Servis aut

Servis aut - jak osobních tak užitkových vozidel do 3,5 t..
Servis vozidla včetně prohlídky a příprava, včetně zajištění na STK a Emise

Servis brzd - výměna brzdových destiček a kotoučů
Servis a výměna automatických i mechanických převodovek, servis autoklimatizace + doplnění klimatizační kapaliny, výměna filtrů.
Náše služby jsou tu pro vaše auto.

Servis auta

Výměna brzd

Servis aut : ŠKODA, VOLVO, AUDI, CITROEN, RENAULT, FORD, NISSAN, BMW, VW, LADA, SEAT atd.. . . . . . . . . . . .

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.11ec692a68.js","/re/js/vendor~app.bundle.00305549fa.js","/re/js/app.bundle.96dba4c488.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.cbcfa2b25c.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.8cce218f47.js","/re/js/app.legacy.bundle.7ddfdab2d8.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.dd88690a6d.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>servis auta Praha – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=servis%20auta%20Praha"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,g){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var k,l,m=[],n={},q=b.d.elm.split(","),r=0;r<q.length;r++)if(k=q[r],l=document.querySelector("*[data-elm=\""+k+"\"] > *"),l){var s=l.parentElement?l.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{s=JSON.parse(s)}catch(a){s=null}if(s&&"rid"in s){var t=s.rid;-1===m.indexOf(t)&&(m.push(t),n[t]=[]),n[t].push(k.replace(/^\d+__/,""))}var u={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",l,u);var v=("reporter_name"in u.d);if((v||u.d.impress)&&(delete u.d.impress,p.call(e,"event",u),window.SmartlookWrapper)){var w=u.d;if("string"==typeof w)try{w=JSON.parse(w)}catch(a){w={}}void 0===w.element_index&&(void 0!==w.reporter_pos&&(w.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",w))}}if(0<m.length)for(var t,r=0;r<m.length;r++){if(t=m[r],0==r){b.lsid=t,b.d.rid=t,b.d.elm=n[t].join(",");continue}var x={};for(var y in b.d)x[y]=b.d[y];x.rid=t,x.elm=n[t].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:t,d:x})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window,b.d.relativeTimeMs=f?Math.round(performance.now()):-1,b.d.documentReady="interactive"===document.readyState||"complete"===document.readyState),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,g)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}._3a554b:visited{color:#7b009d}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da,.SearchApp--desktop .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}#root-modal .a7e7c0,.SearchApp--desktop .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .a7e7c0{box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e{margin-left:1rem;width:1.2rem;height:1.2rem} ._0c1b13{margin:0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}.SearchApp--desktop ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._0c1b13{margin-right:0} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0 -.8rem;padding:0 .8rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._591883{position:static}.cd9276{display:none;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:none}.SearchApp--desktop .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;background-color:#fff}.SearchApp--desktop .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-of-type:after{display:block}.SearchApp--desktop .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{line-height:1.6rem;color:#999;white-space:nowrap;font-size:1rem}.SearchApp--desktop .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:none;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._37451e{display:block;background-color:#fff} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 6rem;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12rem}._685451{max-height:24.4rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.bbcd57:first-child{margin-bottom:.4rem}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.d8a462{display:-webkit-flex;display:flex;max-width:100%}.c092a4{color:#666}.SearchApp--desktop .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .c092a4{-webkit-order:1;order:1;color:#000}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .e70e05{-webkit-order:3;order:3}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}.SearchApp--desktop ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._85f669{-webkit-order:2;order:2;color:#000}._19c9b0{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._19c9b0{position:static;margin-left:1.2rem}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._19c9b0{display:none}._02c58d{margin-left:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){._19c9b0{left:-2.8rem}} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}._582180{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._582180{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._582180._299a3f{max-height:4rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._582180._299a3f{max-height:5.6rem}._02dae1{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._02dae1{font-size:2.4rem;line-height:3.2rem}._02dae1._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._02dae1._299a3f{max-height:6.4rem}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;font-weight:700}.SearchApp--desktop ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:700}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:5.6rem} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.07ed8f8f6e.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.2a05e076ac.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="pizi_choice_zi_pref"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"servis auta Praha","loginState":"red","lsid":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV","abtest":"768/1500"}, {"880491557stp":"sklik/skliktoppla","880491557srp":"sklik/sklikrightpla","880491557spi":"sklik_PI","880491557sto":"sklik/skliktop","880491557sbo":"sklik/sklikbottom","880491557stn":"sklik/skliktopnav","880491557ore":"ftxt-organic/result","880491557nre":"ftxt-news/result","880491557zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="servis auta Praha" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="servis auta Praha"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="skliktop~0"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rupexim.cz/#servis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rupexim.cz/#servis" data-l-id="rV3XQ8tG"><span><b>Auto</b> <b>servis</b> <b>praha</b> | Kalkulace opravy předem</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rupexim.cz/#servis" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rupexim.cz/#servis" data-l-id="rV3XQ8tG"><span>rupexim.cz</span><span class="c432af">/<b>Autoservis</b>/<b>Praha</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Ceny již od 420 Kč / Hod – Certifikace na 90 % značek vozidel – Krátké termíny objednání</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Vídeňská 343, Vestec</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420244911645"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="skliktop~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/" data-l-id="iPkiDo3f"><span><b>Servis</b> <b>aut</b> <b>Praha</b> | <b>Auto</b> Jarov</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/" data-l-id="iPkiDo3f"><span><b>auto</b>jarov.cz</span><span class="c432af">/<b>Servis</b>/Objednání</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Kvalitní <b>servis</b> za rozumnou cenu. Objednejte se online do <b>Auto</b> Jarov!</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Neopakovatelná nabíka</span><span class="d463f9">Autoservis Praha 4</span><span class="d463f9">Individuální nabídka</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Českobrodská ev. č. 115, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420251002803"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div><div class="cd78cd bdbcd2"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autojarov.cz/servis-a-sluzby/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=WDTJ7PPTFD23JVWDV8QP65JB99VU4YG52IM4MWDYMN2BUR3JGCJHWPVTFXTK2IHEZRWPQWSQCKUJ32DHHI7VSD4MW7DKDQB3SPT3IAV268WNAPTBFGSZ5TMK9XEZYK7NQV84A4HWIISY96D2IH4YUQF87TSBN93WWDAM3JRWHDUBNMDG5FTY5EAPHKUBT2KZQH83GPAQ4JVHPFUQFYA7SZG6H79G3AGXW2SPAV8HF9ZVVHVQ67B9D63434ZQC9ZU9UR869JU9FGD96ARRHJ9PRVHAN" data-l-id="ge2FRWu8"><span>Servis a služby</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://autobazar.autojarov.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=3HYPV8JUGWD7TQ4CYMWJQM82IKXJASJJGQ8896CXJ7ZQNJBPI86M8ZTJH8BUI2FP7IX5392JPTJ28RUBPYWV4ZUKBXBE4YYCQDNTGYKSUH47VQSXKQJEPNZUPFGP924HGE988MQ3476X858FA374Y6QEX8ZBNPAKNR3XXIAH4N9C2TUN28V5UD5A47MY3RIFXIFHUEYJP8BUJMFQNIX44KQDQJPMJUWVHZB94MK7NFU7XUNQWDQ6DAFERKS3US8398SVPZ5XDSINHJ6CI3FV5CEISN" data-l-id="O7HI03xX"><span>Autobazar</span></a></li></ul><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autojarov.cz/kontakty/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=THKIFSEV9RQBWPAAP992VVBVVNIVYVED4M6W77T7986Z2JP7RHDGH3HAXAVTXQ5XD3HGCY56WVE2NKDNPZDDU7PBPT4G3MUCM9V2V8DRM2SZANDRXTVF8EWIWWEDYVCVENDZJMH9QHBKCSKIQC6Q3HE456M6GISQNDH3XX4TDAQV9QKQYFDJTWE2G6DSMK26B6IU8XWP9QGA8C8MKBZ4YFXDNE8BA8YNXX7M2FAJYPYFIPDUQ5RYACY754E4PMH7GBE748Q84B73F6JHE9GEHWD3VS" data-l-id="npfW0Egg"><span>Kontakty</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://autobazar.autojarov.cz/vykup-vozu/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=IYZGVPUBBJB8763I59UP73SPQ584PSWZWPBX93MIYXH7UREFUVHSFDUG592KJVAXTJ4ND5CHCWEQJ7HRJ2MMC9UIATTUUFJV29ET6Z8KSZ9FN8C4HGYZBH6CNEAYVFIWZMPKKVR88ZA3QARHN8JQTD7U7A95N2SYSWBDBYXQCCNEDANSZN9USPCP3U4GGSQ7U69JCYCWFI3H35IPT5DD3E94SGKDDE4RSHUHD448N4B3WA3UTEG87DSKMFGH23SYKZGEJF8C9S9RHN7J9DGVITP2IW" data-l-id="r9PrxfRc"><span>Výkup vozidel</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="skliktop~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/" data-l-id="kfZkuj7U"><span><b>Servis</b> <b>aut</b> <b>praha</b> | Sleva 20% do konce měsíce</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/" data-l-id="kfZkuj7U"><span><b>prahaautoservis</b>.cz</span><span class="c432af">/<b>autoservis</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Autoservis se 7 letou praxí. Záruka na díly. Opraveno 6300+ <b>aut</b>. Certifikovaní technici.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Kbelská 581/50, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420608299888"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="skliktop~3"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.autoservis-fort.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.autoservis-fort.cz/" data-l-id="cbI1gwTi"><span>Autoservis Fořt | Kvalitní péče o vaše <b>auto</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.autoservis-fort.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.autoservis-fort.cz/" data-l-id="cbI1gwTi"><span><b>autoservis</b>-fort.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Rychlé a kvalitní služby. Pronájem náhradního vozidla, STK, pneuservis</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.auto-poly.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.auto-poly.cz/" data-l-id="3932520d7750eb1c"><span><b class=sec>AUTO</b>-POLY</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.auto-poly.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.auto-poly.cz/" data-l-id="3932520d7750eb1c"><span><b class=sec>auto</b>-poly.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Autorizovaný dealer vozů Škoda. Nyní si můžete nově objednat vozy online. Výhodné financování nových i ojetých vozů. Originální náhradní díly a příslušenství. Pojištění vozidel za velmi zajímavých podmínek.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.autoopat.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.autoopat.cz/" data-l-id="16532b5a53d3f802"><span>Autorizovaný dealer a <b class=sec>servis</b> Škoda <b class=sec>Praha</b> |<b class=sec>AUTO</b> OPAT</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.autoopat.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.autoopat.cz/" data-l-id="16532b5a53d3f802"><span>autoopat.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Autopůjčovna, <b class=sec>servis</b> Škoda a operativní leasing. Nabízíme krátkodobé a dlouhodobé pronájmy vozidel. V autopůjčovně výběr z více než 600 vozů. Poskytujeme progresivní způsob financování - finanční leasing a operativní leasing.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="categoryOther~6"><div class="molecularization-leftColumnMargin molecularization-hint"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="d3f1da"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg><div class="_54aba7"><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/461646-lbautomobile-autoservis-pneuservis-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">LBAutomobile AUTOSERVIS - PNEUSERVIS</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,5</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-50-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="50%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="51%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-50-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(15)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Autoservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_003266">Otevírá</span> od 08:00<span class="_3608b7">Praha</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.lbautomobile.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-461646" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13233955-krapa-servis-praha-sobin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Krapa servis</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Autoservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Sobín</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://krapaservis.cz" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,1</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-10-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="10%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="11%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-10-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(35)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Autoservisy</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Radlice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=servis%20auta%20Praha&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~7"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.autoskloservis.