Servis aut

Servis aut - jak osobních tak užitkových vozidel do 3,5 t..
Servis vozidla včetně prohlídky a příprava, včetně zajištění na STK a Emise

Servis brzd - výměna brzdových destiček a kotoučů
Servis a výměna automatických i mechanických převodovek, servis autoklimatizace + doplnění klimatizační kapaliny, výměna filtrů.
Náše služby jsou tu pro vaše auto.

Servis auta

Výměna brzd

Servis aut : ŠKODA, VOLVO, AUDI, CITROEN, RENAULT, FORD, NISSAN, BMW, VW, LADA, SEAT atd.. . . . . . . . . . . .

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ function _def(p) { return p !== "undefined" } var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacy = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 62; window.isModern = !isChromeLegacy && _def(typeof Element.prototype.scrollTo) && _def(typeof Promise.prototype.finally); })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.9ee40f760d.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.271b1550a2.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.d5a53be6f7.js","/re/js/modern/670.bundle.fdfc56c962.js","/re/js/modern/app.bundle.125129423d.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.6bea694502.js","/re/js/legacy/920.legacy.bundle.bef2f7e57c.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.f44802fb27.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.affbc6de87.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>servis auta Praha – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=servis%20auta%20Praha"/><script>window.initDR=function(a,b,c){var e=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var f=window.DOT,g=/^\d+__/,h=null;c&&(h=f.getNewInstance(),h.cfg(c),window.mirrorDot=h);var i=function _mirrorHit(a,b){var c=!!(2<arguments.length&&arguments[2]!==void 0)&&arguments[2];if(null!==h&&c&&-1===["scroll","resize","unload","mousedown"].indexOf(a)){var d=JSON.parse(JSON.stringify(b));setTimeout(function(){d.d&&"event"===a&&"impress"===d.d.action&&"reporter_name"in d.d||h.hit(a,d)},0)}},j=function _createDelayedAction(a,b){return function(c){a._delay(b)}},k=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},l=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},f=window.DOT;if("variant"in f){var m=f.variant;if("FULLTEXT"!==m)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),e.dot("cfg",a)}var n=j(f,"resize"),o=j(f,"scroll"),p=function unloadHandler(a){var b=new Date().getTime()-f.ts;f.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})};window.addEventListener("scroll",o),window.addEventListener("resize",n),window.addEventListener("unload",p);var q=f.hit,r=function hit(a,b,c){try{i(a,b,f.cookieRequestDone)}catch(a){"object"==typeof window.Sentry&&"function"==typeof window.Sentry.captureException&&window.Sentry.captureException(a)}if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var h=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),j={d:{}};for(var z in e.dot("getDataDotData",h,j),j.d.path=e.dot("getDataDot",h),j.d)b.d[z]=j.d[z];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var m,n,o=[],p={},s=b.d.elm.split(","),t=0;t<s.length;t++)if(m=s[t],n=document.querySelector("*[data-elm=\""+m+"\"] > *"),n){var u=n.parentElement?n.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{u=JSON.parse(u)}catch(a){u=null}if(u&&"rid"in u){var v=u.rid;-1===o.indexOf(v)&&(o.push(v),p[v]=[]),p[v].push(m.replace(g,""))}var w={d:{action:"impress"}};e.dot("getDataDotData",n,w);var x=("reporter_name"in w.d);if((x||w.d.impress)&&(delete w.d.impress,r.call(f,"event",w),window.SmartlookWrapper)){var y=w.d;if("string"==typeof y)try{y=JSON.parse(y)}catch(a){y={}}void 0===y.element_index&&(void 0!==y.reporter_pos&&(y.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",y))}}if(0<o.length)for(var v,t=0;t<o.length;t++){if(v=o[t],0==t){b.lsid=v,b.d.rid=v,b.d.elm=p[v].join(",");continue}var A={};for(var B in b.d)A[B]=b.d[B];A.rid=v,A.elm=p[v].join(","),q.call(f,"impress",{lsid:v,d:A})}}l(b),k(f,b)}return q.call(f,a,b,c)};f.hit=r}e.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{height:10.4rem;position:relative}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{background:#fff;height:10.4rem;padding-top:1.6rem;z-index:400}.cec224,.cec224:before{left:0;position:absolute;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);content:"";opacity:0;transition:opacity .3s ease-in-out;z-index:-1}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;top:0}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.e13281{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;display:inline-block;height:3.2rem;width:11.7rem}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin-top:.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:4rem;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem}.e1aa8c .d6e91b{margin-left:1.6rem;position:static}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{color:#c00;display:none;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:1.6rem;text-decoration:none}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{height:4rem;padding-bottom:1rem;padding-top:1rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;position:fixed;top:0}.f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;min-width:32rem;padding:0 1.6rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{max-width:none;padding:0 2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{max-width:76.4rem;padding-left:6rem;padding-right:1.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{border-bottom:.1rem solid #eee;position:relative}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;overflow-x:scroll;white-space:nowrap}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{margin:0 -2.4rem;overflow-x:scroll;scrollbar-width:none;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;height:4.4rem;opacity:0;pointer-events:none;position:absolute;top:0;transition:opacity .3s;width:5rem}.c32d19{opacity:1}.c6317c{background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);left:0}.af368b{background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);right:0}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{color:#999;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:none;color:#666;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0;outline:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;padding:1rem 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{background-color:#eee;color:#000}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;line-height:3rem;padding:0 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;max-width:67.2rem;min-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;max-width:none;padding:0}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;max-width:41.6rem;min-width:33.6rem;padding-left:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;overflow:hidden;padding-right:1.6rem;position:relative}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);bottom:0;content:"";height:10rem;left:0;pointer-events:none;position:absolute;width:100%;z-index:1}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem;padding-right:5.6rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{background-color:#eee;content:"";display:block;height:.6rem;margin:1.6rem -2.4rem 0}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{color:#0645ad;text-decoration:none}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12);padding:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;height:1.6rem;left:-2.8rem;position:absolute;top:.6rem;width:1.6rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-bottom:.8rem;margin-top:.8rem}.dbde02{border-radius:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;margin:.4rem 0;max-height:10rem;overflow:hidden;width:100%}.dbde02>a{margin-left:.2rem;margin-right:0}.dbde02>a:first-child{margin-left:0}.dbde02>a:first-child picture{border-bottom-left-radius:.8rem;border-top-left-radius:.8rem}.dbde02>a:last-child picture{border-bottom-right-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem} .d12342{color:#0645ad;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--phone .d12342{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;max-height:2.8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .bd037d{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.de55cc{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:none}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong{font-weight:700}[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap}.d87b5b{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.d5e75c{color:green;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{content:"∙";margin-right:.4rem}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{color:#333;display:inline}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.ca1c06{color:#0645ad;text-decoration:none}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{color:green;cursor:pointer;height:1.6rem;margin-left:.4rem;width:4.2rem}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{color:#66b366;height:2rem}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{height:1.5rem;width:4.8rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{cursor:auto;height:1.6rem} .e69e8d{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{-webkit-line-clamp:4;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--phone .a11657.a55294,.SearchApp--phone .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657.a55294,.SearchApp--desktop .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{content:"∙";font-weight:400;margin-left:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{font-weight:700;margin-right:.4rem}.d4aa3c:after{content:"∙";margin-left:.4rem} .c3874c{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.b8f29c{margin-right:.4rem}.b8f29c:not(:last-child):after{content:"∙";margin-left:.4rem} .da4b5b{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a8cfb0{height:.8rem;margin-right:.4rem;width:.6rem}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .a8cfb0{color:#888;height:1rem;margin-right:.8rem;width:.8rem} .e34266,.ce8cdf{color:#666;display:block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;white-space:nowrap}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266.c92fc6,.e34266.c7059a,.ce8cdf.c92fc6,.ce8cdf.c7059a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;height:2rem;max-height:2rem}.e34266{display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{content:"\B7";margin-left:.4rem}.eba7d4:not(:first-child):before{content:"\B7";margin:0 .4rem}.dc92ed+.eba7d4:before{display:none}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:7.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .a457cc{display:-webkit-flex;display:flex}.db696d{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone .db696d{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d{margin:.4rem -3.2rem -.8rem;max-height:unset;overflow:auto}.SearchApp--desktop .db696d{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .f6ea81,.SearchApp--phone .d30445{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .f6ea81,.SearchApp--desktop .d30445{margin-left:1.6rem;margin-top:.8rem}.ac026f{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone .db696d .ac026f{overflow-x:scroll;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .ac026f{margin-top:.8rem;padding:0 3.2rem .8rem}.SearchApp--desktop .f6ea81 .ac026f{max-width:50%}.SearchApp--desktop .f6ea81 .ac026f:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .f6ea81 .ac026f:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop .d30445 .ac026f{width:50%}.SearchApp--desktop .d30445 .ac026f:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop .d30445 .ac026f:last-child{padding-left:1.6rem}.f00d6a{display:block}.db696d .f00d6a{display:inline-block}.db696d .f00d6a:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .f00d6a{background:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);border-radius:4px;box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);padding:.6rem 1.2rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .f00d6a:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .f00d6a b{font-weight:400}.SearchApp--phone .f6ea81 .f00d6a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .f6ea81 .f00d6a:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .ac026f:last-child .f00d6a:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop .d30445 .f00d6a:not(:first-child){margin-top:1.6rem}.d6e05c{color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none}.d6e05c:active,.d6e05c:focus,.d6e05c:hover{text-decoration:underline}.d6e05c:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .d6e05c{display:block}.SearchApp--desktop .f6ea81 .d6e05c,.SearchApp--desktop .d30445 .d6e05c{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c98a9e .