Výměna autoskla Praha 7

Zajištěna výměna rozbitého, prasklého autoskla včetně vyřízení pojišťoven zdarma.
Jezdit s rozbitým či prasklým autosklem je velký problém a koledujete si o průšvih nejen na silnici ale i u policistů.

Výměnu autoskla provádíme u všech vozidel osobních i užitkových vozidel.
Výměna Vašeho poškozeného čelního autoskla. Ihned na počkání.
Náše služby jsou tu pro vaše auto.

autoskla Praha 7

autosklo Praha 7

Autosklo Holešovice: poškozené čelní sklo automobilu je vždy nepříjemný problém pro řidiče. V případě silniční kontroly mohou nastat značné problémy. Nehrozí pouze pokuta, ale také možnost odebrání technického průkazu vozidla. Proč tedy riskovat. . . . . . . . . . . .

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ function _def(p) { return p !== "undefined" } var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacy = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 62; window.isModern = !isChromeLegacy && _def(typeof Element.prototype.scrollTo) && _def(typeof Promise.prototype.finally); })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.9ee40f760d.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.271b1550a2.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.d5a53be6f7.js","/re/js/modern/670.bundle.fdfc56c962.js","/re/js/modern/app.bundle.125129423d.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.6bea694502.js","/re/js/legacy/920.legacy.bundle.bef2f7e57c.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.f44802fb27.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.affbc6de87.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>autoskla holešovice – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice"/><script>window.initDR=function(a,b,c){var e=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var f=window.DOT,g=/^\d+__/,h=null;c&&(h=f.getNewInstance(),h.cfg(c),window.mirrorDot=h);var i=function _mirrorHit(a,b){var c=!!(2<arguments.length&&arguments[2]!==void 0)&&arguments[2];if(null!==h&&c&&-1===["scroll","resize","unload","mousedown"].indexOf(a)){var d=JSON.parse(JSON.stringify(b));setTimeout(function(){d.d&&"event"===a&&"impress"===d.d.action&&"reporter_name"in d.d||h.hit(a,d)},0)}},j=function _createDelayedAction(a,b){return function(c){a._delay(b)}},k=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},l=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},f=window.DOT;if("variant"in f){var m=f.variant;if("FULLTEXT"!==m)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),e.dot("cfg",a)}var n=j(f,"resize"),o=j(f,"scroll"),p=function unloadHandler(a){var b=new Date().getTime()-f.ts;f.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})};window.addEventListener("scroll",o),window.addEventListener("resize",n),window.addEventListener("unload",p);var q=f.hit,r=function hit(a,b,c){try{i(a,b,f.cookieRequestDone)}catch(a){"object"==typeof window.Sentry&&"function"==typeof window.Sentry.captureException&&window.Sentry.captureException(a)}if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var h=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),j={d:{}};for(var z in e.dot("getDataDotData",h,j),j.d.path=e.dot("getDataDot",h),j.d)b.d[z]=j.d[z];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var m,n,o=[],p={},s=b.d.elm.split(","),t=0;t<s.length;t++)if(m=s[t],n=document.querySelector("*[data-elm=\""+m+"\"] > *"),n){var u=n.parentElement?n.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{u=JSON.parse(u)}catch(a){u=null}if(u&&"rid"in u){var v=u.rid;-1===o.indexOf(v)&&(o.push(v),p[v]=[]),p[v].push(m.replace(g,""))}var w={d:{action:"impress"}};e.dot("getDataDotData",n,w);var x=("reporter_name"in w.d);if((x||w.d.impress)&&(delete w.d.impress,r.call(f,"event",w),window.SmartlookWrapper)){var y=w.d;if("string"==typeof y)try{y=JSON.parse(y)}catch(a){y={}}void 0===y.element_index&&(void 0!==y.reporter_pos&&(y.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",y))}}if(0<o.length)for(var v,t=0;t<o.length;t++){if(v=o[t],0==t){b.lsid=v,b.d.rid=v,b.d.elm=p[v].join(",");continue}var A={};for(var B in b.d)A[B]=b.d[B];A.rid=v,A.elm=p[v].join(","),q.call(f,"impress",{lsid:v,d:A})}}l(b),k(f,b)}return q.call(f,a,b,c)};f.hit=r}e.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{height:10.4rem;position:relative}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{background:#fff;height:10.4rem;padding-top:1.6rem;z-index:400}.cec224,.cec224:before{left:0;position:absolute;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);content:"";opacity:0;transition:opacity .3s ease-in-out;z-index:-1}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;top:0}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.e13281{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;display:inline-block;height:3.2rem;width:11.7rem}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin-top:.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:4rem;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem}.e1aa8c .d6e91b{margin-left:1.6rem;position:static}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{color:#c00;display:none;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:1.6rem;text-decoration:none}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{height:4rem;padding-bottom:1rem;padding-top:1rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;position:fixed;top:0}.f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;min-width:32rem;padding:0 1.6rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{max-width:none;padding:0 2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{max-width:76.4rem;padding-left:6rem;padding-right:1.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{border-bottom:.1rem solid #eee;position:relative}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;overflow-x:scroll;white-space:nowrap}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{margin:0 -2.4rem;overflow-x:scroll;scrollbar-width:none;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;height:4.4rem;opacity:0;pointer-events:none;position:absolute;top:0;transition:opacity .3s;width:5rem}.c32d19{opacity:1}.c6317c{background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);left:0}.af368b{background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);right:0}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{color:#999;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:none;color:#666;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0;outline:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;padding:1rem 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{background-color:#eee;color:#000}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;line-height:3rem;padding:0 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;max-width:67.2rem;min-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;max-width:none;padding:0}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;max-width:41.6rem;min-width:33.6rem;padding-left:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;overflow:hidden;padding-right:1.6rem;position:relative}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);bottom:0;content:"";height:10rem;left:0;pointer-events:none;position:absolute;width:100%;z-index:1}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem;padding-right:5.6rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{background-color:#eee;content:"";display:block;height:.6rem;margin:1.6rem -2.4rem 0}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{color:#0645ad;text-decoration:none}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12);padding:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;height:1.6rem;left:-2.8rem;position:absolute;top:.6rem;width:1.6rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-bottom:.8rem;margin-top:.8rem}.dbde02{border-radius:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;margin:.4rem 0;max-height:10rem;overflow:hidden;width:100%}.dbde02>a{margin-left:.2rem;margin-right:0}.dbde02>a:first-child{margin-left:0}.dbde02>a:first-child picture{border-bottom-left-radius:.8rem;border-top-left-radius:.8rem}.dbde02>a:last-child picture{border-bottom-right-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem} .d12342{color:#0645ad;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--phone .d12342{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;max-height:2.8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .bd037d{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.de55cc{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:none}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong{font-weight:700}[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap}.d87b5b{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.d5e75c{color:green;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{content:"∙";margin-right:.4rem}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{color:#333;display:inline}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.ca1c06{color:#0645ad;text-decoration:none}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{color:green;cursor:pointer;height:1.6rem;margin-left:.4rem;width:4.2rem}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{color:#66b366;height:2rem}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{height:1.5rem;width:4.8rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{cursor:auto;height:1.6rem} .e69e8d{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{-webkit-line-clamp:4;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--phone .a11657.a55294,.SearchApp--phone .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657.a55294,.SearchApp--desktop .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{content:"∙";font-weight:400;margin-left:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{font-weight:700;margin-right:.4rem}.d4aa3c:after{content:"∙";margin-left:.4rem} .e34266,.ce8cdf{color:#666;display:block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;white-space:nowrap}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266.c92fc6,.e34266.c7059a,.ce8cdf.c92fc6,.ce8cdf.c7059a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;height:2rem;max-height:2rem}.e34266{display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{content:"\B7";margin-left:.4rem}.eba7d4:not(:first-child):before{content:"\B7";margin:0 .4rem}.dc92ed+.eba7d4:before{display:none}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:7.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .da4b5b{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a8cfb0{height:.8rem;margin-right:.4rem;width:.6rem}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .a8cfb0{color:#888;height:1rem;margin-right:.8rem;width:.8rem} .f3688e{height:100%;position:relative}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .f47694{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:5.6rem;list-style:none;margin:0;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0}[data-ff~=results_separator] .f47694{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .f47694::-webkit-scrollbar{display:none}.f47694>:first-child{padding-left:2.4rem}.f47694>:last-child{padding-right:2.4rem}.d1ca10{margin-right:.8rem} .cb2467{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;box-sizing:border-box;color:#333;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:0 1.6rem;text-align:left;white-space:nowrap}.cb2467 span:after{color:transparent;content:attr(data-text);display:block;font-weight:700;height:.1rem;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{background-color:#eee;border-color:#eee;color:#999;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{background-color:#eee;color:#999;text-decoration:none}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;height:3.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;height:4.8rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{background-color:#eee;border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{border-radius:50%;height:1.8rem;margin-right:1rem;width:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{height:1.2rem;width:1.2rem}.c2d8d0{height:1.4rem;width:1.4rem} .acea14{background-color:#eee;height:.1rem;margin:0 0 0 1.6rem}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 1.6rem}.c02fd4{min-width:100%}.c02fd4:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.b32333{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.c0b58d{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--desktop .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c0b58d .f4d8e7{color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:active,.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:link,.c0b58d .f4d8e7:visited{text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:visited{color:#7b009d}.a2c4da>span:first-child{color:#e57e24}.bb07fc{margin:0 1.6rem}.bb07fc,.de35dd{display:-webkit-flex;display:flex}.de35dd{-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;margin:0 -1.6rem;min-height:11.2rem;outline:none;padding:1.6rem;text-decoration:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .de35dd,.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .de35dd{padding:1.6rem 0}.de35dd:focus,.de35dd:hover{text-decoration:none}.de35dd:focus .c0b58d .f4d8e7,.de35dd:hover .c0b58d .f4d8e7{text-decoration:underline}.e2e53c{cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:0 1.6rem 0 0}.SearchApp--desktop .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--desktop .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.c971ab{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.cbdddf,.deaf60{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.cbdddf{display:inline;max-height:1.8rem}.f7d7ca{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d8c172{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b2eb93{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d577a6{bottom:.24rem;position:relative}.SearchApp--phone .dd799a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a39428{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a39428,.SearchApp--desktop .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{display:inline-block}.c2256f{display:inline}.c2256f:before{content:"\A0\B7\A0"}.a5a939{word-wrap:break-word;color:#666;display:inline-block;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .a5a939{display:block}.b137c4{color:#d66e00}.ae2b48{color:green}.f1ee5d{color:#ca0000}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--phone .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.SearchApp--phone .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--phone .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .de35dd,.SearchApp--phone .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--phone .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 2.4rem}} .e6fb6d{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.b88097{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b88097,.f89dde{color:#666;font-weight:700;margin-right:.6rem}.f89dde{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.b1ccd7{margin-bottom:.2rem}.abafc7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.de9864{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.c3d828{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0;text-decoration:none}.c3d828:active,.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:link,.c3d828:visited{text-decoration:none}.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:visited{color:#7b009d}.ab2480{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.ab2480:active,.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:link,.ab2480:visited{text-decoration:none}.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:visited{color:#7b009d}.af2c4e{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.af2c4e:active,.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:link,.af2c4e:visited{text-decoration:none}.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .af2c4e{text-decoration:underline} .a8755e{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;text-overflow:ellipsis} .Tooltip-wrapper .cc2a25,.Tooltip-wrapper.cc2a25{cursor:help;display:inline-block;height:1.6rem;margin-right:.4rem;position:relative;top:.2rem}.Tooltip-wrapper .b926cd,.Tooltip-wrapper.b926cd{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none;position:relative}.Tooltip-wrapper .b926cd svg,.Tooltip-wrapper.b926cd svg{height:1.6rem;margin:auto;width:1.6rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db,.Tooltip-wrapper.fcc2db{border-radius:.8rem;display:block;font-size:1.2rem;font-weight:400;height:auto;line-height:1.6rem;margin:0;max-width:27rem;min-width:27rem;padding:1.5rem 1.2rem;white-space:normal;z-index:100}.Tooltip-wrapper .fcc2db h4,.Tooltip-wrapper.fcc2db h4{font-size:1.4rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul{list-style:none;margin:0;padding:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li svg,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li svg{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.4rem;margin-right:.8rem;width:1.4rem} .c17e88{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:#666;border-radius:.2rem;bottom:calc(100% + .8rem);color:#fff;cursor:default;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;left:50%;line-height:1.6rem;margin:0;padding:.4rem .8rem;position:absolute;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);white-space:wrap;z-index:1}.Tooltip-wrapper--left .c17e88{bottom:50%;left:auto;right:calc(100% + .8rem);-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left .d8b910{background:#666;bottom:50%;height:.8rem;left:100%;position:absolute;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);width:.8rem}.d8b910{background:#666;bottom:0;height:.8rem;left:50%;position:absolute;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg);width:.8rem} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;position:relative;width:100%}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;height:auto;line-height:2.4rem;padding:0}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{height:1.2rem;margin-left:.8rem;width:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{height:1.6rem;margin-left:1.2rem;width:1.6rem}.e20564{color:#ccc;display:none;height:1.4rem;position:absolute;right:0;top:1.6rem;width:1.4rem}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;position:relative}.f4fc3c{background-color:#eee;margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{background-color:initial;margin-left:0}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;left:0;position:static;right:0;top:calc(100% + .2rem)}.df42a6 .c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff}.b117c8,.