path":"verticals/slovnik~7","state":"ready","index":"12","willReload":false},"i13":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"5867778391958827681","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i13","path":"skliktop~0","state":"ready","index":"13","willReload":false},"i14":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2332072750978041990","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i14","path":"skliktop~1","state":"ready","index":"14","willReload":false},"i15":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"7879541180703945992","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i15","path":"skliktop~2","state":"ready","index":"15","willReload":false},"i16":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"1844978540093633891","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"skliktop","order":3,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i16","path":"skliktop~3","state":"ready","index":"16","willReload":false},"i17":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e6c5072afb33dfcd","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i17","path":"result~4","state":"ready","index":"17","willReload":false},"i18":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4a5bad4c2d23bb9b","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i18","path":"result~5","state":"ready","index":"18","willReload":false},"i19":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e832880f3b6931c9","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i19","path":"result~6","state":"ready","index":"19","willReload":false},"i20":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71cee867416de7b3","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i20","path":"result~7","state":"ready","index":"20","willReload":false},"i21":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a6752aa5e91e0561","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i21","path":"result~8","state":"ready","index":"21","willReload":false},"i22":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"1fa8118b"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"categoryOther","order":9,"group":"firmy","checkVisibility":true,"boxId":"i22","path":"categoryOther~9","state":"ready","index":"22","willReload":false},"i23":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5cc07fc0e8d0769f","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i23","path":"result~10","state":"ready","index":"23","willReload":false},"i24":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bb6f53e47b0e7d79","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i24","path":"result~11","state":"ready","index":"24","willReload":false},"i25":{"entities":[{"entityId":{"service":"video","type":"organic","callId":"14dcf9ce"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"organic","order":12,"group":"video","checkVisibility":true,"boxId":"i25","path":"organic~12","state":"ready","index":"25","willReload":false},"i26":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"20210e7abf833929","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":13,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i26","path":"result~13","state":"ready","index":"26","willReload":false},"i27":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3d9a2936d725f717","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":14,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i27","path":"result~14","state":"ready","index":"27","willReload":false},"i28":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6099e5b99b63bcde","callId":"46edbb3d"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"result","order":15,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i28","path":"result~15","state":"ready","index":"28","willReload":false},"i29":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"6426465959390490398","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"sklikbottom","order":16,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i29","path":"sklikbottom~16","state":"ready","index":"29","willReload":false},"i30":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"1051216242199645316","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"sklikbottom","order":17,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i30","path":"sklikbottom~17","state":"ready","index":"30","willReload":false},"i31":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"4794105306696590429","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"sklikbottom","order":18,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i31","path":"sklikbottom~18","state":"ready","index":"31","willReload":false},"i32":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"c69fa523"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"relates","order":19,"group":"related","checkVisibility":true,"boxId":"i32","path":"relates~19","state":"ready","index":"32","willReload":false},"i33":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikrightpla","key":"sklikrightpla","callId":"98d96799"},"requestId":"Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9"}],"name":"sklikrightpla","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i33","path":"sklikrightpla~0","state":"ready","index":"33","willReload":false},"i34":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"boxId":"i34","path":"links","state":"ready","index":"34","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;random&quot;:0.8327608645131694,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;},&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1632552535873,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;18294ffee9130171&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:770,&quot;groupId&quot;:1503,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uMz2WufJ&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7f86e0c4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;c1PtGHLJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ucWBVtZx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2447032580222349501&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2447032580222349501&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.expondo.cz/msw-klic-na-olejovy-filtr-27-miskovitych-klicu-pavouk-10061405%3Fdfw_tracker%3D53627-EX10061405%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DShopping%2Bads%26utm_content%3DMsw%2Bods%25c3%25a1va%25c4%258dky%2Boleje-CA-120%26utm_term%3D&amp;c=HP43Y2CXYZKKNYAMYTDDJYUS24IS26SQB95H449NBA5Z58ZNXA7Y9N7EDC584ZN7H57VWK8KKNTN2R2XNFD8564KG99MVSDZXW9GKCY68DWYYPGKM7CMF66U3MF9XV5NEE5JNPGQJJIHNCNM6QHRNFR3HWRJDBGQGG7T8DV8ZNUP2U9XRFEQ68TRMGE9WCXECVDYTSK3S4BQI2PMXDBDB5F2YBI5ZBNDU3F2UH4WWUNGUQPE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.expondo.cz&quot;,&quot;extraMessages&quot;:[&quot;extended_warranty&quot;],&quot;id&quot;:&quot;afea010057a6b6531273dc0a535454158876d730&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.expondo.cz/msw-klic-na-olejovy-filtr-27-miskovitych-klicu-pavouk-10061405?dfw_tracker=53627-EX10061405&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Shopping+ads&amp;utm_content=Msw+ods%c3%a1va%c4%8dky+oleje-CA-120&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_H1/nXtYLy.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:123295,&quot;price&quot;:192900,&quot;priceText&quot;:&quot;1 929 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Expondo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;MSW Odsávačky oleje MSW-CA-120&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T86cbsi8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;999400112386541709&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;999400112386541709&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.expondo.cz/msw-klice-na-olejove-filtry-16dilne-10061273%3Fdfw_tracker%3D53627-EX10061273%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DShopping%2Bads%26utm_content%3DMsw%2Bods%25c3%25a1va%25c4%258dky%2Boleje-OFC-11%26utm_term%3D&amp;c=EUMJSUKURGD3GWHYF5NFKWBVNHACANARYC5DWUB6SRADRUXWJ4WFPWC8EZ8YANW6FPYCC92368Z9U6ZZ3KKKP7TZSC7UXJIZNZZZIT7M657JYCQIC5A695W2MTJQKVTC9MHAJWCFFUJWN2EUEGVKI7HGAHT7GCYHQ9UDRRNVWWSJV5PAWBRTYUVBGYKIN5YHCJAXMIXQCYPC2QP4RA93SQDRVX9HSPYXY2NISWTQ9PJFEC3I&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.expondo.cz&quot;,&quot;extraMessages&quot;:[&quot;extended_warranty&quot;],&quot;id&quot;:&quot;afea01004a37de3d45f07f56109e3a3da456bfe1&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.expondo.cz/msw-klice-na-olejove-filtry-16dilne-10061273?dfw_tracker=53627-EX10061273&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Shopping+ads&amp;utm_content=Msw+ods%c3%a1va%c4%8dky+oleje-OFC-11&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hc/rHTVH.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:123295,&quot;price&quot;:73900,&quot;priceText&quot;:&quot;739 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Expondo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;MSW Odsávačky oleje MSW-OFC-11&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gtuaA3bv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6532666258816242206&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6532666258816242206&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.bohemiabike.cz/e-shop/servis-nahradni-dily-a-pneumatiky%2Bc450/sada-pro-vymenu-oleje%2Bp737.htm%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DMCM%2B%257c%2BN%25c3%25a1kupy%26utm_content%3DPodvozky%2Ba%2B%25c5%2599%25c3%25adzen%25c3%25ad%2Bpro%2Bmotocykly%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Boleje&amp;c=975AB7ID4974V5RCXFF3GRUDN9RG8GPU2FCWP4ZFQ5927ZWW58GEJKEJT7T49D4Z2XXERC4U9NP94782JX6NNHW6XW2ZS2HJVFC86YMTWD6V275SNU3E3FP766F4UG2TIPG2K5296HIPZ4T9PAAXSXRPQQQM7XRMG627ENUWVKEK698RMBY93GJ4TJWFMNA4QB6Q7FU4DMTUVJ6IR6MK763TMZMDHDRGBSIMRP4KNF5YDRIVQ9C4S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.bohemiabike.