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop .c98a9e:not(:first-child){-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;color:#666;display:-webkit-box;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .f3688e{height:100%;position:relative}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .f47694{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:5.6rem;list-style:none;margin:0;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0}[data-ff~=results_separator] .f47694{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .f47694::-webkit-scrollbar{display:none}.f47694>:first-child{padding-left:2.4rem}.f47694>:last-child{padding-right:2.4rem}.d1ca10{margin-right:.8rem} .cb2467{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;box-sizing:border-box;color:#333;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:0 1.6rem;text-align:left;white-space:nowrap}.cb2467 span:after{color:transparent;content:attr(data-text);display:block;font-weight:700;height:.1rem;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{background-color:#eee;border-color:#eee;color:#999;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{background-color:#eee;color:#999;text-decoration:none}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;height:3.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;height:4.8rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{background-color:#eee;border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{border-radius:50%;height:1.8rem;margin-right:1rem;width:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{height:1.2rem;width:1.2rem}.c2d8d0{height:1.4rem;width:1.4rem} .acea14{background-color:#eee;height:.1rem;margin:0 0 0 1.6rem}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 1.6rem}.c02fd4{min-width:100%}.c02fd4:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.b32333{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.c0b58d{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--desktop .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c0b58d .f4d8e7{color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:active,.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:link,.c0b58d .f4d8e7:visited{text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:visited{color:#7b009d}.a2c4da>span:first-child{color:#e57e24}.bb07fc{margin:0 1.6rem}.bb07fc,.de35dd{display:-webkit-flex;display:flex}.de35dd{-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;margin:0 -1.6rem;min-height:11.2rem;outline:none;padding:1.6rem;text-decoration:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .de35dd,.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .de35dd{padding:1.6rem 0}.de35dd:focus,.de35dd:hover{text-decoration:none}.de35dd:focus .c0b58d .f4d8e7,.de35dd:hover .c0b58d .f4d8e7{text-decoration:underline}.e2e53c{cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:0 1.6rem 0 0}.SearchApp--desktop .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--desktop .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.c971ab{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.cbdddf,.deaf60{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.cbdddf{display:inline;max-height:1.8rem}.f7d7ca{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d8c172{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b2eb93{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d577a6{bottom:.24rem;position:relative}.SearchApp--phone .dd799a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a39428{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a39428,.SearchApp--desktop .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{display:inline-block}.c2256f{display:inline}.c2256f:before{content:"\A0\B7\A0"}.a5a939{word-wrap:break-word;color:#666;display:inline-block;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .a5a939{display:block}.b137c4{color:#d66e00}.ae2b48{color:green}.f1ee5d{color:#ca0000}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--phone .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.SearchApp--phone .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--phone .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .de35dd,.SearchApp--phone .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--phone .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper .cc2a25,.Tooltip-wrapper.cc2a25{cursor:help;display:inline-block;height:1.6rem;margin-right:.4rem;position:relative;top:.2rem}.Tooltip-wrapper .b926cd,.Tooltip-wrapper.b926cd{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none;position:relative}.Tooltip-wrapper .b926cd svg,.Tooltip-wrapper.b926cd svg{height:1.6rem;margin:auto;width:1.6rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db,.Tooltip-wrapper.fcc2db{border-radius:.8rem;display:block;font-size:1.2rem;font-weight:400;height:auto;line-height:1.6rem;margin:0;max-width:27rem;min-width:27rem;padding:1.5rem 1.2rem;white-space:normal;z-index:100}.Tooltip-wrapper .fcc2db h4,.Tooltip-wrapper.fcc2db h4{font-size:1.4rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul{list-style:none;margin:0;padding:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li svg,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li svg{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.4rem;margin-right:.8rem;width:1.4rem} .c17e88{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:#666;border-radius:.2rem;bottom:calc(100% + .8rem);color:#fff;cursor:default;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;left:50%;line-height:1.6rem;margin:0;padding:.4rem .8rem;position:absolute;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);white-space:wrap;z-index:1}.Tooltip-wrapper--left .c17e88{bottom:50%;left:auto;right:calc(100% + .8rem);-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left .d8b910{background:#666;bottom:50%;height:.8rem;left:100%;position:absolute;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);width:.8rem}.d8b910{background:#666;bottom:0;height:.8rem;left:50%;position:absolute;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg);width:.8rem} .fbdb54{background-color:rgba(229,126,36,.1);border-radius:1.2rem;color:#d66e00;font-size:.9rem;height:1.6rem;line-height:1.2rem;padding:.3rem .8rem;text-decoration:none}.a9494c{margin-left:0} .e6fb6d{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.b88097{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b88097,.f89dde{color:#666;font-weight:700;margin-right:.6rem}.f89dde{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.b1ccd7{margin-bottom:.2rem}.abafc7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.de9864{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.c3d828{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0;text-decoration:none}.c3d828:active,.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:link,.c3d828:visited{text-decoration:none}.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:visited{color:#7b009d}.ab2480{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.ab2480:active,.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:link,.ab2480:visited{text-decoration:none}.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:visited{color:#7b009d}.af2c4e{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.af2c4e:active,.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:link,.af2c4e:visited{text-decoration:none}.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .af2c4e{text-decoration:underline} .a8755e{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;text-overflow:ellipsis} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;position:relative;width:100%}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;height:auto;line-height:2.4rem;padding:0}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{height:1.2rem;margin-left:.8rem;width:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{height:1.6rem;margin-left:1.2rem;width:1.6rem}.e20564{color:#ccc;display:none;height:1.4rem;position:absolute;right:0;top:1.6rem;width:1.4rem}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;position:relative}.f4fc3c{background-color:#eee;margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{background-color:initial;margin-left:0}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;left:0;position:static;right:0;top:calc(100% + .2rem)}.df42a6 .c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff}.b117c8,.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{color:#999;content:"•";font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{background-color:#fff;color:#ccc;display:block;height:1.4rem;width:3rem}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{color:#999;margin:0 .8rem}.b90bb9{cursor:pointer;text-decoration:none}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{background-color:transparent;border:none;color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;outline:none;padding:0;text-decoration:none}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{background-color:transparent;text-decoration:underline}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{color:#666;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{border-bottom:.1rem solid #eee;margin-right:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{color:#999;height:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;width:1.4rem}.bc65b8{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1.6rem 0;width:100%} .ff8541{color:#222;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{color:#0645ad;cursor:pointer}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem;margin-right:2.4rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{color:#222;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain;display:inline-block;height:2rem;vertical-align:middle;width:1.6rem}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;pointer-events:none;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;position:fixed;right:1.2rem;text-align:right;transition:right .4s ease-in-out;z-index:100}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{bottom:auto;position:relative;right:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{left:-9999px;position:absolute;top:-9999px;visibility:hidden}.d17e4e{background:#fff;border:.1rem solid #ddd;bottom:0;max-width:100%;right:0;width:100%;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:0;padding:0;position:fixed}.dd5aac{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding:2.4rem}.de887d{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;max-width:80%;text-align:left}.e114b3{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;padding-left:3rem;text-align:center;width:100%}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{box-shadow:none;margin-left:auto}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{height:2rem;width:2.1rem}.d3560d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;height:9rem;margin-bottom:-1.2rem;overflow:hidden;position:relative;text-align:center}div.c97c74{color:#222;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin-bottom:3rem;overflow:hidden}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{bottom:1.2rem;right:1.2rem;width:320px}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:1rem;padding:0;position:fixed}} .c42fcb{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#c00;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#fff;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.6rem;font-weight:700;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2.4rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none;width:100%}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee;color:#000}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{background-color:#fff;text-decoration:underline}.a257e6{background-color:#eee;color:#000}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{background-color:green;color:#fff}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;height:5.6rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[802]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie.bundle.a6870f8e6f.js"]:["/re/js/legacy/mafie.legacy.bundle.4ed51ba3a0.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="zbozi-category-noboost"><script>function dotInit(a,b,c){function _initDot(){initDR(a,b,c)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"servis auta Praha","loginState":"red","lsid":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg","abtest":"1667/3152,1707/3203"}'), JSON.parse('{"74ae23a44sto":"sklik/skliktop","74ae23a44sbo":"sklik/sklikbottom","74ae23a44ore":"ftxt-organic/result","74ae23a44nre":"ftxt-news/result","74ae23a44zpi":"zbozi/product-advert","74ae23a44zto":"zbozi/product-advert-top","74ae23a44zbo":"zbozi/product-advert-bottom"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-v-ex="header"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="chVh"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="kpSmt"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" enterkeyhint="search" name="q" value="servis auta Praha" autoComplete="off" aria-label="Vyhledat"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="servis auta Praha"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.38dfa69b5e.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="pnSm"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="qSmoYQOcn"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="nSOmQW~x"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="hPmOubt~y"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="uPhuY~0"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="dOit~1"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="qYRSO~3"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="QcOfbt~4"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="TYmdt~5"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="nchqfYb~6"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="nbcYbohi~x"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;565417722&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: rupexim.