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{color:#999;content:"•";font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{background-color:#fff;color:#ccc;display:block;height:1.4rem;width:3rem}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{color:#999;margin:0 .8rem}.b90bb9{cursor:pointer;text-decoration:none}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{background-color:transparent;border:none;color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;outline:none;padding:0;text-decoration:none}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{background-color:transparent;text-decoration:underline}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .e9b062{margin-bottom:.8rem;position:relative}.bf43d4{height:100%;justify-items:center;left:0;position:absolute;right:0;top:0;z-index:1}.e4c056,.bf43d4{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:rgba(245,246,249,.95);display:-webkit-flex;display:flex;text-align:center}.e4c056{font-size:1.4rem;height:20rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2rem;margin:0}.e4c056 .a4cc41{background-color:#f5f5f5;border:.1rem solid #0645ad;border-radius:.4rem;color:#0645ad;cursor:pointer;margin-right:.4rem;margin-top:2rem;outline:none;padding:1rem 1.2rem}.e6d3e1{background-image:url(/re/media/loader.1bc7639e2c.svg);background-repeat:no-repeat;height:10rem;margin-left:auto;margin-right:auto;width:10rem} .b9b4af{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem 1.2rem;position:relative}.e66a40{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop .b9b4af{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop .e66a40{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] .b9b4af{margin-left:0}.bd753a{color:#0645ad;font-weight:400;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.bd753a:active,.bd753a:focus,.bd753a:hover{text-decoration:underline}.afaf62{color:#666;margin:0 .8rem} .f15850{max-width:100%}.a4193a{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex}.ae2eb6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.ab6782{color:#000;display:inline;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin:0}.b2c01b{font-weight:400}.ab6782:not(:last-child){margin-right:.8rem}.a4193a .ab6782{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.ae2eb6 .ab6782{-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;display:-webkit-inline-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.b51066{max-width:100%;min-width:100%}.b51066.ae2eb6{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.b51066.ae2eb6 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}.b51066 .b3614a{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media not screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .b51066{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--phone .b51066 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}} .e17568{position:relative}.e09a4e{position:absolute;top:calc(50% - 2.4rem);z-index:2}.e1f87c{left:-3.2rem}.ce9fca{right:-3.2rem}.bd6cb4 .e1f87c,.deef33 .ce9fca{display:none}.carouselArrowHidden .e09a4e{display:none} .c3e55d{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff;border:.1rem solid #ddd;border-radius:50%;box-shadow:0 .1rem .4rem rgba(0,0,0,.08);color:#666;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;min-height:4.8rem;min-width:4.8rem;outline:none;width:4.8rem}.c3e55d:hover{box-shadow:0 .1rem .4rem rgba(0,0,0,.2);color:#000}.da7d81 .cc6320,.da7d81 .c47b41{-webkit-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}.b29403 .cc6320,.b29403 .c47b41{-webkit-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg)}.f23ec4 .cc6320,.f23ec4 .c47b41{-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.d4fc41{visibility:hidden}.cc6320,.c47b41{height:1.6rem}.cc6320{width:.9rem}.c47b41{width:1.6rem} .b1e1ed{overflow:hidden}.e43bc0{overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .e43bc0{scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .e43bc0::-webkit-scrollbar{display:none}.b6bcd4{-webkit-align-items:stretch;align-items:stretch;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-bottom:.6rem}.aaf242,.a5f84a,.f0dc14{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.f0dc14{display:-webkit-flex;display:flex;transition:margin-right .4s} .f93720{min-height:23.4rem}.f93720 .fa8bf6{padding:1.2rem 1.2rem .8rem}.f93720 .fa8bf6:last-child{padding-bottom:.8rem}.f93720 .a39d7b{display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.2rem;height:1.6rem;line-height:1.6rem}.f93720 .c7278e{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.f93720 .a39d7b,.f93720 .baadd7,.f93720 .d45db1{margin-bottom:.4rem}.ad6a6c .reviewScore{color:#e57e24}.a1e1f7{margin:auto .3rem auto 0;max-height:1rem;max-width:.75rem;min-height:1rem;min-width:.75rem} .b3dc60{background-color:#fff;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;height:100%;position:relative;text-decoration:none}.eed6b9{width:12rem}.c297fc{width:14.8rem}.c57e91{width:20rem}.bba706{transition:width .4s}.aa8cb5{background-color:#000;bottom:0;height:.2rem;left:1.6rem;position:absolute;right:1.6rem}.b18533{overflow:hidden}.b18533:first-child{border-top-left-radius:.4rem;border-top-right-radius:.4rem}.b18533:last-child{border-bottom-left-radius:.4rem;border-bottom-right-radius:.4rem}.daeed3{padding:0 .8rem}.daeed3:first-child,.daeed3:last-child{padding-top:.8rem}.ed6ef2{position:relative}.fc0b74{padding-top:68%}.f476f3{padding-top:75%}.c44721{padding-top:100%}.c3b7d3{padding-top:133%}.a08d5f{bottom:0;left:0;position:absolute;right:0;top:0}.a08d5f img{height:100%;width:100%}.fc8ba0{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;padding:1.6rem 1.5rem}.fc8ba0:first-child{padding-top:1.5rem}.fc8ba0:last-child{padding-bottom:1.5rem}.e9eb0a{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.fc9a3f{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.e05943{-webkit-align-items:center;align-items:center}.eed6b9 .fc8ba0{padding-left:1.2rem;padding-right:1.2rem}.ac7250{-webkit-box-orient:vertical;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-box;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.ac7250:active,.ac7250:focus,.ac7250:hover{text-decoration:underline}.a7496e{min-height:4rem}.c08298{min-height:6rem}.b03e1a{min-height:8rem}.e374f1{-webkit-line-clamp:2;max-height:4rem}.bcb787{-webkit-line-clamp:3;max-height:6rem}.cabd9d{-webkit-line-clamp:4;max-height:8rem}.ed0c12.e374f1{height:4rem}.ed0c12.bcb787{height:6rem}.ed0c12.cabd9d{height:8rem}.c8fb7a .ac7250{color:#000;font-weight:700;text-decoration:none}.e05943 .ac7250{text-align:center}.d1cfa6:not(:last-child){margin-bottom:.8rem}.eed6b9 .d1cfa6:not(:last-child){margin-bottom:.4rem}.ac7250:after{border-radius:.4rem;bottom:0;content:"";left:0;position:absolute;right:0;top:0}.bc72b2 .ac7250{text-decoration:underline}.bc72b2 .ac7250:after,.ac7250:hover:after{box-shadow:0 .1rem .4rem rgba(0,0,0,.2)}.a2a567{font-size:1.4rem;height:2rem;line-height:2rem;max-width:100%;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.a2a567.af9749{height:auto;white-space:normal}.eed6b9 .a2a567:not(.f6f602){font-size:1.2rem;height:1.6rem;line-height:1.6rem}.c7ffbd{color:#666}.c360e7{color:#333}.a1851e{color:green}.b3d73c{font-weight:700}.b025ed:not(:last-child){margin-bottom:.8rem}.b2861b{-webkit-align-items:center;align-items:center;border:.1rem solid #eee;border-radius:50%;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;margin-bottom:1.6rem;width:4.8rem}.cb5939{height:1.6rem;width:.9rem} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{color:#666;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{border-bottom:.1rem solid #eee;margin-right:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{color:#999;height:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;width:1.4rem}.bc65b8{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1.6rem 0;width:100%} .ff8541{color:#222;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{color:#0645ad;cursor:pointer}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem;margin-right:2.4rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{color:#222;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain;display:inline-block;height:2rem;vertical-align:middle;width:1.6rem}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;pointer-events:none;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;position:fixed;right:1.2rem;text-align:right;transition:right .4s ease-in-out;z-index:100}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{bottom:auto;position:relative;right:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{left:-9999px;position:absolute;top:-9999px;visibility:hidden}.d17e4e{background:#fff;border:.1rem solid #ddd;bottom:0;max-width:100%;right:0;width:100%;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:0;padding:0;position:fixed}.dd5aac{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding:2.4rem}.de887d{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;max-width:80%;text-align:left}.e114b3{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;padding-left:3rem;text-align:center;width:100%}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{box-shadow:none;margin-left:auto}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{height:2rem;width:2.1rem}.d3560d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;height:9rem;margin-bottom:-1.2rem;overflow:hidden;position:relative;text-align:center}div.c97c74{color:#222;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin-bottom:3rem;overflow:hidden}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{bottom:1.2rem;right:1.2rem;width:320px}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:1rem;padding:0;position:fixed}} .c42fcb{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#c00;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#fff;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.6rem;font-weight:700;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2.4rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none;width:100%}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee;color:#000}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{background-color:#fff;text-decoration:underline}.a257e6{background-color:#eee;color:#000}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{background-color:green;color:#fff}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;height:5.6rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[802]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie.bundle.a6870f8e6f.js"]:["/re/js/legacy/mafie.legacy.bundle.4ed51ba3a0.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="firmy-cqp-forenames zbozi-category-noboost"><script>function dotInit(a,b,c){function _initDot(){initDR(a,b,c)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"autoskla holešovice","loginState":"red","lsid":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF","abtest":"1667/3152,1713/3215,1712/3212"}'), JSON.parse('{"74ae23a44sto":"sklik/skliktop","74ae23a44sbo":"sklik/sklikbottom","74ae23a44ore":"ftxt-organic/result","74ae23a44nre":"ftxt-news/result","74ae23a44zpi":"zbozi/product-advert","74ae23a44zto":"zbozi/product-advert-top","74ae23a44zbo":"zbozi/product-advert-bottom"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-v-ex="header"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="ehSh"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="ktQlx"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" enterkeyhint="search" name="q" value="autoskla holešovice" autoComplete="off" aria-label="Vyhledat"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="autoskla holešovice"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.38dfa69b5e.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="tmQl"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="uQlsWOKem"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="mQKlOV~z"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="hLlKyax~0"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="yLhyW~1"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="fKix~2"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="uWPQK~3"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="OeKgax~5"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="RWlfx~6"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="mehugWa~7"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="maeWashi~z"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;298279322&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: autosklo-vymena.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autosklo-vymena.cz/pojistna-udalost/" data-l-id="hW1Jej7z"><span><b>Autoskla</b> - Praha - <b>Autoskla</b> zdarma na pojišťovnu</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: autosklo-vymena.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autosklo-vymena.cz/pojistna-udalost/" data-l-id="hW1Jej7z"><span><b>autosklo</b>-vymena.cz</span><span class="a57efd">/vymeny/<b>autoskel</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Máte prasklé <b>autosklo</b>? Vyměníme ho nebo opravíme. Pobočky máme po celé Praze!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="maeWashi~0"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;408648678&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: autosklogo.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autosklogo.cz/pobocky/praha/" data-l-id="u8xBcCD1"><span>Oprava <b>autoskel</b> - Praha 15 - Ušetřete za výměnu skla</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: autosklogo.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autosklogo.cz/pobocky/praha/" data-l-id="u8xBcCD1"><span><b>autosklo</b>go.cz</span><span class="a57efd">/<b>Autoskla</b>/Praha</span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Při čekání káva a WIFI zdarma · Opravy do 30 min · Výměny do 2 h · Všechny druhy vozů</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>U Továren 999/31, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="OKsQShlx~1"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="f47694" data-e-b-n="RWesQlm"><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="gxgW-hsQulQgh~z"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></div></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content" data-e-b-n="eWms"><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}" data-e-b-n="LtmWgQmm~z"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/734121-chemical-guys-praha-holesovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_a/BaHGG.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_a/0WHF9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Chemical Guys</span><span> </span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Tónování autoskel</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Holešovice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.nanowax.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-734121" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_a/0WHF9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}" data-e-b-n="LtmWgQmm~0"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/2373386-forcar-praha-holesovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/HmYuWH.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">FORCAR, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(2)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Prodej autoskel a autofólií</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Holešovice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.autosluzbypraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-2373386" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}" data-e-b-n="LtmWgQmm~1"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/12737120-autosklo-nonstop-24h-praha-holesovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/n5vE2i.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">AUTOSKLO-NONSTOP 24h</span><span> </span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-96-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="96%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-96-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(8)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Opravy a výměny autoskel</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Nonstop</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Holešovice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://autosklo-nonstop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12737120" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}" data-e-b-n="LtmWgQmm~2"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/2004992-autosklo-s-o-s-non-stop-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Autosklo S.O.S., NON STOP, spol. s r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-96-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="96%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-96-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(9)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Opravy a výměny autoskel</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Nonstop</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Michle</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.autosklosos.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-2004992" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}" data-e-b-n="LtmWgQmm~3"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/12787642-autosklo-plus-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/4jlBW1B.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/exECFLl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Autosklo plus</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-91-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="90%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="91%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-91-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Opravy a výměny autoskel</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Nonstop</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Nusle</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.autoskloplus.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12787642" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/exECFLl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="other-businesses" data-e-b-ae="" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;16859034fc2c0592&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autoskloholesovice.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autoskloholesovice.cz/" data-l-id="16859034fc2c0592"><span><b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> | Výměna <b class=sec>autoskel</b> | Okenní fólie&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autoskloholesovice.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autoskloholesovice.cz/" data-l-id="16859034fc2c0592"><span>autoskloholesovice.