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2b100200a5cdd4aa0048b187f7182f1b9ce7a6a7&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.bohemiabike.cz/e-shop/servis-nahradni-dily-a-pneumatiky+c450/sada-pro-vymenu-oleje+p737.htm?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=MCM+%7c+N%c3%a1kupy&amp;utm_content=Podvozky+a+%c5%99%c3%adzen%c3%ad+pro+motocykly&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna+oleje&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_E3/aOZnxf.png&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:134633,&quot;price&quot;:49000,&quot;priceText&quot;:&quot;490 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Bohemiabike&quot;,&quot;title&quot;:&quot;SADA PRO VÝMĚNU OLEJE&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q1EGPLBg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3304253882741520338&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3304253882741520338&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejlepsi-darecky.cz/pomucka-pro-vymenu-oleje-v-aute%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty%26utm_content%3DProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty&amp;c=NRGPTTED7GCBTAMAJPQPPBBSF93FUMDPKP6Y9D9DMAUT5T65N2TPREPGUAPXRTUHV3NYNIN3NHJQUKSSKUDMU32WMZMH6MB6JC4M8XK7J36CUXCR86HNCDNTHQKKCWQPY3PVJSN3RX295RH9P7D2U6KXJM8I4J3FQ5E5IV6AERYPSM4MMC8PE6SNAGE6QF5J46UUAR27G4E9S7VZ2BRGME8M48PA3QVD7KSY97URHA6TTYA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejlepsi-darecky.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;e04f0000926c11cc055de9b8d697b6a587d40c4d&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.nejlepsi-darecky.cz/pomucka-pro-vymenu-oleje-v-aute?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty&amp;utm_content=Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hr/AyEBLhO.png&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:20481,&quot;price&quot;:29900,&quot;priceText&quot;:&quot;299 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Nejlepsi-darecky.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Pomůcka pro výměnu oleje v autě&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;slWe4nJv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8117933923748686128&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8117933923748686128&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.kltools.cz/odsavacka-oleje-500ml-neo-tools/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktove%2BInzeraty%2B-%2B5299315249%26utm_content%3Dpodle%2BVyrobce%26utm_term%3Dvymena%2Boleje&amp;c=RQAAX2K792RF8WJYKQWV2H73PV8BYMYZA4YQ38SEHRDC4GUQYDTVHD8YFC538T4858EYDUXJ7MZFGDA87TWXVK3T7YAMQM6X7T892KK3Z7JWNFB4NNXUNS77UKY57G9GYIPJWCECI5FBAFEQJN9JNJEKCCM4IWDP76E6TD7M4YRQDZU567J8GXNK54CUEXCBWZ376X8CAN6P3CV8TZ9T48AE6I2B3FW4I48ZKWN7Q6R87PAFP7XFU&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.kltools.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6441020009e6195e2f81539bcd5081525af5130e&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.kltools.cz/odsavacka-oleje-500ml-neo-tools/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktove+Inzeraty+-+5299315249&amp;utm_content=podle+Vyrobce&amp;utm_term=vymena+oleje&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_o/Gqsjqy.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:147516,&quot;price&quot;:35700,&quot;priceText&quot;:&quot;357 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Kltools.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Odsávačka oleje 500ml NEO tools&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Q39ay6L&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6774947525421489367&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6774947525421489367&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.ahprofi.cz/klic-na-olejove-filtry-pro-vymenu-prevodovkoveho-oleje-dsg-2169-24%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI/Hazet%2B%25e2%2580%2593%2Bc.%2B5199516975%26utm_content%3DHazet%2Bskladem&amp;c=FVYJ7Y8JIGIQQ369SNRDWHAYJHJCQ65Y7YBYIU72PGTP3YYM9BHVH8QZXMTZK7JHP6E5Y87GKYJ6RYWHT4MNMYSKJK9IXTWRWX5KTARU63U2NQV37AW4CSTUFAVJWEI7AMA9ZD4Q4ZJPPM2SUBYBY3RMPJNHGJEGEI74I4XSUXCDSNKIXA74SXVEM37264B32IMVICDCXA8E8JZMC9WTXD2MS89J8DIIZ7YAVJ68F6AEH8WBJETA8&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.ahprofi.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5e3c0000fee787600dc245817f63d7d7b7371fee&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.ahprofi.cz/klic-na-olejove-filtry-pro-vymenu-prevodovkoveho-oleje-dsg-2169-24?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI/Hazet+%e2%80%93+c.+5199516975&amp;utm_content=Hazet+skladem&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_Y/OfUUwj.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:15745,&quot;price&quot;:156000,&quot;priceText&quot;:&quot;1 560 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;AHProfi&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Klíč na olejové filtry pro výměnu převodovkového oleje DSG 2169-24&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pW8AXOSU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3514464f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;zBvSmmIggYgUpNVn-wo1zWCiK1DfOJRikD7Csq6gp4_5j-hb_6oZrKWgxeOXF1YN57WwJKRig6iGSoAJf3EMYa-uvBDTHii0yqnhKEQ_bzLXqh8uuu8nck3l10EFKVIKnJTWlppBizKWrvHUVUAjUGDas-KeiOFYJTu9L4gZmdrHd4VYQFKHU-IcB17nl3zb_qPdcwkl7q9zOejFgjmie9gA5If8cr-yfut-tG8bTCL8WuE3q3gR2He7BqE3L8t8I4kKNpC1-9dCbFMUt6DcAb3tGZbl74otM3WOn7qGxZeeD-jweciHFUiYtj7UkWMqS_mbcZhB9kpNYZLNtKUPBnOhRexEAQ==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;38df27b4-223e-4681-854e-7b1ad51a3543&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nYN5pbr4&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0rxGJZfd&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OZFP09X0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5867778391958827681&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5867778391958827681&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BAutoservis-G2%2B-%2B%25c3%25bakony%26utm_content%3DV%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Boleje%2Bcena%26utm_term%3Dv%25c3%25bdm%25c4%259bna%2Boleje&amp;c=5NUTK5AHPTEB567QWE9CVSRB3GXT83YSK9MWGV67GKAJVXF5Y873BU78B2XQ7XFMEF354H3J2FVGV3N3TX4RTWS6BH3RT7U3DSBF5G8W8JDA8P9GFJGGV252VTGRCEI4545MRFGYTKI3S8SXBMY65NK5TG8QSN6F5CWQ8ZT2SV8AIRFZDD98AT6G7ZIHND8YGHXJVHRMKQQAHZ3D4B5MDPGBW7ZYE8C3MZ78HDYC6F7ZMRDGJCFQEGCGWA2Y3ICKQJEY7AR2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.autoservis-garant.cz/&lt;b&gt;výměna&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Autoservis-G2+-+%c3%bakony&amp;utm_content=V%c3%bdm%c4%9bna+oleje+cena&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna+oleje&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Provedeme &lt;b&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt; Vašeho auta i bez objednání a na počkání. Praha Žižkov a Strašnice.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:99648455,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt; cena&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Autoservis Garant Praha&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:498359628,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;keywordId&quot;:2349272652},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:498359628,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2424/2&quot;,&quot;id&quot;:12935161,&quot;phone&quot;:&quot;420777612763&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Jarově&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vjgknUe9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2332072750978041990&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2332072750978041990&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoexpresservis.cz/autoservis&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.autoexpresservis.cz/autoservis%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAutoservis%2BRadlicka%2B-%2B8102298158%26utm_content%3DVymena%2Boleju%26utm_term%3Dvymena%2Boleje&amp;c=2DNK3G2EF5TYETMQG6G56I6TBWDESR49E2T38R8N337FS49MKNSEE3GA3I9WZPHXQVU9U48YRKAPARFYXE6WV46HSG2TQRBP7NZAGHUEWU5EIRVRM4FNWZDDVMSRGCVM4H283M9U24QRZ2RZ9EZ54WXIFJY6P9GPM6T6QFG3KZMVY548PYAC6TSZFYC3TNM8INY8CRMJX2UC69CFDJN8WUNZ2DJFEW7API5GJKMDX7H4H2I7WNMZUPEZZCXTD459PZIN4MQG26&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.autoexpresservis.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.autoexpresservis.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoexpresservis.cz/autoservis?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Autoservis+Radlicka+-+8102298158&amp;utm_content=Vymena+oleju&amp;utm_term=vymena+oleje&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.autoexpresservis.cz/autoservis&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Velmi rychlé opravy vozidel. Zavolejte nám tel. 604 892 021&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:7021449,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;olejů&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;autoexpresservis.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:541536536,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna olejů&quot;,&quot;keywordId&quot;:369730326},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:541536536},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XBM8aY2P&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7879541180703945992&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7879541180703945992&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://tachtax.cz/servis/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://tachtax.cz/servis/&amp;c=KP2IKPITDMKZMA9TJJEBJSC4VXFZTIK4F5RU885X3WPQ2U742SRNEEH7U5S6BWMD6GMDWTNT2DKZYIGQZBY2M8SPXF5R7EQVS7XPUPP6KIPAA4TY7UQQSJVIXHFTBSZNGPTM8ADVCZTX5MI4TB2QY4MCX6DH6WGMDY9HB669C4XEA2EC89C9Y2GYFZDG6ZMGPSXTXYXJHSQ467X5JYUFBSP4MHDGHH2YCRKEKGID5AQXZMG3UM7XJNM4TD463QX4B834CPKS5W&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://tachtax.