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.rupexim.cz/autoservis" data-l-id="sS1xnQhV"><span>Autoservis Rupexim <b>Praha</b> - Certifikovaný značkový <b>servis</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: rupexim.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.rupexim.cz/autoservis" data-l-id="sS1xnQhV"><span>rupexim.cz</span><span class="a57efd">/<b>Autoservis</b>/<b>Praha</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Certifikace na 90 % značek vozidel – Krátké termíny objednání – Kalkulace opravy předem</span></div><div class="c3874c"><span class="b8f29c">Autolakovna</span><span class="b8f29c">Autoservis</span><span class="b8f29c">Pneuservis</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Vídeňská 343, Vestec</span></div></div></div><div class="a457cc f6ea81"><ul class="ac026f"><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D%23servis&amp;c=FB2QDVD2XYJTU6DXEPKB8S4UHJRPGE5H55XK5Y9NXKYR6TT3JMGI43MCJGUUN46RDTYSAYVCENUGDWKTCQFM4M76BFIU3DVT9THAXUQGJHQV7MGPH9XY5A866DYISIHQRGEMU96MFBRSX7Y3JBVH77MKN2IMF3XJTZ3HJMHCJTDU2MPXXNBXYH8RJIP79H3Y7C9NVWF4XTJMYAYVEMP7DD3JBBAY89DUQC2AUYMCCWXKU7UTXIVUTGKSW4SWJJ959XJVGZEMDBJPWZ24AJJZTF5XVDYWSQKGTNKSFNGPCA" data-l-id="1662194"><span>Kontakt</span></a></li><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D%23autosklo&amp;c=DHGXMP2G4KJPW575SSZ4QGMQKRQRT4DT8W7FI7SE3875P64IPAAPDDSVIY2UVP72HAMVWRCBFY2N6Z6TQMIRKT7E93F6H2JIKY4GVH5JFS7B27NABNX8QR5CG4NU9IQH45ZN5NK4WS635GZFNBPWDQYHCQ3JFVV6UJ34PUZGNY4QYC9X3EF8MEHE3UZHTTIDRAAJWX68F52RKYEQYVBKS6KM3EEBYJ3ZND5CI3TQYC3PBYWQKN89M52E3Z92VS5QACTBFG2B96ZMWUTYAEXBNQ3JRU4MT3NBBUQUUY9IZN" data-l-id="1662190"><span>Oprava autoskel</span></a></li></ul><ul class="ac026f"><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.rupexim.cz/cz/clanek/objednani-servisu%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D&amp;c=9DD9E747HQTJSKCY8E8KNN87YIQDPIGBFTQ9DTCR4ZDE9FG4JVVBVGWE9GC6Y9FCUT5RJ5PXIZJ88WQXVDKY9AFF9CQ7MHWC8NR4RGD5QYHRZXMDHZ9J6T8QYU4WSYKYYJAJTJ4GEHD2VGVM6WUJBA24JV73PYSZIXCQ6R3TUUA4E7PHYY4B43N3H6HQJ2H57FBYQKPIMGTCB8EEFHAW85RN42A5YIVT7HGJUJ6J46SG29CEU9AHWUE4HY8YHQF2NIRAHQMXEWHZACZXZRVNBRDIMF6G476UWK5WY3CVRN" data-l-id="1662193"><span>Online objednání servisu</span></a></li><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D%23pneuservis&amp;c=EXE2HWQZTW8FRQY3P5GQI44CNKPG2685UEC8885VZPC26FIS9RFEIGFBEJPJR5DYVPN29A8G4UP4GTEXVVUPUPCD48DSSH4UF7FHUDFYEDWSRBBSM2U3TU3JTXI59MZEAXKRYP9SIY8ACRP6TDHC3H2DKCHRF3KIUHFIFQCDVVIAS4J4YF6XXGQD668S9KX4DUK5W3AYQWPGGEYW272YXUG83HZXY5YSIGDA9DYXJK468YZF89BIQIPEX4XRFZ9873WF62WUFJF7FHF4KQJEPD6KDUDXQVPSYKGHQB6SGN" data-l-id="1662188"><span>Pneuservis</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="nbcYbohi~y"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;570114421&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: autostrasnice.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://autostrasnice.cz/" data-l-id="xHJ2zVWd"><span>Autoservis všech značek - Výhodné ceny a profesionalita</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: autostrasnice.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://autostrasnice.cz/" data-l-id="xHJ2zVWd"><span><b>auto</b>strasnice.cz</span><span class="a57efd">/<b>autoservis</b>/v<b>praze</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Autoservis všech značek v <b>Praze</b>. Výhodné ceny, kvalitní díly a rychlé opravy.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="nbcYbohi~0"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;286273890&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: havex.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.havex.cz/cz/kontakty-na-nase-autorizovane-servisy-havex-auto" data-l-id="oLLaCOEg"><span><b>Auto</b> <b>servis</b> <b>praha</b> - Neplaťte zbytečně nic navíc</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: havex.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.havex.cz/cz/kontakty-na-nase-autorizovane-servisy-havex-auto" data-l-id="oLLaCOEg"><span>havex.cz</span><span class="a57efd">/<b>Autoservis</b>/Skoda-<b>Praha</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Autorizovaný autoservis Škoda v <b>Praze</b>? Využijte nyní krátké objednací lhůty.</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Jateční 317/41, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~1"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7a98fb02788cd435&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-l-id="7a98fb02788cd435"><span>Domů | VSP <b class=sec>Auto</b> <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>Servis</b>, a.s.</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-l-id="7a98fb02788cd435"><span>vsp-autopraha.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Provoz autorizovaného <b class=sec>servisu</b> pro dodávkové a nákladní automobily Mercedes-Benz. K dispozici máme originální náhradní díly pro vozidla Mercedes-Benz. Zaměřujeme se na opravy karoserií, diagnostiku, měření účinnosti brzd, pneuservis&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="QOoSVhmtvoWSm~3"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="f47694" data-e-b-n="TYcoSmn"><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="fSOmSno~x"><button class="cb2467 c00d1b eb94ed" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="b3fc3a"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span data-text="V mém okolí">V mém okolí</span></button></div></li><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="ftfY9hoSqmSfh~y"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></div></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content" data-e-b-n="cYno"><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}" data-e-b-n="PpnYfSnn~x"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13036151-topcar-servis-praha-sedlec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">TopCar Servis</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,6</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-55-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="55%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="56%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-55-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(27)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Autoservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Sedlec</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.topcarservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13036151" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}" data-e-b-n="PpnYfSnn~y"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,2</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-16-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="15%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="16%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-16-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(43)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Autoservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Radlice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}" data-e-b-n="PpnYfSnn~0"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">AUTO JAROV</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,2</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-16-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="15%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="16%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-16-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(52)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Autoservisy</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Žižkov</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="other-businesses" data-e-b-ae="" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~4"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e00612c84276f0a1&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: http://www.truckpraha.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.truckpraha.cz/" data-l-id="e00612c84276f0a1"><span>Úvod | Truck <b class=sec>Praha</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: http://www.truckpraha.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.truckpraha.cz/" data-l-id="e00612c84276f0a1"><span>truckpraha.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Dovoz a prodej nákladních <b class=sec>aut</b>, návěsů a přívěsů, autobazar. <b class=sec>Servis</b> a opravy nákladních vozidel MB, MAN, Iveco, Volvo, Scania, RENA , rovnání rámů, měření geometrie rámů a náprav, opravy kabin, karosárna.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~5"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5f0abbb1d6e74bec&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.carexaservis.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.carexaservis.cz/" data-l-id="5f0abbb1d6e74bec"><span>Carexa <b class=sec>Servis</b> s.r.o. - Přestavby, montáž a servis LPG</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.carexaservis.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.carexaservis.cz/" data-l-id="5f0abbb1d6e74bec"><span>carexaservis.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Nabízíme přestavbu automobilů na pohon LPG a montáže LPG. Provádíme měření emisí, čištění a plnění autoklimatizací, rychloservis a opravy <b class=sec>aut</b> na LPG - benzín, přípravu na STK a emise LPG, BA, Diesel.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;fd4464e6f3badfd6&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/257931-auto-servis-s-m-martin-soukup-praha-dolni-mecholupy.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.firmy.cz/detail/257931-auto-servis-s-m-martin-soukup-praha-dolni-mecholupy.html" data-l-id="fd4464e6f3badfd6"><span><b class=sec>AUTO</b> <b class=sec>servis</b> S &amp; M Martin Soukup (<b class=sec>Praha</b>, Dolní Měcholupy&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/257931-auto-servis-s-m-martin-soukup-praha-dolni-mecholupy.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.firmy.cz/detail/257931-auto-servis-s-m-martin-soukup-praha-dolni-mecholupy.html" data-l-id="fd4464e6f3badfd6"><span>firmy.cz</span><span class="a57efd">/257931-<b class=sec>auto</b>-<b class=sec>servis</b>-s-m-martin-soukup-<b class=sec>praha</b>-dolni&hellip;</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Kompletní <b class=sec>servis</b> vozidel značky Škoda, Volkswagen i jiných značek. Seřizování a opravy motorů. Příprava a zprostředkování STK.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;b509cce2f8c7c04d&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/2118616-ok-sklo-auto-servis-praha-cimice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.firmy.cz/detail/2118616-ok-sklo-auto-servis-praha-cimice.html" data-l-id="b509cce2f8c7c04d"><span>OK SKLO <b class=sec>AUTO</b> <b class=sec>servis</b>, s.r.o. (<b class=sec>Praha</b>, Čimice) • Firmy.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/2118616-ok-sklo-auto-servis-praha-cimice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.firmy.cz/detail/2118616-ok-sklo-auto-servis-praha-cimice.html" data-l-id="b509cce2f8c7c04d"><span>firmy.cz</span><span class="a57efd">/2118616-ok-sklo-<b class=sec>auto</b>-<b class=sec>servis</b>-<b class=sec>praha</b>-cimice.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, provozní hodiny a hodnocení OK SKLO <b class=sec>AUTO</b> <b class=sec>servis</b>, s.r.o., <b class=sec>Praha</b>, Čimice. Telefon: 233 557 …</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~8"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;f7eb3ca9b86ef4b6&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autoplus-praha.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autoplus-praha.cz/" data-l-id="f7eb3ca9b86ef4b6"><span>Autoservis a pneuservis <b class=sec>Praha</b> 4 - Autoplus Praha s.r.o.</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autoplus-praha.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autoplus-praha.cz/" data-l-id="f7eb3ca9b86ef4b6"><span>autoplus-<b class=sec>praha</b>.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Spolehlivý <b class=sec>servis</b> osobních i užitkových vozů všech značek a typů, pneuservis, STK, měření emisí, diagnostika, oprava a výměna autoskel, odtahová služba.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~yx"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;8f5a19524f67e4c6&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.auto-turboservis.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.auto-turboservis.cz/" data-l-id="8f5a19524f67e4c6"><span><b class=sec>Auto</b> - Turbo <b class=sec>Servis</b>: <b class=sec>Praha</b> 9 - Domů</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.auto-turboservis.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.auto-turboservis.cz/" data-l-id="8f5a19524f67e4c6"><span><b class=sec>auto</b>-turboservis.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Auto</b> - Turbo <b class=sec>Servis</b>- <b class=sec>Praha</b> 9, Kolbenova · Oprava motorů. Zajistíme drobné i kompletní opravy motorů většiny benzínových a dieselových motorů. · Pneuservis / ...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~yy"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;26e1e4ad59b9e111&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://autofara.