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> | 15 let praxe v oboru</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~3"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;6e2b26322895f700&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autoskloholesovice.cz/autoskla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autoskloholesovice.cz/autoskla/" data-l-id="6e2b26322895f700"><span><b class=sec>Autoskla</b> | <b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autoskloholesovice.cz/autoskla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autoskloholesovice.cz/autoskla/" data-l-id="6e2b26322895f700"><span>autoskloholesovice.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>autoskla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> | 15 let praxe v oboru</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~5"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;241496d46a89ac1a&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.cylex.cz/praha/autosklo+hole%C5%A1ovice-45627.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.cylex.cz/praha/autosklo+hole%C5%A1ovice-45627.html" data-l-id="241496d46a89ac1a"><span><b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b>, Praha</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.cylex.cz/praha/autosklo+hole%C5%A1ovice-45627.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.cylex.cz/praha/autosklo+hole%C5%A1ovice-45627.html" data-l-id="241496d46a89ac1a"><span>cylex.cz</span><span class="a57efd">/praha/<b class=sec>autosklo</b> <b class=sec>holešovice</b>-45627.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Zkontrolujte <b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> v Praha, Bubenská 43 na Cylex a najděte 602 476 ... contact info, kontaktní údaje.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;b6613ced43fd87e8&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: http://www.stavebninet.cz/autosklo-holesovice-18534/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.stavebninet.cz/autosklo-holesovice-18534/" data-l-id="b6613ced43fd87e8"><span><b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> - Stavebnínet.CZ</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: http://www.stavebninet.cz/autosklo-holesovice-18534/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.stavebninet.cz/autosklo-holesovice-18534/" data-l-id="b6613ced43fd87e8"><span>stavebninet.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>autosklo</b>-<b class=sec>holesovice</b>-18534</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Prodej a výměna <b class=sec>autoskel</b> bez finanční účasti zákazníka.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="fKlaQsjRRQlBQKlOV~7"><div class="molecularization-leftColumnMargin" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/marketOfferSearch&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Služby › Autoskla holešovice">Služby<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="https://www.firmy.cz/sluzby/?q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=0.000000#utm_content=search-results&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Firmy.cz" data-e-a="title" data-type-id="7">Autoskla holešovice</a></h3></div></div><div class="e9b062"><div data-e-b-n="eWms"><div class="e17568 bd6cb4"><div class="e09a4e e1f87c" data-e-b-ae="previous"><button class="c3e55d da7d81" type="button" data-e-b-ae="arrow-left"><svg viewBox="0 0 9 16" class="cc6320"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-arrow-right-9x16--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="b1e1ed"><div class="b6bcd4"><div class="f0dc14" style="margin-right:0.8rem"><div class="f93720" data-e-b-n="mQluWOQ~z"><div class="af67e3 b3dc60 c57e91"><div class="b18533"><div class="ed6ef2 fc0b74"><picture class="a08d5f"><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2%7Cwebp%2C70, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2%7Cwebp%2C70 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2%7Cwebp%2C70 2x" type="image/webp"/><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2 2x"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg" style="object-fit:cover;object-position:top"/></picture></div></div><div class="fc8ba0 fa8bf6"><a class="ac7250 e374f1 d45db1" data-e-a="detail" data-type-id="7" data-is-service="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;market-offer-item&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;Opravy čelního skla&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/opravy-celniho-skla-651018-45&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" href="https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/opravy-celniho-skla-651018-45">Opravy čelního skla</a><div class="baadd7 a2a567 c360e7 b3d73c"><span>300 – 800 Kč</span></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><span class="c7278e">Autoskla Uhříněves</span><div class="e6fb6d ad6a6c" data-e-a="rating"><span class="divider"></span><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="12px" height="12px" viewBox="0 0 12 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(4)</span></div></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><svg viewBox="0 0 12 16" class="a1e1f7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg><span class="c7278e">Praha, Uhříněves</span></div></div></div></div></div><div class="f0dc14" style="margin-right:0.8rem"><div class="f93720" data-e-b-n="mQluWOQ~0"><div class="af67e3 b3dc60 c57e91"><div class="b18533"><div class="ed6ef2 fc0b74"><picture class="a08d5f"><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2%7Cwebp%2C70, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2%7Cwebp%2C70 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2%7Cwebp%2C70 2x" type="image/webp"/><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2 2x"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg" style="object-fit:cover;object-position:top"/></picture></div></div><div class="fc8ba0 fa8bf6"><a class="ac7250 e374f1 d45db1" data-e-a="detail" data-type-id="7" data-is-service="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;market-offer-item&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;Výměna čelního autoskla&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vymena-celniho-autoskla-13362112-4503&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" href="https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vymena-celniho-autoskla-13362112-4503">Výměna čelního autoskla</a><div class="baadd7 a2a567 c360e7 b3d73c"><span>1 850 Kč</span></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><span class="c7278e">SV CAR SERVICE</span><div class="e6fb6d ad6a6c" data-e-a="rating"><span class="divider"></span><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="12px" height="12px" viewBox="0 0 12 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(1)</span></div></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><svg viewBox="0 0 12 16" class="a1e1f7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg><span class="c7278e">Úvaly</span></div></div></div></div></div><div class="f0dc14" style="margin-right:0.8rem"><div class="f93720" data-e-b-n="mQluWOQ~1"><div class="af67e3 b3dc60 c57e91"><div class="b18533"><div class="ed6ef2 fc0b74"><picture class="a08d5f"><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2%7Cwebp%2C70, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2%7Cwebp%2C70 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2%7Cwebp%2C70 2x" type="image/webp"/><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2 2x"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg" style="object-fit:cover;object-position:top"/></picture></div></div><div class="fc8ba0 fa8bf6"><a class="ac7250 e374f1 d45db1" data-e-a="detail" data-type-id="7" data-is-service="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;market-offer-item&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;Montáž čelního skla do gumy - nákladní vozy&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/montaz-celniho-skla-do-gumy-nakladni-vozy-651018-43&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" href="https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/montaz-celniho-skla-do-gumy-nakladni-vozy-651018-43">Montáž čelního skla do gumy - nákladní vozy</a><div class="baadd7 a2a567 c360e7 b3d73c"><span>600 – 800 Kč</span></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><span class="c7278e">Autoskla Uhříněves</span><div class="e6fb6d ad6a6c" data-e-a="rating"><span class="divider"></span><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="12px" height="12px" viewBox="0 0 12 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(4)</span></div></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><svg viewBox="0 0 12 16" class="a1e1f7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg><span class="c7278e">Praha, Uhříněves</span></div></div></div></div></div><div class="f0dc14" style="margin-right:0.8rem"><div class="f93720" data-e-b-n="mQluWOQ~2"><div class="af67e3 b3dc60 c57e91"><div class="b18533"><div class="ed6ef2 fc0b74"><picture class="a08d5f"><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2%7Cwebp%2C70, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2%7Cwebp%2C70 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2%7Cwebp%2C70 2x" type="image/webp"/><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2 2x"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg" style="object-fit:cover;object-position:top"/></picture></div></div><div class="fc8ba0 fa8bf6"><a class="ac7250 e374f1 d45db1" data-e-a="detail" data-type-id="7" data-is-service="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;market-offer-item&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;Montáž čelního skla do gumového rámu&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/montaz-celniho-skla-do-gumoveho-ramu-345408-1056&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" href="https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/montaz-celniho-skla-do-gumoveho-ramu-345408-1056">Montáž čelního skla do gumového rámu</a><div class="baadd7 a2a567 c360e7 b3d73c"><span>Od 300 Kč</span></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><span class="c7278e">KR Autosklo</span><div class="e6fb6d ad6a6c" data-e-a="rating"><span class="divider"></span><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="12px" height="12px" viewBox="0 0 12 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(4)</span></div></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><svg viewBox="0 0 12 16" class="a1e1f7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg><span class="c7278e">Praha, Strašnice</span></div></div></div></div></div><div class="f0dc14"><div class="f93720" data-e-b-n="mQluWOQ~3"><div class="af67e3 b3dc60 c57e91"><div class="b18533"><div class="ed6ef2 fc0b74"><picture class="a08d5f"><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2%7Cwebp%2C70, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2%7Cwebp%2C70 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2%7Cwebp%2C70 2x" type="image/webp"/><source srcSet="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2 1.5x, https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg?fl=res%2C492%2C492%2C2 2x"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg" style="object-fit:cover;object-position:top"/></picture></div></div><div class="fc8ba0 fa8bf6"><a class="ac7250 e374f1 d45db1" data-e-a="detail" data-type-id="7" data-is-service="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;market-offer-item&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;Výměna lepeného autoskla&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vymena-lepeneho-autoskla-345408-1047&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" href="https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vymena-lepeneho-autoskla-345408-1047">Výměna lepeného autoskla</a><div class="baadd7 a2a567 c360e7 b3d73c"><span>Od 1 500 Kč</span></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><span class="c7278e">KR Autosklo</span><div class="e6fb6d ad6a6c" data-e-a="rating"><span class="divider"></span><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="12px" height="12px" viewBox="0 0 12 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(4)</span></div></div><div class="a39d7b a2a567 c7ffbd"><svg viewBox="0 0 12 16" class="a1e1f7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg><span class="c7278e">Praha, Strašnice</span></div></div></div></div></div></div><script> var scripts = document.getElementsByTagName('script'); var carousel = scripts[scripts.length - 1].parentElement; if (carousel && 'scrollTo' in carousel) { carousel.scrollTo(0, 0); } </script></div><div class="e09a4e ce9fca" data-e-b-ae="next"><button class="c3e55d" type="button" data-e-b-ae="arrow-right"><svg viewBox="0 0 9 16" class="cc6320"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-arrow-right-9x16--sprite-usage"></use></svg></button></div></div></div></div><div style="width:1px;height:1px"></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~8"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c07d75de859cf1e1&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: http://www.cechy-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.cechy-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-l-id="c07d75de859cf1e1"><span><b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> | Čechy - katalog firem</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: http://www.cechy-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.cechy-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-l-id="c07d75de859cf1e1"><span>cechy-katalog.cz</span><span class="a57efd">/firma/<b class=sec>autosklo</b>-<b class=sec>holesovice</b>.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Pobočka firmy <b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> spadající do oblasti Čechy - katalog firem a obce Praha 7. V této sekci služby a firmy naleznete velký počet firem vyhovující Vašim požadavkům.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~9"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;d16d25896c2c5977&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: http://www.katalog-autosklo-praha.cz/autosklo-holesovice" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.katalog-autosklo-praha.cz/autosklo-holesovice" data-l-id="d16d25896c2c5977"><span><b class=sec>Autoskla</b> <b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> Praha 7 Holešovice</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: http://www.katalog-autosklo-praha.cz/autosklo-holesovice" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.katalog-autosklo-praha.cz/autosklo-holesovice" data-l-id="d16d25896c2c5977"><span>katalog-<b class=sec>autosklo</b>-praha.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>autosklo</b>-<b class=sec>holesovice</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>To, zda budou dálnice nasměrovány k plantážím, k dolům na více různých stanovišť ve stejné budově a tím zmenšit počet činností na jednoho člověka, zvýšit jeho specializaci a hlavně Company Tycoon Game Zásadní změnou byl nejen pro společnost&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~0z"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;483023526b986775&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autosklo-nonstop.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autosklo-nonstop.cz/" data-l-id="483023526b986775"><span><b class=sec>Autosklo</b> NON-STOP, <b class=sec>autoskla</b>, nonstop, Praha 7, Praha 2</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autosklo-nonstop.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autosklo-nonstop.cz/" data-l-id="483023526b986775"><span><b class=sec>autosklo</b>-nonstop.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Výměna <b class=sec>autoskel</b> všech značek, renovace světlometů, nonstop servis, <b class=sec>autoskla</b>, nonstop, výměna autoskla, výměna autoskel praha, výměna autoskla praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~00"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4b7608851cd24aac&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: http://www.brno-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.brno-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-l-id="4b7608851cd24aac"><span><b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> | Brno - katalog firem</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: http://www.brno-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.brno-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html" data-l-id="4b7608851cd24aac"><span>brno-katalog.cz</span><span class="a57efd">/firma/<b class=sec>autosklo</b>-<b class=sec>holesovice</b>.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Firemní detail firmy <b class=sec>Autosklo</b> <b class=sec>Holešovice</b> - obec Praha 7 zařazený v kategorii služby a firmy internetového serveru Brno - katalog firem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~01"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;f25dbf577710f6f4&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/12737120-autosklo-nonstop-24h-praha-holesovice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.firmy.cz/detail/12737120-autosklo-nonstop-24h-praha-holesovice.html" data-l-id="f25dbf577710f6f4"><span><b class=sec>Autosklo</b>-Nonstop 24h (Praha, <b class=sec>Holešovice</b>) • Firmy.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/12737120-autosklo-nonstop-24h-praha-holesovice.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.firmy.cz/detail/12737120-autosklo-nonstop-24h-praha-holesovice.html" data-l-id="f25dbf577710f6f4"><span>firmy.cz</span><span class="a57efd">/12737120-<b class=sec>autosklo</b>-nonstop-24h-praha-<b class=sec>holesovice</b>.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, otevírací hodiny a hodnocení <b class=sec>Autosklo</b>-Nonstop 24h, Praha, <b class=sec>Holešovice</b>. Telefon: 728 060 …</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQmtes~02"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c213e973722b2a0b&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.zivefirmy.cz/autosklo-non-stop_f1362840" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.zivefirmy.cz/autosklo-non-stop_f1362840" data-l-id="c213e973722b2a0b"><span><b class=sec>Autosklo</b> NON-STOP , Praha, <b class=sec>Holešovice</b> - Živéfirmy.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.zivefirmy.cz/autosklo-non-stop_f1362840" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.zivefirmy.cz/autosklo-non-stop_f1362840" data-l-id="c213e973722b2a0b"><span>zivefirmy.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>autosklo</b>-non-stop_f1362840</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="dZTcrKPuQlsWmQfQgs"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/74ae23a44.dd60292b3c.svg#74ae23a44.