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;tachtax.cz/servis&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://tachtax.cz/servis/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://tachtax.cz/servis/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autoservis, pneuservis, klimatizace, diagnostika, opravy motoru, &lt;b&gt;výměny&lt;/b&gt; &lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt;, rozvody.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:100018224,&quot;headline1&quot;:&quot;Autoservis&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;TachTax&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:501596991,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;keywordId&quot;:2355905908},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:501596991,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;34/40&quot;,&quot;id&quot;:12855826,&quot;phone&quot;:&quot;420725338816&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ústřední&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Štěrboholy&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;G90xiUvT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1844978540093633891&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1844978540093633891&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://louda.cz/servis&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://louda.cz/servis%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BServis%2B%257c%2BPraha%26utm_content%3Dvymena%2Boleje%26utm_term%3Dvymena%2Boleje-vymena%2Boleje&amp;c=BR8K23W6FFQNWP6D85QJFYBB9863XIYY369E4NE3V8VQJIGUXX5NXFKY8BGPTECU4EI5SIT4PZXGAX8EI7QZV5M3UA7978PJSN9KX7SEMW9JPRAHK8BZK9ANCK8PESHD425WVUVCG9ZDKAF8QYPVE7JNRZXGMJUP6VWJMT5HQZ6W7S3WWDFXRAYXCSG7P3N5AVIB8TBC6GZGIJJB7Y2GYC3UYWEG8U5UDKY35ZAISITAFU36R9SNUSDXTDBHXE8CJRXE8MNQUTNUFDFEM2QPDFBF&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://louda.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;louda.cz/&lt;b&gt;výměna&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://louda.cz/servis?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+%7c+Servis+%7c+Praha&amp;utm_content=vymena+oleje&amp;utm_term=vymena+oleje-vymena+oleje&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://louda.cz/servis&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pečujte pravidelně o váš vůz. Komplexní servis automobilů od Louda Auto. Kontaktujte nás.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:112052282,&quot;headline1&quot;:&quot;Servis vozů | Louda Auto a.s.&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Pro pohodlnou cestu za zážitky&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:552670725,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;keywordId&quot;:2536928264},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:552670725},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NaZZ0iMS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e6c5072afb33dfcd&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16628705080319926221&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1431039600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1613145236},&quot;docId&quot;:&quot;e6c5072afb33dfcd&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoservis-garant.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;igEf9Bz1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.autoservis-garant.cz%2Fservices%2Fvymena-motoroveho-oleje%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=XnO8yWQ079UAHJ93K_YImyKWEXF24fXPwqvKvPV5WyTMkwWjFncRhX3-XYkJOc10fIlKfSJvV4aYkIRdPZ1ViGRVsk80iKoycmBL4swmcFRwr-xkRNKGNCEnEFOmBrEGsO6wGE4iAkH234zoxDz9IdG-odz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pravidelná &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; kvalitního motorového &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; - nutnost pro vaše auto. Vyměníme vám &lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt; levně a profesionálně .&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; a filtrů | Autoservis Garant&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/services/vymena-motoroveho-oleje/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoservis-garant.cz/services/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;n9kPqPi2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4a5bad4c2d23bb9b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14581438761228549019&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Dalibor Žák&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Proč měnit &lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt;? Kdy ho měnit? Jaký olej vybrat? A zvládnu &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; svépomocí. Přinášíme odpovědi na tyto základní otázky ohledně &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; motorového &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; a oleje v převodovce.&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1531990657,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; v motoru a převodovce: Vše, co musíte vědět&amp;hellip;&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1531954800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1558742333},&quot;docId&quot;:&quot;4a5bad4c2d23bb9b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautobible.euro.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gVH8SjWY&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fautobible.euro.cz%2Fvymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=me_DT53ogFw8FMVzUOp9BZery1bu4SEKrApON3ecchu3LAArp1iiMprTlR7IGlOxdFf7NwB8CUzNzuH7UuqDKYzeIpFsgSlDs6E3rZSYirDXUiW1HsS9DFLe6SYB9iHF7bDZ_Ow5ggIHsXjEGcpeWsPO4MR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Proč měnit &lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt;? Kdy ho měnit? Jaký olej vybrat? A zvládnu &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; svépomocí. Přinášíme odpovědi na tyto základní otázky ohledně &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; motorového &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; a oleje v převodovce.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; v motoru a převodovce: Vše, co musíte vědět&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autobible.euro.cz/vymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autobible.euro.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;-motoru-prevodovce-vse-musite&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fautobible.euro.cz%2Fvymena-oleje-motoru-prevodovce-vse-musite-vedet%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ysPiiEnU&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;879M7pRP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e832880f3b6931c9&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16731585164637450697&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Motor je pravděpodobně ta nejdražší součást vašeho vozu. Ke své funkci potřebuje ten správný &lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt; a hlavně jeho včasnou &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt;. Kdo na tomto šetří, to...&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1623264660,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; v motoru: návod jak na to svépomocí? - Portál&amp;hellip;&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1623366000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1623265188},&quot;docId&quot;:&quot;e832880f3b6931c9&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fportalridice.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jcUORJfn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.portalridice.cz%2Fclanek%2Fnavod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=oP4Vlu2HWeDK6n-v3PyOtOhQry_MkYoMoZwK-zne6qyZcl9c7_B0v6WTGn-F3VkZoOA7zeL8pJKQGmLrUQMGne-xbm8T5XPoR75YzizgAQQTFvCmJK82l4UJR4GfG84bT9-am08xTnqhq9D0U-vMj02P0Aa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Motor je pravděpodobně ta nejdražší součást vašeho vozu. Ke své funkci potřebuje ten správný &lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt; a hlavně jeho včasnou &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt;. Kdo na tomto šetří, to...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; v motoru: návod jak na to svépomocí? - Portál&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.portalridice.cz/clanek/navod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://portalridice.cz/clanek/navod-&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;-v-motoru-jak-na-to&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.portalridice.cz%2Fclanek%2Fnavod-vymena-oleje-v-motoru-jak-na-to&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Evq2DMHC&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bKj0Jm1V&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71cee867416de7b3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17424119538520025011&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481583600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1481990841},&quot;docId&quot;:&quot;71cee867416de7b3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fskoda-dily.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3HM9zlf4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.skoda-dily.cz%2Fblog%2Fvymena-oleje-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-olej-mente-casteji-19.