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.autoskloservis.cz/" data-l-id="a22d2aae6ef33fc3"><span>Autosklo <b class=sec>servis</b> <b class=sec>Praha</b> | Autosklo Servis Praha - express výměna&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.autoskloservis.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.autoskloservis.cz/" data-l-id="a22d2aae6ef33fc3"><span>autoskloservis.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Autosklo <b class=sec>Praha</b> je autorizovaný autoskloservis všech pojišťoven již 5x v <b class=sec>Praze</b> nebo kdekoli u Vás díky našemu mobilnímu autoskloservisu. Na výměnu autoskel používáme jen originální autoskla.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.autoplus-praha.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.autoplus-praha.cz/" data-l-id="f7eb3ca9b86ef4b6"><span>Autoservis a pneuservis <b class=sec>Praha</b> 4 - Autoplus Praha s.r.o.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.autoplus-praha.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.autoplus-praha.cz/" data-l-id="f7eb3ca9b86ef4b6"><span>autoplus-<b class=sec>praha</b>.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Spolehlivý <b class=sec>servis</b> osobních i užitkových vozů všech značek a typů, pneuservis, STK, měření emisí, diagnostika, oprava a výměna autoskel, odtahová služba.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.autoenge.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.autoenge.cz/" data-l-id="b1565cb5673370ea"><span>Autorizovaný <b class=sec>servis</b> Volkswagen a Škoda - <b class=sec>Auto</b> Enge</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.autoenge.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.autoenge.cz/" data-l-id="b1565cb5673370ea"><span>autoenge.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Autorizovaný <b class=sec>servis</b> vozů Volkswagen. Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství. Nonstop asistence. Autorizovaný servis vozů Škoda. Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="obrazky~10"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel molecularization-hint ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8 _582180" title="Obrázky › Servis auta Praha"><span class="d8a462"><a class="e70e05" href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky">Servis auta Praha</a><span class="_85f669">›</span><span class="c092a4">Obrázky</span></span></h3><svg viewBox="0 0 16 16" class="_19c9b0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:19.2rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="result~0"><a href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1b535333c6319966c7cbb0&amp;docId=f8ac532e7c3f9068"><img alt="servis auta Praha-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=2b46d6260c96e581&amp;size=2" width="192" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="result~1"><a href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0c6ac85dfcbc228857d2a&amp;docId=9c240bba6d7b58c9"><img alt="servis auta Praha-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8bfc8237d00bc3a9&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:10.1rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="result~2"><a href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c98da98e34e04de945b2be&amp;docId=33a039bf88dbc162"><img alt="servis auta Praha-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=474162c070a92833&amp;size=2" width="101" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="result~3"><a href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=695959dae5b4139a8ac1ec&amp;docId=adfad100aa1e2bc3"><img alt="servis auta Praha-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=6634c1b6cf993511&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-b-n="result~4"><a href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=47476321c95ec7319acde4&amp;docId=7d9b69646ea8e7bb"><img alt="servis auta Praha-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=f68df284c9527e4c&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-b-n="result~5"><a href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0f0a7347188e27d786a&amp;docId=4e914e128fa7a27e"><img alt="servis auta Praha-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5f5a8d322a17aa23&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:17.9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-b-n="result~6"><a href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=5c5c5c5a74b31b6d0ab236&amp;docId=83d754b46069cc57"><img alt="servis auta Praha-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=0d786c265e588d2a&amp;size=2" width="179" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" title="Přejít na Obrázky" href="/obrazky/?q=servis%20auta%20Praha&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.paintfixpro.cz/oprava-laku/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.paintfixpro.cz/oprava-laku/" data-l-id="56dde9898344d47d"><span>Oprava laku <b class=sec>auta</b> <b class=sec>Praha</b>, profesionální opravy autolaku</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.paintfixpro.cz/oprava-laku/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.paintfixpro.cz/oprava-laku/" data-l-id="56dde9898344d47d"><span>paintfixpro.cz</span><span class="c432af">/oprava-laku</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Opravy laku <b class=sec>auta</b> v <b class=sec>Praze</b> rychle, levně a profesionálně opravíme i Váš poškrábaný lak na <b class=sec>autě</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.mk-autoservis.cz/opravy-automobilu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.mk-autoservis.cz/opravy-automobilu/" data-l-id="f8c317e7dca11497"><span>Opravy automobilů - MK Autoservis <b class=sec>Praha</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.mk-autoservis.cz/opravy-automobilu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.mk-autoservis.cz/opravy-automobilu/" data-l-id="f8c317e7dca11497"><span>mk-autoservis.cz</span><span class="c432af">/opravy-automobilu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Opravy autoskel, karoserií i vnitřích součástek automobilů (motory, převodovky, čerpadla, klimatizace aj.). Prověřený autoservis - <b class=sec>Praha</b> 9.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-l-id="7a98fb02788cd435"><span>Domů | VSP <b class=sec>Auto</b> <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>Servis</b>, a.s.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.vsp-autopraha.cz/home/" data-l-id="7a98fb02788cd435"><span>vsp-autopraha.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Provoz autorizovaného <b class=sec>servisu</b> pro dodávkové a nákladní automobily Mercedes-Benz. K dispozici máme originální náhradní díly pro vozidla Mercedes-Benz. Zaměřujeme se na opravy karoserií, diagnostiku, měření účinnosti brzd, pneuservis&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://autoservis-praha.eu/cs/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://autoservis-praha.eu/cs/" data-l-id="2be9795f8d215d3f"><span>Arslan &gt; AutoServis <b class=sec>Praha</b> 9</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://autoservis-praha.eu/cs/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://autoservis-praha.eu/cs/" data-l-id="2be9795f8d215d3f"><span>autoservis-<b class=sec>praha</b>.eu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Náš AutoServis <b class=sec>Praha</b> je pojištěn na 2.000.000 českých korun proti nepředvídaným závadám vašeho <b class=sec>auta</b> a jeho agregátů. Nemusíte se bát, když necháte nám vaše oblíbené <b class=sec>auto</b>, my se o něj dobře postaráme!!! Garantujeme, že každý problém bude&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="result~15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.motogart.cz/autoservis-praha-10" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.motogart.cz/autoservis-praha-10" data-l-id="b2a3361c1b013e42"><span>Kvalitní a cenově dostupný <b class=sec>auto</b> <b class=sec>servis</b> v <b class=sec>Praze</b> Měcholupech&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.motogart.cz/autoservis-praha-10" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.motogart.cz/autoservis-praha-10" data-l-id="b2a3361c1b013e42"><span>motogart.cz</span><span class="c432af">/autoservis-<b class=sec>praha</b>-10</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Opravy veškerých osobních a užitkových vozů zajistíme v autoservisu Motogart v Měcholupech. Jsme kdykoliv připraveni postarat se o vašeho miláčka a navíc nabízíme velmi příznivé ceny <b class=sec>servisu</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="sklikbottom~16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.autoservisbb.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.autoservisbb.cz/" data-l-id="pYsZWNM4"><span>Rychloservis / <b>Praha</b> 5 | autoservisbb.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.autoservisbb.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.autoservisbb.cz/" data-l-id="pYsZWNM4"><span><b>autoservis</b>bb.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Opravy provádíme na počkání nebo do druhého dne. Autoservis B+B</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Plzeňská 290/215b, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420603453722"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="sklikbottom~17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.drivelab.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.drivelab.cz/" data-l-id="dWTRtvm8"><span>Autoservis na <b>Praze</b> 8 | Rychlé opravy všech vozidel</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.drivelab.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.drivelab.cz/" data-l-id="dWTRtvm8"><span>drivelab.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Kompletní <b>servis</b> pro Vaše <b>auto</b>. Kalkulace opravy předem. Objednejte se online! 776 670 150</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Bešťákova 553/1, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420776670150"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="sklikbottom~18"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search" data-l-id="kleMz9gt"><span>Oprava vozu | Vybírejte z nabídek v emailu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search" data-l-id="kleMz9gt"><span>poptavej.cz</span><span class="c432af">/<b>autoservis</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Oslovte autoservis z vašeho okolí a porovnejte více nabídek.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Štefánikova 18/25, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420601601581"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.fc20a49715.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-e-b-n="relates~19"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=autoservis%20praha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="autoservis praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=autoservis%20praha%205&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autoservis%20praha%205&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="autoservis praha 5"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoservis praha 5</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=servis%20ford%20praha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=servis%20ford%20praha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="servis ford praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>servis ford praha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=eta%20servis%20praha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=eta%20servis%20praha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="eta servis praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>eta servis praha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pneuservis%20praha%205&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pneuservis%20praha%205&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="pneuservis praha 5"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>pneuservis praha 5</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pneuservis%20praha%204&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pneuservis%20praha%204&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="pneuservis praha 4"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>pneuservis praha 4</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pneuservis%20praha%209&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pneuservis%20praha%209&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="pneuservis praha 9"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>pneuservis praha 9</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pneuservis%20praha%2010&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pneuservis%20praha%2010&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="pneuservis praha 10"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>pneuservis praha 10</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=servis%20auta%20Praha&amp;count=10&amp;pId=ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=servis%20auta%20Praha">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">768/1500</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAuto%2Bservis%2Bpraha%26utm_term%3D%23servis&c=7M9S4C72HZV3TEF6QMFSP6BP3Y8B7NDA3Y9M9WWPRDCDS4BJT7RWK5WAZ5E7YWKDWJPYBA744FTSJKFXUDE4FBDX8MR3VZ2VF89R755Q3PKUBM3RHUHHUB3KUKA6JXGY9SDU8PS63YXGHZW6DXWE4IE2KGVYPRHDYIIY7XP4EE2HX7FFJ5KZ34F9UGCZWCWB9I3KCWVR5RDTT6YG8AIBW8GDKCEC2BWMS63H3UAVIR5A5KWK7C6FCMK5QF59YHJU6YY37ZCMTW":"rV3XQ8tG","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha&c=XM4A92YUGXCYQBVU4QYWD2S2N2MZYGYE8JC548E3HKXFKKVG8Y4DEBPBINXP7YV6WN29SFXP84554DI2QR7MRSGXJCJJEBS6UUVF2CHEBR992RHC3DN7X3DDR2QUM3D56PEKVMYBT4RQSNJKNFIPYDMEMCHPEEI2VPDNJBZMAUHECDMB927CHHW4WV5KJQE9HKE6NMD2X9RAFAIAZHEZAEFSXKU6TSQGVACGP2RJID3JUZI56WVVURYE5B7RF65PKS4C6QTE":"iPkiDo3f","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSearch%2B-%2BCZ%2B-%2BPraha%2B-%2BServis2%26utm_content%3DServis%2Baut%2Bpraha%26utm_term%3Dservis%2Baut%2Bpraha&c=NMFU5IT46YVU6PN7IRZSHRTVTB7EWSCXITABHI2QT5UETWNUCYAR9BK3AN4JTTQRVICIFHP2DBKCSZGXSDPIK7EFZUSRUDQTY5X4MTZ7G3I6N8T6WF3FUCAQYVWH8J5DYV2727WRKPX4EKY95JBRK7EK2HJ9DFHR2UH3K7J5NBAU2U6839RAHZSJS9R7UTDYKA4QV5J7AG8RPATXYEDBPIT7WKTG6HMZRUGMSTJVJHHBQTBBMZ37ZRSWIABYQT5X2PB3UEW4UHYS":"kfZkuj7U","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autoservis-fort.