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Autosklo</b> NON-STOP , Bubenská 942/8,Praha,17000 Praha 7</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-e-b-n="lQeKsQm~03"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="eWms"><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~z"><a class="bc65b8" href="?q=alza%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=alza%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="alza holešovice" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>alza holešovice</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~0"><a class="bc65b8" href="?q=oa%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=oa%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="oa holešovice" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>oa holešovice</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~1"><a class="bc65b8" href="?q=hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="holešovice" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>holešovice</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~2"><a class="bc65b8" href="?q=p%2Br%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=p%2Br%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="p+r holešovice" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>p+r holešovice</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~3"><a class="bc65b8" href="?q=auto%C5%A1kola%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=auto%C5%A1kola%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="autoškola holešovice" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autoškola holešovice</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~5"><a class="bc65b8" href="?q=auto%20hole%C5%A1ov&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=auto%20hole%C5%A1ov&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="auto holešov" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>auto holešov</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~6"><a class="bc65b8" href="?q=autovars%20praha%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=autovars%20praha%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="autovars praha holešovice" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>autovars praha holešovice</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WsQf~7"><a class="bc65b8" href="?q=squash%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=squash%20hole%C5%A1ovice&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="squash holešovice" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-hx6Ti-kx-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>squash holešovice</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="iKSWgS"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice&amp;count=10&amp;pId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice&amp;count=10&amp;pId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice&amp;count=10&amp;pId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice&amp;count=10&amp;pId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice&amp;count=10&amp;pId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice&amp;count=10&amp;pId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=autoskla%20hole%C5%A1ovice&amp;count=10&amp;pId=dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="eWgam"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=autoskla%20hole%C5%A1ovice" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="RQQPLKOa-Ltsshg"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1667/3152,1713/3215,1712/3212</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.autosklo-vymena.cz/pojistna-udalost/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2Bvyhled%25c3%25a1v%25c3%25a1n%25c3%25ad%26utm_content%3DAutoskla%2B-%2BPraha&c=G4AZD7Q34K8PSY6EUJ5TC2X287AXIYWTCBVB2UXYFUCU53P2MEFSZIWDITK6WCQNUQ8WAE5BTUJ9EUZA38AVBGN6ISWN363GQ9SD9PWEQ9K2F9NX6A9PW4AAMB8SYGE57W337GK6YHGJ7TFPZ9QHXVP9R3RQ2Y7WBXEEYNG884BUS5Z255EPWCZEPNEF6YNVWIEJG5Z37H26V9XF9UVFQ6EBN6FYTMUZKUZH58P5YT24B727QW5H8IN85KTDIHS9W86ATRJYFKAGGRFEDDCXZRPGCJEUPCTN22TMH6S":"hW1Jej7z","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.autosklogo.cz/pobocky/praha/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BBlizka%2Bmesta%2B%28E%29%26utm_content%3D/Praha%2B-%2B19%2Bkm/%2BAutosklo%2BHolesovice%26utm_term%3Dautoskla%2Bholesovice&c=DIYEBGX7QD5TJDQWW5ZEY8FKEE3HWATA2J5WIDKEJIASBUVYK3G4CSAIHVUC8AMQ2343A43E6C37NWIY5NCG3AJJ9IMBSTYC6EJT82VP7T6TIZTZMSFM2AMMNUW8VQ72M6PNFHE5H6MUJZQRN8DPR3R78NGKW5QQDZVHB9J7D2R7R4MFCRM5YWMN2HMIJD5TRQAVD42HHKC5HHB4RZAEGC9AIIVPTDABNIDFNAXM2TEF2YTCV9XPP45FQS47338NYA97JJQ7EPDR2F2RRQGEAGZMUUJ2QEYIWS7EYIFIFH3S":"u8xBcCD1"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false,"batchDelay":250},"firstRequest":{"firstRequestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF","eventTime":"2022-12-04T21:05:52.880693276Z","featureFlags":["firmy-cqp-forenames","zbozi-category-noboost"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityConfig":{"lineHeightRem":2,"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":4,"offset":[0,0,0,0]}}},"hashSeed":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF","layoutElementId":"app-root","startIndex":53}; config.visibilityConfig = {"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[56,0,0,0]},"header":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"headerOffset":{"offset":[56,0,0,0]},"overlay":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"percentage05":{"extends":"headerOffset","threshold":0.5,"rows":false},"percentage08":{"extends":"headerOffset","threshold":0.8,"rows":false}}}; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ehSh"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ktQlx"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tmQl"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","mQKlOV~z"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","hLlKyax~0"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","yLhyW~1"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","fKix~2"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","uWPQK~3"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","OeKgax~5"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","RWlfx~6"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["uQlsWOKem","mehugWa~7"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopcee650a15464624617262689721","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["maeWashi~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"5464624617262689721","callId":"cee650a1"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopcee650a19023166188247179729","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["maeWashi~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"9023166188247179729","callId":"cee650a1"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategory7813f8d0","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"7813f8d0"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"category","order":2,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","RWesQlm"]},"box":{"name":"filters","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","RWesQlm","gxgW-hsQulQgh~z"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nyni-otevreno","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","eWms"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":false,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-734121","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","eWms","LtmWgQmm~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-734121","callId":"7813f8d0"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"business","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-2373386","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","eWms","LtmWgQmm~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-2373386","callId":"7813f8d0"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"business","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-12737120","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","eWms","LtmWgQmm~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-12737120","callId":"7813f8d0"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"business","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-2004992","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","eWms","LtmWgQmm~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-2004992","callId":"7813f8d0"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"business","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-12787642","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OKsQShlx~1","eWms","LtmWgQmm~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-12787642","callId":"7813f8d0"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"business","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e616859034fc2c0592","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"16859034fc2c0592","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":3,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e66e2b26322895f700","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6e2b26322895f700","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":4,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e6241496d46a89ac1a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"241496d46a89ac1a","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e6b6613ced43fd87e8","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b6613ced43fd87e8","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmymarketOfferSearch7813f8d0","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["fKlaQsjRRQlBQKlOV~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"marketOfferSearch","callId":"7813f8d0"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"marketOfferSearch","order":7,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["fKlaQsjRRQlBQKlOV~7","eWms"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":false,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["fKlaQsjRRQlBQKlOV~7","eWms","mQluWOQ~z"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"service","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["fKlaQsjRRQlBQKlOV~7","eWms","mQluWOQ~0"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"service","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["fKlaQsjRRQlBQKlOV~7","eWms","mQluWOQ~1"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"service","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["fKlaQsjRRQlBQKlOV~7","eWms","mQluWOQ~2"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"service","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["fKlaQsjRRQlBQKlOV~7","eWms","mQluWOQ~3"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"service","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e6c07d75de859cf1e1","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c07d75de859cf1e1","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e6d16d25896c2c5977","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"d16d25896c2c5977","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e6483023526b986775","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~0z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"483023526b986775","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e64b7608851cd24aac","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~00"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4b7608851cd24aac","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e6f25dbf577710f6f4","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~01"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f25dbf577710f6f4","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":12,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult8aa8d6e6c213e973722b2a0b","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmtes~02"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c213e973722b2a0b","callId":"8aa8d6e6"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"result","order":13,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelatesa44e16da","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"a44e16da"},"requestId":"dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF"}],"name":"relates","order":14,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~z"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~0"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~1"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~2"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~3"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~5"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"48"},"nodeId":"i48","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~6"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"49"},"nodeId":"i49","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQeKsQm~03","eWms","WsQf~7"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"50"},"nodeId":"i50","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["iKSWgS"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"51"},"nodeId":"i51","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["eWgam"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"52"},"nodeId":"i52","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["RQQPLKOa-Ltsshg"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"53"},"nodeId":"i53","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;firmy-cqp-forenames&quot;,&quot;zbozi-category-noboost&quot;],&quot;requestTime&quot;:1670187952892,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;6365e87547a92af&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;autoskla holešovice&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;autoskla holešovice&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1667,&quot;groupId&quot;:3152,&quot;groupName&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DMRmToFu&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1713,&quot;groupId&quot;:3215,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-cqp-forenames&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SHnwCAxS&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1712,&quot;groupId&quot;:3212,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyVNAA0t&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SsRfag5s&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWl1UrBz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464624617262689721&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cee650a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5464624617262689721&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autosklo-vymena.cz/pojistna-udalost/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.autosklo-vymena.cz/pojistna-udalost/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2Bvyhled%25c3%25a1v%25c3%25a1n%25c3%25ad%26utm_content%3DAutoskla%2B-%2BPraha&amp;c=G4AZD7Q34K8PSY6EUJ5TC2X287AXIYWTCBVB2UXYFUCU53P2MEFSZIWDITK6WCQNUQ8WAE5BTUJ9EUZA38AVBGN6ISWN363GQ9SD9PWEQ9K2F9NX6A9PW4AAMB8SYGE57W337GK6YHGJ7TFPZ9QHXVP9R3RQ2Y7WBXEEYNG884BUS5Z255EPWCZEPNEF6YNVWIEJG5Z37H26V9XF9UVFQ6EBN6FYTMUZKUZH58P5YT24B727QW5H8IN85KTDIHS9W86ATRJYFKAGGRFEDDCXZRPGCJEUPCTN22TMH6S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.autosklo-vymena.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;autosklo&lt;/b&gt;-vymena.cz/vymeny/&lt;b&gt;autoskel&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autosklo-vymena.cz/pojistna-udalost/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Sklik+vyhled%c3%a1v%c3%a1n%c3%ad&amp;utm_content=Autoskla+-+Praha&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Autoskla&lt;/b&gt; - Praha&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Autoskla&lt;/b&gt; zdarma na pojišťovnu&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte prasklé &lt;b&gt;autosklo&lt;/b&gt;? Vyměníme ho nebo opravíme. Pobočky máme po celé Praze!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420800117556&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:298279322,&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420800117556&amp;c=STFYNSWYKMVNXIQN9375VQSHJNTW3FNQXAQ8DWSBY4WHQ8FVSE7A7JV62ZBKBJKEG7HUEGTDITK5EJSSVAC55JE2WZMNPCZ8FM4465YX77YB9T7AQNTFAP5RJ9SF7VGCGHKMEPA7MJW4U9PFHWDIAT26DF834AQFMNA9JH4Q6T8DHJDATMI8ZMFDFNBV5SJXGW3A95G2KZ3TFWT852WCZKTM2NANGAT6JAV8JVW96M7M7933Y2TJ83N532QCNHYXURP9KHRD9HSUFMFT64H5552JWNAURNDXMQRI4NI&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AhTH4E9v&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9023166188247179729&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cee650a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;9023166188247179729&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autosklogo.cz/pobocky/praha/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.autosklogo.cz/pobocky/praha/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BBlizka%2Bmesta%2B%28E%29%26utm_content%3D/Praha%2B-%2B19%2Bkm/%2BAutosklo%2BHolesovice%26utm_term%3Dautoskla%2Bholesovice&amp;c=DIYEBGX7QD5TJDQWW5ZEY8FKEE3HWATA2J5WIDKEJIASBUVYK3G4CSAIHVUC8AMQ2343A43E6C37NWIY5NCG3AJJ9IMBSTYC6EJT82VP7T6TIZTZMSFM2AMMNUW8VQ72M6PNFHE5H6MUJZQRN8DPR3R78NGKW5QQDZVHB9J7D2R7R4MFCRM5YWMN2HMIJD5TRQAVD42HHKC5HHB4RZAEGC9AIIVPTDABNIDFNAXM2TEF2YTCV9XPP45FQS47338NYA97JJQ7EPDR2F2RRQGEAGZMUUJ2QEYIWS7EYIFIFH3S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.autosklogo.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;autosklo&lt;/b&gt;go.cz/&lt;b&gt;Autoskla&lt;/b&gt;/Praha&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.autosklogo.cz/pobocky/praha/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Blizka+mesta+(E)&amp;utm_content=/Praha+-+19+km/+Autosklo+Holesovice&amp;utm_term=autoskla+holesovice&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Oprava &lt;b&gt;autoskel&lt;/b&gt; - Praha 15&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Ušetřete za výměnu skla&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;S pojišťovnou vyřídíme za Vás&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Při čekání káva a WIFI zdarma · Opravy do 30 min · Výměny do 2 h · Všechny druhy vozů&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Profesionální práce &amp;amp; Super ceny!