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=4nH_UrWNosNK-slpdLqZ0SnnbAIwh7Qjof6xm8OmmZsicg4LNOKH_McLX2evcepgKtoMJeMB2O8ctWUmUpc1kh1jerus3A52uBKbRFyjlx3rrHuVIJsQg2l7ZEtQhnfHBJy0i01FvO6WwbWPE5k4jRB_C0a&quot;,&quot;description&quot;:&quot;30 tisíc najetých kilometrů. Zhruba takový je interval, který doporučují výrobci pro &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;. Jeho striktním dodržováním ale můžete svému vozidlu paradoxně škodit. &lt;b class=sec&gt;Olej&lt;/b&gt; měňte častěji, než předepisují výrobci, předejdete tak zanášení&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;: Nedejte na rady výrobců a &lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt; měnte častěji&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skoda-dily.cz/blog/vymena-oleje-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-olej-mente-casteji-19.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://skoda-dily.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;-nedejte-na-rady-vyrobcu-a-&lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt;-mente&amp;hellip;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pfCEBlN0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a6752aa5e91e0561&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11994540074640213345&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1616281200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1616872248},&quot;docId&quot;:&quot;a6752aa5e91e0561&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2F123ruceni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VHC6zDIj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.123ruceni.cz%2Fvymena-oleje%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=HOcvsFhRmZks0OwkNx8xCGLorjrph3Vgu8Xcl3VaJ07dKpbEBxNKo1DGy9G909IUqV0aHvaC6TlfhT_YsIusC9XdBDw20o7qvkn01mpB-hmGH9Sfu1a6f6L-C5SBZQdXQmagYIZGjqA-A2xO3odK-O5qrAj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; motorového &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; patří k činnostem, které by při provozování vozidla měl provádět každý řidič na pravidelné bázi. Ačkoliv se názory na interval &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; oleje různí, o důležitosti tohoto úkonu nemůže být pochyb.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; - jak na &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; oleje, jak často měnit &lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt;? - 123&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.123ruceni.cz/vymena-oleje/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://123ruceni.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4SpXIK6v&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1fa8118b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EbWjuAKP&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OKBRqhIy&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:902,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.4665227793238629,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BpojuXCb&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.631648073196402,&quot;maxY&quot;:50.183790435791025,&quot;minX&quot;:14.27197351455689,&quot;minY&quot;:49.983483886718744},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17742969553955,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická, 148 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90.75,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WWgaraxS&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.011016845703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.47374153137207,&quot;group_id&quot;:461646,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wnmdl52J&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/AhBDQs.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/AhBDQs.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_S/8R8DQV.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ww1zVcJa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;esfWzI2a&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fQChBLhN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uQgTHRrL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XReGwtiY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ue0YF3p&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WTZFbbyx&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1053456,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;glWuFxjo&quot;}],&quot;premise_id&quot;:461646,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MBY1iHKl&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pS7VrQsX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lIeJiGRF&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2120846,&quot;title&quot;:&quot;LBAutomobile AUTOSERVIS - PNEUSERVIS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-461646&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/461646-lbautomobile-autoservis-pneuservis-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.473742&amp;y=50.011017&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AukJhVe6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Sobín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;7/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Zličín&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Hostivická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Sobín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15521&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Hostivická 7/14, 155 21 Praha, Sobín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Hostivická 7/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:3,&quot;text&quot;:&quot;Objednat se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://krapaservis.cz/kontakt/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233955&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GTDse0jC&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:0.9121621621621622,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FjirykU0&quot;},{&quot;categoryId&quot;:5632,&quot;weight&quot;:0.08783783783783784,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BIAGz5eu&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06497573852539,&quot;gps_longitude&quot;:14.271011352539062,&quot;group_id&quot;:13233955,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YzDVxQQo&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/rEYFH2.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/rEYFH2.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_S/pxyFj0.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aeeRqgTT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hX7rU7Jx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MmHPJTCj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EcVShtZ1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;goZZdpSi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xI2UU8cN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pp05dGLZ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4531478,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2670]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A2aJfPav&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13233955,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yw2P594v&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KmsfrG29&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i6DDssdk&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4080830,&quot;title&quot;:&quot;Krapa servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://krapaservis.cz&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13233955-krapa-servis-praha-sobin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.271011&amp;y=50.064976&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://krapaservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fxqWCztk&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Radlice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;298/105&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Radlice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Radlická 298/105, 150 00 Praha, Radlice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Radlická 298/105, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:82.509,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ot2ygyiW&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.058860778808594,&quot;gps_longitude&quot;:14.391201972961426,&quot;group_id&quot;:12860753,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LIxWBn4o&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ChN9lLig&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yW19A6Xg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hzbe35yP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TmEl7ljj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BFNurwmp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6NZW0yPt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wbCC238r&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1256401,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2093,1391]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FNt6MZFh&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12860753,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pxmJ2DpE&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JS8Y0Vs0&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MvFRjtrP&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:35,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:3846679,&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.391202&amp;y=50.058861&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8lBPtZm4&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:71.296,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AgiyPGOd&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8PBJdAHB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09046936035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.499139785766602,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mkAQH1sh&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rwtYeuiz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XxO3xxA1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KYKmKPgG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GvM6Vje&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C7UJUxy4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yNnCMEMU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dz09N1jL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4282515,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1996]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IjQxisLf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:205114,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ei5Gasbh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H5Oekb7O&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PlosfGGI&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:17,&quot;stars&quot;:3.5,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.499140&amp;y=50.090469&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a70ur46S&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;343&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;25250&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 