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAutoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BFo%25c5%2599t&c=68KGH9ENNVJP2B4CJ6P6CSV4K726XHV373C8V57AKCWJ28EEW9J75EGDZNTSBURD4K6562U55W8BWHDRWMC62TP5855HGVVBM3F7YDDJQ34E7EXHNM6MID2KJYZGZ7Z4XCT95BWZUY568D6W5526D4Y9277TJ4RQDYU77KBG7RKV3SYETUPMMTDGKEJH9WT98I44ZGG9WBRRSMY5RZNGM7FHQDSJD744UJ5BTXMQHNXHW4ZDP4HV3VX9MHD7YJ2V46845DIT9W":"cbI1gwTi","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.autoservisbb.cz/&c=QPTPTIWGJR8BK58XAVNJW6MPZ45E29653V5IPDDUCZ4WQFMYZZIV4JBZCDVEG8JKMV6JYXFFGMJ36P4UVB6GM58AICA23MPADNQJVR7TINX2XFDSATJ2DRE9QHJY7P8ZRPEGPUJYN6ESRGPP9ZCUMFNEDP8JF5UWIC4FY6U2CEI7JVI7YSV6HE5GGKCSIRTZDHCZ34YA89FZV6VWYPI7IK7T56D4HQQ8ENBTWUQBENRY2PQCD2IT5T5JIRGATJBRN9UC8":"pYsZWNM4","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.drivelab.cz/&c=CGHP7NGPG2YGIVC9CJWZS5DX32Y8CG75V2FSQZN4ZVXJNNPB6KYMY368A38Y6FIJJCNJDK37MHXANWA7MWA83MVDXPG4CDVPK7J2NNBGXUWNBAS8ANBDTFNER7AZHGC7Y9TYVECUCTRUYFEZ7ZDM2QQH2TRJIG7SJG99DDG8II46KUTYUCSRJZIAGRJAQXDEQXNFFFDI3A8TD6VHJN86IXH4SPVK3V8N5Z3MPKMNA252C2MVKZYNBRZJM9YNGC5JNUXN3YWDYV7A":"dWTRtvm8","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAuto-moto_servisni_sluzby_search%26utm_content%3DOprava%2Bvozu%26utm_term%3Dservis%2Baut&c=FJYWTWH7RDRNWZX86VH5UXAZF7PR984HW5MKWB7HHKHQGZ5HP7GCFXUIMU7F2EVWMRD8MXBUU6IMAJ75TGFG2T5PFV2JR6JDB8HXKHMY7JWP7KAAZ8YZ3EXD6WEI4EJ6CMN7EW8C9IVJWTBKK9DNSD8XPBWMSJUWN5D44BVMIMB74IBTSYPDYRT6W2G9NFAY99MKBBEBDUXBH8RSEVNDUNU3C5XZZBTVWZ6K3G8FWT6EJ5WEBWFZPQ3CEYTNHJ3539Q2FMP4KE":"kleMz9gt"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"request":{"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV","eventTime":"2021-09-25T05:21:53.020503068Z","featureFlags":["pizi_choice_zi_pref"]},"nodeIndexAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","startIndex":40}, {"i0":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","boxId":"i0","path":"other","state":"ready","index":"0","willReload":false},"i1":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"boxId":"i1","path":"logo","state":"ready","index":"1","willReload":false},"i2":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"boxId":"i2","path":"query","state":"ready","index":"2","willReload":false},"i3":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"boxId":"i3","path":"user","state":"ready","index":"3","willReload":false},"i4":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"boxId":"i4","path":"verticals","state":"ready","index":"4","willReload":false},"i5":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i5","path":"verticals/search~0","state":"ready","index":"5","willReload":false},"i6":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i6","path":"verticals/obrazky~1","state":"ready","index":"6","willReload":false},"i7":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i7","path":"verticals/videa~2","state":"ready","index":"7","willReload":false},"i8":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i8","path":"verticals/clanky~3","state":"ready","index":"8","willReload":false},"i9":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i9","path":"verticals/firmy~4","state":"ready","index":"9","willReload":false},"i10":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i10","path":"verticals/mapy~5","state":"ready","index":"10","willReload":false},"i11":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i11","path":"verticals/zbozi~6","state":"ready","index":"11","willReload":false},"i12":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"boxId":"i12","path":"verticals/slovnik~7","state":"ready","index":"12","willReload":false},"i13":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"59874417079430341","callId":"683e3ea1"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i13","path":"skliktop~0","state":"ready","index":"13","willReload":false},"i14":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"1757982875259761250","callId":"683e3ea1"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i14","path":"skliktop~1","state":"ready","index":"14","willReload":false},"i15":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2193146342168061676","callId":"683e3ea1"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i15","path":"skliktop~2","state":"ready","index":"15","willReload":false},"i16":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2362898111084730230","callId":"683e3ea1"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"skliktop","order":3,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i16","path":"skliktop~3","state":"ready","index":"16","willReload":false},"i17":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3932520d7750eb1c","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i17","path":"result~4","state":"ready","index":"17","willReload":false},"i18":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"16532b5a53d3f802","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i18","path":"result~5","state":"ready","index":"18","willReload":false},"i19":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"2dc20d17"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"categoryOther","order":6,"group":"firmy","checkVisibility":true,"boxId":"i19","path":"categoryOther~6","state":"ready","index":"19","willReload":false},"i20":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a22d2aae6ef33fc3","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i20","path":"result~7","state":"ready","index":"20","willReload":false},"i21":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f7eb3ca9b86ef4b6","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i21","path":"result~8","state":"ready","index":"21","willReload":false},"i22":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b1565cb5673370ea","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i22","path":"result~9","state":"ready","index":"22","willReload":false},"i23":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"obrazky","order":10,"group":"obrazky","checkVisibility":true,"boxId":"i23","path":"obrazky~10","state":"ready","index":"23","willReload":false},"i24":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"f8ac532e7c3f9068","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i24","path":"obrazky~10/result~0","state":"ready","index":"24","willReload":false},"i25":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"9c240bba6d7b58c9","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i25","path":"obrazky~10/result~1","state":"ready","index":"25","willReload":false},"i26":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"33a039bf88dbc162","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i26","path":"obrazky~10/result~2","state":"ready","index":"26","willReload":false},"i27":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"adfad100aa1e2bc3","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i27","path":"obrazky~10/result~3","state":"ready","index":"27","willReload":false},"i28":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7d9b69646ea8e7bb","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i28","path":"obrazky~10/result~4","state":"ready","index":"28","willReload":false},"i29":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"4e914e128fa7a27e","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i29","path":"obrazky~10/result~5","state":"ready","index":"29","willReload":false},"i30":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"83d754b46069cc57","callId":"f71e12c"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i30","path":"obrazky~10/result~6","state":"ready","index":"30","willReload":false},"i31":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"56dde9898344d47d","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i31","path":"result~11","state":"ready","index":"31","willReload":false},"i32":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f8c317e7dca11497","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":12,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i32","path":"result~12","state":"ready","index":"32","willReload":false},"i33":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7a98fb02788cd435","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":13,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i33","path":"result~13","state":"ready","index":"33","willReload":false},"i34":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"2be9795f8d215d3f","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":14,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i34","path":"result~14","state":"ready","index":"34","willReload":false},"i35":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b2a3361c1b013e42","callId":"cb09a1f4"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"result","order":15,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i35","path":"result~15","state":"ready","index":"35","willReload":false},"i36":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"3342374003379183796","callId":"683e3ea1"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"sklikbottom","order":16,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i36","path":"sklikbottom~16","state":"ready","index":"36","willReload":false},"i37":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"938193597103739960","callId":"683e3ea1"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"sklikbottom","order":17,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i37","path":"sklikbottom~17","state":"ready","index":"37","willReload":false},"i38":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"6658814577969354988","callId":"683e3ea1"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"sklikbottom","order":18,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i38","path":"sklikbottom~18","state":"ready","index":"38","willReload":false},"i39":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"a57c6fe0"},"requestId":"ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV"}],"name":"relates","order":19,"group":"related","checkVisibility":true,"boxId":"i39","path":"relates~19","state":"ready","index":"39","willReload":false},"i40":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"boxId":"i40","path":"links","state":"ready","index":"40","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;random&quot;:0.09464722083087751,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;},&quot;featureFlags&quot;:[&quot;pizi_choice_zi_pref&quot;],&quot;requestTime&quot;:1632547313030,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;47826219dc78cc3d&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:768,&quot;groupId&quot;:1500,&quot;groupName&quot;:&quot;preferenceZI&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D6mQAxPR&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;21b5dfba&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nPPJQkMe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9UN6ybr1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TrPXqpIA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;59874417079430341&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;683e3ea1&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;59874417079430341&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.rupexim.cz/#servis&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.rupexim.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV_cz_Autoservis%26utm_content%3DAuto%2Bservis%2Bpraha%26utm_term%3D%23servis&amp;c=7M9S4C72HZV3TEF6QMFSP6BP3Y8B7NDA3Y9M9WWPRDCDS4BJT7RWK5WAZ5E7YWKDWJPYBA744FTSJKFXUDE4FBDX8MR3VZ2VF89R755Q3PKUBM3RHUHHUB3KUKA6JXGY9SDU8PS63YXGHZW6DXWE4IE2KGVYPRHDYIIY7XP4EE2HX7FFJ5KZ34F9UGCZWCWB9I3KCWVR5RDTT6YG8AIBW8GDKCEC2BWMS63H3UAVIR5A5KWK7C6FCMK5QF59YHJU6YY37ZCMTW&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.rupexim.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.rupexim.cz/&lt;b&gt;Autoservis&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.rupexim.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=V_cz_Autoservis&amp;utm_content=Auto+servis+praha&amp;utm_term=#servis&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.rupexim.cz/#servis&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ceny již od 420 Kč / Hod – Certifikace na 90 % značek vozidel – Krátké termíny objednání&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:88527897,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Auto&lt;/b&gt; &lt;b&gt;servis&lt;/b&gt; &lt;b&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Kalkulace opravy předem&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Vídeňská 345&quot;,&quot;id&quot;:413901525,&quot;keyword&quot;:&quot;auto servis praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:2206583658},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:413901525,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;343&quot;,&quot;id&quot;:166703,&quot;phone&quot;:&quot;420244911645&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vestec&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bj0h9n8r&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1757982875259761250&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;683e3ea1&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1757982875259761250&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha&amp;c=XM4A92YUGXCYQBVU4QYWD2S2N2MZYGYE8JC548E3HKXFKKVG8Y4DEBPBINXP7YV6WN29SFXP84554DI2QR7MRSGXJCJJEBS6UUVF2CHEBR992RHC3DN7X3DDR2QUM3D56PEKVMYBT4RQSNJKNFIPYDMEMCHPEEI2VPDNJBZMAUHECDMB927CHHW4WV5KJQE9HKE6NMD2X9RAFAIAZHEZAEFSXKU6TSQGVACGP2RJID3JUZI56WVVURYE5B7RF65PKS4C6QTE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;auto&lt;/b&gt;jarov.cz/&lt;b&gt;Servis&lt;/b&gt;/Objednání&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Sklik+-+Autoservis&amp;utm_content=Servis+aut+Praha&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz/objednani-na-servis/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní &lt;b&gt;servis&lt;/b&gt; za rozumnou cenu. Objednejte se online do &lt;b&gt;Auto&lt;/b&gt; Jarov!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:29804971,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Servis&lt;/b&gt; &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Auto&lt;/b&gt; Jarov&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:208746444,&quot;keyword&quot;:&quot;servis aut praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:1087610962},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:208746444,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;ev. č. 115&quot;,&quot;id&quot;:12916246,&quot;phone&quot;:&quot;420251002803&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Českobrodská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;},&quot;sitelinkDisplay&quot;:&quot;twolines&quot;,&quot;sitelinks&quot;:[{&quot;id&quot;:1650963,&quot;name&quot;:&quot;Servis a služby&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://www.autojarov.cz/servis-a-sluzby/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=WDTJ7PPTFD23JVWDV8QP65JB99VU4YG52IM4MWDYMN2BUR3JGCJHWPVTFXTK2IHEZRWPQWSQCKUJ32DHHI7VSD4MW7DKDQB3SPT3IAV268WNAPTBFGSZ5TMK9XEZYK7NQV84A4HWIISY96D2IH4YUQF87TSBN93WWDAM3JRWHDUBNMDG5FTY5EAPHKUBT2KZQH83GPAQ4JVHPFUQFYA7SZG6H79G3AGXW2SPAV8HF9ZVVHVQ67B9D63434ZQC9ZU9UR869JU9FGD96ARRHJ9PRVHAN&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ge2FRWu8&quot;},{&quot;id&quot;:1204648,&quot;name&quot;:&quot;Autobazar&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://autobazar.autojarov.