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://autofara.cz/" data-l-id="26e1e4ad59b9e111"><span><b class=sec>Auto</b> Fara – Auto <b class=sec>servis</b> <b class=sec>Praha</b> 11 Chodov</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://autofara.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://autofara.cz/" data-l-id="26e1e4ad59b9e111"><span>autofara.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Provozujeme autoservis a pneuservis. Zajišťujeme opravy brzd, akumulátorů, tlumičů, svíček a autoelektriky, klempířské a autolakýrnické práce, čištění klimatizací i přípravu na STK a emise.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~y0"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e36f25065f5ec027&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.bsauto.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.bsauto.cz/" data-l-id="e36f25065f5ec027"><span>Autorizovaný dealer automobilů | Bsauto - Opel - Nissan</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.bsauto.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.bsauto.cz/" data-l-id="e36f25065f5ec027"><span>bsauto.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Bsauto - prodej skladových a předváděcích vozů, autorizovaný dealer značek Opel, Nissan a Toyota. Prodej, pronájem a <b class=sec>servis</b> automobilů v <b class=sec>Praze</b> a Brně.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mSnpco~y1"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c060c7b8ad6edda0&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.paintfixpro.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.paintfixpro.cz/" data-l-id="c060c7b8ad6edda0"><span>Oprava laku <b class=sec>auta</b> <b class=sec>Praha</b>, opravy ALU kol rychle a levně</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.paintfixpro.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.paintfixpro.cz/" data-l-id="c060c7b8ad6edda0"><span>paintfixpro.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Provádíme opravy laku <b class=sec>auta</b> v případě škrábanců a poškození laku od kamínků, pracujeme rychle a levně v <b class=sec>Praha</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="nbcYbPhoohd~y3"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;208746445&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: autojarov.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/" data-l-id="zKRp9a1v"><span><b>Servis</b> <b>aut</b> <b>Praha</b> - <b>Auto</b> Jarov</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: autojarov.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/" data-l-id="zKRp9a1v"><span><b>auto</b>jarov.cz</span><span class="a57efd">/<b>Servis</b>/Objednání</span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="UaXAzORqSmoYnSdSfo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>I vaše <b>auto</b> si zaslouží kvalitní <b>servis</b>. Objednejte ho k <b>Auto</b> Jarov!</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Osiková 2882/4, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-e-b-n="mScOoSn~y4"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="cYno"><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~x"><a class="bc65b8" href="?q=autoservis%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="autoservis praha" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~y"><a class="bc65b8" href="?q=servis%20toyota%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=servis%20toyota%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="servis toyota praha" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>servis toyota praha</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~0"><a class="bc65b8" href="?q=autoservis%20praha%203&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha%203&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="autoservis praha 3" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha 3</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~1"><a class="bc65b8" href="?q=autoservis%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="autoservis praha 9" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha 9</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~3"><a class="bc65b8" href="?q=autoservis%20praha%205&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha%205&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="autoservis praha 5" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha 5</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~4"><a class="bc65b8" href="?q=autoservis%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="autoservis praha 8" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha 8</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~5"><a class="bc65b8" href="?q=autoservis%20praha%2011&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha%2011&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="autoservis praha 11" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha 11</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YoSd~6"><a class="bc65b8" href="?q=autoservis%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="autoservis praha 4" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha 4</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="iOVYfV"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="cYfbn"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=servis%20auta%20Praha" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="TSSRPOQb9Ppoohf"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1667/3152,1707/3203</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.rupexim.cz/autoservis%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D&c=H25NNP879APGPC6376D9SZIT94456EMJ64JDX3B9DPS7RYZWC5IA3N8FSI8UNB892NCT2J5QXJS9X3Q39QG6EK92WQ24WFFQ2X5G7XE4XZC7MBTBWSY8H7XEWMT7ZEQ6VJMUUVGJQECXYEXDQBPCBBGRC72YAM9RCHQHQNWVUSZQ7FPKTP6ZQF89XMRKVNCT5UQVQCTEIUGAEI64PJRNZUR2C5YAIM42TD66XVI3PFQGMPRTQNCVHNU96BMX8M3G3S8RSM3SSVEU9TS72DNHFTT5":"sS1xnQhV","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://autostrasnice.cz/&c=7GR86C3KFFNJNMQKUDCJAXF9S2SKDBNMZDRRNWJVK4UCSIWMPM5SUFNN5VPMHYSNBANWCGAFZHENW5USR3NB245U6HKMRGW948SC2977JZU8Z4CU6D3PTPZBQBWN7W9VNCGFQ6NMA8K8CHGKJ26YNT9Q7MGG2KVI86MW33Q2588VAZX8QQC6IGJZKVUVEUXQ7KG9S2FPQAKMFXQSVYHZXPJA8THAHSIRHV564RQEAKA8VPXD5K8FQ72GYEI7VIQ6XXDYMJEVIMBPJKX27934BJCBHE64Y":"xHJ2zVWd","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.havex.cz/cz/kontakty-na-nase-autorizovane-servisy-havex-auto%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVISI_CZ_S_SE_Servis%26utm_content%3DAuto%2Bservis%2Bpraha%26utm_term%3Dauto%2Bservis%2Bpraha&c=SBI9M4S3SH3AD5M5VMGCMSCW34VRTVG8JV9NIXDIIZPH4VYFMJ7W2SMKBUFMXUVR2WMZGIAKX9DB5AJPGMHTRUUVW9S9JCA8DRIS6BTPCH7YI3RZNE72BU3BQAHBU3A4DGFZN6843FK8GPFWMANIN6TPQAA99HGQBPAY9UBH2WNC6W5IPWCU7PDUKJ59YNQ74XUTUHIIKVI7AUWUX9QDQ2F4HAN32SUFSMPNMJKFPKXTR9GADGHIP85MYPCNCQ5D8AWMGTTNBNP2VAEB6MFSYGGKHC82S83KFD5BPSI":"oLLaCOEg","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha&c=QU8XFCB97FHVICX6ER9GQ542W2RI6EBPABWDFH85R8ISVY9KWHJMB62AXU46SD7GQD8QP4TRKJRBXUWDVE26UKZY6GGB8WQRXRGXQMW279ZFB8GHXV7KS24UE7I6F5RKN5QRJMX4QDMH35Y263D573RRXK6VV49DTEXJNZI3UFSDZHE6G3M75TJAWVMCWHPDEM5PRQWI36C6JZA4MB78C9HBXBCEV6AIXVYV6CXPKZ8CY3VA9W85U9KGSYJ349A7ZQARRFJERINGPAVS9PCIQ":"zKRp9a1v"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false,"batchDelay":250},"firstRequest":{"firstRequestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg","eventTime":"2022-12-04T20:46:59.150783382Z","featureFlags":["zbozi-category-noboost"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityConfig":{"lineHeightRem":2,"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":4,"offset":[0,0,0,0]}}},"hashSeed":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg","layoutElementId":"app-root","startIndex":47}; config.visibilityConfig = {"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[56,0,0,0]},"header":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"headerOffset":{"offset":[56,0,0,0]},"overlay":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"percentage05":{"extends":"headerOffset","threshold":0.5,"rows":false},"percentage08":{"extends":"headerOffset","threshold":0.8,"rows":false}}}; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["chVh"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["kpSmt"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pnSm"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","nSOmQW~x"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","hPmOubt~y"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","uPhuY~0"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","dOit~1"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","qYRSO~3"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","QcOfbt~4"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","TYmdt~5"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSmoYQOcn","nchqfYb~6"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktop28583fee8676449082590977979","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nbcYbohi~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"8676449082590977979","callId":"28583fee"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktop28583fee3573119552848133784","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nbcYbohi~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"3573119552848133784","callId":"28583fee"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktop28583fee5215484663240064883","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nbcYbohi~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"5215484663240064883","callId":"28583fee"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a357a98fb02788cd435","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7a98fb02788cd435","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":3,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryOtherb92369ba","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"b92369ba"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"categoryOther","order":4,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3","TYcoSmn"]},"box":{"name":"filters","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3","TYcoSmn","fSOmSno~x"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nearest","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3","TYcoSmn","ftfY9hoSqmSfh~y"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nyni-otevreno","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3","cYno"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":false,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13036151","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3","cYno","PpnYfSnn~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13036151","callId":"b92369ba"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"business","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-12860753","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3","cYno","PpnYfSnn~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-12860753","callId":"b92369ba"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"business","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-205114","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoSVhmtvoWSm~3","cYno","PpnYfSnn~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-205114","callId":"b92369ba"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"business","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a35e00612c84276f0a1","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e00612c84276f0a1","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a355f0abbb1d6e74bec","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5f0abbb1d6e74bec","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a35fd4464e6f3badfd6","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"fd4464e6f3badfd6","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a35b509cce2f8c7c04d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b509cce2f8c7c04d","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a35f7eb3ca9b86ef4b6","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f7eb3ca9b86ef4b6","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a358f5a19524f67e4c6","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~yx"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"8f5a19524f67e4c6","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a3526e1e4ad59b9e111","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~yy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"26e1e4ad59b9e111","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a35e36f25065f5ec027","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~y0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e36f25065f5ec027","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":12,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresultf2468a35c060c7b8ad6edda0","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mSnpco~y1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c060c7b8ad6edda0","callId":"f2468a35"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"result","order":13,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resskliksklikbottom28583fee3919884507806192466","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nbcYbPhoohd~y3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