343, 252 50 Vestec&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Vídeňská 343, Vestec&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R1Zif6Hq&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99282669262262,&quot;gps_longitude&quot;:14.48957580047247,&quot;group_id&quot;:166703,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ynVEICU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2vT8Gmos&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hofm1o4K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G7aJVqMq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dqgqx1Ax&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h7Lk2FdD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ESG1GinH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qu5dZPd4&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1709872,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2762,1838]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FCcjMdmo&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13002981,&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze 4&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:2013779,&quot;title&quot;:&quot;RUPEXIM Autoservis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rupexim.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13002981&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13002981-rupexim-autoservis-vestec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.489576&amp;y=49.992827&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rupexim.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ghXlMcE0&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Satalice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;293/35&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Satalice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Trabantská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Satalice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19015&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Trabantská 293/35, 190 15 Praha, Satalice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Trabantská 293/35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kompletní servis&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.simeli.cz/home#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309732&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QyknC5Zj&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6NiFZryx&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.12624740600586,&quot;gps_longitude&quot;:14.562609672546387,&quot;group_id&quot;:13309732,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/3fqRi.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/3fqRi.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5zMkkAB7&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gng0HQUW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YbhHEiEL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WFZ2wyL0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gcnxU8O9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JwTV5y2M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dCGe4Spc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d7RxRh4h&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4473812,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2913,1942]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iLDfoupH&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13309732,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6q9WFQDs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qAG9H8nU&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CsOkl1OI&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4124192,&quot;title&quot;:&quot;Autoslužby Simeli&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.simeli.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309732&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13309732-autosluzby-simeli-praha-satalice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.562610&amp;y=50.126247&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.simeli.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WNggXrqh&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2297/22&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Türkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Türkova 2297/22, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Türkova 2297/22, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:0.6133333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zfJY5mfT&quot;},{&quot;categoryId&quot;:5632,&quot;weight&quot;:0.38666666666666666,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ixfzH8cH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.040863037109375,&quot;gps_longitude&quot;:14.490168571472168,&quot;group_id&quot;:12720839,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/VOTH3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/VOTH3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jDQJrMyJ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/o2aKuS.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/o2aKuS.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/NX9KuQ.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p02AcoSD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DWuBcgTe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XXdHZWAX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9X4iWpel&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;64dc75jb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RWj68tF8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bRqO1qmO&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3318049,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zD5wrpd7&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12720839,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8r2Qn7F1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L1D0rIw0&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s55DxyTd&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3744486,&quot;title&quot;:&quot;AutoTechnologi s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autotechnologi.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12720839&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12720839-autotechnologi-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.490169&amp;y=50.040863&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.autotechnologi.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AN1fFQ1H&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hloubětín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;581/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kbelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hloubětín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kbelská 581/50, 198 00 Praha, Hloubětín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kbelská 581/50, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:78.701,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Objednejte se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://prahaautoservis.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12701077&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aPrpAeWC&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X9t18wfl&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.111778259277344,&quot;gps_longitude&quot;:14.532713890075684,&quot;group_id&quot;:12701077,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_W/rQIDKk.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_W/rQIDKk.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bGK6kBlz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F2xBN8vE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8mJIAWCn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAd5z9Zd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AIyDqJlX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c42i7fXa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W3CAQVRW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E6UVCove&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3695918,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JnkGureO&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12701077,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vxxzZLIL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dSbiL918&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GKkmxPIr&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:3729541,&quot;title&quot;:&quot;Autoservis GORHOLDING&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12701077&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12701077-autoservis-gorholding-praha-hloubetin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.532714&amp;y=50.111778&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BPZqyk7v&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3210/80b&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Průběžná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Průběžná 3210/80b, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Průběžná 3210/80b, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:51.928,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:0.5172413793103449,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2dTy1YOi&quot;},{&quot;categoryId&quot;:5632,&quot;weight&quot;:0.4827586206896552,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wDOF7jrh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.064308166503906,&quot;gps_longitude&quot;:14.503686904907227,&quot;group_id&quot;:12935155,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ABCGXY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ABCGXY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SzckzXRp&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_N/s6BBFv.