&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420800400250&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:408648678,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;999/31&quot;,&quot;id&quot;:1330896,&quot;phone&quot;:&quot;420800400250&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Továren&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;},&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420800400250&amp;c=JTQSGS4HACIUI572T9WE7S36KBYSGGDP5TCD6W3DKQS4Q3MIR7CUZRB7K6CA65WQN3X2CXVEIFDTMTUGE84NCURBDGZ92YVJHXGRPNFS7AGEYJKTZ5ER2PTMH843F22T5JDFAGWQ75JGFD6N75DK3YUYJ67X255TDD9I9XAP94HK3B5UQX44MBZQSHAQ86S582YC7CJ735K4PQ65JRJGYKKIS8QV4A9YINJ698NKGDNPQMGAKIP2Y2DUBHBIBGVGISQXVJNWST2WSXN7GKN2MKIN8E348NKHJSGIT6JNNJEA&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WPMfusRX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s1WP4oJS&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:45,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:15.9915297624796,&quot;maxY&quot;:49.9720573916859,&quot;minX&quot;:15.9625055607054,&quot;minY&quot;:49.9482453683154},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:49.957322744116006,&quot;longitude&quot;:15.975954326902702,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Holešovic&quot;,&quot;id&quot;:2743,&quot;importance&quot;:0.16095925177046116,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{},&quot;locativeName&quot;:&quot;Holešovicích&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0531&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.367103,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ward&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dc1stF2U&quot;},{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.4605973146623,&quot;maxY&quot;:50.1135000154001,&quot;minX&quot;:14.4076534867783,&quot;minY&quot;:50.0920729353578},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.10064103376511,&quot;longitude&quot;:14.435503501677697,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Holešovic&quot;,&quot;id&quot;:14951,&quot;importance&quot;:0.44912427114910836,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;el&quot;:&quot;Χόλεσοβιτσε&quot;,&quot;ru&quot;:&quot;Холешовице&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;Holešovicích&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0107&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.85039,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ward&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y5ZVjXDY&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.501813993453993,&quot;maxY&quot;:50.11147087097169,&quot;minX&quot;:14.420921230316168,&quot;minY&quot;:50.05413360595702},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:null},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownResults&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;list&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-734121&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;U Měšťanského pivovaru 1327/3, 170 00 Praha, Holešovice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Měšťanského pivovaru 1327/3, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Nakoupit online&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nanowax.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-734121&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4TDxgmoC&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna se nachází ve dvoře&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Holešovice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1327/3&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Měšťanského pivovaru&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;17000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.nanowax.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nanowax.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-734121&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SDRwKhwF&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[11,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[11,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[11,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[11,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[11,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[11,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;doAgxrRN&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4293233&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3008,2005],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_a/BaHGG.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_a/BaHGG.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_a/BaHGG.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_a/BaHGG.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_a/BaHGG.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:45116},&quot;groupId&quot;:734121,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:734121,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_a/0WHF9.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_a/0WHF9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_a/0WHF9.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_a/0WHF9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RvAuI2ZM&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.106258392333984,&quot;lon&quot;:14.448532104492188},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;25&quot;:0.5,&quot;5901&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2195256},&quot;title&quot;:&quot;Chemical Guys&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Tónování autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/734121-chemical-guys-praha-holesovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VXZGd3bd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2373386&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Komunardů 1039/39, 170 00 Praha, Holešovice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Komunardů 1039/39, Praha&quot;,&quot;adminUrls&quot;:{&quot;regflow&quot;:&quot;https://admin.firmy.cz/pridat-spravce/2325679/2373386&quot;},&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;vedle KB&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Holešovice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1039/39&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Komunardů&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;17000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autosluzbypraha.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autosluzbypraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-2373386&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DaGTKNmw&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[14,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;O víkendu po dohodě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j8ymlSNE&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1062652&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3968,2642],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/HmYuWH.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/HmYuWH.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/HmYuWH.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/HmYuWH.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/HmYuWH.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:67},&quot;groupId&quot;:2373386,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2373386,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:false,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10465621948242,&quot;lon&quot;:14.449716567993164},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;25&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:false,&quot;subjectId&quot;:2325679},&quot;title&quot;:&quot;FORCAR, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej autoskel a autofólií&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2373386-forcar-praha-holesovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iopuhA5g&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12737120&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Bubenská 942/8, 170 00 Praha, Holešovice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Bubenská 942/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Areál vlakové nádraží Bubny-vjezd pod Veletržní ulicí.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Holešovice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;942/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bubenská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;17000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;autosklo-nonstop.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autosklo-nonstop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12737120&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z3CGFB0e&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Otevírací doba dle potřeby zákazníka. Po telefonické dohodě nonstop.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9q7fflMK&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3080724&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2626,1749],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/n5vE2i.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/n5vE2i.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/n5vE2i.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/n5vE2i.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/n5vE2i.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1971},&quot;groupId&quot;:12737120,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12737120,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:false,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10368728637695,&quot;lon&quot;:14.437237739562988},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:99.396,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:8,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;160&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:false,&quot;subjectId&quot;:3756021},&quot;title&quot;:&quot;AUTOSKLO-NONSTOP 24h&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12737120-autosklo-nonstop-24h-praha-holesovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GHNCW5SL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2004992&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 364/7, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Mendíků 364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;364/7&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autosklosos.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autosklosos.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-2004992&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y8lP5rDm&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;standardní otevírací doba 8:00 - 18:00, mimo pracovní dobu a ve svátky - zpoplatněná nonstop služba&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NuXsZGz3&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4959335&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3922,2614],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_q/Q1pD1T.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:406932},&quot;groupId&quot;:2004992,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2004992,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/86BB1sa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cs3bs7pY&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.05887222290039,&quot;lon&quot;:14.450657844543457},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YW7bGgvt&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4zFRviv1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RFAZfLGt&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:79.638,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:9,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;160&quot;:0.972972972972973,&quot;5901&quot;:0.02702702702702703},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2250700},&quot;title&quot;:&quot;Autosklo S.O.S., NON STOP, spol. s r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2004992-autosklo-s-o-s-non-stop-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8H3sePdI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12787642&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Kloboučnická 1435/24, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1435/24&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kloboučnická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoskloplus.com&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoskloplus.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12787642&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XT326M6z&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop linka 777 877 680\r\nNonstop montáže 777 877 680\r\nDle potřeby klienta po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3VTy2gCH&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1430608&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3264,1836],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/4jlBW1B.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/4jlBW1B.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/4jlBW1B.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/4jlBW1B.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/4jlBW1B.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:448239},&quot;groupId&quot;:12787642,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12787642,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/exECFLl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/exECFLl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/exECFLl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/exECFLl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Uqzf0Fjo&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.061946868896484,&quot;lon&quot;:14.449570655822754},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YeQsUpbo&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GZTJnb5j&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TwrV3FgX&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:98.645,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:11,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;160&quot;:0.9565217391304348,&quot;5901&quot;:0.043478260869565216},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3796787},&quot;title&quot;:&quot;Autosklo plus&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12787642-autosklo-plus-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;J9qprJE3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-441162&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Koněvova 411/143, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Koněvova 411/143, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;411/143&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Koněvova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autosklozizkov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autosklozizkov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-441162&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SVRAh10g&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WDRuKLX1&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1687074&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2048,1364],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/wA0Bve9.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/wA0Bve9.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/wA0Bve9.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/wA0Bve9.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/wA0Bve9.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2251},&quot;groupId&quot;:441162,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:441162,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/uZIBPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/uZIBPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/uZIBPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/uZIBPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HQRkUYlu&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.091922760009766,&quot;lon&quot;:14.476583480834961},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;25&quot;:0.36363636363636365,&quot;160&quot;:0.6363636363636364},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2113984},&quot;title&quot;:&quot;AUTOSKLO Žižkov&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/441162-autosklo-zizkov-praha-zizkov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NzdGKXx3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-345408&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;V Korytech 1537/10, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V Korytech 1537/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Objednat ihned&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kr-autosklo.cz/kontakty#form-section&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-345408&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hR5OtkJ2&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1537/10&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Korytech&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.kr-autosklo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kr-autosklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-345408&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oft19GoD&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bJJ7VxDq&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4510233&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2661],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:17121},&quot;groupId&quot;:345408,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:345408,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VM5OEvco&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06424331665039,&quot;lon&quot;:14.494460105895996},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rJy2kX4Y&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NZTpaqvs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HvHrEH7m&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;160&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2068835},&quot;title&quot;:&quot;KR Autosklo&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/345408-kr-autosklo-praha-strasnice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lpQq85iC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12811937&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Malešická 2749/18, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Malešická 2749/18, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2749/18&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Malešická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autocentrumkalfas.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autocentrumkalfas.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12811937&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwSWWzW6&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě i mimo pracovní dobu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kl0KyFA5&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;952807&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2048,1364],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fIMEgN.