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=3HYPV8JUGWD7TQ4CYMWJQM82IKXJASJJGQ8896CXJ7ZQNJBPI86M8ZTJH8BUI2FP7IX5392JPTJ28RUBPYWV4ZUKBXBE4YYCQDNTGYKSUH47VQSXKQJEPNZUPFGP924HGE988MQ3476X858FA374Y6QEX8ZBNPAKNR3XXIAH4N9C2TUN28V5UD5A47MY3RIFXIFHUEYJP8BUJMFQNIX44KQDQJPMJUWVHZB94MK7NFU7XUNQWDQ6DAFERKS3US8398SVPZ5XDSINHJ6CI3FV5CEISN&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O7HI03xX&quot;},{&quot;id&quot;:1204635,&quot;name&quot;:&quot;Kontakty&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://www.autojarov.cz/kontakty/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=THKIFSEV9RQBWPAAP992VVBVVNIVYVED4M6W77T7986Z2JP7RHDGH3HAXAVTXQ5XD3HGCY56WVE2NKDNPZDDU7PBPT4G3MUCM9V2V8DRM2SZANDRXTVF8EWIWWEDYVCVENDZJMH9QHBKCSKIQC6Q3HE456M6GISQNDH3XX4TDAQV9QKQYFDJTWE2G6DSMK26B6IU8XWP9QGA8C8MKBZ4YFXDNE8BA8YNXX7M2FAJYPYFIPDUQ5RYACY754E4PMH7GBE748Q84B73F6JHE9GEHWD3VS&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;npfW0Egg&quot;},{&quot;id&quot;:1651298,&quot;name&quot;:&quot;Výkup vozidel&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://autobazar.autojarov.cz/vykup-vozu/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2B-%2BAutoservis%26utm_content%3DServis%2Baut%2BPraha%7Codkaz&amp;c=IYZGVPUBBJB8763I59UP73SPQ584PSWZWPBX93MIYXH7UREFUVHSFDUG592KJVAXTJ4ND5CHCWEQJ7HRJ2MMC9UIATTUUFJV29ET6Z8KSZ9FN8C4HGYZBH6CNEAYVFIWZMPKKVR88ZA3QARHN8JQTD7U7A95N2SYSWBDBYXQCCNEDANSZN9USPCP3U4GGSQ7U69JCYCWFI3H35IPT5DD3E94SGKDDE4RSHUHD448N4B3WA3UTEG87DSKMFGH23SYKZGEJF8C9S9RHN7J9DGVITP2IW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r9PrxfRc&quot;}],&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2519586,&quot;name&quot;:&quot;Neopakovatelná nabíka&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d9AdKNUv&quot;},{&quot;id&quot;:2520655,&quot;name&quot;:&quot;Autoservis Praha 4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n0YPRG0S&quot;},{&quot;id&quot;:2519587,&quot;name&quot;:&quot;Individuální nabídka&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Es6dZYHf&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gx0dJm8E&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2193146342168061676&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;683e3ea1&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2193146342168061676&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSearch%2B-%2BCZ%2B-%2BPraha%2B-%2BServis2%26utm_content%3DServis%2Baut%2Bpraha%26utm_term%3Dservis%2Baut%2Bpraha&amp;c=NMFU5IT46YVU6PN7IRZSHRTVTB7EWSCXITABHI2QT5UETWNUCYAR9BK3AN4JTTQRVICIFHP2DBKCSZGXSDPIK7EFZUSRUDQTY5X4MTZ7G3I6N8T6WF3FUCAQYVWH8J5DYV2727WRKPX4EKY95JBRK7EK2HJ9DFHR2UH3K7J5NBAU2U6839RAHZSJS9R7UTDYKA4QV5J7AG8RPATXYEDBPIT7WKTG6HMZRUGMSTJVJHHBQTBBMZ37ZRSWIABYQT5X2PB3UEW4UHYS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;&lt;b&gt;prahaautoservis&lt;/b&gt;.cz/&lt;b&gt;autoservis&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Search+-+CZ+-+Praha+-+Servis2&amp;utm_content=Servis+aut+praha&amp;utm_term=servis+aut+praha&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz/sluzby-a-servis/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autoservis se 7 letou praxí. Záruka na díly. Opraveno 6300+ &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt;. Certifikovaní technici.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Seřízení brzd, výměna pneu, diagnostika, výměna oleje a více. Přijeťe k nám!&quot;,&quot;groupId&quot;:101144443,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Servis&lt;/b&gt; &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt; &lt;b&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Sleva 20% do konce měsíce&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt; Hloubětín&quot;,&quot;id&quot;:507792974,&quot;keyword&quot;:&quot;servis aut praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:2366021425},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:507792974,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;581/50&quot;,&quot;id&quot;:12701077,&quot;phone&quot;:&quot;420608299888&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kbelská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hloubětín&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aZ7atEIB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2362898111084730230&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;683e3ea1&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2362898111084730230&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoservis-fort.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.autoservis-fort.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAutoservis%26utm_content%3DAutoservis%2BFo%25c5%2599t&amp;c=68KGH9ENNVJP2B4CJ6P6CSV4K726XHV373C8V57AKCWJ28EEW9J75EGDZNTSBURD4K6562U55W8BWHDRWMC62TP5855HGVVBM3F7YDDJQ34E7EXHNM6MID2KJYZGZ7Z4XCT95BWZUY568D6W5526D4Y9277TJ4RQDYU77KBG7RKV3SYETUPMMTDGKEJH9WT98I44ZGG9WBRRSMY5RZNGM7FHQDSJD744UJ5BTXMQHNXHW4ZDP4HV3VX9MHD7YJ2V46845DIT9W&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.autoservis-fort.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;autoservis&lt;/b&gt;-fort.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoservis-fort.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Autoservis&amp;utm_content=Autoservis+Fo%c5%99t&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.autoservis-fort.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rychlé a kvalitní služby. Pronájem náhradního vozidla, STK, pneuservis&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:70322545,&quot;headline1&quot;:&quot;Autoservis Fořt&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Kvalitní péče o vaše &lt;b&gt;auto&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:282999087,&quot;keyword&quot;:&quot;servis aut&quot;,&quot;keywordId&quot;:1949401389},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:282999087},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;I6xqkE4y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3932520d7750eb1c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13344818863642045212&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1227740400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1630404535},&quot;docId&quot;:&quot;3932520d7750eb1c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fauto-poly.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;khe3rbYz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.auto-poly.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=h9j99_wa0-4QIbyBUFEV89dmD3C3pKR0zVPtP24tDYUS5aoW4f7Sf5Wa4LXuY7yh705lcaiATChrf5mvx4jAxlgrBVrpQ3dpmu3SBRvedJFXLNVxHCUnCYVRWer39RHc-p0K8lPCJNJh2Pu-TqOQpRXk5qz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorizovaný dealer vozů Škoda. Nyní si můžete nově objednat vozy online. Výhodné financování nových i ojetých vozů. Originální náhradní díly a příslušenství. Pojištění vozidel za velmi zajímavých podmínek.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt;-POLY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto-poly.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-poly.cz&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Autorizovaný dealer vozů Škoda. Nyní si můžete nově objednat vozy online. Výhodné financování nových i ojetých vozů.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt;-POLY&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9jV1QMDs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;16532b5a53d3f802&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10832049195709626370&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1233097200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1560089046},&quot;docId&quot;:&quot;16532b5a53d3f802&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoopat.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qTcR1uOe&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.autoopat.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nrLmJd6C0_vQNnIZ1sK0YHr3vGp-zCpuhOnJUpOTiGGBHSbAkHPl1DHmNIRkNBWw2lxyEgmOc7w-lQrFGkk8w_wynRyzfDAjVvHja5f1zuNWmA_eLfD7lSlAJ3u9mPAOYUsm6RwgB_yWQMQPpOo6CaVHGra&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autopůjčovna, &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; Škoda a operativní leasing. Nabízíme krátkodobé a dlouhodobé pronájmy vozidel. V autopůjčovně výběr z více než 600 vozů. Poskytujeme progresivní způsob financování - finanční leasing a operativní leasing.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autorizovaný dealer a &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; Škoda &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; |&lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt; OPAT&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoopat.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoopat.cz&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Autopůjčovna, &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; Škoda a operativní leasing. Nabízíme krátkodobé a dlouhodobé pronájmy vozidel. V autopůjčovně výběr z více než 600&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autorizovaný dealer a &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; Škoda &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; |&lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt; OPAT&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YcUWrbQI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2dc20d17&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XVMjF7L3&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wP1UvKMN&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:894,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0835493857,&quot;longitude&quot;:14.4341412988,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy&quot;,&quot;id&quot;:3468,&quot;importance&quot;:0.7633948351006812,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.9834899007492348,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HLXYVt8I&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.631648073196402,&quot;maxY&quot;:50.183790435791025,&quot;minX&quot;:14.27197351455689,&quot;minY&quot;:49.983483886718744},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:null},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická, 148 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90.75,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HkBGMtJf&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.011016845703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.47374153137207,&quot;group_id&quot;:461646,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qZlpt6n1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/AhBDQs.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_S/AhBDQs.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_S/8R8DQV.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BFJHoeSn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;99chHARN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YZGLc6wl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1oqnQsMI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1az8hxg7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RlsLnpaT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;LBAutomobile - AUTOSERVIS - PNEUSERVIS od 22.10.2020 COVID-19 - MÁME OTEVŘENO PO-PA 8:00 do 18:00h + SOBOTA od 8:00 - do 13h, VOLEJTE Mob:602 246 247&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;svNs58WH&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1053456,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kI7YiwNx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:461646,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMqlm6cF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fOi5v7tV&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYvBEOpR&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2120846,&quot;title&quot;:&quot;LBAutomobile AUTOSERVIS - PNEUSERVIS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-461646&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/461646-lbautomobile-autoservis-pneuservis-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.473742&amp;y=50.011017&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0SCRrcYr&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Sobín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;7/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Zličín&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Hostivická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Sobín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15521&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Hostivická 7/14, 155 21 Praha, Sobín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Hostivická 7/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:3,&quot;text&quot;:&quot;Objednat se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://krapaservis.cz/kontakt/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233955&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ATya0RhK&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HnXUecRN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06497573852539,&quot;gps_longitude&quot;:14.271011352539062,&quot;group_id&quot;:13233955,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pvJBaOK.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k3dQOrOO&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/rEYFH2.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/rEYFH2.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_S/pxyFj0.