"3919884507806192466","callId":"28583fee"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"sklikbottom","order":14,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelatesf731d474","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"f731d474"},"requestId":"UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg"}],"name":"relates","order":15,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~x"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~y"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~0"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~1"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~3"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~4"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~5"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mScOoSn~y4","cYno","YoSd~6"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["iOVYfV"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["cYfbn"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["TSSRPOQb9Ppoohf"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;zbozi-category-noboost&quot;],&quot;requestTime&quot;:1670186819164,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;2b764bfc1bbb4376&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1667,&quot;groupId&quot;:3152,&quot;groupName&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PycXiQ3r&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1707,&quot;groupId&quot;:3203,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;430NXTwJ&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XlaplkIe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;k9D6RKvv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8676449082590977979&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28583fee&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8676449082590977979&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.rupexim.cz/autoservis&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.rupexim.cz/autoservis%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D&amp;c=H25NNP879APGPC6376D9SZIT94456EMJ64JDX3B9DPS7RYZWC5IA3N8FSI8UNB892NCT2J5QXJS9X3Q39QG6EK92WQ24WFFQ2X5G7XE4XZC7MBTBWSY8H7XEWMT7ZEQ6VJMUUVGJQECXYEXDQBPCBBGRC72YAM9RCHQHQNWVUSZQ7FPKTP6ZQF89XMRKVNCT5UQVQCTEIUGAEI64PJRNZUR2C5YAIM42TD66XVI3PFQGMPRTQNCVHNU96BMX8M3G3S8RSM3SSVEU9TS72DNHFTT5&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.rupexim.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.rupexim.cz/&lt;b&gt;Autoservis&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.rupexim.cz/autoservis?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=V_cz_Autoservis&amp;utm_content=Autoservis+Rupexim+Praha&amp;utm_term=&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Autoservis Rupexim &lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Certifikovaný značkový &lt;b&gt;servis&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Vídeňská 344&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Certifikace na 90 % značek vozidel – Krátké termíny objednání – Kalkulace opravy předem&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Jsme smluvní partner pojišťoven – Dodržujeme přísné kritéria a postupy při opravách.&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420244911645&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:565417722,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;343&quot;,&quot;id&quot;:166703,&quot;phone&quot;:&quot;420244911645&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vestec&quot;},&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420244911645&amp;c=W48PBHR6E5U3APGNX98ZPSDDDUG75ZK5SFPJ8RQ6Y6C8Z3DVSX8E9AQRUPGPP7S9UA9G23D8XI5PZI722BKT3YRFWIZQ4VMC4EDC3RCK2EAW9DYRV5UKBIRRXFW3IPTHKY4MMYY9I468PWDNDGH3NDB8ZHDJ5JHYYT8BMSIYKRN6XBHD5HTSHRS8JC4I2RY7VYMYFZ5GN3EJTU93AYZHWFDXUPXIVDBQ97BYIFIK6ZHFHP3AMF5N3USWIZM8HS85CAFU48UKG259WM7I9VPS3GFD&quot;,&quot;sitelinkDisplay&quot;:&quot;twolines&quot;,&quot;sitelinks&quot;:[{&quot;id&quot;:1662194,&quot;name&quot;:&quot;Kontakt&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D%23servis&amp;c=FB2QDVD2XYJTU6DXEPKB8S4UHJRPGE5H55XK5Y9NXKYR6TT3JMGI43MCJGUUN46RDTYSAYVCENUGDWKTCQFM4M76BFIU3DVT9THAXUQGJHQV7MGPH9XY5A866DYISIHQRGEMU96MFBRSX7Y3JBVH77MKN2IMF3XJTZ3HJMHCJTDU2MPXXNBXYH8RJIP79H3Y7C9NVWF4XTJMYAYVEMP7DD3JBBAY89DUQC2AUYMCCWXKU7UTXIVUTGKSW4SWJJ959XJVGZEMDBJPWZ24AJJZTF5XVDYWSQKGTNKSFNGPCA&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AsQD5Je8&quot;},{&quot;id&quot;:1662190,&quot;name&quot;:&quot;Oprava autoskel&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D%23autosklo&amp;c=DHGXMP2G4KJPW575SSZ4QGMQKRQRT4DT8W7FI7SE3875P64IPAAPDDSVIY2UVP72HAMVWRCBFY2N6Z6TQMIRKT7E93F6H2JIKY4GVH5JFS7B27NABNX8QR5CG4NU9IQH45ZN5NK4WS635GZFNBPWDQYHCQ3JFVV6UJ34PUZGNY4QYC9X3EF8MEHE3UZHTTIDRAAJWX68F52RKYEQYVBKS6KM3EEBYJ3ZND5CI3TQYC3PBYWQKN89M52E3Z92VS5QACTBFG2B96ZMWUTYAEXBNQ3JRU4MT3NBBUQUUY9IZN&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nCF1xovQ&quot;},{&quot;id&quot;:1662193,&quot;name&quot;:&quot;Online objednání servisu&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://www.rupexim.cz/cz/clanek/objednani-servisu%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D&amp;c=9DD9E747HQTJSKCY8E8KNN87YIQDPIGBFTQ9DTCR4ZDE9FG4JVVBVGWE9GC6Y9FCUT5RJ5PXIZJ88WQXVDKY9AFF9CQ7MHWC8NR4RGD5QYHRZXMDHZ9J6T8QYU4WSYKYYJAJTJ4GEHD2VGVM6WUJBA24JV73PYSZIXCQ6R3TUUA4E7PHYY4B43N3H6HQJ2H57FBYQKPIMGTCB8EEFHAW85RN42A5YIVT7HGJUJ6J46SG29CEU9AHWUE4HY8YHQF2NIRAHQMXEWHZACZXZRVNBRDIMF6G476UWK5WY3CVRN&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5QV8uWVI&quot;},{&quot;id&quot;:1662188,&quot;name&quot;:&quot;Pneuservis&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BRupexim%2BPraha%26utm_term%3D%23pneuservis&amp;c=EXE2HWQZTW8FRQY3P5GQI44CNKPG2685UEC8885VZPC26FIS9RFEIGFBEJPJR5DYVPN29A8G4UP4GTEXVVUPUPCD48DSSH4UF7FHUDFYEDWSRBBSM2U3TU3JTXI59MZEAXKRYP9SIY8ACRP6TDHC3H2DKCHRF3KIUHFIFQCDVVIAS4J4YF6XXGQD668S9KX4DUK5W3AYQWPGGEYW272YXUG83HZXY5YSIGDA9DYXJK468YZF89BIQIPEX4XRFZ9873WF62WUFJF7FHF4KQJEPD6KDUDXQVPSYKGHQB6SGN&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MK94Rha8&quot;}],&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:3060335,&quot;name&quot;:&quot;Autolakovna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tNreWvgU&quot;},{&quot;id&quot;:3060334,&quot;name&quot;:&quot;Autoservis&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SBy1Yodf&quot;},{&quot;id&quot;:3060336,&quot;name&quot;:&quot;Pneuservis&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IkA0HZfw&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oSV9w9F9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3573119552848133784&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28583fee&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3573119552848133784&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://autostrasnice.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://autostrasnice.cz/&amp;c=7GR86C3KFFNJNMQKUDCJAXF9S2SKDBNMZDRRNWJVK4UCSIWMPM5SUFNN5VPMHYSNBANWCGAFZHENW5USR3NB245U6HKMRGW948SC2977JZU8Z4CU6D3PTPZBQBWN7W9VNCGFQ6NMA8K8CHGKJ26YNT9Q7MGG2KVI86MW33Q2588VAZX8QQC6IGJZKVUVEUXQ7KG9S2FPQAKMFXQSVYHZXPJA8THAHSIRHV564RQEAKA8VPXD5K8FQ72GYEI7VIQ6XXDYMJEVIMBPJKX27934BJCBHE64Y&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://autostrasnice.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;&lt;b&gt;auto&lt;/b&gt;strasnice.cz/&lt;b&gt;autoservis&lt;/b&gt;/v&lt;b&gt;praze&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://autostrasnice.cz/&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Autoservis všech značek&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Výhodné ceny a profesionalita&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autoservis všech značek v &lt;b&gt;Praze&lt;/b&gt;. Výhodné ceny, kvalitní díly a rychlé opravy.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:570114421},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IXnuMf6y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5215484663240064883&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28583fee&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5215484663240064883&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.havex.cz/cz/kontakty-na-nase-autorizovane-servisy-havex-auto&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.havex.cz/cz/kontakty-na-nase-autorizovane-servisy-havex-auto%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVISI_CZ_S_SE_Servis%26utm_content%3DAuto%2Bservis%2Bpraha%26utm_term%3Dauto%2Bservis%2Bpraha&amp;c=SBI9M4S3SH3AD5M5VMGCMSCW34VRTVG8JV9NIXDIIZPH4VYFMJ7W2SMKBUFMXUVR2WMZGIAKX9DB5AJPGMHTRUUVW9S9JCA8DRIS6BTPCH7YI3RZNE72BU3BQAHBU3A4DGFZN6843FK8GPFWMANIN6TPQAA99HGQBPAY9UBH2WNC6W5IPWCU7PDUKJ59YNQ74XUTUHIIKVI7AUWUX9QDQ2F4HAN32SUFSMPNMJKFPKXTR9GADGHIP85MYPCNCQ5D8AWMGTTNBNP2VAEB6MFSYGGKHC82S83KFD5BPSI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.havex.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.havex.cz/&lt;b&gt;Autoservis&lt;/b&gt;/Skoda-&lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.havex.cz/cz/kontakty-na-nase-autorizovane-servisy-havex-auto?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VISI_CZ_S_SE_Servis&amp;utm_content=Auto+servis+praha&amp;utm_term=auto+servis+praha&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Auto&lt;/b&gt; &lt;b&gt;servis&lt;/b&gt; &lt;b&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Neplaťte zbytečně nic navíc&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorizovaný autoservis Škoda v &lt;b&gt;Praze&lt;/b&gt;? Využijte nyní krátké objednací lhůty.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420800217220&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:286273890,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;317/41&quot;,&quot;id&quot;:12792580,&quot;phone&quot;:&quot;420602466442&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Jateční&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;},&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420800217220&amp;c=B49D74TS95GRHCQUMRRMFPEJB4F2MYD3JDP6QRGP4ZT9ZVEYMY3MIWKUGZ2G7I2DZVJFW8MN6VS594CKF6632SVJSY9P88IXXNC8WYYJ3U6RF9CUFJ4UZYHIIEI54F28JVHQEIA68KD75PKHQWMNWV9KRDWV6KTV83EUSQIZJ29QYFXNGTV6QBFHRTVSPT6W96N9GA8GFANCHDDYD2GPBKIVVQP9KKDGR9PAXP4YY9KQW8HCV7P8STJ3JAQGCABIJN5A7GGMFX6WWSDWNABP5RM69Z3WNM4W9A7ZU52&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3lrVTGt5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7a98fb02788cd435&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18057458693973005365&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1577574000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1640507998},&quot;docId&quot;:&quot;7a98fb02788cd435&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvsp-autopraha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DkJk56nx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Provoz autorizovaného &lt;b class=sec&gt;servisu&lt;/b&gt; pro dodávkové a nákladní automobily Mercedes-Benz. K dispozici máme originální náhradní díly pro vozidla Mercedes-Benz. Zaměřujeme se na opravy karoserií, diagnostiku, měření účinnosti brzd, pneuservis&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Domů | VSP &lt;b class=sec&gt;Auto&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Servis&lt;/b&gt;, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vsp-autopraha.cz/home/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vsp-autopraha.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QKb1zFPX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w64hSNRq&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lt5zxkcA&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:966,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0835493857,&quot;longitude&quot;:14.4341412988,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy&quot;,&quot;id&quot;:3468,&quot;importance&quot;:0.7633948351006812,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;de&quot;:&quot;Prag&quot;,&quot;el&quot;:&quot;Πράγα&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague&quot;,&quot;es&quot;:&quot;Praga&quot;,&quot;fr&quot;:&quot;Prague&quot;,&quot;it&quot;:&quot;Praga&quot;,&quot;nl&quot;:&quot;Praag&quot;,&quot;pl&quot;:&quot;Praga&quot;,&quot;pt&quot;:&quot;Praga&quot;,&quot;ru&quot;:&quot;Прага&quot;,&quot;tr&quot;:&quot;Prag&quot;,&quot;uk&quot;:&quot;Прага&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:1,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1HZbgX5J&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.694333410263056,&quot;maxY&quot;:50.14297732675095,&quot;minX&quot;:14.300855159759521,&quot;minY&quot;:49.9792996084669},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:null},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownResults&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=servis%20auta%20Praha&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;list&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13036151&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Kamýcká 40/7, 160 00 Praha, Sedlec&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Kamýcká 40/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Online rezervace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://car-invest-holding-s-r-o.reservio.