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fIMEgN.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fIMEgN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fIMEgN.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fIMEgN.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:49139},&quot;groupId&quot;:12811937,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12811937,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/h3vZ7Q.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/h3vZ7Q.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/h3vZ7Q.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/h3vZ7Q.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hqA9JE6n&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08739471435547,&quot;lon&quot;:14.477872848510742},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:92.035,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;25&quot;:0.23255813953488372,&quot;160&quot;:0.5348837209302325,&quot;5901&quot;:0.23255813953488372},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3812760},&quot;title&quot;:&quot;Autosklo Kalfas&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12811937-autosklo-kalfas-praha-zizkov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8mL5Imqm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12985979&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Koněvova 411/143, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Koněvova 411/143, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;411/143&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Koněvova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autofolia.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autofolia.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12985979&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dfCI0uH5&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WNtjvV2f&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1740551&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2JvByU8.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2JvByU8.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2JvByU8.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2JvByU8.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2JvByU8.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:114730},&quot;groupId&quot;:441162,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12985979,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6OuByU1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6OuByU1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6OuByU1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6OuByU1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U0sD4pn7&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.091922760009766,&quot;lon&quot;:14.476583480834961},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3pWHkp1Z&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fS1DICVb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fG4Qznb3&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5901&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2113984},&quot;title&quot;:&quot;Autofolia&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Tónování autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12985979-autofolia-praha-zizkov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KueX4Fwt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12861505&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Revoluční 1403/28, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Revoluční 1403/28, Praha&quot;,&quot;adminUrls&quot;:{&quot;regflow&quot;:&quot;https://admin.firmy.cz/pridat-spravce/3847330/12861505&quot;},&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1403/28&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Revoluční&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.hydrofols.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hydrofols.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12861505&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HcBE2A7K&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1222534&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XpABBNG.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XpABBNG.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XpABBNG.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XpABBNG.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XpABBNG.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:33},&quot;groupId&quot;:12861505,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12861505,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:false,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.092247009277344,&quot;lon&quot;:14.427606582641602},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;25&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:false,&quot;subjectId&quot;:3847330},&quot;title&quot;:&quot;HydrofoL&#x27;S company, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej autoskel a autofólií&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12861505-hydrofol-s-company-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fmvq2kKq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13411477&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Rybná 716/24, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Rybná 716/24, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;716/24&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Rybná&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;autosklo-praha.info&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://autosklo-praha.info#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-13411477&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IRC07Cuc&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ckw0Gcrf&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/sdPMau.jpeg&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm-panorama&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;panorama&quot;:{&quot;pid&quot;:72563627,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=72563627&amp;yaw=1.204054&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13411477&quot;,&quot;yaw&quot;:1.20405444838},&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/sdPMau.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/sdPMau.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/sdPMau.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/sdPMau.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/sdPMau.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13182289,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13411477,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:false,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09026336669922,&quot;lon&quot;:14.425971031188965},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;25&quot;:0.5,&quot;160&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:false,&quot;subjectId&quot;:3924083},&quot;title&quot;:&quot;Autosklo Praha&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13411477-autosklo-praha-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IW6A69aM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12718367&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;adminUrls&quot;:{&quot;regflow&quot;:&quot;https://admin.firmy.cz/pridat-spravce/3730833/12718367&quot;},&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;podzemní garáže OD Kotva nikoliv Paladium&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.wrapstyle.com&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.wrapstyle.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12718367&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jyny9iQQ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p1ZEQAj4&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;917590&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/8gVjSm.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/8gVjSm.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/8gVjSm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/8gVjSm.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/8gVjSm.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:196},&quot;groupId&quot;:12702485,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12718367,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:false,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08909606933594,&quot;lon&quot;:14.427703857421875},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5901&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:false,&quot;subjectId&quot;:3730833},&quot;title&quot;:&quot;WrapStyle™&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Tónování autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12718367-wrapstyle-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;I1GjaxVb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12940169&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Sádovská 1597, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Sádovská 1597, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Rezervace On-Line&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://n174861.yclients.com/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12940169&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EEra5myX&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1597&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Sádovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autofolie-cz.com&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autofolie-cz.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12940169&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zQlqVnfJ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMRTu6wX&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1470350&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/m4UBafE.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/m4UBafE.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/m4UBafE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/m4UBafE.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/m4UBafE.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:5106},&quot;groupId&quot;:12940169,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12940169,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/inNBZrZ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/inNBZrZ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/inNBZrZ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/inNBZrZ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TVXTZzD2&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.11152267456055,&quot;lon&quot;:14.560072898864746},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:95.027,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:47,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5901&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3883455},&quot;title&quot;:&quot;Ievgenii Tkhoriev - Autofólie&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Tónování autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12940169-ievgenii-tkhoriev-autofolie-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SgPu8pMQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-179578&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Sadská 678/12, 198 00 Praha, Hloubětín&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Sadská 678/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Rychlý přehled fólií&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.hanitafolie.cz/folie/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-179578&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Osynx6ei&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Hloubětín&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;678/12&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Sadská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hloubětín&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.hanitafolie.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hanitafolie.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-179578&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;83VGdTtg&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody je možné sjednat osobní schůzku i mimo danou pracovní dobu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Eh3vCFD&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4510169&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2048,1365],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_g/1KwBSB.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_g/1KwBSB.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_g/1KwBSB.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_g/1KwBSB.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_g/1KwBSB.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:32204},&quot;groupId&quot;:179578,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_h/zJ5J.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_i/mNJH.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_i/mNJH.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:179578,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_g/nykBRf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_g/nykBRf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_g/nykBRf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_g/nykBRf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4V1bzQy5&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10780334472656,&quot;lon&quot;:14.534764289855957},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iDyj3MIh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LHJ1Of3q&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m7ES7EuW&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;25&quot;:0.47619047619047616,&quot;5901&quot;:0.5238095238095238},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2021427},&quot;title&quot;:&quot;Steinbauer a spol., s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Tónování autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/179578-steinbauer-a-spol-s-r-o-praha-hloubetin.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CkW5GyAF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12879099&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Wilsonova 300/8, 110 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Wilsonova 300/8, Praha&quot;,&quot;adminUrls&quot;:{&quot;regflow&quot;:&quot;https://admin.firmy.cz/pridat-spravce/2665637/12879099&quot;},&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Hlavní nádraží&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;300/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Wilsonova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autosluzbymr.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autosluzbymr.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_campaign=firmy.cz-12879099&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YeifoJAZ&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/ZKDLxx.jpeg&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm-panorama&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;panorama&quot;:{&quot;pid&quot;:72921689,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=72921689&amp;yaw=1.873391&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=12879099&quot;,&quot;yaw&quot;:1.87339075078},&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/ZKDLxx.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/ZKDLxx.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/ZKDLxx.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/ZKDLxx.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_o/ZKDLxx.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2602065,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12879099,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:false,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.083560943603516,&quot;lon&quot;:14.435486793518066},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;160&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:false,&quot;subjectId&quot;:2665637},&quot;title&quot;:&quot;AUTOSLUŽBY - M.R.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12879099-autosluzby-m-r-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;owoNZIuT&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bPz3gwKU&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Qz6bkgL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;16859034fc2c0592&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10846233834835150226&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1488896306},&quot;docId&quot;:&quot;16859034fc2c0592&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoskloholesovice.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tp1zRRq0&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; | 15 let praxe v oboru&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; | Výměna &lt;b class=sec&gt;autoskel&lt;/b&gt; | Okenní fólie&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoskloholesovice.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoskloholesovice.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rI6DcKhM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6e2b26322895f700&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17161852801896544000&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1396479600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489020101},&quot;docId&quot;:&quot;6e2b26322895f700&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoskloholesovice.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WpCvarFT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; | 15 let praxe v oboru&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autoskla&lt;/b&gt; | &lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoskloholesovice.cz/autoskla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoskloholesovice.cz/&lt;b class=sec&gt;autoskla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;akTqA1eQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;241496d46a89ac1a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11823240760819035162&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1396479600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1663228650},&quot;docId&quot;:&quot;241496d46a89ac1a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcylex.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w0LIFY8z&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Zkontrolujte &lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; v Praha, Bubenská 43 na Cylex a najděte 602 476 ... contact info, kontaktní údaje.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt;, Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cylex.cz/praha/autosklo+hole%C5%A1ovice-45627.