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_N/s6BBFv.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_N/mhIBEA.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IbzY4vba&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YsJOOdCm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HW8UO2ok&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mgsDXmzp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pfyL2EyT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JoHILoZw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nkHX8TXR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3466841,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2736,1822]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/3tgFr9.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/3tgFr9.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/3tgFr9.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/3tgFr9.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/3tgFr9.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IqOGJobA&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13186896,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:22,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2204485,&quot;title&quot;:&quot;Autoservis Garant&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/pobocka-praha-10-strasnice#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13186896&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13186896-autoservis-garant-praha-strasnice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.503687&amp;y=50.064308&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/pobocka-praha-10-strasnice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ChodZAed&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2496/223&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Koněvova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Koněvova 2496/223, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Koněvova 2496/223, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.409,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:3,&quot;text&quot;:&quot;Objednat se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://auto-supra.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12957092&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LRhVGUcP&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G1RbGziD&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.092525482177734,&quot;gps_longitude&quot;:14.492029190063477,&quot;group_id&quot;:12957092,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0bkld4Am&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EDwwqhrc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ygvUnvkd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GmnKhKRb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cOFqVdRh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NW0do445&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IcqhXMxm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1541434,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2328,1549]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sUmFFMYA&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12957092,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qR0Zba3Z&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qYbBmPB7&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P6UQ0fuN&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2379135,&quot;title&quot;:&quot;Auto-supra.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-supra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12957092&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12957092-auto-supra-cz-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.492029&amp;y=50.092525&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.auto-supra.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lRAckHc7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1755/126&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:80,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Audi Approved Plus&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://audiapproved.autojarov.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O4AKBz9f&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B7WzkhWT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.010807037353516,&quot;gps_longitude&quot;:14.476934432983398,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dbciuTDg&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VOehf3T8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WrWlDM9l&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1h8m1bSr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lPTHEjyZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oQnWsPWN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g6o51EK8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lRSKaigC&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3748064,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2000,1332]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;avo4G2Js&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13210290,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hS3Perf4&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M8pNUWBW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ORxonni&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV Kunratice&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13210290-auto-jarov-kunratice-praha-kunratice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.476934&amp;y=50.010807&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7otel6dz&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Lipany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;9&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kolovraty&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do kopečka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Lipany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do kopečka 9, 103 00 Praha, Lipany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do kopečka 9, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ncHS3Cui&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99943923950195,&quot;gps_longitude&quot;:14.618667602539062,&quot;group_id&quot;:12874800,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uoQIhafx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UqNoREqZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7lUBXWn0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vI6DEj0E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hfQaWLUn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lJ5lIJcV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tS7EYyRQ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1077241,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3072,2046]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Sfh8H4n&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12874800,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yXG2igW6&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yf2s19M7&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aoRAWrMX&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3737818,&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS NACHTMANN&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874800&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874800-autoservis-nachtmann-praha-lipany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.618668&amp;y=49.999439&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JSWwKs29&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;ev. č. 115&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Českobrodská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VhHN272z&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kRIP4Y6R&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.090599060058594,&quot;gps_longitude&quot;:14.500436782836914,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wX2TqHV1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/diLJNb.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bPDNXm4p&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AZP3bE0o&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jf91kzPj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ZDx3buH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jq1ewiCd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XBd4K1eo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fagmc4m0&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3456191,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2000,1335]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QwmYAkjJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12916246,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - Volkswagen&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://volkswagen.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12916246-auto-jarov-volkswagen-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.500437&amp;y=50.090599&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://volkswagen.