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13036151&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o5cMbQEH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Sedlec&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;40/7&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kamýcká&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Sedlec&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.topcarservis.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.topcarservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13036151&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;je8P6sVn&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[13,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Uhzm90m&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5225437&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3973,2646],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_q/MIfEUO.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:120408},&quot;groupId&quot;:13036151,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_N/YYxBAS.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_t/xVCCrr.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_t/xVCCrr.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13036151,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/xdLClU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nHDpA9fK&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.12809753417969,&quot;lon&quot;:14.39559555053711},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ktg0cMf3&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wUljQPpH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SEuJMUm2&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:91.493,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:27,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3933481},&quot;title&quot;:&quot;TopCar Servis&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13036151-topcar-servis-praha-sedlec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZR8RIQNA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12860753&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Radlická 298/105, 150 00 Praha, Radlice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Radlická 298/105, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Radlice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;298/105&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Radlice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.pneu-jenda.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pZy3R4fB&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[20,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bw5IMkcA&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1256401&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2093,1391],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1507715},&quot;groupId&quot;:12860753,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12860753,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mwj3DIIp&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.058860778808594,&quot;lon&quot;:14.391201972961426},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;03D5Fu1o&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zV0SJlG8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BZ3VO2v1&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.844,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:43,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3846679},&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UjSqL4O6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-205114&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gooedLx4&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tPqVnbAH&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KuUA626b&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4282515&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,1996],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:166495},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:205114,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iSIqvfFs&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09047317504883,&quot;lon&quot;:14.499141693115234},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CcnfxX5A&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VnObnJPf&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vK77Lsax&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.377,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:52,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hwo0TK7D&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12799992&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1646/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ohradské náměstí&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autozizala.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autozizala.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12799992&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fG8fuVQW&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fEI9B8aR&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4584570&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2751,1834],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:652483},&quot;groupId&quot;:12799992,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12799992,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.037105560302734,&quot;lon&quot;:14.3333740234375},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S0E7uq4F&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cYsgHo0c&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NNWWGl1s&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2139677},&quot;title&quot;:&quot;AUTO ŽÍŽALA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12799992-auto-zizala-praha-stodulky.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VCzMjAN3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12935159&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Na Jarově 2424/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:3,&quot;text&quot;:&quot;Objednat se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/rezervacni-formular/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12935159&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xo3lVqxR&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Autoservis je v areálu firmy Inklemo. Vjezd z ulice Na Jarově.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2424/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Jarově&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoservis-garant.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=novy-zapis-srpen2017&amp;utm_campaign=firmy.cz-12935159&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h8fwFfrB&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[15,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MmSOYUnD&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2017541&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1600,1066],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:20416},&quot;groupId&quot;:12935159,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12935159,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y0OMoYI3&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08831024169922,&quot;lon&quot;:14.490533828735352},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:54.717,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:22,&quot;stars&quot;:2.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2204485},&quot;title&quot;:&quot;Autoservis Garant&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12935159-autoservis-garant-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f8n9pF1U&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13002981&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 343, 252 50 Vestec&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Vídeňská 343, Vestec&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;areál čerpací stanice Gulf&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;343&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;25250&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.rupexim.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rupexim.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13002981&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WGPupwEf&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jMqKyOSD&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1709872&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2762,1838],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:945785},&quot;groupId&quot;:166703,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13002981,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HSU76QMu&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.992826692622614,&quot;lon&quot;:14.48957580047247},&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze 4&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:70.704,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:7,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2013779},&quot;title&quot;:&quot;RUPEXIM Autoservis&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13002981-rupexim-autoservis-vestec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;E9RlAuqZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12967590&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Na křivině 1371/1, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Na křivině 1371/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:5,&quot;text&quot;:&quot;Ceník&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.automatickeprevodovkypraha.cz/cenik.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12967590&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XiURMaji&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Areál Garáže Pankrác. Vjezd z ulice Ohradní, nebo z magistrály garážemi.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1371/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na křivině&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.automatickeprevodovkypraha.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.automatickeprevodovkypraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12967590&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t1f2nd5w&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a neděle pouze po předchozí domluvě. Telefon je v provozu 24h. Individuální přístup.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Tt5nl12&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4383324&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2264,1574],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/T8vMO.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/T8vMO.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/T8vMO.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/T8vMO.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/T8vMO.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:350911},&quot;groupId&quot;:12967590,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_m/RKaDUc.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_q/UrODPO.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_q/UrODPO.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:12967590,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_h/XuHFPY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_h/XuHFPY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_h/XuHFPY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_h/XuHFPY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KIWbGahl&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.050968170166016,&quot;lon&quot;:14.447439193725586},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:86.788,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:22,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2111168},&quot;title&quot;:&quot;AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY PRAHA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12967590-automaticke-prevodovky-praha-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;R1YT6mEv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2248741&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Náchodská 2875, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Náchodská 2875, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Mrkněte na info o nás&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoimba.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-2248741&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8MTK3Dzd&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Areál VÚ Běchovice&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2875&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Náchodská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoimba.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoimba.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-2248741&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cXb5XNNZ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VWDvOGlm&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5209777&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_s/4AHF5N.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_s/4AHF5N.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_s/4AHF5N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_s/4AHF5N.