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cylex.cz/praha/&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;holešovice&lt;/b&gt;-45627.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IoAuhWrb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b6613ced43fd87e8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13141852177389422568&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1333753200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1549294624},&quot;docId&quot;:&quot;b6613ced43fd87e8&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebninet.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BAovCvn9&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Prodej a výměna &lt;b class=sec&gt;autoskel&lt;/b&gt; bez finanční účasti zákazníka.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; - Stavebnínet.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavebninet.cz/autosklo-holesovice-18534/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;stavebninet.cz/&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;holesovice&lt;/b&gt;-18534&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Jhsfjaf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;marketOfferSearch&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7813f8d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[],&quot;documentsCount&quot;:5,&quot;results&quot;:[{&quot;active&quot;:true,&quot;addressType&quot;:&quot;premise&quot;,&quot;assignedUserId&quot;:null,&quot;category&quot;:&quot;Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryId&quot;:32070,&quot;categoryIdPath&quot;:&quot;32069/32070&quot;,&quot;categoryNamePath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryPath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto-opravy-a-servisy&quot;,&quot;created&quot;:&quot;2022-02-21T13:56:28.000Z&quot;,&quot;distance&quot;:14261.85438895734,&quot;edited&quot;:&quot;2022-03-10T07:00:11.000Z&quot;,&quot;email&quot;:&quot;info@autoskla-uhrineves.cz&quot;,&quot;fdistance&quot;:&quot;14.3 km&quot;,&quot;gpsLatitude&quot;:50.0385670953,&quot;gpsLongitude&quot;:14.596569735,&quot;graphics&quot;:[&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_m/D78GJ.jpeg&quot;,&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_m/IgFF2.jpeg&quot;,&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_o/3JYGa.jpeg&quot;],&quot;groupId&quot;:651018,&quot;id&quot;:45,&quot;indexed&quot;:&quot;2022-12-03T23:05:03.000Z&quot;,&quot;limitations&quot;:null,&quot;localityString&quot;:&quot;Praha, Uhříněves&quot;,&quot;mapIcons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;mapyNav&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&amp;x=14.596570&amp;y=50.038567&amp;z=17&amp;rc=9g.jgxXx3.9haLTxX5-G&amp;rs=coor&amp;rs=firm&amp;ri=&amp;ri=651018&amp;mrp=%7B%22c%22%3A%20111%7D&amp;rt=&amp;rt=&quot;,&quot;oneContact&quot;:true,&quot;phoneCountryCode&quot;:&quot;420&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;602449844&quot;,&quot;premise&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;V bytovkách 1023/58, 104 00 Praha, Uhříněves&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V bytovkách 1023/58, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoskla-uhrineves.cz/akce/#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-651018&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZdEiBDON&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Uhříněves&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1023/58&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 22&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V bytovkách&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Uhříněves&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10400&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoskla-uhrineves.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoskla-uhrineves.cz#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-651018&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vWmNJCRc&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5tDn0pjU&quot;}]}},&quot;fdistance&quot;:&quot;14.3 km&quot;,&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1060900&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2664],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2332},&quot;groupId&quot;:651018,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:651018,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RMGjUn8g&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.03856658935547,&quot;lon&quot;:14.596570014953613},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e42YeXkA&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uEcC7uD3&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AMpj2Ndh&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2168357},&quot;title&quot;:&quot;Autoskla Uhříněves&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Tónování autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/651018-autoskla-uhrineves-praha-uhrineves.html#utm_content=overlay-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;premiseId&quot;:651018,&quot;premiseReviewsFloatStars&quot;:5,&quot;premiseReviewsPercentage&quot;:99.99999999999999,&quot;premiseTitleAlternativeWeb&quot;:&quot;&quot;,&quot;premiseTitleWeb&quot;:&quot;Autoskla Uhříněves&quot;,&quot;priceCustomText&quot;:null,&quot;priceFrom&quot;:300,&quot;priceNumberOfUnits&quot;:null,&quot;priceTo&quot;:800,&quot;priceType&quot;:&quot;range&quot;,&quot;priceUnitId&quot;:null,&quot;priceVariants&quot;:[],&quot;priority&quot;:2,&quot;radius&quot;:null,&quot;rejectReason&quot;:null,&quot;seoName&quot;:&quot;opravy-celniho-skla-651018-45&quot;,&quot;status&quot;:&quot;approved&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Provádíme opravy prasklin metodou Glass repair. Jedná se o opravy \r\nbodového poškození čelních skel metodou schválenou ministerstvem \r\ndopravy. Touto metodou dosáhneme zcelení praskliny , díky čemuž je \r\nprasklina téměř neviditelná a zároveň se zamezí dalšímu praskutí okna, \r\nkteré může být způsobeno například změnou teplot, kroucením karoserie a \r\npod. Tento způsob opravy čelního skla uznávají i pojišťovny, díky čemuž \r\nmůže být oprava hrazena z připojištění čelního skla.\r\n\r\n&lt;br&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Opravy čelního skla&quot;,&quot;topPoint1&quot;:&quot;Oprava autoskla na pojišťovnu!&quot;,&quot;topPoint2&quot;:&quot;Formality vyřídíme za vás.&quot;,&quot;topPoint3&quot;:&quot;Doba opravy 60 - 90 minut.&quot;,&quot;url&quot;:null,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/opravy-celniho-skla-651018-45&quot;,&quot;usageDateEnd&quot;:null,&quot;usageDateStart&quot;:null,&quot;visibleDateEnd&quot;:null,&quot;visibleDateStart&quot;:null,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MLQZtFhI&quot;},{&quot;active&quot;:true,&quot;addressType&quot;:&quot;premise&quot;,&quot;assignedUserId&quot;:null,&quot;category&quot;:&quot;Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryId&quot;:32070,&quot;categoryIdPath&quot;:&quot;32069/32070&quot;,&quot;categoryNamePath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryPath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto-opravy-a-servisy&quot;,&quot;created&quot;:&quot;2022-05-09T09:26:17.000Z&quot;,&quot;distance&quot;:22129.015100950048,&quot;edited&quot;:&quot;2022-07-18T08:57:22.000Z&quot;,&quot;email&quot;:&quot;svcarservis@email.cz&quot;,&quot;fdistance&quot;:&quot;22.1 km&quot;,&quot;gpsLatitude&quot;:50.0618252575,&quot;gpsLongitude&quot;:14.7197353174,&quot;graphics&quot;:[&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/bnbGwt.jpeg&quot;,&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_p/NwZGwu.jpeg&quot;],&quot;groupId&quot;:13362112,&quot;id&quot;:4503,&quot;indexed&quot;:&quot;2022-12-03T23:05:03.000Z&quot;,&quot;limitations&quot;:null,&quot;localityString&quot;:&quot;Úvaly&quot;,&quot;mapIcons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;mapyNav&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&amp;x=14.719735&amp;y=50.061825&amp;z=17&amp;rc=9g.jgxXx3.9hthSxXoy2&amp;rs=coor&amp;rs=firm&amp;ri=&amp;ri=13362112&amp;mrp=%7B%22c%22%3A%20111%7D&amp;rt=&amp;rt=&quot;,&quot;oneContact&quot;:false,&quot;phoneCountryCode&quot;:&quot;420&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;774808728&quot;,&quot;premise&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Jeronýmova 1623, 250 82 Úvaly&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Jeronýmova 1623, Úvaly&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Úvaly&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha-východ&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1623&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Úvaly&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Jeronýmova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Úvaly&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;25082&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;sv-carservice.com&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sv-carservice.com#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-13362112&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;79EBBuBE&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HuRuuqPR&quot;}]}},&quot;fdistance&quot;:&quot;22.1 km&quot;,&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4871529&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3280,2184],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_q/8rVGLI.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_q/8rVGLI.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_q/8rVGLI.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_q/8rVGLI.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_q/8rVGLI.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:5032},&quot;groupId&quot;:13362112,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13362112,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:false,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.061824798583984,&quot;lon&quot;:14.719735145568848},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{},&quot;isPaid&quot;:false,&quot;subjectId&quot;:4149967},&quot;title&quot;:&quot;SV CAR SERVICE&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Autoservisy&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13362112-sv-car-service-uvaly.html#utm_content=overlay-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;premiseId&quot;:13362112,&quot;premiseReviewsFloatStars&quot;:5,&quot;premiseReviewsPercentage&quot;:100,&quot;premiseTitleAlternativeWeb&quot;:&quot;&quot;,&quot;premiseTitleWeb&quot;:&quot;SV CAR SERVICE&quot;,&quot;priceCustomText&quot;:null,&quot;priceFrom&quot;:1850,&quot;priceNumberOfUnits&quot;:null,&quot;priceTo&quot;:null,&quot;priceType&quot;:&quot;fixed&quot;,&quot;priceUnitId&quot;:1,&quot;priceVariants&quot;:[],&quot;priority&quot;:4,&quot;radius&quot;:null,&quot;rejectReason&quot;:null,&quot;seoName&quot;:&quot;vymena-celniho-autoskla-13362112-4503&quot;,&quot;status&quot;:&quot;approved&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Nabízíme výměnu čelního skla u automobilu.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;\r\n\r\nVýměny provádíme během jednoho dne.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výměna čelního autoskla&quot;,&quot;topPoint1&quot;:&quot;Cena&quot;,&quot;topPoint2&quot;:&quot;Kvalita&quot;,&quot;topPoint3&quot;:null,&quot;url&quot;:null,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vymena-celniho-autoskla-13362112-4503&quot;,&quot;usageDateEnd&quot;:null,&quot;usageDateStart&quot;:null,&quot;visibleDateEnd&quot;:null,&quot;visibleDateStart&quot;:null,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UuwmjMIL&quot;},{&quot;active&quot;:true,&quot;addressType&quot;:&quot;premise&quot;,&quot;assignedUserId&quot;:null,&quot;category&quot;:&quot;Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryId&quot;:32070,&quot;categoryIdPath&quot;:&quot;32069/32070&quot;,&quot;categoryNamePath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryPath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto-opravy-a-servisy&quot;,&quot;created&quot;:&quot;2022-02-21T13:28:31.000Z&quot;,&quot;distance&quot;:14261.85438895734,&quot;edited&quot;:&quot;2022-06-02T12:19:00.000Z&quot;,&quot;email&quot;:&quot;info@autoskla-uhrineves.cz&quot;,&quot;fdistance&quot;:&quot;14.3 km&quot;,&quot;gpsLatitude&quot;:50.0385670953,&quot;gpsLongitude&quot;:14.596569735,&quot;graphics&quot;:[&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/oHEg.jpeg&quot;,&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_m/ohYFx.jpeg&quot;],&quot;groupId&quot;:651018,&quot;id&quot;:43,&quot;indexed&quot;:&quot;2022-12-03T23:05:03.000Z&quot;,&quot;limitations&quot;:null,&quot;localityString&quot;:&quot;Praha, Uhříněves&quot;,&quot;mapIcons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;mapyNav&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&amp;x=14.596570&amp;y=50.038567&amp;z=17&amp;rc=9g.jgxXx3.9haLTxX5-G&amp;rs=coor&amp;rs=firm&amp;ri=&amp;ri=651018&amp;mrp=%7B%22c%22%3A%20111%7D&amp;rt=&amp;rt=&quot;,&quot;oneContact&quot;:true,&quot;phoneCountryCode&quot;:&quot;420&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;602449844&quot;,&quot;premise&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;V bytovkách 1023/58, 104 00 Praha, Uhříněves&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V bytovkách 1023/58, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoskla-uhrineves.cz/akce/#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-651018&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h3Vx8l0t&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Uhříněves&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1023/58&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 22&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V bytovkách&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Uhříněves&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10400&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoskla-uhrineves.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autoskla-uhrineves.cz#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-651018&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ay7OxMou&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Nonstop služba na mobilu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RImfaXeT&quot;}]}},&quot;fdistance&quot;:&quot;14.3 km&quot;,&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1060900&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2664],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1eDt4Z.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2332},&quot;groupId&quot;:651018,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/781?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:651018,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/HfUGQy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fV9ykt4E&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.03856658935547,&quot;lon&quot;:14.596570014953613},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n4VETUYt&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DoQFcthk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YUiiGcaj&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2168357},&quot;title&quot;:&quot;Autoskla Uhříněves&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Tónování autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/651018-autoskla-uhrineves-praha-uhrineves.html#utm_content=overlay-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;premiseId&quot;:651018,&quot;premiseReviewsFloatStars&quot;:5,&quot;premiseReviewsPercentage&quot;:99.99999999999999,&quot;premiseTitleAlternativeWeb&quot;:&quot;&quot;,&quot;premiseTitleWeb&quot;:&quot;Autoskla Uhříněves&quot;,&quot;priceCustomText&quot;:null,&quot;priceFrom&quot;:600,&quot;priceNumberOfUnits&quot;:null,&quot;priceTo&quot;:800,&quot;priceType&quot;:&quot;range&quot;,&quot;priceUnitId&quot;:null,&quot;priceVariants&quot;:[],&quot;priority&quot;:3,&quot;radius&quot;:null,&quot;rejectReason&quot;:null,&quot;seoName&quot;:&quot;montaz-celniho-skla-do-gumy-nakladni-vozy-651018-43&quot;,&quot;status&quot;:&quot;approved&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Nonstop výměna čelního autoskla u nákladních vozů. \r\nPři montáži autoskel používáme značková lepidla a originální autoskla nejlepší kvality. \r\nSpolupracujeme se všemi pojišťovnami.