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4OL5cxah&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UVPhbxJr&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KraT2CZP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09047317504883,&quot;gps_longitude&quot;:14.499141693115234,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tkb5iDIt&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6RYX9BIF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3gRVcucQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0batWjxD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cNGJ4Ypw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jt32W31y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ifyBXmLW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mvPko475&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4286571,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1996]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xXws2PRW&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13305356,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l1pmADfJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HAcJLsjB&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - SEAT&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13305356-auto-jarov-seat-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.499142&amp;y=50.090473&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cPTAeQFM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Běchovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;562&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Běchovice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Podnikatelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Běchovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19011&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Podnikatelská 562, 190 11 Praha, Běchovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Podnikatelská 562, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Mrkněte na info o nás&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoimba.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-2248741&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U3NMAn0m&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yu0q7b63&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.093040466308594,&quot;gps_longitude&quot;:14.620312690734863,&quot;group_id&quot;:2248741,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nSZKqhBS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nkTMlxY8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dFX2au9R&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jcv3yDhO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lCyHDUxI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RlQUzY1z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WSVC8qYk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ObqnEFVX&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4381100,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1738,1156]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DDrg8VVn&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2248741,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wRdkTLC1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R8EYWpBb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NdRhUh0I&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2610312,&quot;title&quot;:&quot;AUTO IMBA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoimba.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_campaign=firmy.cz-2248741&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2248741-auto-imba-praha-bechovice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.620313&amp;y=50.093040&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autoimba.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UdhXt2x8&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=v%c3%bdm%c4%9bna%20oleje&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bil9t6Eh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5cc07fc0e8d0769f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15906854350389016223&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1318374000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590558772},&quot;docId&quot;:&quot;5cc07fc0e8d0769f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbestdrive.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hRFT7p8Q&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.bestdrive.cz%2Fvymena-oleje.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=h_2hgri_t3KEqV4LU5N1uz2dmgp4akLqKTxznCcz9axUxpGJcaCk8g3J-hT-UaqJ7WT7FbXQN5KBEZ6fLZlx-ibkDB7XgahG_yfk1UaOkK5jkz4PW-T2kio-WguWuGKuzWxCDNrFCDtasYtQo3woN1bJe5Z&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; motorového &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; včetně filtru a ekologické likvidace upotřebeného oleje a filtrů z této servisní činnosti.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; a filtrů | BestDrive&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bestdrive.cz/vymena-oleje.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bestdrive.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mkmTTUbx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bb6f53e47b0e7d79&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13506106048289602937&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1418598000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1458549555},&quot;docId&quot;:&quot;bb6f53e47b0e7d79&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Foleje.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eEa09Es8&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Oleje.cz&quot;,&quot;rating&quot;:5,&quot;ratingCount&quot;:14,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.oleje.cz%2Fclanek%2FVymena-motorovych-oleju&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=k3wB7BQ07GbmgueLtQQRYRrgyg8KHOaNFHvoROQiVn2rHvmLhe1GG0Xg6q4S_nkbVzoXfgbhQbYLAfjmYRtrEkfvbwr1oNstu3tc3dmJIZFXjdOnRpjxlHJS2zi933mcJO8qHwGGH7cn9ZL49dZMSYUYxha&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Článek uvádí některé aspekty, které ovlivňují hospodaření a manipulaci s mazivy, zejména s motorovými &lt;b class=sec&gt;oleji&lt;/b&gt;, v autoservisech. Jsou uvedena specifika autorizovaných a neautorizovaných autoservisů.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; motorových &lt;b class=sec&gt;olejů&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Oleje&lt;/b&gt;.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.oleje.cz/clanek/Vymena-motorovych-oleju&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;.cz/clanek/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-motorovych-&lt;b class=sec&gt;oleju&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iwSYyO9E&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;14dcf9ce&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 13 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;13.08.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jak na to: Výměna oleje | Stream&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stream.cz/jak-na/jak-na-to-vymena-oleje-64086562&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.stream.cz%2Fjak-na%2Fjak-na-to-vymena-oleje-64086562&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c8tnUgH0&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;30.08.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výměna oleje v automatických převodovkách - DSG - Volkswagen…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Jj7nm_--qZI&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJj7nm_--qZI&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;02:34&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bUc66rNv&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;11.09.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výměna oleje v automatických převodovkách - Tiptronic…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ksxK3Hfb7K4&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DksxK3Hfb7K4&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;02:18&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VRdddUXM&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;27.04.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výměna oleje a nastavení intervalu u Octavie - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=krB2vVo1pLE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkrB2vVo1pLE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;05:29&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BKtVK6lG&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z0e9gjCR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;20210e7abf833929&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11538519640661768489&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1273878000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1621296770},&quot;docId&quot;:&quot;20210e7abf833929&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Foleje-mpa.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2MOVf2Ey&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Foleje-mpa.cz%2Fvymena-oleje%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Rc2RlUaIAoFHZ5BJWR4IWTFq4f-m1CmajYv-Led617RybTb47NQtCFjQhh7kGa5IRdgWL65BFBVy-c7UDCr1BZhqw31fbVVU-bIbei7oz4nfJhncgeRw8s8seKKHs97H_L0FPI7bl0E6uTjludI8VgOty5L&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;. Výměna Oleje - Správný Postup Velice důležité je po volbě vhodného maziva také dodržovat předepsaný interval &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; oleje.