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZCLlOMu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RVDbFztT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jINST1JS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eIGjtpQk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lH8dpQGP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PPhvuCA9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;se2DvluZ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4531478,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2670]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_h/owORJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;k0p6H0G2&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13233955,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qRPgErPi&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WGdecRZT&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sfmjSGNY&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4080830,&quot;title&quot;:&quot;Krapa servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://krapaservis.cz&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13233955-krapa-servis-praha-sobin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.271011&amp;y=50.064976&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://krapaservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oGqfi6kq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Radlice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;298/105&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Radlice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Radlická 298/105, 150 00 Praha, Radlice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Radlická 298/105, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:82.509,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WwJenZrN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.058860778808594,&quot;gps_longitude&quot;:14.391201972961426,&quot;group_id&quot;:12860753,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/JDQEZv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R4U30YSo&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;13Z3hnwF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zaAOKLtU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VII5fFPe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xmRRni2G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nIqKTe5z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5JqbQkGU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;peCIv3lI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1256401,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2093,1391]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kGfBE4H.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;39YCMLUf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12860753,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OhJMemZq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uiYp7SvC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kl9XIkML&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:35,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:3846679,&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - AUTO JENDA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12860753&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12860753-autoservis-pneuservis-auto-jenda-praha-radlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.391202&amp;y=50.058861&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pneu-jenda.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WsU4uT3w&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:71.296,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HQ0zufNv&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A4BEr1Jz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09046936035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.499139785766602,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yktxAF3D&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VOApqHb1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7wGPNEBU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xb7jFWPz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EKIlDcmZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TqFJn3qX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zYTHd4sa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I1bcRGWS&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4282515,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1996]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RhTMjAyd&quot;}],&quot;premise_id&quot;:205114,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;938FYXFu&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uhLVcZTn&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jgma9bOc&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:17,&quot;stars&quot;:3.5,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.499140&amp;y=50.090469&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6wUXn7tq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;343&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vestec&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;25250&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 343, 252 50 Vestec&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Vídeňská 343, Vestec&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hzHaC3nz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99282669262262,&quot;gps_longitude&quot;:14.48957580047247,&quot;group_id&quot;:166703,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/7daJc4.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W2W9a1qg&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9oAh3jFm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5MiDVoPU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;omtCPEUt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uQiNTnF5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KwTEd4De&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xzjOFbq9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;NON-STOP odtahová služba 724 090 209.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tfW7aPLu&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1709872,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2762,1838]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/SbqBZgn.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pImNmm7W&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13002981,&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze 4&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:2013779,&quot;title&quot;:&quot;RUPEXIM Autoservis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rupexim.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13002981&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13002981-rupexim-autoservis-vestec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.489576&amp;y=49.992827&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rupexim.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pl2YwTFZ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Satalice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;293/35&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Satalice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Trabantská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Satalice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19015&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Trabantská 293/35, 190 15 Praha, Satalice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Trabantská 293/35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kompletní servis&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.simeli.cz/home#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309732&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NqDBavEL&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dEg0XlKI&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.12624740600586,&quot;gps_longitude&quot;:14.562609672546387,&quot;group_id&quot;:13309732,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/3fqRi.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/3fqRi.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vIRE2VKy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5VfnHvNc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HL6jL8CZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;54qj04bq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lMSOKBWN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6WOYKppH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uw9oYQgk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás kdykoliv. JSME NONSTOP&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;stbuvnyl&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4473812,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2913,1942]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_f/PtSTE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CKuR40TT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13309732,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zVa4gzwY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;scqgiBns&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NaEIpX2M&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4124192,&quot;title&quot;:&quot;Autoslužby Simeli&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.simeli.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309732&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13309732-autosluzby-simeli-praha-satalice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.562610&amp;y=50.126247&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.simeli.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RufOF2qj&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hloubětín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;581/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kbelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hloubětín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kbelská 581/50, 198 00 Praha, Hloubětín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kbelská 581/50, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:78.701,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Objednejte se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://prahaautoservis.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12701077&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WQTFncWH&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7wHeleXV&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.111778259277344,&quot;gps_longitude&quot;:14.532713890075684,&quot;group_id&quot;:12701077,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_W/rQIDKk.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_W/rQIDKk.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gsQozG6E&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A6qDLpCg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YvJv2AOq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S4ZriufN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QMB49YlR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;26wLpHNN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JJaqXf0b&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se nás nebo vašeho vozidla, kontaktujte nás.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eJtf1hQv&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3695918,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/fFGGOR.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5qJMIV7a&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12701077,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;leKu0a97&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KloA0FUj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TZSxLsLa&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:3729541,&quot;title&quot;:&quot;Autoservis GORHOLDING&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12701077&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12701077-autoservis-gorholding-praha-hloubetin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.532714&amp;y=50.111778&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://prahaautoservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vjb1zeR2&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2496/223&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Koněvova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Koněvova 2496/223, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Koněvova 2496/223, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.409,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:3,&quot;text&quot;:&quot;Objednat se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://auto-supra.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12957092&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jv2hBOX2&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jtKA0x6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.092525482177734,&quot;gps_longitude&quot;:14.492029190063477,&quot;group_id&quot;:12957092,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyIfdI3u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QITVtQsG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JV6wecs1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LtFYvLZk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A8ClNUUv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;689PpJcd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu na objednávku.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uPg9NGF3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1541434,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2328,1549]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MBaBhii.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0uXPpXnW&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12957092,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WkST08MY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y9ZVC71l&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9eUvsbyF&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2379135,&quot;title&quot;:&quot;Auto-supra.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-supra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12957092&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12957092-auto-supra-cz-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.492029&amp;y=50.092525&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.auto-supra.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sAJOC98b&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1755/126&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:80,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Audi Approved Plus&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://audiapproved.autojarov.