\r\n\r\n&lt;br&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Montáž čelního skla do gumy - nákladní vozy&quot;,&quot;topPoint1&quot;:&quot;Expres výměna po domluvě na počkání&quot;,&quot;topPoint2&quot;:&quot;Možnost zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy&quot;,&quot;topPoint3&quot;:&quot;Vyzvednutí vozu u vás doma, ve firmě&quot;,&quot;url&quot;:null,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/montaz-celniho-skla-do-gumy-nakladni-vozy-651018-43&quot;,&quot;usageDateEnd&quot;:null,&quot;usageDateStart&quot;:null,&quot;visibleDateEnd&quot;:null,&quot;visibleDateStart&quot;:null,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qUDMIzC6&quot;},{&quot;active&quot;:true,&quot;addressType&quot;:&quot;premise&quot;,&quot;assignedUserId&quot;:null,&quot;category&quot;:&quot;Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryId&quot;:32070,&quot;categoryIdPath&quot;:&quot;32069/32070&quot;,&quot;categoryNamePath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryPath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto-opravy-a-servisy&quot;,&quot;created&quot;:&quot;2022-03-17T11:41:14.000Z&quot;,&quot;distance&quot;:6437.935511331394,&quot;edited&quot;:&quot;2022-07-21T13:04:21.000Z&quot;,&quot;email&quot;:&quot;martin.ruzek@kr-autosklo.cz&quot;,&quot;fdistance&quot;:&quot;6.4 km&quot;,&quot;gpsLatitude&quot;:50.0642431682,&quot;gpsLongitude&quot;:14.4944599381,&quot;graphics&quot;:[&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_k/ievDEY.jpeg&quot;],&quot;groupId&quot;:345408,&quot;id&quot;:1056,&quot;indexed&quot;:&quot;2022-12-03T23:05:03.000Z&quot;,&quot;limitations&quot;:null,&quot;localityString&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;mapIcons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;mapyNav&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&amp;x=14.494460&amp;y=50.064243&amp;z=17&amp;rc=9g.jgxXx3.9hLgkxXprW&amp;rs=coor&amp;rs=firm&amp;ri=&amp;ri=345408&amp;mrp=%7B%22c%22%3A%20111%7D&amp;rt=&amp;rt=&quot;,&quot;oneContact&quot;:false,&quot;phoneCountryCode&quot;:&quot;420&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;602314111&quot;,&quot;premise&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;V Korytech 1537/10, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V Korytech 1537/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Objednat ihned&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kr-autosklo.cz/kontakty#form-section&amp;utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-345408&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BPKdousN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1537/10&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Korytech&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.kr-autosklo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kr-autosklo.cz#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-345408&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eh0IrMNo&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lj2CsCHa&quot;}]}},&quot;fdistance&quot;:&quot;6.4 km&quot;,&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4510233&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2661],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:17121},&quot;groupId&quot;:345408,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:345408,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vCeeQUBS&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06424331665039,&quot;lon&quot;:14.494460105895996},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v5c696aa&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhGu7c86&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hvKvzuvU&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2068835},&quot;title&quot;:&quot;KR Autosklo&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/345408-kr-autosklo-praha-strasnice.html#utm_content=overlay-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;premiseId&quot;:345408,&quot;premiseReviewsFloatStars&quot;:5,&quot;premiseReviewsPercentage&quot;:100.00000000000001,&quot;premiseTitleAlternativeWeb&quot;:&quot;&quot;,&quot;premiseTitleWeb&quot;:&quot;KR Autosklo&quot;,&quot;priceCustomText&quot;:null,&quot;priceFrom&quot;:300,&quot;priceNumberOfUnits&quot;:null,&quot;priceTo&quot;:null,&quot;priceType&quot;:&quot;range&quot;,&quot;priceUnitId&quot;:null,&quot;priceVariants&quot;:[],&quot;priority&quot;:3,&quot;radius&quot;:null,&quot;rejectReason&quot;:null,&quot;seoName&quot;:&quot;montaz-celniho-skla-do-gumoveho-ramu-345408-1056&quot;,&quot;status&quot;:&quot;approved&quot;,&quot;text&quot;:&quot;&lt;div&gt;Provádíme montáž čelnáho skla do gumového rámu&lt;b&gt;. \r\n&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;div&gt;\r\nPoužíváme originální autoskla přímo od dodavatelů z prvovýroby. \r\nZakládáme si na precizní práci.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t\t\t\t&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;\r\n\t\t\t\t&lt;div&gt;&lt;br&gt;\r\n\t\t\t\t&lt;/div&gt;\r\n\r\nUvedená cena je bez DPH.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Montáž čelního skla do gumového rámu&quot;,&quot;topPoint1&quot;:null,&quot;topPoint2&quot;:null,&quot;topPoint3&quot;:null,&quot;url&quot;:null,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/montaz-celniho-skla-do-gumoveho-ramu-345408-1056&quot;,&quot;usageDateEnd&quot;:null,&quot;usageDateStart&quot;:null,&quot;visibleDateEnd&quot;:null,&quot;visibleDateStart&quot;:null,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HcLt2kHK&quot;},{&quot;active&quot;:true,&quot;addressType&quot;:&quot;premise&quot;,&quot;assignedUserId&quot;:null,&quot;category&quot;:&quot;Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryId&quot;:32070,&quot;categoryIdPath&quot;:&quot;32069/32070&quot;,&quot;categoryNamePath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto opravy a servisy&quot;,&quot;categoryPath&quot;:&quot;Auto-moto/Auto-moto-opravy-a-servisy&quot;,&quot;created&quot;:&quot;2022-03-17T11:34:51.000Z&quot;,&quot;distance&quot;:6437.935511331394,&quot;edited&quot;:&quot;2022-07-21T12:54:07.000Z&quot;,&quot;email&quot;:&quot;martin.ruzek@kr-autosklo.cz&quot;,&quot;fdistance&quot;:&quot;6.4 km&quot;,&quot;gpsLatitude&quot;:50.0642431682,&quot;gpsLongitude&quot;:14.4944599381,&quot;graphics&quot;:[&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_k/krsDAd.jpeg&quot;,&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_n/l1VDDe.jpeg&quot;,&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_k/xSfDHD.jpeg&quot;],&quot;groupId&quot;:345408,&quot;id&quot;:1047,&quot;indexed&quot;:&quot;2022-12-03T23:05:03.000Z&quot;,&quot;limitations&quot;:null,&quot;localityString&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;mapIcons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;mapyNav&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&amp;x=14.494460&amp;y=50.064243&amp;z=17&amp;rc=9g.jgxXx3.9hLgkxXprW&amp;rs=coor&amp;rs=firm&amp;ri=&amp;ri=345408&amp;mrp=%7B%22c%22%3A%20111%7D&amp;rt=&amp;rt=&quot;,&quot;oneContact&quot;:false,&quot;phoneCountryCode&quot;:&quot;420&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;602314111&quot;,&quot;premise&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;V Korytech 1537/10, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V Korytech 1537/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Objednat ihned&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kr-autosklo.cz/kontakty#form-section&amp;utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-345408&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2RVpeBSx&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1537/10&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Korytech&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.kr-autosklo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kr-autosklo.cz#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=firmy.cz-345408&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SVfWAig8&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vuI052Oc&quot;}]}},&quot;fdistance&quot;:&quot;6.4 km&quot;,&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4510233&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2661],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_f/iQ1Pw.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:17121},&quot;groupId&quot;:345408,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:345408,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eYzhC3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZrL7lX94&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06424331665039,&quot;lon&quot;:14.494460105895996},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X2Gk1jzY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YevYQgqN&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OPwQrtzE&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2068835},&quot;title&quot;:&quot;KR Autosklo&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Opravy a výměny autoskel&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/345408-kr-autosklo-praha-strasnice.html#utm_content=overlay-detail&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&quot;},&quot;premiseId&quot;:345408,&quot;premiseReviewsFloatStars&quot;:5,&quot;premiseReviewsPercentage&quot;:100.00000000000001,&quot;premiseTitleAlternativeWeb&quot;:&quot;&quot;,&quot;premiseTitleWeb&quot;:&quot;KR Autosklo&quot;,&quot;priceCustomText&quot;:null,&quot;priceFrom&quot;:1500,&quot;priceNumberOfUnits&quot;:null,&quot;priceTo&quot;:null,&quot;priceType&quot;:&quot;range&quot;,&quot;priceUnitId&quot;:null,&quot;priceVariants&quot;:[],&quot;priority&quot;:2,&quot;radius&quot;:null,&quot;rejectReason&quot;:null,&quot;seoName&quot;:&quot;vymena-lepeneho-autoskla-345408-1047&quot;,&quot;status&quot;:&quot;approved&quot;,&quot;text&quot;:&quot;&lt;div&gt;\r\nExpresní výměnu autoskla poskytujeme klientům, kteří na výměnu autoskla \r\nspěchají a potřebují svůj vůz co nejdříve pojízdný. Autosklo vašeho \r\nautomobilu či autobusu jsme schopni vyměnit za vhodných podmínek do 2 \r\nhodin, někdy dokonce i na počkání. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;Uvedená cena je bez DPH.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výměna lepeného autoskla&quot;,&quot;topPoint1&quot;:&quot;Pracujeme výhradně s originálními skly&quot;,&quot;topPoint2&quot;:&quot;Zakládáme si na precizní práci&quot;,&quot;topPoint3&quot;:&quot;Smluvní partner pojišťoven&quot;,&quot;url&quot;:null,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vymena-lepeneho-autoskla-345408-1047&quot;,&quot;usageDateEnd&quot;:null,&quot;usageDateStart&quot;:null,&quot;visibleDateEnd&quot;:null,&quot;visibleDateStart&quot;:null,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nbSsoBWG&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/sluzby/?q=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=0.000000#utm_content=search-results&amp;utm_term=autoskla%20hole%c5%a1ovice&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jRcC0IZf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c07d75de859cf1e1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13870372025955840481&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1598137200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1668331860},&quot;docId&quot;:&quot;c07d75de859cf1e1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcechy-katalog.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EjDMg6yR&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Pobočka firmy &lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; spadající do oblasti Čechy - katalog firem a obce Praha 7. V této sekci služby a firmy naleznete velký počet firem vyhovující Vašim požadavkům.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; | Čechy - katalog firem&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.cechy-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;cechy-katalog.cz/firma/&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;holesovice&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iFSOrkbH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16d25896c2c5977&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15090759198543993207&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1406502000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1517929677},&quot;docId&quot;:&quot;d16d25896c2c5977&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkatalog-autosklo-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wCbrLTxS&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;To, zda budou dálnice nasměrovány k plantážím, k dolům na více různých stanovišť ve stejné budově a tím zmenšit počet činností na jednoho člověka, zvýšit jeho specializaci a hlavně Company Tycoon Game Zásadní změnou byl nejen pro společnost&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autoskla&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; Praha 7 Holešovice&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.katalog-autosklo-praha.cz/autosklo-holesovice&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;katalog-&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-praha.cz/&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;holesovice&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8NmNoli7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;483023526b986775&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14425068443367139189&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1570748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1588639438},&quot;docId&quot;:&quot;483023526b986775&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautosklo-nonstop.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4EcLDaQi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Výměna &lt;b class=sec&gt;autoskel&lt;/b&gt; všech značek, renovace světlometů, nonstop servis, &lt;b class=sec&gt;autoskla&lt;/b&gt;, nonstop, výměna autoskla, výměna autoskel praha, výměna autoskla praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; NON-STOP, &lt;b class=sec&gt;autoskla&lt;/b&gt;, nonstop, Praha 7, Praha 2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autosklo-nonstop.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-nonstop.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pvd9tLpe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4b7608851cd24aac&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14660915004758444716&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1592089200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1595451236},&quot;docId&quot;:&quot;4b7608851cd24aac&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbrno-katalog.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h6LtBrsO&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Firemní detail firmy &lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; - obec Praha 7 zařazený v kategorii služby a firmy internetového serveru Brno - katalog firem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; | Brno - katalog firem&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.brno-katalog.cz/firma/2962/autosklo-holesovice.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;brno-katalog.cz/firma/&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;holesovice&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qF8IiSyx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f25dbf577710f6f4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17464325312393311988&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1465426800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1658641497},&quot;docId&quot;:&quot;f25dbf577710f6f4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AmVHAsED&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, otevírací hodiny a hodnocení &lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt;-Nonstop 24h, Praha, &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt;. Telefon: 728 060 …&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt;-Nonstop 24h (Praha, &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt;) • Firmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12737120-autosklo-nonstop-24h-praha-holesovice.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://firmy.cz/12737120-&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-nonstop-24h-praha-&lt;b class=sec&gt;holesovice&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cn98vAdb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c213e973722b2a0b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13984777949961464331&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1553036400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1592288645},&quot;docId&quot;:&quot;c213e973722b2a0b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzivefirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G13anJls&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; NON-STOP , Bubenská 942/8,Praha,17000 Praha 7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Autosklo&lt;/b&gt; NON-STOP , Praha, &lt;b class=sec&gt;Holešovice&lt;/b&gt; - Živéfirmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zivefirmy.cz/autosklo-non-stop_f1362840&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zivefirmy.cz/&lt;b class=sec&gt;autosklo&lt;/b&gt;-non-stop_f1362840&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aY0rFnll&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a44e16da&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;autoskla holešovice&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;alza holešovice&quot;,&quot;title&quot;:&quot;alza holešovice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;us6yLw16&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;oa holešovice&quot;,&quot;title&quot;:&quot;oa holešovice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nGzOLgIB&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;holešovice&quot;,&quot;title&quot;:&quot;holešovice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EPBCBdRO&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;p+r holešovice&quot;,&quot;title&quot;:&quot;p+r holešovice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LutP4zmV&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autoškola holešovice&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autoškola holešovice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P5CAgQUR&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;auto holešov&quot;,&quot;title&quot;:&quot;auto holešov&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8CbxbGse&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;autovars praha holešovice&quot;,&quot;title&quot;:&quot;autovars praha holešovice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hvNEoHmT&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;squash holešovice&quot;,&quot;title&quot;:&quot;squash holešovice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zwqnu3H5&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vjF2OhbJ&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uDg4IfJN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:18000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v4Q2BYNs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2c9bbd2c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1670187952}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JHZS4fFk&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8oVIFLQT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8aa8d6e6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-12-04T21:05:52.880693276Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RooGJDfH&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;autoskla holešovice&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;autoskla holešovice&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1667,&quot;groupId&quot;:3152,&quot;groupName&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DMRmToFu&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1713,&quot;groupId&quot;:3215,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-cqp-forenames&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SHnwCAxS&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1712,&quot;groupId&quot;:3212,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyVNAA0t&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;autoskla%20hole%C5%A1ovice&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;autoskla holešovice&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;autoskla%20hole%C5%A1ovice&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;autoskla%20hole%C5%A1ovice&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.9016139441078024,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@74ae23a44&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;firmy-cqp-forenames, zbozi-category-noboost&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;dZTcrYnMpo4pUNbUnjqF&quot;,&quot;query&quot;:&quot;autoskla holešovice&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>