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_s/4AHF5N.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:99750},&quot;groupId&quot;:2248741,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2248741,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CWoRBbtU&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.119873046875,&quot;lon&quot;:14.658562660217285},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8CFFB1Po&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Gy9JtHs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OK91rS4H&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2610312},&quot;title&quot;:&quot;AUTO IMBA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2248741-auto-imba-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oAlNWrYv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-687808&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Horusická 256, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Horusická 256, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;256&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Horusická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autofab.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autofab.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-687808&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qOJ7gL3w&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k823PAS0&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;280041&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[400,300],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:9578},&quot;groupId&quot;:687808,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:687808,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JNAIu5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JNAIu5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JNAIu5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JNAIu5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LI1BWFLG&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09170913696289,&quot;lon&quot;:14.546547889709473},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t83tLqNH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VDonstey&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SHRcXkHf&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2185317},&quot;title&quot;:&quot;AUTO F &amp; B&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/687808-auto-f-b-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KjaYD5qU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-471338&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Pod Stárkou 103/12, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pod Stárkou 103/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;103/12&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pod Stárkou&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autodilnamartinek.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autodilnamartinek.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-471338&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zLepmj5l&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Otevřeno dle standartní otevírací doby.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4uswpRcQ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1693362&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1984,1322],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JHBBvmx.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JHBBvmx.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JHBBvmx.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JHBBvmx.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JHBBvmx.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:169689},&quot;groupId&quot;:471338,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:471338,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/P65Zv7.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/P65Zv7.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/P65Zv7.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/P65Zv7.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2XqpKy3f&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.057403564453125,&quot;lon&quot;:14.452585220336914},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bmf5PUtE&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jmmbmuii&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b4UsL7Hk&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:7,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2125309},&quot;title&quot;:&quot;Autodilnamartinek.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/471338-autodilnamartinek-cz-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fj3ocRgb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-239959&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Mezi Vodami 1560/33, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Mezi Vodami 1560/33, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Areál Chirana, zadní trakt&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1560/33&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Mezi Vodami&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autovit.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autovit.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-239959&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Jl2VWLa&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qFIbEB4M&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;918840&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QsLjaJ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QsLjaJ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QsLjaJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QsLjaJ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QsLjaJ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:200966},&quot;groupId&quot;:239959,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:239959,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/lQdJz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/lQdJz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/lQdJz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/lQdJz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bbOHI6E0&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.01517868041992,&quot;lon&quot;:14.399734497070312},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:63.563,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:3},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2040995},&quot;title&quot;:&quot;Auto Vít&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/239959-auto-vit-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6f0n1d4F&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13210290&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Audi Approved Plus&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://audiapproved.autojarov.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NCriTz49&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1755/126&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uB58wjTI&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oMcFmigG&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3748064&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1332],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:26635},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13210290,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1e1UJvYS&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.010807037353516,&quot;lon&quot;:14.476934432983398},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;25dZDGdl&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ViQyz3IP&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;htJPVh3C&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.713,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:7,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV Kunratice&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13210290-auto-jarov-kunratice-praha-kunratice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7V2JiZf8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12916246&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7aVDOxJb&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;ev. č. 115&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Českobrodská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;volkswagen.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://volkswagen.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tlY9MIyO&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BIazuCRK&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3456191&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1335],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:14268},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/diLJNb.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:12916246,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2dcHyhuV&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.090599060058594,&quot;lon&quot;:14.500436782836914},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:67.367,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - Volkswagen&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12916246-auto-jarov-volkswagen-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UeZwUWpx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13305356&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gsXCp512&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UDAV0SZH&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2rUrzD5&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4286571&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,1996],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:9173},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13305356,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Saqbr9lC&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09047317504883,&quot;lon&quot;:14.499141693115234},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5tgKDNyj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ECvToZAv&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - SEAT&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13305356-auto-jarov-seat-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zwJCxmPu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-615947&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b92369ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Plzeňská 290/215b, 150 00 Praha, Motol&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Plzeňská 290/215b, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Motol&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;290/215b&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Plzeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Motol&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoservisbb.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-615947&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Id7wucH9&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jtHiMuxT&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1098025&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1244,933],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2G2x3E.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2G2x3E.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2G2x3E.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2G2x3E.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2G2x3E.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:448755},&quot;groupId&quot;:615947,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:615947,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/EIEF0a.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/EIEF0a.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/EIEF0a.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/EIEF0a.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1v0hMenh&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06791305541992,&quot;lon&quot;:14.348718643188477},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iuaYoEIL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p9DUdzsp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ENnWRzx&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:95.605,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:8,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;130&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2153467},&quot;title&quot;:&quot;B + B service, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/615947-b-b-service-praha-motol.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;d8Nbjaox&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0s29c0SF&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OiLg6YMl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e00612c84276f0a1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16142610565673971873&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1360710000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1601623301},&quot;docId&quot;:&quot;e00612c84276f0a1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ftruckpraha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lu6UGc1C&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Dovoz a prodej nákladních &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt;, návěsů a přívěsů, autobazar. &lt;b class=sec&gt;Servis&lt;/b&gt; a opravy nákladních vozidel MB, MAN, Iveco, Volvo, Scania, RENA , rovnání rámů, měření geometrie rámů a náprav, opravy kabin, karosárna.