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XrpWgyRa&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EhVn0BOZ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.010807037353516,&quot;gps_longitude&quot;:14.476934432983398,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PERgQIBw&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BGIzs0zO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NevtKaCB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iKfiV0I4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uPW4ZJtU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j6Qkm4OC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hUDJ15j1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TMXVW9hn&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3748064,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2000,1332]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IgG38H8t&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13210290,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SxVrPkAx&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ac5f1mbm&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ELYZ4dJB&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV Kunratice&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13210290-auto-jarov-kunratice-praha-kunratice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.476934&amp;y=50.010807&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BuFnoqKK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Lipany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;9&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kolovraty&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do kopečka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Lipany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do kopečka 9, 103 00 Praha, Lipany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do kopečka 9, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UuTMS49W&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99943923950195,&quot;gps_longitude&quot;:14.618667602539062,&quot;group_id&quot;:12874800,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pXFRnBMZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EwneHP4P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YfkFMe1U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g3uKXufv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hVrpmUer&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9smDWrpz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xWU5gnAt&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1077241,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3072,2046]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zWgvyf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DX2GgODj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12874800,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOhsEdgj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D3HY9WSY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ICUYEFmO&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3737818,&quot;title&quot;:&quot;AUTOSERVIS NACHTMANN&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874800&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874800-autoservis-nachtmann-praha-lipany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.618668&amp;y=49.999439&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nachtmann-autoservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9z5ZuH2f&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;ev. č. 115&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Českobrodská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1FaR0jb1&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GQYmwhOh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.090599060058594,&quot;gps_longitude&quot;:14.500436782836914,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2KTgUvGb&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/diLJNb.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BgYzEajE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2WISMeRL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f2ICkoVl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DCnN0gDy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9EAuNJSb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wy8Do83P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rM9QkT9r&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3456191,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2000,1335]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qnNXXc7X&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12916246,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - Volkswagen&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://volkswagen.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12916246-auto-jarov-volkswagen-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.500437&amp;y=50.090599&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://volkswagen.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uzwC2MF6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jFHWh0Gf&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H6uI8TRz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09047317504883,&quot;gps_longitude&quot;:14.499141693115234,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F0kiMCS7&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WFGCOxQp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xD2MNQgt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p1N3gNf0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kMUqEaN3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;amVNosRB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0gFr6nLh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bA8Br1AY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4286571,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1996]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yV2jijA2&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13305356,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZQrPGbsh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7tgMB7T2&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - SEAT&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13305356-auto-jarov-seat-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.499142&amp;y=50.090473&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HvyVshMI&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Běchovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;562&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Běchovice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Podnikatelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Běchovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19011&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Podnikatelská 562, 190 11 Praha, Běchovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Podnikatelská 562, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Mrkněte na info o nás&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoimba.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-2248741&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YzFqTO56&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0txHKPdH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.093040466308594,&quot;gps_longitude&quot;:14.620312690734863,&quot;group_id&quot;:2248741,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_d/ipFB8b.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ExH6q90J&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o6d0dv0e&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aY0T5SX0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z5J9TkRf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zyopyz6J&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WmYcDJXr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YRsjE1CK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NG32dlSY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4381100,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1738,1156]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_f/BHTBTe.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hRdE9zrb&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2248741,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y488TNDW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uzHGkyFF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TCsxaadv&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2610312,&quot;title&quot;:&quot;AUTO IMBA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoimba.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-2248741&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2248741-auto-imba-praha-bechovice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.620313&amp;y=50.093040&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autoimba.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jXrrsrA&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;256/19&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Horusická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Horusická 256/19, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Horusická 256/19, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7NY0OVb2&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09170913696289,&quot;gps_longitude&quot;:14.54654598236084,&quot;group_id&quot;:687808,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JNAIu5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JNAIu5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PfX3U6bi&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uOXiITXE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;odZMI1yR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kCeLehy9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ElreAjhW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bA7nosKq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1YtyMyiu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z8l8cUuR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:280041,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[400,300]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/4cLIu6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LuGdtKKo&quot;}],&quot;premise_id&quot;:687808,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uhDbZr8e&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SWbL8Tzx&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;98pNWX4J&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2185317,&quot;title&quot;:&quot;AUTO F &amp; B&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autofab.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-687808&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/687808-auto-f-b-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.546546&amp;y=50.091709&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autofab.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QbCRiMPH&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2297/22&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Türkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Türkova 2297/22, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Türkova 2297/22, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:130,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6yyAqQqj&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.040863037109375,&quot;gps_longitude&quot;:14.490168571472168,&quot;group_id&quot;:12720839,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/VOTH3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/VOTH3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w7LmsB9l&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/o2aKuS.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/o2aKuS.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/NX9KuQ.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UfABmOH3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hpc3wv9a&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HkJMPsD4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-09-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJibbyzb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1At6W7HO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDX5dwOf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-09-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c49vb7Hm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3318049,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/aDZB1a.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cHQbih6t&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12720839,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EbQlmtiO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PUeEUsUp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a2Nyz4A0&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3744486,&quot;title&quot;:&quot;AutoTechnologi s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autotechnologi.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_campaign=firmy.cz-12720839&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12720839-autotechnologi-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Autoservisy&amp;x=14.490169&amp;y=50.040863&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.autotechnologi.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JsdACasa&quot;}],&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownPremises&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=servis%20auta%20Praha&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=servis%20auta%20Praha&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EHQ2U0f3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a22d2aae6ef33fc3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11686043536770416579&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1630566841},&quot;docId&quot;:&quot;a22d2aae6ef33fc3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoskloservis.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iLSy8jbk&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.autoskloservis.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=rjIgM7mfQFH3rhbiTf5njxPWw-ZhIOK0QPASCxQkimJxdRuxVNbFN4jWJ_zqbkdBq4LODn5a2-Rle9BHh2OP0U8D7pbizlsIAQX2uudpN8qFyhMUJxJBB2xtQdA2FHCkYAD6CBiP9E8vwxkSTyCXDxYRhJa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autosklo &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; je autorizovaný autoskloservis všech pojišťoven již 5x v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; nebo kdekoli u Vás díky našemu mobilnímu autoskloservisu. Na výměnu autoskel používáme jen originální autoskla.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autosklo &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; | Autosklo Servis Praha - express výměna&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoskloservis.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoskloservis.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kwF3IyqO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f7eb3ca9b86ef4b6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17864439046536623286&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1518908400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590966983},&quot;docId&quot;:&quot;f7eb3ca9b86ef4b6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoplus-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ypI6ojdm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.autoplus-praha.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=wIRct_KzwmEv43UfXqpjS3xhk5CMeEDTOYIj4eMs32oVtzkDlYdZ1xQ_hx8bDhnsZ1uyLfBwfcF2kpj9CaeM29bxt_7vyPRjMCx3Cb8PxztIyuYWFJMggT0bATF9tWk8VpiJbCRUT7Z7m6IFNyhbGaccQoq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Spolehlivý &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; osobních i užitkových vozů všech značek a typů, pneuservis, STK, měření emisí, diagnostika, oprava a výměna autoskel, odtahová služba.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autoservis a pneuservis &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; 4 - Autoplus Praha s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoplus-praha.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoplus-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l07A3KSg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b1565cb5673370ea&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12778502926900621546&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1228431600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1498816679},&quot;docId&quot;:&quot;b1565cb5673370ea&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoenge.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2dBPh5we&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.autoenge.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=bpmPbJDHh19TNmdzgndibQoMAjFWMNV7Gqkp69Bjm3umgCibGQfhdxcAqLVrTmIUoAzossZWr9k2fd2_L6B9j0u9RycPm46uc8mOwLp9EVZGcWMLxDPWDxCBd91Uq4Q9Yx7XgxwM3uZ9eE_XeFayg9qEi9j&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorizovaný &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; vozů Volkswagen. Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství. Nonstop asistence. Autorizovaný servis vozů Škoda. Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autorizovaný &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; Volkswagen a Škoda - &lt;b class=sec&gt;Auto&lt;/b&gt; Enge&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoenge.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoenge.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tzKxIWHj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f8ac532e7c3f9068&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1b535333c6319966c7cbb0&quot;,&quot;height&quot;:1200,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1920},&quot;docId&quot;:&quot;f8ac532e7c3f9068&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojeremiasova.cz/nove-vozy/kia/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5NOsIBuf&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Prodej vozů KIA – Praha Stodůlky | Auto Jeremiášova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojeremiasova.cz/wp-content/uploads/2017/05/shopping_offers-promotions_full-line.jpg-kia-1920x-jpg.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2b46d6260c96e581&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:224,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gAPq40Ar&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2b46d6260c96e581&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:449,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LHBHRCzh&quot;},{&quot;height&quot;:387,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2b46d6260c96e581&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:620,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8J8JB8VQ&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;27VqYPSc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9c240bba6d7b58c9&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0c6ac85dfcbc228857d2a&quot;,&quot;height&quot;:3456,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:5184},&quot;docId&quot;:&quot;9c240bba6d7b58c9&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autosklo-autoskla.cz/sluzby/vymeny-autoskel/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jx5MSvba&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;vymena-autoskla-tlakove-vytesneni-fixatoru-nahled&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autosklo-autoskla.cz/wp-content/uploads/2020/02/P1255722.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8bfc8237d00bc3a9&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VdzsBZaR&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8bfc8237d00bc3a9&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cFzpJnmv&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8bfc8237d00bc3a9&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;di9NvBzM&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LqV2M4GQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;33a039bf88dbc162&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c98da98e34e04de945b2be&quot;,&quot;height&quot;:1156,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1156},&quot;docId&quot;:&quot;33a039bf88dbc162&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoopat.cz/person/servis-skoda/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fuJcWNc5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Servis ŠKODA - Auto Opat&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoopat.cz/wp-content/uploads/2015/06/SKODA-3D-Standard-kontakty-e1551188485262.png&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=474162c070a92833&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:117,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tI0JOFCl&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=474162c070a92833&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:235,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uymDTTBx&quot;},{&quot;height&quot;:360,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=474162c070a92833&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:302,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NKZOgzIM&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ObgXAZgu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;adfad100aa1e2bc3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;695959dae5b4139a8ac1ec&quot;,&quot;height&quot;:853,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;adfad100aa1e2bc3&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:2000000,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sportovnivozy.cz/138593-ferrari-360-praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ayh9Dq6h&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Ferrari 360&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sportovnivozy.cz/auta/138593/v/e19-ferrari-360.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6634c1b6cf993511&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e3JYWkyG&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6634c1b6cf993511&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ixJCFXwp&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6634c1b6cf993511&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f2gEVzQM&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gnXX1WGO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7d9b69646ea8e7bb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;47476321c95ec7319acde4&quot;,&quot;height&quot;:853,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;7d9b69646ea8e7bb&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autoingarant.cz/kontakty/praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lbke7I0O&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;AUTO IN Garant Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autoingarant.cz/content/wys_pages/2021/Garant2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f68df284c9527e4c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;86kxEEJa&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f68df284c9527e4c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rt9L4JRc&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f68df284c9527e4c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c9LB0i4W&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BJhFsg13&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4e914e128fa7a27e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0f0a7347188e27d786a&quot;,&quot;height&quot;:533,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;4e914e128fa7a27e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vsp-autopraha.cz/home/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2eemaNUh&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Opravy podvozků a specializovaných nástaveb pro přepravu stavebního i hutního materiálu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vsp-autopraha.cz/uws_images/autorizovany-servis/servis-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5f5a8d322a17aa23&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tHcdaDni&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5f5a8d322a17aa23&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CKe7XnbW&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5f5a8d322a17aa23&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rsd6Ah4J&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5CQhcWIf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;83d754b46069cc57&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;5c5c5c5a74b31b6d0ab236&quot;,&quot;height&quot;:687,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;83d754b46069cc57&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proautoservis.cz/servis&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O354bE1d&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Autorizovaný servis Škoda v Praze | Profi Autoservis s.r.o. &quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proautoservis.cz/data/filecache/55/filename_419.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d786c265e588d2a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:209,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hIoRMbAj&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d786c265e588d2a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:418,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDTszmFV&quot;},{&quot;height&quot;:401,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d786c265e588d2a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:598,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sMjWod7D&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RygiEF8L&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8c0ddc65fc96e60&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;6327279581d26e1cc3ebb1&quot;,&quot;height&quot;:683,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;8c0ddc65fc96e60&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.toplux.cz/nase-sluzby/auto-prumysl/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mBmQkOTl&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Auto průmysl - TopLux - Osvětlení Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.toplux.cz/user/articles/images/led_osv__tlen___autoservisu__autosalonu__d__len__parkovi__t___a_v__stavn___plochy.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=dfebebb5e47a5a19&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6eQ8L2wm&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=dfebebb5e47a5a19&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SN9MU96l&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=dfebebb5e47a5a19&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tiikWXHe&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;D8q5Vu82&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;70ec334f81758f1c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;474e3c5a92b6292d0a6fda&quot;,&quot;height&quot;:960,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;70ec334f81758f1c&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:599996,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sportovnivozy.cz/109013-porsche-911-996-carrera-at-prodano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ViFAlpTp&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Porsche 911 996 Carrera AT Prodáno&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sportovnivozy.cz/auta/109013/v/e10-porsche-911-996-carrera-at-prodano.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2fb2da22757165b6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhPFviLw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2fb2da22757165b6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;udnVemi4&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2fb2da22757165b6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F1YDYiyy&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jKNXQm2v&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d0fba336cf15b875&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f71e12c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7878f0d4d8fd1d7ee22804&quot;,&quot;height&quot;:674,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;d0fba336cf15b875&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proautoservis.cz/servis&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lHKy7gqw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Autorizovaný servis Škoda v Praze | Profi Autoservis s.r.o. &quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proautoservis.cz/data/filecache/5b/filename_420.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1cbc4eff8b5a7011&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:213,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nlaHqrAn&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1cbc4eff8b5a7011&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:426,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zl44ghaF&quot;},{&quot;height&quot;:397,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1cbc4eff8b5a7011&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:604,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fzC3PMDx&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vEZJXrEz&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lc4eUFX3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;56dde9898344d47d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15482787870791750781&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1615503600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1623846367},&quot;docId&quot;:&quot;56dde9898344d47d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpaintfixpro.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mW3bAdiT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.paintfixpro.cz%2Foprava-laku%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=4bickMN4P-hjom9G4F8Ob64egIEZIRib7WhZVyX6ByGZCS-MRMbQMMMs3T8ZCjYtA35XKMyq8luEGgjjWNw6D3eW1DlgDnZHutHJdlq2IktDZHxXD8bVr0j4tF_pzodW1m_Jo_2ZrQKqE2rjIe1FAEdpU6R&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Opravy laku &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; rychle, levně a profesionálně opravíme i Váš poškrábaný lak na &lt;b class=sec&gt;autě&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava laku &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, profesionální opravy autolaku&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.paintfixpro.cz/oprava-laku/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://paintfixpro.cz/oprava-laku&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3aKPsPzN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f8c317e7dca11497&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17925197226471134359&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1457564400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1591083889},&quot;docId&quot;:&quot;f8c317e7dca11497&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmk-autoservis.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L9cfH7rb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mk-autoservis.cz%2Fopravy-automobilu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=raQRsSzqwQuMg2PkgyO0Ne8TwADKSC_9TaEjZcJYoQkGr3AtAK0XfO4PqQjHfUjMqIDrMGgkQxxD0hOo2eevxS6ySkoWk5gfRH602ooqDrEBIseoiFzufj-qpBHDcKfZ44BxTD72TYMh9oW5lW_NLt8iT3m&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Opravy autoskel, karoserií i vnitřích součástek automobilů (motory, převodovky, čerpadla, klimatizace aj.). Prověřený autoservis - &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; 9.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Opravy automobilů - MK Autoservis &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.mk-autoservis.cz/opravy-automobilu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;mk-autoservis.cz/opravy-automobilu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;p5LRD64B&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7a98fb02788cd435&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18057458693973005365&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1577574000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1577823060},&quot;docId&quot;:&quot;7a98fb02788cd435&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvsp-autopraha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3j3rWdPm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vsp-autopraha.cz%2Fhome%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Agbaa_aU5wlRwZXS4KY1fv-OQ8oN5eHlq8XcOlnxsSXshYONjKg52R3Q8qDGQE3fnRwRYMYfw29ofzNIFr0M6FsKZywyPr_bBaf8KfAeZlfIp5LQpH4YXn3-kqj674p_B8ysnEfMPQ4iAPoqikrGxxUAXFj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Provoz autorizovaného &lt;b class=sec&gt;servisu&lt;/b&gt; pro dodávkové a nákladní automobily Mercedes-Benz. K dispozici máme originální náhradní díly pro vozidla Mercedes-Benz. Zaměřujeme se na opravy karoserií, diagnostiku, měření účinnosti brzd, pneuservis&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Domů | VSP &lt;b class=sec&gt;Auto&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Servis&lt;/b&gt;, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vsp-autopraha.cz/home/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vsp-autopraha.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QSA4gdnz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2be9795f8d215d3f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12387565701355887935&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1534287600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1624087568},&quot;docId&quot;:&quot;2be9795f8d215d3f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoservis-praha.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7AHnlcbu&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fautoservis-praha.eu%2Fcs%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=PCOA5uOtSnSORnjyG7B1TC2STH_EWQGd3eunLmOFXqs0lCkub0axRKg8qPqZWG1PEkXxavPxpKSRkYvSucUzOB731fnrj87a0QKuzNFbibhtductGOj8BigzUEVCysZ33TChVv_Zvcw4BDN-sAMyGKmgMz4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Náš AutoServis &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; je pojištěn na 2.000.000 českých korun proti nepředvídaným závadám vašeho &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; a jeho agregátů. Nemusíte se bát, když necháte nám vaše oblíbené &lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;, my se o něj dobře postaráme!!! Garantujeme, že každý problém bude&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Arslan &amp;gt; AutoServis &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; 9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autoservis-praha.eu/cs/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoservis-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.eu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OVB4tt1S&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b2a3361c1b013e42&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12872191654295060034&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1425164400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1586428157},&quot;docId&quot;:&quot;b2a3361c1b013e42&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmotogart.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vBPBbvUE&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=servis+auta+Praha&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.motogart.cz%2Fautoservis-praha-10&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=IL8iVBVaplR8f9roYLGAoOanuZEPolHfUnievMie4f7mPWhVgkzaqBrr0xsjJ6Pd9hFDJ_xfn3fnYsTl9mCsMaBgjhe_545JGHhkXAQ47UVU4nbx_ADXyetiZcZfxWik31X6FId4RsvDZy6jngMzHO6Nttl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Opravy veškerých osobních a užitkových vozů zajistíme v autoservisu Motogart v Měcholupech. Jsme kdykoliv připraveni postarat se o vašeho miláčka a navíc nabízíme velmi příznivé ceny &lt;b class=sec&gt;servisu&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kvalitní a cenově dostupný &lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;servis&lt;/b&gt; v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; Měcholupech&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.motogart.cz/autoservis-praha-10&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://motogart.cz/autoservis-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-10&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mYdeaZi4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3342374003379183796&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;683e3ea1&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3342374003379183796&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.autoservisbb.cz/&amp;c=QPTPTIWGJR8BK58XAVNJW6MPZ45E29653V5IPDDUCZ4WQFMYZZIV4JBZCDVEG8JKMV6JYXFFGMJ36P4UVB6GM58AICA23MPADNQJVR7TINX2XFDSATJ2DRE9QHJY7P8ZRPEGPUJYN6ESRGPP9ZCUMFNEDP8JF5UWIC4FY6U2CEI7JVI7YSV6HE5GGKCSIRTZDHCZ34YA89FZV6VWYPI7IK7T56D4HQQ8ENBTWUQBENRY2PQCD2IT5T5JIRGATJBRN9UC8&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;autoservis&lt;/b&gt;bb.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.autoservisbb.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Opravy provádíme na počkání nebo do druhého dne. Autoservis B+B&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:3140874,&quot;headline1&quot;:&quot;Rychloservis / &lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt; 5&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;autoservisbb.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:541577452,&quot;keyword&quot;:&quot;auto servis praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:218142355},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:541577452,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;290/215b&quot;,&quot;id&quot;:615947,&quot;phone&quot;:&quot;420603453722&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Plzeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Motol&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tg5t39nR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;938193597103739960&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;683e3ea1&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;938193597103739960&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.drivelab.cz/&amp;c=CGHP7NGPG2YGIVC9CJWZS5DX32Y8CG75V2FSQZN4ZVXJNNPB6KYMY368A38Y6FIJJCNJDK37MHXANWA7MWA83MVDXPG4CDVPK7J2NNBGXUWNBAS8ANBDTFNER7AZHGC7Y9TYVECUCTRUYFEZ7ZDM2QQH2TRJIG7SJG99DDG8II46KUTYUCSRJZIAGRJAQXDEQXNFFFDI3A8TD6VHJN86IXH4SPVK3V8N5Z3MPKMNA252C2MVKZYNBRZJM9YNGC5JNUXN3YWDYV7A&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.drivelab.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.drivelab.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kompletní &lt;b&gt;servis&lt;/b&gt; pro Vaše &lt;b&gt;auto&lt;/b&gt;. Kalkulace opravy předem. Objednejte se online! 776 670 150&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:94553370,&quot;headline1&quot;:&quot;Autoservis na &lt;b&gt;Praze&lt;/b&gt; 8&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Rychlé opravy všech vozidel&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:555459712,&quot;keyword&quot;:&quot;servis aut praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:2340994448},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:555459712,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;553/1&quot;,&quot;id&quot;:13319549,&quot;phone&quot;:&quot;420776670150&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bešťákova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Střížkov&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yKE6aJ2H&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6658814577969354988&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;683e3ea1&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6658814577969354988&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAuto-moto_servisni_sluzby_search%26utm_content%3DOprava%2Bvozu%26utm_term%3Dservis%2Baut&amp;c=FJYWTWH7RDRNWZX86VH5UXAZF7PR984HW5MKWB7HHKHQGZ5HP7GCFXUIMU7F2EVWMRD8MXBUU6IMAJ75TGFG2T5PFV2JR6JDB8HXKHMY7JWP7KAAZ8YZ3EXD6WEI4EJ6CMN7EW8C9IVJWTBKK9DNSD8XPBWMSJUWN5D44BVMIMB74IBTSYPDYRT6W2G9NFAY99MKBBEBDUXBH8RSEVNDUNU3C5XZZBTVWZ6K3G8FWT6EJ5WEBWFZPQ3CEYTNHJ3539Q2FMP4KE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.poptavej.cz/&lt;b&gt;autoservis&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Auto-moto_servisni_sluzby_search&amp;utm_content=Oprava+vozu&amp;utm_term=servis+aut&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_auto_moto_servisni_sluzby_autoservisy_search&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Oslovte autoservis z vašeho okolí a porovnejte více nabídek.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:16728749,&quot;headline1&quot;:&quot;Oprava vozu&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Vybírejte z nabídek v emailu&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:532739560,&quot;keyword&quot;:&quot;servis aut&quot;,&quot;keywordId&quot;:641756734},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:532739560,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;18/25&quot;,&quot;id&quot;:12927863,&quot;phone&quot;:&quot;420601601581&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Štefánikova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Smíchov&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P8tSLFLs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a57c6fe0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;servis auta praha&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yxQtP9WG&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoservis praha 5&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoservis praha 5&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XRWfPIeX&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;servis ford praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;servis ford praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QdI6MEpo&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;eta servis praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;eta servis praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VPKTfNDD&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pneuservis praha 5&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pneuservis praha 5&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JUVCWZQY&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pneuservis praha 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pneuservis praha 4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rp11ydxA&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pneuservis praha 9&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pneuservis praha 9&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cLyTCYCh&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pneuservis praha 10&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pneuservis praha 10&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HdPM8NgK&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h7BEZmXf&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5X8SShvf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:12000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1UlGmcSv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c7040e9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xEb7yxaC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;21b5dfba&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CaFzQaS6&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0yIkArx5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cb09a1f4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-09-25T05:21:53.020503068Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9cvmcOC8&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:768,&quot;groupId&quot;:1500,&quot;groupName&quot;:&quot;preferenceZI&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D6mQAxPR&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;servis%20auta%20Praha&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@880491557&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;servis auta Praha&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;pizi_choice_zi_pref&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;ML2Gs9JhjHWI5_45HFRV&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>