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; | MPA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://oleje-mpa.cz/vymena-oleje/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;-mpa.cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NIhDvjgH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3d9a2936d725f717&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13662277735096383255&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1493679600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1572025634},&quot;docId&quot;:&quot;3d9a2936d725f717&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautotrip.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L5Yte9Tw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fautotrip.cz%2Fjak-vybrat-a-vymenit-motorovy-olej%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=sQmDBzTQlxOzozI5v3j2se25vcUCzl-9r0BPy_IDPzn2k4U2amMVa71lGhTzM9dhf7MgImKFL0t9M78wC8ywgRggqQnW2Rv8T_WQEQm8DNb3Z1bwJgF2O_KX4tc4HjM7LGb3FRbou6sqo0eYczuPNtL_CcU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pravidelná &lt;b class=sec&gt;výměna&lt;/b&gt; motorového &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; bývá českými motoristy mnohdy dosti podceňována. Přitom ale takovou &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; zvládnete i doma&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; v autě v domácích podmínkách - Jak na to&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autotrip.cz/jak-vybrat-a-vymenit-motorovy-olej/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autotrip.cz/jak-vybrat-a-vymenit-motorovy-&lt;b class=sec&gt;olej&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4smogFkB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6099e5b99b63bcde&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16184219321271303390&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572476400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1573427506},&quot;docId&quot;:&quot;6099e5b99b63bcde&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffairgarage.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ngM1LF3M&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+oleje&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.fairgarage.com%2Fcs-cz%2Fvymena-oleje&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=o6wxEiih7qwRYIoBOwxbqvbXEwRESNFqJNvvmS4mj6rSTh6nOdSemsrOoxaNcNkdGVzOHLqKSLUzcxbszcSqrzuyyBY8AQ62wT-RA1FzMlhnfJBkZD6RqpI696ipxkmbcip-cVaqu25bTdEt79kBQp3-f6U&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zarezervujete si levný termín na &lt;b class=sec&gt;výměnu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; online! Informujte se o &lt;b class=sec&gt;výměně&lt;/b&gt; oleje &amp;amp; motorovém &lt;b class=sec&gt;oleji&lt;/b&gt; Porovnejte nabídky &lt;b class=sec&gt;výměny&lt;/b&gt; oleje u autoservisů ve Vaší oblasti a domluvte si online termín Nechte si provést výměnu oleje rychle&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt; za fixní cenu » Informace, porovnání cen &amp;amp; Termíny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.fairgarage.com/cs-cz/vymena-oleje&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://fairgarage.com/cs-cz/&lt;b class=sec&gt;vymena&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XtvPqE3k&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6426465959390490398&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6426465959390490398&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autoservisbradac.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.autoservisbradac.cz/&amp;c=G7Q7MU7NJ8ZBRGFND4VUG8ZTSVFUR9HEISFCK2JVGQG9FGPJRR6FVMH56RBTQ7IKGM34A7GRSG4VYYASK3AZ3RIC5EE79RGDDZZDEZHH5CJ4BZ2WQZ3EVV52DEHN6WK7HHFVF24DWNIQ5NESMIBJF9Y8642YY4R6D9YCUY2IVUSICE8WNDM9XXZWE45NARTKNYB3MHUQFZGI97GS4D9N9DUKZAJ6VGWRSDYUZ2XVRMWB6W2J9SB28PV6MPARZGSEYDJNBSU8SS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.autoservisbradac.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.autoservisbradac.cz/&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autoservisbradac.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.autoservisbradac.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nemožné opravíme na počkání. &lt;b&gt;Výměnu&lt;/b&gt; &lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt; provádíme s nejvyšší péčí.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:88795895,&quot;headline1&quot;:&quot;Opravy a zázraky do tří dnů&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:416650666,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;keywordId&quot;:2209605289},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:416650666},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8e36vRtG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1051216242199645316&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1051216242199645316&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje&amp;c=Q9WEVNTPHUU2PJPMJVWGRAFAEQ5Z4ERP32GYTNIICYXGWS6XR73U4DHN6YHTVDN295GNH6WSXA52IF6J384YJUF834GGXVUKAT74RTR9R7SZBAMVEY4254BTJRQUUM4CCP64E2K3FPU44BWXNI893B69UPNJ2977K2S6VT95WRTXS8F4M6GQZSIYP8DNC83BGYZZNECH36G2VSHBXV44VP2J3AQ2JSMQ8VUTZAR88FFHS2SU9YZRXVS48TA8HTYA8NNNWA7X&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.autoservisbb.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz/motorove_oleje&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Během jednoho dne nebo na počkání. Autoservis B+B / Praha 5&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:3140873,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměna&lt;/b&gt; &lt;b&gt;oleje&lt;/b&gt; a filtru&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;autoservisbb.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:541577451,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;keywordId&quot;:218014239},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:541577451,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;290/215b&quot;,&quot;id&quot;:615947,&quot;phone&quot;:&quot;420603453722&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Plzeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Motol&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WNfow4gN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4794105306696590429&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;98d96799&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4794105306696590429&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.stockl.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.stockl.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAutoservis%26utm_content%3DSestava%2Bc.%2B1%26utm_term%3Dvymena%2Boleje&amp;c=TW3MJAHJ3ZJ45JWSNEDZIHFTZ5HV946WPNB78AJ8AJXAK8UCZJFY6WXMAGUU8SU26B2W492HTBY7W6NB8Y4BFUEBUF8QNNUU98UAFHXERND4IC3F9SXVIDMHPZV544S9WFSGK83QKJQIFT4KC4YKCZVK4F4PI2DAF7497K7YJY3GCSCP7XXJQS6HIXEPNCU2G8VHF65ZDAT6SKUTRG7KI9KIR8NUF274PPV2G37FAN8NVJ44I8W2NA59TQI3YC7AJ8M6ZD2J&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.stockl.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.stockl.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.stockl.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Autoservis&amp;utm_content=Sestava+c.+1&amp;utm_term=vymena+oleje&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.stockl.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Výměny&lt;/b&gt; &lt;b&gt;olejů&lt;/b&gt;, běžné opravy, čištění vnitřku vozidel, plnění klimatizace&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:2768014,&quot;headline1&quot;:&quot;Autoservis Premio Praha 4&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;stockl.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:539729893,&quot;keyword&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;keywordId&quot;:188118794},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:539729893},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CVMW5Q62&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c69fa523&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna op&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna op&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;969PRcQ6&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna displeje&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna displeje&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0x6KRGYN&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna oleje v převodovce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna oleje v převodovce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aohISacf&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;výměna oleje cena&quot;,&quot;title&quot;:&quot;výměna oleje cena&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OIwfOrye&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oEoWgnmk&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zYoNvdfF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:5100000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pzdnpKgM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;99d17aa9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;g0Nu6VMW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7f86e0c4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LQQUFeyZ&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vmu3HXwr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46edbb3d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T06:48:55.862085722Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DAmNmVT5&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:770,&quot;groupId&quot;:1503,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uMz2WufJ&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;výměna oleje&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;v%C3%BDm%C4%9Bna%20oleje&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@880491557&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;výměna oleje&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;Oo0fX86a2YBIs_QdaRy9&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html> <sklikReklama_50761>