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Úvod | Truck &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.truckpraha.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;truckpraha.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pdr9THot&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5f0abbb1d6e74bec&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16071864592714124268&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1335913200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1608150852},&quot;docId&quot;:&quot;5f0abbb1d6e74bec&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcarexaservis.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGGGQoqi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme přestavbu automobilů na pohon LPG a montáže LPG. Provádíme měření emisí, čištění a plnění autoklimatizací, rychloservis a opravy &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt; na LPG - benzín, přípravu na STK a emise LPG, BA, Diesel.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Carexa &lt;b class=sec&gt;Servis&lt;/b&gt; s.r.o. - Přestavby, montáž a servis LPG&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.carexaservis.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://carexaservis.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UX6V1qWh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fd4464e6f3badfd6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18249822533106458582&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1465945200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1658941965},&quot;docId&quot;:&quot;fd4464e6f3badfd6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fpFNoXCs&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Kompletní &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; vozidel značky Škoda, Volkswagen i jiných značek. Seřizování a opravy motorů. Příprava a zprostředkování STK.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; S &amp;amp; M Martin Soukup (&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Dolní Měcholupy&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/257931-auto-servis-s-m-martin-soukup-praha-dolni-mecholupy.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://firmy.cz/257931-&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt;-s-m-martin-soukup-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-dolni&amp;hellip;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jLcX4piF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b509cce2f8c7c04d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13045183070863867981&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1465772400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1582125751},&quot;docId&quot;:&quot;b509cce2f8c7c04d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2TTDZkc&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, provozní hodiny a hodnocení OK SKLO &lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt;, s.r.o., &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Čimice. Telefon: 233 557 …&quot;,&quot;title&quot;:&quot;OK SKLO &lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt;, s.r.o. (&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Čimice) • Firmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2118616-ok-sklo-auto-servis-praha-cimice.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://firmy.cz/2118616-ok-sklo-&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-cimice.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oQVy9f0Q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f7eb3ca9b86ef4b6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17864439046536623286&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1518908400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1658994200},&quot;docId&quot;:&quot;f7eb3ca9b86ef4b6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoplus-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1mS4lTZT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Spolehlivý &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; osobních i užitkových vozů všech značek a typů, pneuservis, STK, měření emisí, diagnostika, oprava a výměna autoskel, odtahová služba.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autoservis a pneuservis &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; 4 - Autoplus Praha s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoplus-praha.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoplus-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wn31TDrv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8f5a19524f67e4c6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10329596536637875398&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1544569200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1664001047},&quot;docId&quot;:&quot;8f5a19524f67e4c6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fauto-turboservis.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UeJT9BDn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Auto&lt;/b&gt; - Turbo &lt;b class=sec&gt;Servis&lt;/b&gt;- &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; 9, Kolbenova · Oprava motorů. Zajistíme drobné i kompletní opravy motorů většiny benzínových a dieselových motorů. · Pneuservis / ...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Auto&lt;/b&gt; - Turbo &lt;b class=sec&gt;Servis&lt;/b&gt;: &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; 9 - Domů&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto-turboservis.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-turboservis.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gzwAH2fh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;26e1e4ad59b9e111&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12025143913241764113&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1303945200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1660785460},&quot;docId&quot;:&quot;26e1e4ad59b9e111&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautofara.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S9N9g8tj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Provozujeme autoservis a pneuservis. Zajišťujeme opravy brzd, akumulátorů, tlumičů, svíček a autoelektriky, klempířské a autolakýrnické práce, čištění klimatizací i přípravu na STK a emise.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Auto&lt;/b&gt; Fara – Auto &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; 11 Chodov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autofara.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autofara.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;65KLyOgB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e36f25065f5ec027&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16388358278324600871&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1603375970},&quot;docId&quot;:&quot;e36f25065f5ec027&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbsauto.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rp0aaQBg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Bsauto - prodej skladových a předváděcích vozů, autorizovaný dealer značek Opel, Nissan a Toyota. Prodej, pronájem a &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; automobilů v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; a Brně.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autorizovaný dealer automobilů | Bsauto - Opel - Nissan&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bsauto.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bsauto.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wa8OmSXf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c060c7b8ad6edda0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13862299249044020640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1228777200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1615076907},&quot;docId&quot;:&quot;c060c7b8ad6edda0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpaintfixpro.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8F1UNrqP&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Provádíme opravy laku &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; v případě škrábanců a poškození laku od kamínků, pracujeme rychle a levně v &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava laku &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, opravy ALU kol rychle a levně&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.paintfixpro.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://paintfixpro.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qfj4xwhB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3919884507806192466&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28583fee&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3919884507806192466&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha&amp;c=QU8XFCB97FHVICX6ER9GQ542W2RI6EBPABWDFH85R8ISVY9KWHJMB62AXU46SD7GQD8QP4TRKJRBXUWDVE26UKZY6GGB8WQRXRGXQMW279ZFB8GHXV7KS24UE7I6F5RKN5QRJMX4QDMH35Y263D573RRXK6VV49DTEXJNZI3UFSDZHE6G3M75TJAWVMCWHPDEM5PRQWI36C6JZA4MB78C9HBXBCEV6AIXVYV6CXPKZ8CY3VA9W85U9KGSYJ349A7ZQARRFJERINGPAVS9PCIQ&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;auto&lt;/b&gt;jarov.cz/&lt;b&gt;Servis&lt;/b&gt;/Objednání&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Sklik+-+Autoservis&amp;utm_content=Servis+aut+Praha&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Servis&lt;/b&gt; &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Auto&lt;/b&gt; Jarov&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;I vaše &lt;b&gt;auto&lt;/b&gt; si zaslouží kvalitní &lt;b&gt;servis&lt;/b&gt;. Objednejte ho k &lt;b&gt;Auto&lt;/b&gt; Jarov!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420251002222&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:208746445,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2882/4&quot;,&quot;id&quot;:13351560,&quot;phone&quot;:&quot;420720981222&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;},&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420251002222&amp;c=TB9RSEX9G3KZ2I7MTT6EGKM7K6T5H28HU74JFSEUDGSDCVPW9XPABCCYYPXE89CMDUPGNK8EVUK34BGBXVCAXEKQMJMQDYSXSQWTKKTG23Y9SIXBPTU6494BTBVMPXQG7GFVA2P8PPSP86TASAZBCBQPFTFMXJ7SUAIZ2F7DZIT5RA6Y8ZBV3Z8BX7SRAV257UP7688ANMYGQBB3SIMYPZYZMZ4IHEXQQGIQN9YK7SEZR4CVKFBDAATDQFH2UQEEV3JBSBCEXFYQHVK2CHZ4U&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;q5E5GzMU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f731d474&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;servis auta praha&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qo2G3T08&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;servis toyota praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;servis toyota praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1xvFkhmM&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha 3&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha 3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2xQktrXa&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha 9&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha 9&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FqKJcJrv&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha 5&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha 5&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y8cxE6E2&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha 8&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha 8&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VXaWomc0&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha 11&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha 11&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Ae1Ol9i&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha 4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;shW6O2DK&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HZKnmqBG&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W7hVkxxp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:9600000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;I86XqmRr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c7a5ec20&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1670186819}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CzHcUrnN&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SMO5tmEs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2468a35&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T20:46:59.150783382Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0YKyrKy5&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1667,&quot;groupId&quot;:3152,&quot;groupName&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PycXiQ3r&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1707,&quot;groupId&quot;:3203,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;430NXTwJ&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.5050659941171536,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@74ae23a44&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;UaXAzezj2NwLUFMlv-Bg&quot;,&quot;query&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>